gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2010 SAĞLIK BAKANLIĞI DAHİL TÜM KAMU HASTANELERİNE BORCU OLAN YOKSULLARIN BORÇ TERKİNİ

2010 yılı için Vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere üniversiteler ile Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında vefat eden ve tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayanlardan, hizmet bedelini ödemekle yükümlü olduğu halde ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmemiş hizmet bedelleri, fer'ileri ile birlikte terkin edilmesi gerekmektedir.

10 Kasım 2011 Perşembe 07:11
2010 Sağlık Bakanlığı Dahil Tüm Kamu Hastanelerine Borcu Olan Yoksulların Borç Terkini

Sağlık Bakanlığı 3.11.2011 tarihli yazısı ile ;
                  4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanuna, 26/04/2011 tarihli ve 6225 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen Geçici 6 ncı maddesinde;

 “Vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere üniversiteler ile Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında vefat eden ve tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayanlardan, hizmet bedelini ödemekle yükümlü olduğu halde ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmemiş hizmet bedelleri, fer'ileri ile birlikte terkin edilir.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31.12.2010 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının % 50’sinin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı fer’ileriyle birlikte terkin edilir. Şu kadar ki, alacak tutarı 250 Türk Lirası ve altında ise resen terkin edilir; alacak tutarının yarısının 250 Türk Lirasının altında olması halinde 250 Türk Lirası terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere gönderilen hastaların tedavi bedellerinden 31.12.2010 tarihine kadar ödenmemiş olanlar terkin edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hükmün uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenmiş olup, Bakanlığımızın web sayfasında (www.saglik.gov.tr)  yayımlanmıştır.

Bu itibarla yapılacak olan terkinlerin ilgisine göre aşağıda belirtilen hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.

659.06.01 Sağlık Kurumlarında Vefat Eden Gerçek Kişilerden Alacaklar Terkini Hesabı

659.06.02 KKTC Tarafından Gönderilen Gerçek Kişilerden Alacaklar Terkini Hesabı

659.06.03 Sosyal Güvencesi Olmayan Gerçek Kişilerden Alacaklar Terkini Hesabı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET