gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİLERİNİN KADROYA GEÇİŞ İŞLEMLERİ

Sağlık Bakanlığı İllere gönderdiği yazı ile kadroya geçecek sözleşmeli işlemlerini açıkladı.

07 Ağustos 2013 Çarşamba 08:16
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİLERİNİN KADROYA GEÇİŞ İŞLEMLERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim HizmetleriGenel Müdürlüğü tarafından "Sözleşmeli Personelin MemurKadrolarına Atanma" işlemi açıklandı; 

Bakanlığımız merkez ve taşrateşkilatı hizmet birimlerinde (İl sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü,komuta kontrol merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonu) 657 sayılı DevletMemurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların,memur kadrolarına atanmasına imkân tanıyan 6495 sayılı Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02.08.2013 tarihli ve28726 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede; 25 Haziran 2013tarihi itibarıyla anılan mevzuata göre sözleşmeli personel pozisyonlarındaçalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlarıtaşıyanlardan 31 Ağustos 2013 tarihine kadar yazılıolarak başvuranların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 güniçinde pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birim esas alınarak, pozisyonunvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanmaları gerektiğinden;

1. İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde; İl Sağlık Müdürü veya İl Sağlık Müdür Yardımcısıbaşkanlığında, İnsan Kaynakları Şube Müdürü/Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü veyeterli sayıda personelin katılımıyla Komisyon oluşturulacaktır.

2. Komisyonlarca;

a. Atanma talebinde bulunanlardan,Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı, adres bildirimi, görevinidevamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,adli sicil kaydı yazılı beyanı ve erkek adaylar için askerlikle ilişiğiolmadığına dair yazılı beyanını içeren ek form istenecek, bu formlarevrak kaydı yapıldıktan sonra işleme alınacaktır.

b. Atanma talebinde bulunanlarınsözleşmeli personel olarak istihdamlarına esas teşkil eden diploma veya diplomayerine geçen belgelerin bir örneği, İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan şahsi dosyalarında mevcut olduğundan öğrenim durumlarınailişkin değerlendirme bu belgeler incelenmek suretiyle yapılacaktır.

c.      Atanma taleplerine ilişkin formlartoplanarak  askerlik ve  adli sicil beyanlarının doğruluğu yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilecektir.

d. Personelin memur kadrosunaatanacağı başlangıç derece/kademesinin belirlenebilmesi için;

• Sözleşmeli olarak atanmasına esasteşkil eden KPSS'ye müracaat tarihinden sonra mezun olduğu öğrenimbelgeleri ve mezuniyet tarihi,

• Sözleşmeli olarak atanmadan önceveya görevde iken askerlikte geçen süreler, sevk (başlama) ve bitiş (terhis)tarihleri ÇKYS>İKYS kayıtlarına işlenecektir.

e. Atanma şartlarını taşıdığı tespit edilenlere ait bilgiler, ÇKYS>İKYS>Atama Ana Menüsü'ndekullanımına açılacak olan Sözleşmeli Personel Kadroya Geçişİşlemleri Onay Ekrânı'nda T.C. kimlik numarası ile sorguyapılmak suretiyle kontrol edilecek, eksik olan bilgiler (öğrenim durumu,askere alınma ve askerden terhis tarihi vb.) tamamlandıktan sonra kadroyageçiş talepleri en geç 13 Eylül 2013 mesaibitiminde bu ekran üzerinden onaylanacaktır, (anılan ekranın kullanımınailişkin bilgi daha sonra verilecektir.)

f. Kadroya geçiş talebi onaylananlara ait listeler (e) bendinde belirtilen ekrandan alınarak ilgilikomisyonlarca imza altına alınacaktır. Bu listeler 20Eylül 2013 tarihine kadar Bakanlığımızda olacakşekilde gönderilecektir.

g. (e) bendinde belirtilen listelerdışında atanma taleplerine ait Ek formlar ile diğer bilgi vebelgeler Bakanlığımıza gönderilmeyecek, bu belgeler İl Sağlık Müdürlüklerincesaklanacaktır.

3. Atamalar, sözleşmeli personelstatüsünde hizmete alınmalarına esas öğrenim durumlarına göre başlangıç dereceve kademeleri ile sözleşmeli statüde geçen hizmetsürelerine ilişkin ÇKYS/İKYS kayıtları esas alınarak Bakanlığımızcayapılacaktır.

4. Memur kadrosuna atananpersonelin hizmete alınma tarihinden sonra gerçekleşen mezuniyetlerine ilişkinintibak işlemleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında geçen diğerhizmetlerinin birleştirme işlemleri, personel kadrolu olarak göreve başladıktansonra Bakanlığımızca, istenecek belgelere göre yapılacaktır.

5. Sözleşmeli personel statüsündeçalışmakta iken;

a. Aile hekimliği uygulamasına geçenlerin başvuruları, bu uygulamadaki görevlerinden ayrılmaksızmalınacak, şartları taşıyanların atamaları sözleşmeli personel statüsündepozisyonlarının saklı tutulduğu birimlere yapılacaktır. Bu

personel, memur kadrosuna atamaişleminde ücretsiz izinli sayılmak suretiyle aile hekimliğiuygulamasındaki görevlerine devam edecektir.

b. 25 Haziran 2013 tarihindeaskerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshetmesi ya da ücretsiz izinnedeniyle görevlerinde bulunamayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını taşıyanlar sözleşmeli personel statünde yenidenhizmete alınmalarını müteakip 30 gün içerisinde 2'nci maddede belirtilenşekilde yazılı olarak başvuruda bulunmaları kaydıyla talepleri ilgiliKomisyonlarca değerlendirilerek Bakanlığımıza gönderilecek, bu durumdaolanların atama işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.

6. 25 Haziran 2013 tarihinden önceyerleştirme işlemleri bitmiş olan ancak askerlik, doğum ve hastalık gibisebeplerle henüz görevine başlayamayan personel, sözleşmeli personel statünde göreve alınmalarını müteakip 30 gün içerisinde 2'ncimaddede belirtilen şekilde yazılı olarak başvuruda bulunmaları kaydıylatalepleri ilgili Komisyonlarca değerlendirilerek Bakanlığımıza gönderilecek, budurumda olanların atama işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.

7. 4/B sözleşmeli personelden 2013yılı Temmuz dönemi eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurasına başvuranlarınkadroya geçiş talepleri de halen çalışmakta oldukları İldeki komisyonlarcaalınacaktır. Kura sonucu yer değişikliğine hak kazanan sözleşmelipersonelin kadroya geçiş işlemleri yeni görev yerleri dikkate alınarakBakanlığımızca yapılacaktır. aV h

>> Valiliklere Gönderilen Yazı

>> Başvuru Formu


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET