gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YEŞİL KARTIN 2011 ECZANE PRODÜDÜRÜ

Yeşil kartlıların Sosyal Güvenlik Kurumu genel sağlık sigortasına geçilememesi nedeniyle yeşil kart ilaçları için Maliye Bakanlığı ile eczanaler arasında yeni bir sözleşme imzalanmasını gerektirmiştir.

23 Şubat 2011 Çarşamba 10:39
Yeşil Kartın 2011 Eczane Prodüdürü

 

 

verilerek tedavileri kar

3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun uyarınca yeşil kartşılanan hak sahipleri, henüz genel sağlık sigortasına devredilmemiştir. Ayrıca, ilgili kanunları gereğince genel sağlık sigortasına devredilmeyecek ve kamu kurumları

taraf

ından sağlık hizmeti verilmeye devam olunacak kişiler de bulunmaktadır. Bu kapsama girenlerin reçeteli ilaçlarının temini; 31/01/2009 tarihinde Bakanlığımız ile Türk Eczacıları

Birli

Yukar

Yard

Eczac

düzeltilecektir. Hatal

teslim edildikleri tarih esas al

yeni iskonto oran

Eczanelerin bu duyuru gere

ği arasında imzalanan “Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” çerçevesinde ilgili kurumlarla anlaşma yapan eczaneler tarafından gerçekleştirilmektedir.ıda anılan hak sahiplerinin ilaçlarının teminine yönelik olarak eczaneler ile yapılmış olan sözleşmelerin ise her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Ancak, sözleşme yenileme sürecinde, bağlı olunan vergi dairesince onaylanmış olarak eczanelerden ibrazı istenen ve örneği 23/10/2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan (6) Sıra No’lu Tedaviımına İlişkin Uygulama Tebliğinin ekinde (EK-3/B) yer alan formun, beyan döneminden önce temininde yaşanan güçlükler dikkate alınarak, sözleşmenin yenilenmesi aşamasında vergi dairesi onayı olmaksızın eczacı tarafından doldurulup imzalanarak sözleşmeye eklenmesi yeterli kabul edilecektir. Eczaneler, beyan dönemi içinde vergi dairesinden söz konusu formun onaylı halini bilahare temin ederek ilgili kuruma teslim edeceklerdir.ının, sözleşmesini yenilerken teslim ettiği formda belirtilen hasılat tutarı ile beyan döneminde vergi dairesine onaylatarak ibraz edeceği formda belirtilen hasılat tutarı arasında fark bulunması ve bu farkın eczacı iskonto oranlarında değişiklik yapılmasını gerektirdiği hallerde; sözleşme üzerinde belirtilen iskonto oranları, ilgili kurum ve eczacı tarafından imzalanarakı iskonto oranı ile ilgili kuruma fatura edilmiş olan reçeteler eczaneye iade dilecektir. Eczaneler, bu düzelttikten sonra kuruma teslim edeceklerdir. Bu faturaların ödenmesi işlemleri kurumlaraınarak gerçekleştirilecektir. Yeni iskonto oranları devreye girdikten sonra, indirim oranı değişen eczanelerce 01/02/2011 tarihinden itibaren karşılanmış tüm reçetelerına göre düzeltildikten sonra kuruma fatura edilecektir. Bu dönemde karşılanan ve yalnızca iskonto oranı değişikliği nedeniyle tutarı yeniden hesaplatılan reçetelere ilişkin çıktıların yenilenmesi zorunlu değildir.ğince sözleşmelerini 21/03/2011 günü mesai saati bitimine kadar yenilemeleri, 2010 yılı satış hasılatlarını gösterir vergi dairesinden onaylı Tebliğ eki (EK- 3/B) formunu ise 09/04/2011 tarihine kadar kurumlara ibraz etmeleri gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET