gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK PERSONEL HİZMETLERİNİN DIŞARIDAN ALINMASI USUL VE ESASLARI

05.05.2004 TARİH VE 25453 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN SAĞLIK VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN HİZMETLERİN SATIN ALMA YOLUYLA GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USÛLLERİN TATBİKİ HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI

19 Mart 2013 Salı 04:52

 
 
A) GENEL TALİMATLAR:
 
Bilindiği üzere; 24.07.2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 11 inci maddesi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinin III.SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı kısımına eklenen fıkra ile, “Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir.” hükmü getirilmiş; sağlık ve yardımcı sağlık personeli tarafından yürütülen sağlık hizmetlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen istihdam şekillerinden farklı olarak, gerektiğinde hizmet satın alma yolu ile de gördürülebileceği ve anılan hizmetin satın alma işlemlerine ilişkin esas ve usullerin de Bakanlığımızca tespit edileceği hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede; gerek Kanun’un tanzim şekli, gerekse satın alınacak olan sağlık hizmetinin diğer hizmet alanlarına nazaran haiz olduğu önem ve hususiyet gözönüne alındığında, bu kabil hizmetlerin satın alınması işlemlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak hazırlanmış bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin birebir uygulanma imkanının olmaması nedeniyle, temel ilkeler ve kurallarda anılan Kanun ve Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak koşuluyla, salt sağlık hizmetlerinin satın alma yoluyla gördürülmesine yönelik olarak bu esas ve usullerin hazırlanması zarureti doğmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı’nın da uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlığımızca hazırlanmış bulunan bu esas ve usuller 05.05.2004 tarih ve 25453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
            Ülkemizde bu anlamda bir ilk olan ve sistemin bütünü açısından bakıldığında Bakanlığımız da dahil olmak üzere hiç bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından evvelce gerçekleştirilmemiş bulunulan sağlık hizmetlerinin satın alma yoluyla gördürülmesine dair sistemin ana hatları ve özellikleri ile idarelerin hizmet satın alma işlemlerinde uyacakları genel kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 
 
1-Sağlık hizmetlerinin satın alma yoluyla gördürülmesine dair iş ve işlemler; bir kısım tıbbi cihaz ve ekipmanların kiralanması yahut da bir kısım gerçek kişilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle kamusal bir istihdamı modeli değildir.
            Bu sistem, hizmeti sunacak olan kişi ile hizmetin sunumunda vazgeçilmez niteliğe haiz olan tıbbi cihaz ve ekipmanların bir bütün oluşturacak şekilde bir araya gelmesi neticesinde ortaya çıkan “sağlık hizmetinin” satın alma yoluyla gördürülmesinden ibarettir.
            Bu çerçevede, örneğin; bir tomografi cihazı tek başına kiralanmayacak, ya da bir Radyoloji Uzmanı hekim, hizmetinden istifade etmeye yönelik gerekli tıbbi cihaz ve ekipmanlar olmaksızın, hizmet satın alma yoluyla çalıştırılamayacaktır.
            Yapılacak olan işlem; tomografi cihazı ile Radyolji Uzmanı yahut da bu hizmeti görebilecek nitelikte bir başka uzman hekim hizmetinin bir araya gelmesi ile bütünlük arzedecek olan “Görüntüleme Hizmetinin”, sağlık hizmeti olarak satın alınması işlemidir.
            Diğer taraftan; sağlık hizmeti satın alacak olan idare bünyesinde, görüntüleme hizmeti sunmaya uygun tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin bulunmasına rağmen, bu hizmetin sunumunda görevlendirilebilecek nitelikte bir Radyoloji Uzmanı hekimin bulunmaması halinde, bu defa salt Radyoloji Uzmanı hekimlik hizmeti satın alınmasına yönelik işlemler tesis edilebilecek ve zikredilen bütünlük sağlanabilecektir.
            Ya da; ameliyathanesi bulunmayan veyahut ameliyathanesi bulunmakla birlikte bu nev’i cerrahi müdahalede bulunabilecek uzman hekimi bulunmayan bir yataklı tedavi kurumu, anestezi teknisyenliği hizmeti satın alma yoluna gidemeyecek veya bu hizmeti, gerekli cerrahi müdahalede bulunabilecek uzman hekim hizmeti ile birlikte satın alabilecektir.
            Hülâsa; sağlık hizmetleri kendi içerisinde bir bütün olarak mütalâa olunacak ve yukarıda işaret olunan örnekte olduğu gibi; anestezi teknisyenliği veya ameliyathane hemşireliği hizmetleri gibi hizmetler, birbirinden bağımsız olarak değil, bu hizmetler bir araya getirildiğinde bir bütün olacak şekilde tasarlanacak ve alınacak olan sağlık hizmeti, o kurumun “ameliyathane hizmetlerinin” eksiksiz olarak yürütülmesine matuf bulunacaktır.
 
2- Sağlık hizmetleri, tüzelkişi hizmet sunucularından satın alınabileceği gibi, doğrudan doğruya gerçek kişi hizmet sunucularından da satın alınabilecek ve bu çerçevede, sağlık hizmeti sunumuna yetkili gerçek kişiler ya da bu gerçek kişileri İş Kanunu çerçevesinde istihdam eden tüzelkişi hizmet sunucuları ile kamu arasında herhangi bir iş akdi yahut da istihdam ilişkisi olmaksızın, yapılacak olan hizmet satın alma sözleşmeleri yoluyla, nitelikli insan gücünün ve bu güce dayalı hizmetin kamu sağlık sektörüne katkısı sağlanmış olacaktır.
           
3- Sağlık hizmetinin, bu hizmetin vazgeçilmez nitelikte parçası durumunda bulunan tıbbi cihaz ve ekipman ile birlikte sunulmasının zorunlu bulunduğu durumlarda; hizmet satın alma işlemleri, mülkiyeti devralınmaksızın tıbbi cihaz ve ekipmanın da dahil olduğu bir paket halinde satın alınabilecek, bu tıbbi cihaz ve ekipmanlar hizmeti satın alan idare bünyesinde konumlandırılabileceği gibi, yüklenicinin halihazırdaki işyerinde bulunmasına müsaade edilerek, hizmet bu suretle de satın alınabilecektir.
            Örneğin; ağız ve diş sağlığı hizmetleri satın alınmasına karar verilmesi halinde, eğer, kurumun bünyesinde ve mülkiyetinde bir diş ünitesi mevcut ise, bu durumda sadece diş hekimliği hizmeti satın alınacak, eğer bu şekilde bir diş ünitesi mevcut değilse, diş ünitesi ile birlikte hizmetin bir paket halinde satın alınması yapılabilecek ve bu diş ünitesinin, kurum bünyesinde yapılandırılması öngörülebileceği gibi, diş hekiminin mevcut muayenehanesinde birim fiyat usulü ile bu hizmetlerin satın alınması gerçekleştirilebilecektir.
 
            4- Sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık kuruluşları için, o İl’in bütününü kapsayacak şekilde İl Sağlık Müdürlükleri, yataklı tedavi kurumları için ise hastane idaresi tarafından satın alınabilecektir.
            Örneğin; Kastamonu İli’ne bağlı değişik ilçelerdeki sağlık ocağı, sağlık evi gibi birinci basamak sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilerek, yine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hizmet satın alınacak, ancak, satın alma işlemlerine her bir hizmet biriminin adı belirtilmek suretiyle başlanılacak ve teklifler, o hizmet birimine münhasır olarak alınıp, hizmet birimi belirtilmek suretiyle İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sözleşme imzalanacaktır.
            Yani; satın alma işlemi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılsa da, istekli teklifini verir iken, Kastamonu İli Azdavay İlçesi Merkez Sağlık Ocağı veya Azdavay İlçesi Sıra Köyü Sağlık Ocağı hemşirelik hizmeti olarak verecek, satın alma işlemi uhdesinde kaldığında, aynı sağlık ocağında hizmet vermek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ile sözleşme imzalayacak ve hizmet satın alma sözleşmesi müddetince hiçbir surette bir başka birimde hizmet sunamayacaktır.
            Bu durumda gerçek kişi istekliler sadece tek bir hizmet birimi için teklif verebilecektir.
            Diğer taraftan; yataklı tedavi kurumları tarafından yapılacak sözleşmeler, hastanenin bütününü kapsayacak şekilde imzalanacak, hastane içerisinde bir birim gösterilmek suretiyle satın alma işlemi yapılmış ise, yüklenici münhasıran o birimde hizmet üretecek, bu şekilde bir birim tespit edilmeksizin hizmet satın alınmış ve sözleşme imzalanmış ise, bu kişilerin hizmet yerleri idarece belirlenecektir.
Örneğin; Kastamonu Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi tarafından, Hastane hemşirelik hizmetleri ihalesine çıkılmış ise, sözleşme imzalayan hemşirelerin hastane içerisindeki hizmet yerleri idare tarafından belirlenecek, gerektiğinde değiştirilebilecek, ancak; satın alma işlemi Hastane yoğun bakım hemşireliği hizmeti olarak yapılmış ve sözleşme de bu şekilde imzalanmış ise, artık o hemşire münhasıran o hastanenin yoğun bakım hemşiresi olarak hizmet sunacak ve hizmet yeri değiştirilemeyecektir.
 
            5- Sağlık hizmeti, ihtiyaç bulunan Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarca bu esas ve usullerde öngörülen satın alma usullerinden birisinin uygulanması suretiyle satın alınacak ve satın alma işlemi uhdesinde kalacak olan gerçek ya da tüzelkişi yüklenici ile içinde bulunulan Mali Yıl ile sınırlı olmak üzere hizmet satın alma sözleşmesi imzalanabilecektir.
Sözleşme bitiminde, halen ihtiyaç bulunması halinde aynı işler için yeniden satın alma işlemleri tesis edilebilecek ve aynı ya da farklı yükleniciler ile yeniden sözleşme imzalanabilecektir.
 
            6- Hizmet satın alma işlemleri, bir Mali Yılın bütününü kapsayacak şekilde alınabileceği gibi, bir yılın belirli dönemlerini yahut da bir çalışma gününün belirli saatlerini kapsayacak şekilde yapılabilecektir.
            Örneğin; kış aylarında nüfusu az olan ve bu sebeple mevcut sağlık personeli ile ihtiyaçlarını karşılayabilen turizm yoğunluğu yüksek bir ilçede, sadece nüfus yoğunluğunun arttığı yaz aylarını kapsayacak şekilde 3 (üç) aylığına hizmet satın alınabilecek;
            Ya da; örneğin özellikle sabah saatlerinde yoğun faaliyet gösteren bir yataklı tedavi kurumu, günün sadece bu bölümünü kapsayacak şekilde hizmet satın alabilecektir.
 
            7- Hizmet satın alma işlemleri, tüm gerçek ve tüzelkişi isteklilerin eşit katılımını sağlamaya yönelik olarak ve ilan yapılmak suretiyle açık teklif alma usulünde tesis edilecek, belirli bir gerçek kişi yükleniciden doğrudan temin yoluyla hizmet satın alınamayacaktır.
 
            8- Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca, sağlık hizmetlerinin satın alma yoluyla gördürülmesi ihtiyacının ortaya çıkması üzerine, usul ve esaslarda belirlendiği şekliyle, satın alınacak sağlık hizmetinin niteliği ve sayısı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi içerecek şekilde, gerek Kamu İhale Kurumu Bülteni ve yazılı basın, gerekse Bakanlığımız Web sitesi aracılığıyla gerekli duyurular yapılacak, aranan şartlara haiz gerçek kişi ya da tüzelkişi istekliler tarafından, ilanlarda belirtilen usuller çerçevesinde gerekli müracaatlar yapılacak ve hizmet sunumuna teklif verilebilecektir.
 
            9- Hizmet satın alma işlemlerinde en düşük fiyat teklifi esas alınmayacak, nitelikli işgücüne öncelik verecek şekilde, daha nitelikli hizmete daha yüksek bedel anlayışıyla hareket edilerek, sağlık hizmetlerinin sunumunda toplam kalite sağlanacaktır.
            Bu çerçevede, isteklilerin teknik puanlarının belirlenmesine yönelik kriterler ortaya konulacak ve örneğin; evvelce herhangi bir iş deneyimi olmayan bir hemşirenin hizmetini 500 Milyon TL. bedelle satın almak yerine, bir hastanenin yoğun bakım servisinde 10(on) yıl süre ile çalışmış ve bu suretle daha yüksek bir teknik puanı sağlamış bulunan bir hemşire hizmetinin, daha yüksek bir bedelle, örneğin 600 Milyon TL. meblağ ile satın alınabilmesi mümkün olacaktır.
 
            10- Bu meyanda; hizmeti satın alacak olan kurumun bulunduğu coğrafi bölgelerin özellikleri de dikkate alınmak suretiyle farklı teknik puanlama kriterlerine yer verilebilecek, örneğin; turizm bölgelerinde yer alan kurumlar için yabancı dil bilgisi kriteri ön plana çıkarılır iken, nisbeten kalkınmada geri kalmış bölgelerde yer alan kurumlar için ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinde deneyimli olma kriteri ön plana çıkartılabilecek ve hizmette gerçek etkinlik ve verimlilik sağlanabilecektir.
    
            11- Yetişmiş vasıflı insan gücünün günümüz ekonomik koşulları içerisinde korunması maksadıyla, gerek tüzelkişi yükleniciler tarafından istihdam edilen gerçek kişiler, gerekse idare ile bizzat sözleşme imzalamış olan gerçek kişi yüklenicilerin hizmet bedelleri için asgari bir miktar belirlenecek ve doktor, diş hekimi, hemşire, röntgen teknisyeni gibi vasıflı kişilere, tespit edilen asgari miktarın altında hizmet bedeli ödenemeyecektir.
 
12- Yüklenicilere ödenecek hizmet bedelleri, maaş ya da ücret olarak değil, hizmet karşılığı hakedişler olarak, sağlık hizmetini satın alacak olan kurumun döner sermaye gelirlerinden idare tarafından tahakkuka bağlanmak suretiyle kurumun bağlı bulunduğu döner sermaye saymanlığı tarafından ödenecektir.
 
            13- Gerçek kişi hizmet sunucularının işçi veya memur olmamaları nedeniyle bunlara ücret bordrosu düzenlemek suretiyle ödeme yapılması mümkün değildir.
Bu nedenle, gerçek kişi yüklenicilerin ödemelerde serbest meslek makbuzu düzenlemesi, serbest meslek makbuzu düzenlenmesi için de ilgilinin vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirmesi ve işyeri bildirgesi vererek Bağ-Kur’a kayıt yaptırması gerekecektir.
 Bu işlemler bizzat hizmet sunucuları tarafından yaptırılacaktır. Bağ-Kur kaydının yapılabilmesi için işyeri adresinin bildirilmesi gerekmektedir. Daha önce herhangi bir nedenle Bağ-Kur kaydı yaptırmış olan gerçek kişi hizmet sunucularının bu kayıtlarını devam ettirmelerinde bir sakınca yoktur. Yeni kayıt yaptıracakların hizmet verecekleri kurumu işyeri adresi olarak vermeleri mümkündür.
Bağ-Kur primlerinin hangi seviyeden yatırılacağı ilgili mevzuat çerçevesinde yükleniciler tarafından belirlenecektir.
 
            14- Yüklenicinin tüzelkişilik olması halinde, tüzelkişi yüklenici ile istihdam ettiği personel arasında iş hukukuna dayalı bir hizmet akdi ilişkisi bulunacak, bu kişiler Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olarak sosyal güvenlik şemsiyesi altında istihdam edilecektir.
 
B) ÖZEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN TALİMATLAR:
 
1- Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması:
 
Sağlık hizmeti satın alma işlemlerinde yaklaşık maliyet; Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar, hizmeti satın alan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler ile varsa ilgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar üzerinden, hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların bu şekilde tespiti imkanının bulunamaması halinde ise, yapılacak fiyat araştırması kapsamında o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar üzerinde tespit edilir.
Burada dikkat edilecek husus, hizmetin doğrudan doğruya gerçek kişi yüklenici eliyle gördürülmesi ya da gerçek kişi istihdamının zorunlu olduğu durumlarda tüzelkişi yükleniciler eliyle gördürülmesi hallerinde tespit edilecek olan yaklaşık maliyetin, yetişmiş vasıflı insan gücünün günümüz ekonomik koşulları içerisinde korunmasına matuf olacak şekilde, belirli bir katsayı çerçevesinde tespit edilmesinin zorunlu olduğudur.
 
2-Hizmet Satın Alma İşlemlerinde Yeterlik ve Fiyat Dışı Unsurların Tespiti:
İster gerçek kişi yüklenici isterse tüzelkişi yükleniciler tarafından sunulacak olsun, gerçek kişiler eliyle gördürülmesi zaruri bulunan hemşirelik, ebelik, tabiblik gibi hizmetlerin satın alma işlemlerinde, bu gerçek kişilerin yürürlükteki mevzuata göre hizmeti sunmaya yetkili olmaları yeterli sayılacak ve zorunluluk bulunmadıkça, hizmeti sunmaya yetkili bulunduğunu ispata yarayan diploma ya da mezuniyet belgesi gibi belgelerin dışında başkaca belgeler yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere istenmeyecektir.
Bu gibi isteklilerin, meslekleri ile ilgili sahip oldukları artı nitelikler, yeterlik kriterleri olarak değil, fiyat dışı unsurlar olarak değerlendirmeye alınacak, örneğin; yoğun bakım hemşireliği hizmeti alınacak ise; isteklinin evvelce yoğun bakım hemşireliğinde deneyimli olması hususu bir yeterlik kriteri olarak değil, o isteklinin diğer isteklilere nazaran daha kabule şâyan bulunması bakımından fiyat dışı unsur olarak değerlendirilecektir.
Eğer; bir hizmetin sunumu için yasal olarak bazı belge ve sertifikaların bulunması zorunlu ise, bu durumda bu belge veya sertifikaların varlığı, teknik puanın tespiti amacıyla değil, bir yeterlik kriteri olarak aranacaktır. (Örn; diyaliz hemşireliği hizmetleri için diyaliz sertifikası yahut da RİA uygulanmasının da öngörüldüğü ebelik hizmetlerinde RİA sertifikası gibi.)
Dolayısyla idareler, teknik puan ve yeterlik şartnamesini, bu çerçeve ve anlayış içerisinde hazırlayacak ve saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi ve ihtiyaçların uygun koşullarda ve uygun istekliler tarafından karşılanması ilkelerini daima gözönünde bulunduracaklardır.
 Diğer taraftan; hizmet alımı işlemlerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük teklifin değil, en yüksek teknik puana sahip isteklilerden fiyatı en uygun olanın tespit edilmesi esastır.
Bu tespitin yapılabilmesi için, fiyat dışı unsurlar belirlenir ve bu çerçevede işin yaklaşık maliyeti ile isteklinin teklif bedeli çarpılarak, fiyat dışı unsurlar vasıtasıyla tespit edilmiş bulunan teknik puana bölünür ve teklife esas katsayı bulunur.
Fiyat dışı unsurların nelerden müteşekkil olduğu, satın alınacak olan hizmetin özelliği ve hususiyeti dikkate alınarak idarelerce belirlenmekle birlikte, bu belirleme yapılır iken Usûl ve Esaslar’da yerverilen düzenlemelere uyulacak ve tespit edilen teknik puana esas kriterler, o hizmeti en lâyıkı veçhîle yürütebilecek istekliyi tespit etmeye yönelik olacaktır.
Bu çerçevede; hemşirelik hizmeti satın alınması halinde, fiyat dışı unsurlar olarak öngörülen teknik puan kriterleri ve bunların toplam teknik puan içindeki ağırlıklarına örnek teşkil etmek üzere hazırlanan cetvel aşağıda gösterilmiştir.
İdareler, başkaca hizmet alımlarında bu örnekten yola çıkarak fiyat dışı unsurları tespit edecek ve hizmetin en nitelikli ve yeterlikli istekliler tarafından yürütülmesine matuf bir anlayışla hareket edeceklerdir.
 
HEMŞİRE İÇİN TEKNİK PUAN KRİTERLERİ :
ASGARİ
AZAMİ
 
 
 
PUAN
PUAN
1- EĞİTİM DURUMU
40
55
a)Orta Öğretim,Ön Lisans,Lisans Eğitim için
40
 
b)Orta Öğretim + Ön Lisans
45
 
c)Orta Öğretim + Lisans
50
 
d)Orta Öğretim + Ön Lisans + Lisans
55
 
(Öğretim aşamalarının tamamı mesleği ile ilgili olmak koşuluyla
 
 
Dikkate alınacaktır.)
 
 
2-DİPLOMA NOTU
0
10
(Mesleği ile ilgili en son öğrenime ait diplomada 61 ve üstü herbir not için 0,25 puan)
 
(Ara değerler için orantılı değerlendirme yapılır)
 
 
(Diploma notunun orta, iyi, pekiyi olarak değerlendirilmiş olması
 
 
halinde; orta:60, iyi:70, pekiyi;80 olarak kabul edilir)
 
 
3- İŞ TECRÜBESİ
 
0
25
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında
0
15
    yada kendi namına çalışılan her bir hizmet yılı için 1 puan
 
 
(15 yılı geçmemek üzere ve Resmi belgeler ile ispatlanmak koşuluyla)
 
 
(6 aydan fazla olan süreler tam yıl olarak kabul edilir.)
 
 
(6 aydan eksik süreler değerlendirmeye alınmaz.)
 
 
b) Ameliyathane, yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri,
0
5
kardiyoloji, çocuk cerrahisi gibi özel önem ve ihtisasa haiz hizmet
 
 
alanlarında çalışılan herbir hizmet yılı için 1 puan
 
 
( 5 yılı geçmemek üzere)
 
 
c) Mezun olunan tarih ile hizmetin satın alındığı tarih
0
5
arasında geçen her bir yıl için 1 puan(5 yılı geçmemek üzere)
 
 
(Mezun olunan yıl ve hizmetin satın alındığı yıl dikkate alınmaz.
 
 
Örn; 1999 yılında mezun olunmuş ve hizmet de 2004 yılı içerisinde
 
 
satın alınacak ise; 1999 ve 2004 yılları dikkate alınmaz, 4 yıl kabul
 
 
edilir ve 4 puan verilir)
 
 
d) Hizmet satın alacak olan kurum ve kuruluşta en az bir yıl fiilen
0
20
 ve başarılı olarak çalışılmış olması halinde ilave 20 puan
 
 
4- KURS VE SERTİFİKA PROGRAMLARINA KATILIM
0
25
    VE YABANCI DİL DÜZEYİ
 
 
a) Sertifika ile belgelendirmek ve mesleği ile ilgili olmak şartıyla,en az
0
20
2 hafta süreli her bir kurs için 5 puan
 
 
( 4 sertifikayı geçmemek üzere)
 
 
b) KPDS Notu için
 
0
5
1. KPDS Notu A Düzeyinde Olanlar İçin
0
5
2.KPDS Notu B Düzeyinde Olanlar İçin
0
4
3.KPDS Notu C Düzyinde Olanlar İçin
0
3
 
3- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi:
Hizmet alımı işlemlerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, en yüksek teknik puana sahip isteklilerden fiyatı en uygun olanın tespit edilmesi esastır.
Bu tespitin yapılabilmesi için, işin yaklaşık maliyeti ile isteklinin teklif bedeli çarpılarak, almış olduğu teknik puana bölünür ve teklife esas katsayı bulunur.
Teklif katsayısı en düşük olan isteklinin teklifi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilir.
Hizmetin birden fazla gerçek kişi eliyle gördürülmesinin öngörülmesi halinde, en düşük katsayıdan başlanılarak, satın alınacak hizmet sayısı kadar uygun teklifler belirlenir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı tekliften sonra gelen diğer teklifler, tutar olarak ekonomik olarak en avantajlı tekliften daha yüksek ise, bu teklif sahiplerinin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif bedeli üzerinden sözleşme imzalamak istemeleri halinde, bu teklifler de ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilir ve kendileri ile sözleşme imzalanır. Aksi takdirde, bu isteklilerin teklifleri ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz.
Bu çerçevede; ister gerçek kişi istekli olsun, isterse gerçek kişiyi istihdam edeceğini taahhüd eden tüzelkişi isteklinin listesinde yerverilmiş olsun; hizmeti sunmaya yetkili bütün gerçek kişilere ait teknik puanlar ayrı ayrı hesaplanacak, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlemeye esas katsayıları tespit edilerek, satın alınacak hizmet sayısı kadar sıralamaya tutulacak ve bu sıralamada yeralan gerçek kişi istekliler ile bizatihi; diğerleri için ise listesinde yer aldığı tüzelkişi yüklenici ile sözleşme imzalanacaktır.
Örneğin; yüz (100) adet hemşirelik hizmeti satın alınması işlemlerinde;
a)      Bin (1000) kişi gerçek kişi istekli olarak,
b)      Teklif mektubu eki listede yüz (100) adet gerçek personeli istihdam etmeyi taahhüd ederek (A) şirketi tüzelkişi istekli olarak,
c)      Kısmi teklif vererek, teklif mektubu eki listede seksen (80) adet gerçek personeli istihdam etmeyi taahhüd ederek (B) şirketi tüzelkişi istekli olarak,
d)     Kısmi teklif vererek, teklif mektubu eki listede elli (50) adet gerçek personeli istihdam etmeyi taahhüd ederek (C) şirketi tüzelkişi istekli olarak,
e)      Kismi teklif vererek, teklif mektubu eki listede yirmi (20) adet gerçek personeli istihdam etmeyi taahhüd ederek (D) şirketi tüzelkişi istekli olarak,
Teklifte bulunmuş ise; ister gerçek kişi istekli olsun, isterse gerçek kişiyi istihdam edeceğini taahhüd eden tüzelkişi isteklinin listesinde yerverilmiş olsun; hizmeti sunmaya yetkili bütün gerçek kişilere, yani toplam 1250 kişiye ait teknik puanlar ayrı ayrı hesaplanacak, herbirisi için verilen teklif miktarları çerçevesinde bu gerçek kişilerin katsayıları tespit edilecek, en düşük katsayıya sahip gerçek kişiden başlanarak yüz (100) kişilik liste oluşturacak, bu listede yeralan gerçek kişi istekliler ile bizzat; diğerleri için ise listelerinde bulundukları tüzelkişiler ile sözleşme imzalanacaktır.
Dolayısıyla; yüz (100) adet hemşirelik hizmetinin, otuz (30) adedinin gerçek kişi yüklenicilerden, otuz (30) adedinin (A) tüzelkişi yükleniciden, yirmi (20) adedinin (B) tüzelkişi yükleniciden, onbeş(15) adedinin (C) tüzelkişi yükleniciden, beş(5) adedinin ise (D) tüzelkişi yükleniciden temini söz konusu olabilecektir.
 
ÖRNEK                    :
(Rakamlar gerçeği yansıtmamakta olup; tamamen örnekleme niteliğindedir.)
(Yaklaşık maliyet, taban maliyet ve teklif tutarları 1 (bir) yıllık hizmete karşılık olan tutarları ifade etmektedir.)
İşin Konusu         : 5 (beş) Adet Orta Öğretim Düzeyi Hemşirelik Hizmetinin 1 (bir) Yıl Süre ile Satın Alma Yoluyla Gördürülmesi
Yaklaşık Maliyet : Herbir hemşirelik hizmeti için 10.000.000.000. TL.(KDV hariç) olmak üzere toplam 50.000.000.000.TL.(KDV hariç)
Taban Maliyet       : Herbir hemşirelik hizmeti için 8.000.000.000.TL. (KDV hariç)olmak üzere toplam 40.000.000.000.TL(KDV hariç)
Toplam Teklif Sayısı : 10 (on)
Teklif Sahipleri ve Teklif Tutarları ile Teknik Puanları:
1-      Gerçek kişi istekli (A)- 7.000.000.000.TL ve 60 Teknik Puan
2-      Gerçek kişi istekli (B)- 9.000.000.000.TL ve 70 Teknik Puan
3-      Gerçek kişi istekli (C)- 8.500.000.000.TL ve 70 Teknik Puan
4-      Gerçek kişi istekli (D)- 9.500.000.000.TL ve 80 Teknik Puan
5-      Gerçek kişi istekli (E)- 10.000.000.000.TL ve 85 Teknik Puan
6-      Gerçek kişi istekli (F)- 9.500.000.000.TL ve 85 Teknik Puan
7-      Gerçek kişi istekli (G)- 9.000.000.000.TL ve 75 Teknik Puan
8-      Tüzelkişi istekli (T);
1.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (TA) için- 9.500.000.000.TL ve 75 Teknik Puan
2.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (TB) için- 9.500.000.000.TL ve 90 Teknik Puan
3.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (TC) için- 8.500.000.000.TL ve 65 Teknik Puan
(TC’nin sağlık meslek lisesinin ebelik bölümünden mezun olduğu anlaşılmıştır.)
4.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (TD) için- 8.700.000.000.TL ve 67 Teknik Puan
5.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (TE) için- 8.800.000.000.TL ve 68 Teknik Puan
 
            Olmak üzere toplam 45.000.000.000.TL.
 
        9- Tüzelkişi istekli (X);
1.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (XA) için- 9.400.000.000.TL ve 92 Teknik Puan
2.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (XB) için- 9.500.000.000.TL ve 76 Teknik Puan
3.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (XC) için- 8.500.000.000.TL ve 68 Teknik Puan
4.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (XD) için- 8.400.000.000.TL ve 58 Teknik Puan
 
Olmak ve kısmi teklif vermek üzere toplam 35.800.000.000.TL
 
        10- Tüzelkişi istekli (Y);
1.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (YA) için- 9.600.000.000.TL ve 82 Teknik Puan
2.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (YB) için- 9.500.000.000.TL ve 73 Teknik Puan
3.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (YC) için- 8.100.000.000.TL ve 50 Teknik Puan
 
Olmak ve kısmi teklif vermek üzere toplam 27.200.000.000.TL
 
İŞLEM SAFHALARI:
1-      İdari Şartname’nin 26.2.1. maddesine göre kaç teklif verilmiş olduğu tutanakla tespit edilir.
2-      İdari Şartname’nin 26.2.2. maddesine göre teklif zarflarının usûlüne uygun olup olmadığına bakılır ve usûle uygun olmayan zarflar bir tutanakla tespit edilerek açılmaz ve değerlendirmeye alınmaz.
3-      İdari Şartname’nin 26.2.3. maddesine göre usûle uygun bulunan zarflar açılarak, belgelerin tamam olup olmadığı, teklif mektubu ve geçici teminatın usûlüne uygun bulunup bulunmadığı ile yine İdari Şartname’nin 49 uncu maddesinde tespit edilmiş olan taban maliyetleri karşılayıp karşılamadığı tespit edilerek tutanak hazırlanır.
4-      İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır.
5-      Teklifler satın alma komisyonunca incelenmek üzere başkaca bir işlem yapılmaksızın oturum kapatılır.
6-      İdari Şartname’nin 26.2.3. maddesine uygun olmadığına ilk oturumda karar verilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
Bu safhada, gerçek kişi istekli (A) nın vermiş olduğu 7.000.000.000.TL. teklif tutarı, İdari Şartname’nin 49 uncu maddesinde belirtilen taban maliyetin altında kaldığı için isteklinin teknik puanlaması yapılmaz ve değerlendirme dışı bırakılır.
7-      Gerçek kişi istekliler ile tüzelkişi istekliler tarafından istihdam edileceği taahhüd edilen gerçek kişilerin satın alma konusu hizmeti yürütmeye yetkili bulunup bulunmadıkları kontrol edilir.
8-      Yetkili bulunmadıkları tespit edilen gerçek kişi isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
9-      Tüzelkişi istekliler listesinde yerverilen gerçek kişilerin yetkili olmadıklarının tespiti halinde, tüzelkişi isteklinin teklifinin bu kısmı değerlendirme dışı bırakılır ve tüzelkişi için değerlendirme diğer gerçek kişiler için devam eder.
Bu safhada, tüzelkişi istekli(T) tarafından istihdam edileceği taahüd edilen (TC) nin, sağlık meslek liselerinin ebelik bölümünden mezun olduğu ve hemşirelik hizmeti sunmaya yetkili olmadığı anlaşıldığından, tüzelkişi istekli (T) nin teklifinin bu kısmı değerlendirmeye alınmaz ve değerlendirme tüzelkişi istekli (T) tarafından taahhüd edilen diğer gerçek kişiler (TA),(TB),(TD) ve (TE) için devam eder.
10- Gerçek kişi istekliler ile tüzelkişi istekliler tarafından taahhüd edilen gerçek kişilerden değerlendirmeye alınanların teknik puanları tespit edilir.
11- Gerçek kişi istekliler ile tüzelkişi istekliler tarafından taahhüd edilen gerçek kişilerin teklife esas katsayıları hesaplanır.
Bunun için; değerlendirme dışı bırakılmamış gerçek kişi isteklilerin teklif tutarları ile tüzelkişi isteklilerin taahhüd ettikleri gerçek kişiler için verdikleri teklif tutarları, işin yaklaşık maliyeti ile çarpılarak teknik puanlarına bölünür.
(Bu hesaplama esnasında, hesaplama kolaylığı açısından bulunan sonuç rakamı, soldan sağa doğru beş (5) virgül ile ayrılacak ve virgülden sonraki üç(3) rakam da hesapta gösterilecek hale getirilir.(Örn; 12857142857142857,13485 yerine 12857,142)
Bu durumda teklife esas katsayılar;
Gerçek kişi istekli (A)-DEĞERLENDİRME DIŞI
Gerçek kişi istekli (B)- 9.000.000.000.x1.000.000.000./ 70                    = 12857,142
Gerçek kişi istekli (C)- 8.500.000.000.x1.000.000.000./ 70                    = 12142,857
Gerçek kişi istekli (D)- 9.500.000.000.x1.000.000.000./ 80                   = 11875,000
Gerçek kişi istekli (E)-10.000.000.000.x.1000.000.000./ 85                    = 11764,705
Gerçek kişi istekli (F)- 9.500.000.000.x 1.000.000.000./ 85                   = 11176,470
Gerçek kişi istekli (G)- 9.000.000.000.x 1.000.000.000./ 75                   = 12000,000
 
Tüzelkişi istekli (T);
1.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (TA) için- 9.500.000.000.x1.000.000.000./75 = 12666,666
2.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (TB) için- 9.500.000.000.x1.000.000.000./90 = 10555,555
3.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (TC) için- DEĞERLENDİRME DIŞI
(TC’nin sağlık meslek lisesinin ebelik bölümünden mezun olduğu anlaşılmıştır.)
4.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (TD) için- 8.700.000.000.x1.000.000.000./67 = 12985,074
5.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (TE) için- 8.800.000.000.x1.000.000.000./68 = 13134,328
 
        Tüzelkişi istekli (X);
1.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (XA) için- 9.400.000.000.x1.000.000.000./92 = 10217,391
2.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (XB) için- 9.500.000.000.x1.000.000.000./76 = 12500,000
3.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (XC) için- 8.500.000.000.x1.000.000.000./68 = 12500,000
4.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (XD) için- 8.400.000.000.x1.000.000.000./58 = 14482,758
 
        Tüzelkişi istekli (Y);
1.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (YA) için- 9.600.000.000.x1.000.000.000./82 = 11707,317
2.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (YB) için- 9.500.000.000.x1.000.000.000./73 = 13013,698
3.İstihdam etmeyi taahhüd ettiği (YC) için- 8.100.000.000.x1.000.000.000./50 = 16200,000
 
12- Tüm bu teklife esas katsayılar küçükten büyüğe doğru liste halinde sıralanır.
 
1.X’in istihdam etmeyi taahhüd ettiği (XA) için- = 10217,391
2.T’nin istihdam etmeyi taahhüd ettiği (TB) için- = 10555,555
3.Gerçek kişi istekli (F)-                                       = 11176,470
4.Y’nin istihdam etmeyi taahhüd ettiği (YA) için- = 11707,317
5.Gerçek kişi istekli (E)-                                         = 11764,705
6.Gerçek kişi istekli (D)-                                         = 11875,000
7.Gerçek kişi istekli (G)-                                         = 12000,000
8.Gerçek kişi istekli (C)-                                         = 12142,857
9.X’in istihdam etmeyi taahhüd ettiği (XB) için-    = 12500,000
10.X’in istihdam etmeyi taahhüd ettiği (XC) için- = 12500,000
11.T’nin istihdam etmeyi taahhüd ettiği (TA) için- = 12666,666
12.Gerçek kişi istekli (B)-                                       = 12857,142
13.T’nin istihdam etmeyi taahhüd ettiği (TD) için- = 12985,074
14.Y’nin istihdam etmeyi taahhüd ettiği (YB) için- = 13013,698
15.T’nin istihdam etmeyi taahhüd ettiği (TE) için- = 13134,328
16.X’in istihdam etmeyi taahhüd ettiği (XD) için- = 14482,758
17.Y’nin istihdam etmeyi taahhüd ettiği (YC) için- =16200,000
 
13- Teklife esas katsayısı en düşük olan ve birinci sırada yer alan (X) tüzelkişisinin taahhüd ettiği (XA) teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilir.
14- Satın alma işlemlerine 5 (beş) adet hemşirelik hizmeti için çıkılmış olduğundan, Usul ve Esaslar’ın 41 inci maddesi gereğince ekonomik açıdan en avantajlı tekliften sonra gelen 4(dört) teklifde uygun teklif olarak belirlenir.
15- Ekonomik açıdan en avantajlı tekliften sonra gelen ve satın alınacak hizmet sayısı kadar belirlenen diğer uygun teklif tutarları, en avantajlı teklif tutarından düşük ise başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu tekliflerde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilir ve teklif ettikleri tutarlar üzerinden sözleşmeler imzalanır.
16- Daha sonra gelen teklif tutarlarının, ekonomik açıdan en avantajlı teklif tutarından yüksek olması halinde, Usûl ve Esaslar’ın 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince sözleşme imzalanabilmesi, bu isteklilerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif bedeli üzerinden sözleşme imzalamayı kabul etmelerine bağlıdır.
17- Kabul edilmemesi halinde takip eden diğer isteklilerden (6 ıncı ve müteâkîp istekliler) 15 ve 16 ıncı maddede öngörüldüğü şekliye uygun teklifler belirlenir.
18- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif bedeli üzerinden sözleşme imzalanmasının kabul edilmesi halinde, ilk beş sırada yer alan gerçek kişi istekliler ile bizzat, tüzelkişi istekli listesinde yer alan gerçek kişiler için ise listesinde bulunduğu tüzelkişi istekli ile sözleşme imzalanacaktır.
Bu durumda sözleşmeler;
 
1.X’in istihdam etmeyi taahhüd ettiği (XA) için = 9.400.000.000.TL. bedel ile (X) tüzelkişisi ile,
2.T’nin istihdam etmeyi taahhüd ettiği (TB) için= 9.400.000.000.TL. bedel ile (T) tüzelkişisi ile,
3.Gerçek kişi istekli (F) için-                             = 9.400.000.000.TL. bedel ile bizzat (F) ile,
4.Y’nin istihdam etmeyi taahhüd ettiği (YA)için=9.400.000.000.TL.bedel ile (Y) tüzelkişisi ile,
5.Gerçek kişi istekli (E) için-                              = 9.400.000.000.TL.bedel ile bizzat (E) ile,
            İmzalanacaktır.
 
Burada dikkat edilmesi ve unutulmaması gereken husus, 15 inci maddede de belirtildiği gibi, örneğin Gerçek kişi istekli (E)’nin teklif miktarı 10 Milyar TL. değil de, 9 Milyar TL. olmuş olsa idi, o takdîrde (E) ile imzalanacak olan sözleşmenin bedeli 9 Milyar TL. olarak tespit edilecekti.
19- Çok nadir olmakla birlikte, örneğimizde olduğu gibi her iki isteklinin teklife esas katsayılarının eşit çıkması halinde (9. ve 10. istekliler); eğer her iki istekli de alınacak hizmet sayısı içerisinde ise herhangi bir işleme gerek olmaksızın her iki istekli ile sözleşme imzalanabilecek, ancak; örneğimizde olduğu gibi 5 (beş) adet hemşirelik hizmeti değilde, 9(dokuz) adet hemşirelik hizmeti alınacak ve onuncu ve müteâkîp sıradaki isteklilerin teklife esas katsayıları da 9 uncu sıradaki istekli ile eşit ise; bunlardan teknik puanı yüksek olan ile, teknik puanları da aynı ise teklif tutarı düşük olan ile, her ikisinin de eşit olması halinde aralarında çekilecek kur’a sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.
20-  Usûl ve Esaslar çerçevesinde hazırlanmış olan bu uygulama talimatı, satın alma dokümanının bir parçası ve sözleşmelerin eki niteliğinde olup; idareler yapacakları hizmet satın alma işlemlerinde, bu uygulama talimatında yer verilen genel ilke ve kaîdelere uymakla mükelleftir.
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET