gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Sağlık Bakanlığı 2014 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İlanında bulundu. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre 2014 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.06.2014 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. 23 Mayıs 2014 Cuma- 30 Mayıs 2014 Cuma Saat 18:00’a kadar Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden başvurular yapılacak.

27 Mayıs 2014 Salı 23:12
SAĞLIK PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Başvurular; Ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr ) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) 
üzerinden yapılacaktır. Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden dolduracakları 2014 Yılı 
Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası başvuru formunun çıktısını amirine 
veya notere onaylatarak Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 
Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da 
elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından 
vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. 
Belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul 
edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir. 
1-İstihdam Planlama Komisyonu’nun 11.12.2013 tarihinde yapılan toplantısında 2014 Yılı 
Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan “Kurada yerleşip 
ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde 
unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’ın altına düşmesi 
durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve 
başlamasından sonra yapılması; aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması 
halinde, ayrılışların en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla 
yapılmasına” şeklindeki kısıtlama kaldırılmıştır. Kısıtlaması kaldırılan personelin 23.05.2014 
tarihi itibariyle 45 (kırkbeş) gün içerisinde ayrılışlarını yapmaları gerekmektedir, süresi 
içerisinde ayrılış yapmayanların atamaları iptal edilecektir. 
 Bu kısıtlama 2014 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası için 
uygulanacaktır. 
2-Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2014 Yılı Haziran 
Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma 
tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda 
atamaları iptal edilecektir.
 3-632 Sayılı KHK ve 6495 Sayılı Kanun kapsamında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfına memur kadrosunda atanan personelden kura son başvuru tarihi itibarı ile 
bulundukları ilde toplamda fiilen 2 (iki) yıl süre ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar kadrolarında 
görev yapmış olanların başvuruları kabul edilecek olup, ücretsiz izinler bu süreden 
sayılmayacaktır. 
4-Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında ilan edilmiştir. 
5-Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için, kura son 
başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde en son atanma tarihinden itibaren Sağlık 
Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrosunda fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin 
müracaatları kabul edilecektir. 
6-DHY’ li olarak atanan personel için DHY’ sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl 
çalışmış olma şartı aranmayacaktır. 
7-Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya 
müracaat edemeyecektir. 
8- a) Stratejik personel (uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip ve diş tabibi) 
dışındaki çalışanlar kadrolarının bulunduğu ilde bağlı bulundukları kurumda açılan münhal 
yerlere müracaat edemeyeceklerdir. Bu personel bulunduğu ilde bağlı bulunduğu kurumu 
dışında diğer bağlı kuruluşların açılan münhal yerlerini tercih edebileceklerdir. 
 b) 6495 sayılı Kanuna göre kadroya geçenler için bu maddenin “a” fıkrası dikkate alınacak 
olup, bulunduğu kurumu dışında açılan münhal yerleri tercih edemeyeceklerdir. 
9-a)Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2014 tarihine göre hesaplanan ve 
ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. 
 b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır. 
 c) Alınan itirazlar değerlendirilerek, PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi 
yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır. 
10-Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri 
ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilecek, elektronik ortamda 
itirazlar alınacak ve neticeleri ilan edilecektir. 
11-Başvuru evrakı zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
12-a) 2013 Haziran, 2013 Eylül ve 2014 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma 
Kuraları sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir. 
 b)Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 45 (Kırk beş) gün içerisinde 
kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin 
(Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19, 20 ve 3 
 21inci maddeleri hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile atanma 
işlemleri yapılmayacaktır. 
 c)30.05.2013 tarihinden sonra Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29uncu maddelerine göre ataması yapılan 
personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul 
edilmeyecektir. 
13-Uzman Tabip, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda 
çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro 
unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir. 
14-a)Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya 
müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura son başvuru tarihinden 
itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde atamaları 
yapılmayacaktır. 
 b)Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken, 663 Sayılı KHK ile Kamu Hastanelerine bağlı Genel 
Sekreterliklerde sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu 
kapsamda yerleşen personelin kura son başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde 
sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde atamaları yapılmayacaktır. 
15-a)Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY’ si devam eden, herhangi bir statüde(14. 
Maddede belirtilen sözleşme durumları hariç) sözleşmeli olarak çalışan ve ücretsiz izinde 
(askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
 b)Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY’ si bitenlerin ilgili İl Müdürlüğü, Müdürlük ve 
Birlikler’ den (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak) 
alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
hitaben göndermeleri gerekmektedir. 
16-Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenler 05.06.2014 Perşembe 
– 18.06.2014 Çarşamba günü saat 18.00 a kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda 
bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda 
bulunmayı talep edemeyeceklerdir. 
17-a)Tercih edilecek branşta aktif eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini 
tercih edecek uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliğinin 30uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen 
başvuru şartlarını taşımaları; ‘Yabancı Dil yeterlilik belgesine sahip olmak, müracaat tarihi 
itibariyle; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak, 
bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak, Türk Tıp 
Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal 
araştırma makalesi bulunmak, SCI (ScienceCitation Index), SCI-E (ScienceCitation Index – 
Expanded),SSCI (SocialScienceCitation Index) veya AHCI (ArtsandHumanitesCitationIndex) 
indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi 
bulunmak, SCI (ScienceCitation Index), SCI-E (ScienceCitation Index – Expanded), SSCI 
(SocialScienceCitation Index) veya AHCI (ArtsandHumanitesCitation Index) indeksine kayıtlı 
dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak’ 
ve bu belgeleri başvuru evrakı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Bu şartları 
taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY’ si devam edenlerin kura 
başvuruları kabul edilmeyecektir. 
b)Aktif eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih eden ve bu 
maddenin a) bendi kapsamındaki şartları taşımayanların, aktif eğitim kliniği bulunan 
eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihleri dikkate alınarak 
kuraya alınacaktır. 
 
18-Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura 
sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal 
edilecektir. 
19-Yerleştirme sonuçları aynı gün internet adresinde ilan edilecektir. 
  
2014 YILI HAZİRAN DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ 

1) 23 Mayıs 2014 Cuma- 30 Mayıs 2014 Cuma Saat 18:00’a kadar Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden başvuruların yapılması 
2) 04 Haziran 2014 Çarşamba Saat 18:00’a kadar Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati 
3) 17 Haziran 2014 Salı İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların ilanı 
4) 17 Haziran 2014 Salı-18 Haziran 2014 Çarşamba Saat 18:00’ a kadar İnceleme sonrası ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının alınması 
5) 25 Haziran 2014 Çarşamba İtiraz sonuçlarının ilanı 

6) 26 Haziran 2014 Perşembe KURA TARİHİ (Yeri ve saati internet adresinden ilan edilecektir.) 

K: SAĞLIK BAKANLIĞI

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET