gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLETVEKİLİ SAĞLIK YARDIMINDA DEĞİŞİKLİK

Milletvekillerine, Yasama OrganıEski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

30 Ekim 2011 Pazar 00:21
Milletvekili Sağlık Yardımında Değişiklik

 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN 

ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ

YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  30/7/2004 tarihli ve 25538 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Milletvekillerine, Yasama OrganıEski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4üncü maddesinin onikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hak sahipleri, ayakta ve yatarak tedavileri maksadıyla; Türkiye Büyük Millet Meclisi Baştabipliğine veya doğrudan resmi ya da Kurum ile sözleşmesi bulunan özel sağlık kurum ve kuruluşlarına T.C. Kimlik numaralarını beyan etmek suretiyle başvurabilirler.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan otokopili ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Diğer nüshası, kimlik belgesinin fotokopisi eklenerek Kuruma gönderilir.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hak Sahipliği

MADDE 26  a) Hak sahiplerinin yükümlülükleri;

Her milletvekili ile Yasama Organı eski üyesi ve dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenler, Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartları taşıyan bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerini, ölenlerin dul ve yetimleri ise durumlarınıgösterir bir beyanname vermekle yükümlüdür.

Beyannamede gösterilen şahısların durumunda bir değişiklik meydana geldiğinde, 15 gün içinde yeniden bir beyanname düzenlenerek ilgili makama verilir.

Muayene ve tedavi hakkı sona erenlerin, hakkın sona erdiği tarihten veya ölüm tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesi zorunludur. Hak sahibine tedavi giderleri, ancak hakkın sona erdiği tarihe kadar ödenir.

Tedavi yardımından yararlananlar yurt içinde tedavi için başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşlarına T.C. Kimlik numaralarını bildirmek, ayrıca, resmi kurum ve kuruluşlarca kimlik belgesi olarak kabul edilen kimlik belgelerinin herhangi biri ile doğrulamak, ilaçlar, gözlük, işitme cihazı, diş tedavisinde kullanılan malzemeler, hasta alt bezi, şekerölçüçubukları, konuşma cihazı, malûl araçları, vücut organ protezleri, kalp pili, yapay kemik protezleri ve benzeriçeşitli protezler ile iyileştirici malzemeleri reçeteye yazdırmakla yükümlüdürler.

b) Kurumun yükümlülükleri;

Yanlış beyanda bulunanlar hakkında, genel hükümlere göre işlem yapılır.

Sağlık durumu ile ilgili belgeler gizli olup, içindekiler ilgililerden başkasına açıklanamaz.

Hak sahiplerinden başka kimseler tarafından hak sahiplerine ait T.C. Kimlik numaraları kullanılmak suretiyle sağlanan tedaviler, genel hükümlere göre kovuşturmayı gerektirir.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 27, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7  Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8  Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET