gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK EK ÖDEME KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 6569 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile Dağıtılacak Ek Ödeme Kanun Değişikliğine ilişkin açıklama yapıldı.

25 Ekim 2015 Pazar 14:47
SAĞLIK EK ÖDEME KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile;


"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin bağış, faiz ve kira gelirleri ek ödeme dağıtımında kullanılamaz ve bu birimlerde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, ilgili birimin cari yıldaki hizmet bedelinden ayrı olarak faturalandırılan ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinin yüzde kırk beşini, diğer döner sermaye gelirlerinin ise yüzde ellisini aşamaz. (Ek cümle: 19/11/2014-6569/22 ma) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, bu fıkrada öngörülen oranları kamu hastane birlikleri bazında hesaplamaya da yetkilidir; ancak bu hâlde dahi yüzde elli oranı, her bir sağlık tesisi bazında yüzde altmış beşi geçemez " hükmü eklenmiştir.


Anılan Kanun değişikliği ile ilgili olarak;

Ekim 2015 ve takip eden ek ödeme dönemlerine ait dağıtılabilecek ek ödeme tutarlarının belirlenmesinde mezkur Kanun değişikliği hükmü uygulanacaktır.


Anılan Kanun hükmünde yer alan "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, bu fıkrada öngörülen oranları kamu hastane birlikleri bazında hesaplamaya da yetkilidir" hükmü, Ekim 2015 döneminden itibaren tüm Kamu Hastane Birliklerinde uygulanacaktır.

14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi başlıklı 8 inci maddesinde;


"MADDE 8 - (1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alman tutar), sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafı hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler. (Değişik cümle: RG-9/8/2015-29440) (3) Genel sekreter sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarını aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde kendi belirleyeceği tutar doğrultusunda değiştirerek onaylar ve bu şekilde verilen onay doğrultusunda karar kesinleştr." hükmü yer almaktadır.

Uygulamaya yönelik olarak; tüm kamu hastane birliklerinde, mezkur Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına göre dağıtılan ek ödeme toplamı, sağlık tesisi bazında yüzde altmış beşi geçemeyecektir. Ancak her bir kamu hastane birliğine bağlı sağlık tesislerinin mezkur Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına göre dağıtılan ek ödemelerin toplamı o birliğin toplam döner sermaye gelirlerinin yüzde ellisini aşamayacaktır.


Bununla birlikte, ilgide kayıtlı Genel Yazıda belirtilen ve "sabit ek ödemeler toplamının dağıtılabilecek ek Ödeme üst sınırını aşmadığı dönemlerde döner sermaye komisyonunca karar alınacak tutarın, her iki ödeme toplamının Kanundaki üst sınırını aşıp aşmadığının dikkate alınarak belirlenmesi, sabit ek ödemeler toplamının dağıtılabilecek ek Ödeme üst sınırını aştığı dönemlerde ise ek ödeme dağıtım kararı alınmaması hususu" sağlık tesisi bazında yukarıda açıklanan şekilde karar alınırken dikkate alınacaktır.


Bu kapsamda, sağlık tesislerince (döner sermaye komisyonlarınca) ilgili dönem için karar alınan tutarlar genel sekreterler tarafından mezkur hükümde belirlenen şekilde aynen veya değiştirilerek onaylanacağından, mezkur Kanun hükmünde yer alan sınırların aşılıp aşılmadığı genel sekreterlikçe takip edilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET