gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TUS-DUS SONBAHAR TERCİH İŞLEMLERİ 2-7 EKİM ARASI

2013-TUS Sonbahar Dönemi tercih işlemleri, 2-7 Ekim 2013 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Adaylar tercihlerini, TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

01 Ekim 2013 Salı 05:08
TUS-DUS SONBAHAR TERCİH İŞLEMLERİ 2-7 EKİM ARASI

2013 TUS SONBAHAR DÖNEMİ TERCİH İŞLEMLERİ
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Tıpta ve Diş Hekimliğinde 
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri 
çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde 
tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülecektir.
Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2013-TUS Sonbahar Dönemi Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve 
kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri 
gerekmektedir.
2. TERCİHLERİN ALINMASI
Tercih işlemleri 2-7 Ekim 2013 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet 
aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın 
girilmesi durumunda, girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik 
ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur. Adayların tercihlerini yaparken, 
tercih süresince ÖSYM'nin İnternet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından İnternet aracılığıyla ilan 
edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar İnternet üzerinden tercih 
bildiriminde bulunacaklardır. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. 
YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 50.000 puan alan adaylar ya da ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı 
Dil Eşdeğerliliğine ilişkin tabloda belirtilen sınavlarla ilgili geçerli belge bulunan adaylar (bu belgenin 
noter onaylı suretini de bulundurmalıdırlar.) dilekçe ekinde tercih tarihi bitmeden Merkezimize ulaştıran 
adaylar Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir.
Özel koşullar, ilgili dalda eğitim yapabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülemeyen 
niteliklerdir ve tercihler yapılırken adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir 
program için istenilen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercih eden ve puanlarına göre bu 
programa seçilen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve seçilmeden doğan tüm haklarını 
yitirmiş olacaklardır. 
3. YERLEŞTİRME
Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu 
yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak üzere 
sıralanması adayın yararına olacaktır. 
4. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ
Adaylar TUS yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin 
https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Bu ilan tarihinden bir iş günü 
sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını 
yaptırmaları zorunludur. 
Yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ilgili kurumların ÖSYM’den edinecekleri 
şifreleri ile İnternet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanacaktır. 
5. EK YERLEŞTİRME 
2013-TUS Sonbahar Dönemi sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih 
etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya
yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan 
kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacaktır. 2
Ek Yerleştirme Bilgilerinin Toplanması
Yönetmelik uyarınca; TUS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet 
adresinden açıklandıktan sonra, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde (sonuçların 
açıklandığı tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere) kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. İlgili 
kurumlar, kayıt tarihinin bitiminden itibaren 3 iş günü içerisinde kayıt olan aday sayısını, ÖSYM’nin
İnternet adresinden elektronik ortamda İlkbahar Döneminde olduğu şekilde ÖSYM’ye bildireceklerdir. 
Merkezimizce ilgili kurumlara ayrıca bir yazı ile bildirim yapılmayacaktır.
Tablo Açıklamaları
Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, uzmanlık dal kodu (1), uzmanlık dal adı (2), öğretim süresi (3), puan türü (4), 
genel kontenjan (5), yabancı uyruklu kontenjanı (6) ve özel koşullar ve açıklamalar (7) yer almaktadır. 
Adaylar, tablolarda yer alan programların 2013-TUS İlkbahar Dönemi yerleştirme sonucunda varsa en küçük puanlarına,
http://www.osym.gov.tr/belge/1-19139/sayisal-bilgiler.html adresinden ulaşabilirler. Bu puanlar, her merkezi yerleştirmede 
değişmekle birlikte ilgili dalın ne derecede çok istenen bir dal olduğu konusunda bir ölçüde bilgi vermektedir. Adayların, 
tercihlerini yaparken bu durumu da göz önünde tutmaları yararlarına olabilir. 
Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.
Özel Koşul ve Açıklamalar
Bk. 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültelerinde araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre ataması yapıldıktan 
sonra, İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında imzalayacakları hizmet akdine istinaden 
istihdam edileceklerdir. Bu araştırma görevlileri, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve bu Fakültenin bulunduğu 
Ankara'daki Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenimlerine devam edeceklerdir. 
Bk. 2 Bu uzmanlık dalını seçecek adayların tıp dışı meslek mensubu olmaları gerekmektedir. 
(2013 TUS Sonbahar döneminde uzmanlık eğitimi veren kurumlardan T.D.M.M. için uzmanlık 
öğrencisi talebi olmadığından kontenjan açılamamıştır.) 
Bk. 4 Tıp eğitimi dili İngilizce olduğundan bu üniversite ile ilgili programları tercihlerinde gösterecek adayların alanlarında 
seminer verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. İngilizcesi yeterli olmayan adaylar bu programlara 
yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmaz. 
Bk. 5 Bu üniversitenin Tıp Fakültesinde araştırma görevlileri özel kanunlardaki hakları saklı kalmak kaydıyla (2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu vb.) İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine tabidir. 
Bk. 6 T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile K.K.T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan 
"Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma"nın 5. maddesi gereğince, bu kadrolara yalnız K.K.T.C. uyruklu 
doktorlar başvurabilirler. Bu dallarda ihtisasını tamamlayanlar, ihtisas süresi kadar K.K.T.C.'de mecburi hizmete tabi 
tutulurlar. 
Bk. 7 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültelerinde araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre ataması yapıldıktan 
sonra, İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında imzalayacakları hizmet akdine istinaden 
istihdam edileceklerdir. Bu araştırma görevlileri, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve bu Fakültenin bulunduğu 
Adana'daki Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenimlerine devam edeceklerdir 
Bk. 8 Sakarya Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Sakarya Üniversitesi uzmanlık 
öğrencileri uzmanlık eğitimlerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edeceklerdir. 
Bk. 9 KKTC Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yarı süreli bir eğitim hastanesi olup, eğitim kadrolarına yalnız KKTC 
uyruklu doktorlar başvuracaklardır. Bu hastanede yarı süreli ihtisasını tamamlayan doktorlar ihtisaslarının ikinci yarı 
süresini Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu Fahri Asistan statüsünde 
tamamlayacaklardır. TC. vatandaşı olanlar bu kadrolara müracaat edemezler. 
Bk. 10 Marmara Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Marmara Üniversitesi uzmanlık 
öğrencileri uzmanlık eğitimlerine Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 
devam edeceklerdir. 
Bk. 11 Adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının yanı sıra diğer Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının kontenjanlarını da tercih edebileceklerdir. Ancak, aynı branşta 
kendi Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının dışında, diğer Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığının da kontenjanı mevcut ise öncelikli olarak bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı kontenjanını, daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının kontenjanını 
tercih edecektir. Bu kurala uyulmadığı takdirde adayın tercihi geçersiz sayılacaktır.
Bk. 12 Bu kontenjanlar Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 28 Aralık 2011 
tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde açılmıştır. 
Bk. 13 Bu kontenjanları Misafir Askeri Personel tercih edebilecektir. 
Bk. 14 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi'nde devam edeceklerdir. 
Bk. 15 Bu üniversite hastanesinde tüm branşlar için Cumartesi günleri normal mesaiye dahildir. 
Bk. 16 Uzmanlık eğitimi programları ile ilgili detaylı bilgiye www.tuk.saglik.gov.tr/programlar adresinden ulaşılabilir.
Bk. 17 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine 
göre atanması yapıldıktan sonra, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında 
imzalayacakları hizmet akdine istinaden istihdam edilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET