gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇEN İLLERDE EYLÜL 2010 DÖNEMİ EK ÖDEMELERİ

Eylül 2010 dönemi aile hekimliği sistemi dışında kalan personel için belirlenmiş performansa dayalı ek ödeme tutarları (Brüt), DSSÖ brüt tutarı, merkez payından aktarılacak tutar tablolar halinde yayınlanmıştır.26.10.2010

26 Ekim 2010 Salı 15:05
Aile Hekimliğine Geçen İllerde Eylül 2010 Dönemi Ek Ödemeleri

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.02/42106                                                                                              20 Ekim 2010
Konu : Ödenek Tahsis ve Dağıtımı
 
 
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINA
 
İlgi: 13/10/2010 tarihli ve 41067 sayılı yazımız,
 
12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” in Ek-1 inci maddesinde yer alan “Aile hekimliği sisteminin başladığı tarihten itibaren yapılacak ek ödeme, il sağlık müdürlüğünün o dönem verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın azami %65’inin kurumsal performans katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirlenen tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır” hükmü uyarınca Eylül 2010 dönemi için merkeze aktarılan paydan Aile hekimliğinin pilot olarak uygulandığı illerde aile hekimliği sistemi dışında kalan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan personele performansa dayalı ek ödeme olarak dağıtılmak üzere hesaplanmış olan brüt tutarlardan, 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi uyarınca 15 Eylül-14 Ekim tarihlerine ilişkin olarak hesaplanmış olan Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) brüt tutarlarının mahsup edilmesi suretiyle Mersin, Ordu ve Sivas illeri için belirlenmiş olan toplam 924.453 TL. (Dokuzyüzyirmidörtbin dörtyüzelliüç Türk Lirası) ödeneğin tahsisinin ve ekli listede yer alan hesap numaralarına aktarımının sağlanması hususunda;
 
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Dr. Hasan GÜLER
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı
 
EKLER:
Ek 1: 1 sayfa (Ödenek Tahsis Listesi)
Ek 2: 1 sayfa (Saymanlık Hesap Numaraları Listesi)
 
 Tabloları görmek için www.performans.saglik.gov.tr/index.php tıklayınız.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET