gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜM SAĞLIK PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre 2014 Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 30.09.2014 tarihi Salı günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

29 Ağustos 2014 Cuma 16:39
TÜM SAĞLIK PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLIYOR

2014Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İle İlgili Açıklama;

SağlıkBakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre 2014Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 30.09.2014tarihi Salı günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

 

Başvurular;Ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik. gov.tr ) yeralan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, en fazla on (10)tercih yapılabilecektir. Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden dolduracakları 2014 Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası başvuru formunun çıktısını amirine veya notere onaylatarak  T.CSağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler.Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.

 

1-Îstihdam Planlama Komisyonu'nun 20.05.2014 tarihinde yapılan toplantısında 2014 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan "Kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60'ın altına düşmesi durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve başlamasından sonra yapılması; aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılmasına" şeklindeki kısıtlama kaldırılmıştır. Kısıtlaması kaldırılan personelin 28.08.2014 tarihi itibariyle 45 (kırkbeş) gün içerisinde ayrılışlarını yapmaları gerekmektedir,süresi içerisinde ayrılış yapmayanların atamaları iptal edilecektir.

 

Bu kısıtlama 2014 Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası için uygulanacaktır.


2-Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2014 Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksitakdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

3-632Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6495 Sayılı Kanun kapsamında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına memur kadrosunda atanan personelden kura son başvuru tarihi itibarı ile bulundukları ilde toplamda fiilen 2 (iki) yıl süre ile Bakanlık ve bağlıkuruluşlar kadrolarında görev yapmış olanların başvuruları kabul edilecek olup,ücretsiz izinler bu süreden sayılmayacaktır.

4-Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında ilan edilmiştir.

5-Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için, kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde en son atanma tarihinden itibaren

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrosunda fiilen en az 2yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

6-DHY'li olarak atanan personel için DHY' sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.

7-Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.

8-  a) Stratejik personel (uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi,tabip ve diş tabibi)
dışındaki çalışanlar kadrolarının bulunduğu ilde bağlı bulundukları kurumda açılan münhal
yerlere müracaat edemeyeceklerdir. Bu personel bulunduğu ilde bağlı bulunduğu kurumu
dışında diğer bağlı kuruluşların açılan münhal yerlerini tercih edebileceklerdir.

b) 6495Sayılı Kanuna göre kadroya geçenler için bu maddenin "a" fıkrası dikkate alınacak olup, bulunduğu kurumu dışında açılan münhalyerleri tercih edemeyeceklerdir.

9-         a)Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2014 tarihinegöre hesaplanan ve
ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.

b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.

c) Alınan itirazlar değerlendirilerek, PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi
yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

10-       Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri
ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilecek,elektronik ortamda
itirazlar alınacak ve neticeleri ilan edilecektir.

11 -Başvuru evrakı zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.


12- a) 2013 Eylül, 2014 Ocak ve 2014 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kuraları sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

b)Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 45 (Kırk beş) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19, 20 ve 21 inci maddeleri hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile atanma işlemleri yapılmayacaktır.

c) 05.09.2013 tarihinden sonra Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29 uncu maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.

13- Uzman Tabip, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.

14- a)Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura son başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi taktirdeatamaları yapılmayacaktır.

b)Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken, 663 Sayılı KHK ile Kamu Hastanelerine bağlı Genel Sekreterliklerde sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura son başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi taktirdeatamaları yapılmayacaktır.

15- a)Kurason başvuru tarihi itibariyle; DHY' si devam eden, herhangi bir statüde(14.Maddede belirtilen sözleşme durumları hariç) sözleşmeli olarak çalışan ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvurularıkabul edilmeyecektir.

 

b)Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY' si bitenlerin ilgili İl Müdürlüğü, Müdürlük ve Birlikler' den (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak) alacakları belgeyibaşvuru evrakı ile birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri GenelMüdürlüğüne hitaben göndermeleri gerekmektedir.

16- Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenler 11.09.2014 Perşembe - 24.09.2014 Çarşamba günü saat 18.00 a kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda


bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

17-a)Tercih edilecek branşta aktif eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edecek uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen başvuru şartlarını taşımaları; 'Yabancı Dil yeterlilik belgesine sahip olmak, müracaat tarihi itibariyle; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak, bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak, Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (ScienceCitation Index), SCI-E(ScienceCitation Index -Expanded),SSCI (SocialScienceCitation Index) veyaAHCI (ArtsandHumanitesCitationlndex) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,SCI (ScienceCitation Index), SCI-E (ScienceCitation Index - Expanded), SSCI (SocialScienceCitation Index) veyaAHCI (ArtsandHumanitesCitation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak' ve bu belgeleri başvuru evrakı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Buşartları taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY' si devamedenlerin kura başvuruları kabul edilmeyecektir.

b)Aktifeğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırmahastanelerini tercih eden ve bu maddenin a) bendi kapsamındaki şartlarıtaşımayanların, aktif eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanesitercihleri silinecek olup diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.

18-Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kurasonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

19-Yerleştirme sonuçları aynı gün internet adresinde ilan edilecektir.


2014 YILI EYLÜL DONEMİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

28 Ağustos 2014 Perşembe- 5 Eylül 2014 Cuma Saat 18:00'a kadar

Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

10 Eylül 2014 Çarşamba Saat 18:00'a kadar

Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati

3

23 Eylül 2014 Salı

İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların ilanı

4

23 Eylül 2014 Salı-24 Eylül 2014 Çarşamba Saat 18:00' a kadar

İnceleme sonrası ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının alınması

5

29 Eylül 2014 Pazartesi

İtiraz sonuçlarının ilanı

 

 

KURA TARİHİ Yeri ve saati

6

30 Eylül 2014 Salı

(www.yhgm.saglik.gov.tr) internet

 

 

adresinden ilan edilecektir.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET