gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 YILI SAĞLIK FİYATLARI BELİRLENDİ

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2011 Yılı Fiyat tarifeleri bildirildi.

12 Şubat 2011 Cumartesi 22:51
2011 Yılı Sağlık Fiyatları Belirlendi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
ACELE VE GÜNLÜDÜR
SAYI: B.10.0.THG.0.74.00.01-840
KONU: 2011 Fiyat Tarifesi
 
BAKANLIK MAKAMINA
 
5217 Sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnameler Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı Maddesi ile 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilave edilen Ek 2 inci Maddesi uyarınca 2011 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görev alanında yer alan belgelere ilişkin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 401 sıra No'lu Tebliğde yer alan yeniden değerlendirme oranında arttırılarak Maliye Bakanlığının görüşüne sunulmuş olup, Maliye Bakanlığınca da söz konusu tarife değişikliğinin uygulamaya konulması 27.01.2011 tarih ve B.07.0.BKM.0.18.100-4-1107 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.
 
Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde ekli listede yer alan Fiyat Tarifesinin yürürlüğe konulması hususunu tensiplerinize arz ederim.
 
Prof.Dr.İrfan Şencan
Genel Müdür V.
 
Ek:4
 
 
 
Uygun görüşle arz ederim.
…./..../2011
 
 
Prof. Dr. Adnan ÇİNAL
Müsteşar Yardımcısı V.
 
 
OLUR
..../..../2011
Prof.Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar

Liste için upload/liste.pdf tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET