gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON RAUNT

İşverenler SGK Çalışma Bakanlığı ve Tabip Odaları arasında işyeri hekimi istihdam usulü hakkında, Çalışma Bakanlığı TİSK'e gönderdiği yazı ile Tabip Odalarının yetkilerinin sınırlı olduğunu belirtti.

28 Ocak 2012 Cumartesi 20:05

 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONUNA

Reşat Nuri sokak No: 108 06540 Çankaya/ANKARA

İlgi: 23.12.200S tarihli ve 9471 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ve ekinde yer alan Kocaeli Tabip Odasının yazıları Genel Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

İlgi yazınızda belirtilen 16.12.2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 02.12.2004 tarihli ve 2004/600 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki işyeri hekimi tanımı ile 18, 19 ve 20 inci maddelerinin yürütmesinin durdulması kararı sonucunda durdurulan işyeri hekimliği sertifika programlarının tekrar başlatılabilmesi için Bakanlığımızca gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün 25.12.2003 tarihli ve 3-222 Ek sayılı "Hekim Yetkisi" Genelgesinin söz konusu Yönetmeliğin yürütmesi durdurulan maddelerine paralel düzenleme getiren hükümlerinin, hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile Danıştay Onuncu Dairesinin 2005/2732 esas ve 25.08.2005 tarihli kararı ile yürütmesinin durdurulması sonucunda, SSK Başkanlığı taıafından söz konusu Genelge iptal edilmiş ve 02.01.2006 tarihli ve 3-255 Ek sayılı Genelge yürürlüğe konulmuştur.

Belirtilen düzenlemeler ve kararlarda, işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü bulunan işyerlerinde tabip odaları aracılığıyla işyeri hekimi görevlendirillmesi hususunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca Danıştay Başkanlığının değişik kararları incelendiğinde, işyeri hekimi görevlendirme yetkisinin tabip odalannda bulunduğuna dair bir ifadenin yer almadığı görülmektedir.

Diğer yandan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini alamazlar. "hükmü gereğince, hekimlerin ilk iş olarak yapılan işyeri hekimliği görevinin dışında ikinci iş olarak talep edilen işyeri hekimliği görevini yapmalarına elverişli bulunduğunun tabip odalarınca uygun görülmesi gerekmektedir. Söz konusu Kanunda, ilk kez işyeri hekimliği görevini yürütmek isteyen hekimlerin tabip odası onayı almaları gerektiği hususunda bir hüküm yer almamaktadır.

Yukarda belirtilen kararlar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda, Türk Tabipleri Birliğine bağlı tabip odalarının işyerlerine gönderdiği yazıların hukuken geçerliliği bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

KEMAL ÇETİNTAŞ
Bakan a.
genel Müdür V.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET