gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMLİDEN KADROYA GEÇEN EBE VE HEMŞİRELER DAVA YOLUYLA ÖZLÜK HAKLARINI ALABİLİR

Av. Murat ALIMCI Sözleşmeli Ebe ve Hemşirelikten kadroya geçenlere sözleşmeli dönemdeki hizmetlerinin ücret ve sosyal haklarında değerlendirilmesi gerektiğini, değerlendirilmediği takdirde yasal yollara başvurarak haklarını temin edebileceklerini belirtti.

06 Ocak 2013 Pazar 11:00

 

Av. Murat ALIMCI, "Sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra kadrolu olarak atanmanız üzerine mesleğe yeni başlıyormuş gibi değerlendirilerek adaylık sürecine yeniden alınmanız, özlük ve parasal haklarınızın önceki hizmetiniz yokmuş gibi düzenlenmesi, kademe ve derecenizin eski görevinizin dikkate alınmadan belirlenmesi, zorunlu hizmet muafiyeti yada özür grubu atamalarından faydalandırılmamanız anayasa da ki eşitlik ilkesine aykırıdır." diyerek, bu konudaki;

"657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin özlük hakları konusunda yasal bir düzenleme bulunmamakta olup, bu şekilde görev yapanların ünvanı, sözleşme ücreti, nitelikleri vb bazı hususlarda 1978 tarihli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar" ismini taşıyan bakanlar kurulu kararı ile düzenleme yapılmıştır. Kamu görevi yaptıkları konusunda tereddüt bulunmayan sözleşmeli personelin özlük hakları konusunda yasal bir düzenlemenin yokluğu bir yana, aynı görevi ifa ettikleri kadrolu personel ile farklı uygulamaya tabi tutulmaları sonucunda birçok uyuşmazlığın dava konusu edildiği gözlenmektedir.

Öte yandan ,Türkiye Cumhur Güvenliiyeti Anayasası'nm 10. maddesinde herkesin ayrım gözetilmeksizin eşit olduğu, Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda oldukları, 128. maddesinde kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği Anayasal güvence altına alınmış, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Uygulamayı İsteme Hakkı" kenar başlığını taşıyan 17. maddesinde:" Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler." kuralına yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunda kamu hizmetlerinin, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği düzenlenmekte olup, sözleşmeli personelin de genel anlamda kamu görevlisi olduğuna kuşku bulunmadığı gibi sözleşmeli olarak görev yapmakta iken kadrolu olarak yeniden atananların ünvan ve görevinde bir değişiklik ve bir kesintinin bulunmadığı, 657 sayılı Kanunun sistematiği gereği aynı görevin iki farklı statüde yerine getirildiği açıktır.

Bununla birlikte, bu fiili ve hukuki durum birlikte değerlendirildiğinde, sözleşmeli olarak görev yaparken kadrolu olarak atanmanız üzerine mesleğe yeni başlıyormuş gibi değerlendirilerek adaylık sürecine alınması, özlük ve parasal haklarının önceki hizmetiniz yokmuş gibi düzenlenmesi, kademe ve derecenizin eski görevi dikkate alınmadan belirlenmesi, zorunlu hizmet muafiyeti yada özür grubu atamalarından faydalandırılmamanız vb. diğer uygulamaların eşitlik ve hakkaniyete açıkça aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır." hukuki gerekçelerini açıkladı.

Sonuç olarak sözleşmeli olarak görev yaptığınız sürenin dikkate alınarak hizmetinden sayılması, adaylığınınızın kaldırılması, kademe ve derece ilerlemesinin yapılması gibi işlemlerde hukuka uyarlık görülmediği belirtildi.

Kaynak: Murat ALIMCI Facebook

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET