gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 YILI PROGRAMI YAYIMLANDI

2011 Yılı Programı, Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı. 2011 Yılı programının temel makroekonomik amaçlan, "2011-2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda yer alan temel amaç, makroekonomik öncelikler ve 2011 yılı hedefleri çerçevesinde, küresel krizden çıkış sürecinde büyümeye istikrar kazandırılması, istihdamın artırılması, kamu dengelerinin iyileştirilmesi fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik olarak enflasyonun daha düşük seviyelere indirilmesi ve cari açığın kontrol altoda tutulması" olarak belirlendi.31.10.2010

31 Ekim 2010 Pazar 07:22

2011 Yılı Programı, Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı. 2011 Yılı programının temel makroekonomik amaçlan, "2011-2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda yer alan temel amaç, makroekonomik öncelikler ve 2011 yılı hedefleri çerçevesinde, küresel krizden çıkış sürecinde büyümeye istikrar kazandırılması, istihdamın artırılması, kamu dengelerinin iyileştirilmesi fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik olarak enflasyonun daha düşük seviyelere indirilmesi ve cari açığın kontrol altoda tutulması" olarak belirlendi.
 
Programa göre, kriz sonrası dönemde para, maliye ve gelirler politikaları, Merkez Bankasının fiyat istikran hedefiyle çelişmeyecek şekilde, istikrarlı büyümeyi ve istihdam artışım destekleyecek doğrultuda ve eşgüdüm içerisinde yürütülecek. Büyümenin finansmanında dış kaynağa olan bağımlılığı azaltmak amacıyla başta kamu tasarrufları olmak üzere yurt içi tasarrufları artırma amaçlı politikalar sürdürülecek. Ekonomik canlanmayı desteklemek amacıyla özel sektör yatırımlarını ve ihracatı artırmaya yönelik politikalara devam edilecek. Ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin artırılması amacıyla işgücünün niteliğini yükseltecek ve işgücü piyasasının esnekliğini artıracak kurumsal ve yapısal düzenlemeler hayata geçirilecek ve bu çerçevede özellikle KOBİ'lerin rekabet gücü ve istihdam yaratma kapasiteleri artırılacak ve bölgesel dinamikler harekete geçirilecek. Kamu idareleri tarafından harcama programlan gözden geçirilecek, ihtiyaçlara cevap vermeyen, verimsiz faaliyet ve projeler tasfiye edilerek mali alan yaratılacak.
 
Harcama programlarının etkin bir şekilde izlenebilmesi için programda bazlı sınıflandırma çalışmalara başlanacak. Karar alma ve izleme-değerlendirme sürecinde kritik bir öneme sahip olan kamu mali istatistiklerinin uluslararası standartlarla uyumu sağlanacak. Kamuda personel istihdamı, personel ihtiyacının belirlenmesi ve personelin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar doğrultusunda ve belirlenen sınırlamalara uygun olarak gerçekleştirilecek. Sosyal yardımlarda etkinliğin sağlanmasına yönelik olarak sosyal yardımlarla istihdam arasında bağlantı kurulacak, sosyal yardımları nesnel tahsis kriterleri çerçevesinde sunumu sağlanacak ve yardımlardan mükerrer yararlanmanın önüne geçilecek. Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin ilaç ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getirmeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecek.
 
Üniversite hastanelerinin finansman sıkıntılarının giderilmesine yönelik yapısal tedbirler alınacak. Sağlık harcamalarına ilişkin denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, sağlık hizmet sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecek. Genel sağlık sigortası, getireceği mali yüklerin makul düzeyde tutulması amacıyla, sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte uygulanmaya devam edilecek.
 
Mahalli idarelerin genel bütçe vergi paylarından kamuya olan borçlarına mahsuben yapılacak kesintilerde kullanılacak oran, yeni borç doğmasını engelleyecek ve borç stokunun azalmasına yardımcı olacak bir düzeyde tespit edilecek. Kamu alım sisteminin etkinlik ve şeffaflığının artırılmasını ve AB müktesebatında yer alan kapsam, tanım ve istisnalarla uyumunu sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecek. Mali sonuç doğuracak düzenlemeler için kısa dönemin yanı sura orta ve uzun dönemli etki analizleri yapılacak.
 
KAMU YATIRIM POLİTİKASI
 
Kamu yatırımlarının etkinliği artırılacak, yatırımlar, öncelikli sosyal ihtiyaçtan giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapıya yönlendirilecek, sektörel, bölgesel ve AB'ye uyum yönündeki amaçların gerçekleştirilmesinde etkili bir araç olarak kullanılacak. Vergi mevzuatı ve uygulamalarında sadeliği ve istikran sağlayıcı düzenlemeler yapılacak. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasına, yatırımların ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine, istihdamın artırılmasına ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik vergi politikalarının uygulanmasına devam edilecek. İstisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcaması tutarlarının hesaplanmasına devam edilecek.
 
Yüksek oranda vergilendirilen ürünler başta olmak üzere vergi kayıp ve kaçağım önlemeye yönelik denetimler artırılacak. Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve vergi tabanının genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek. Vergi idaresinin denetim ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalara devam edilecek. Maktu vergi ve harçlar genel ekonomik koşullar göz önüne alınarak güncellenecek.

Kaynak:Ekonomi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET