gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HİZMET VE FATURA İŞLEMLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Üniversite sağlık kurumları arasında yapılan protokol gereği; Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişilerin, ayakta/yatarak muayene, tetkik, tahlil ve tedavisinin temin edilmektedir.

20 Mayıs 2011 Cuma 01:19
Üniversite Hastanelerinin Genel Sağlık Sigortası Hizmet ve Fatura İşlemleri

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Üniversite sağlık kurumları arasında yapılan protokol gereği;
 
·         Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişilerin, ayakta/yatarak muayene, tetkik, tahlil ve tedavisinin temin edilmektedir.
·         Sağlık kurumu/kuruluşu SUT, Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenecek diğer usul ve
esaslara uymayı kabul ve taahhüt eder
·         Sağlık kurumları/kuruluşları hastalara verdikleri hizmetlere ilişkin faturaları; SUT,
Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenecek diğer usul ve esaslara göre düzenleyerek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.
·         MEDULA sistemi üzerinden faturalandırma işlemi SUT’un ilgili maddelerinde belirtilen
hükümlere göre yapılır.
·         Sağlık kurumuna/kuruluşuna SUT, Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenecek diğer usul
ve esaslara göre ödeme yapılır.
·         Kurum, sağlık kurumunca/kuruluşunca verilen hizmetlere ilişkin bilgi ve belgeleri, verilen
hizmetin protokol kapsamına uygunluğunu ve hizmetin niceliğini kontrol eder. Kurum bu
yetkisini uygun gördüğü zamanda ve yerde görevlendireceği kişiler aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde Kurum dışı kişi veya kuruluşlara yaptırmak suretiyle kullanabilir.
·         Protokol hükümleri taraf olan üniversite bünyesinde hizmet veren tüm sağlık kurum ve
kuruluşları için geçerlidir.
·         Sağlık kurumu/kuruluşu tarafından verilen hizmetlere ilişkin faturalar ve ekleri, Ödeme
Genelgesinde duyurulacağı belirtilen hizmetin verildiği ilin bağlı bulunduğu Kurum ilgili
birimine teslim edilecektir.
·         Kurum tarafından sağlık kurumuna/kuruluşuna yapılacak tebligatlar faturayı düzenleyen
sağlık kurumunun/kuruluşunun adresine, sağlık kurumu/kuruluşu tarafından Kuruma yapılacak tebligatlar ise Ödeme Genelgesinde duyurulacağı belirtilen hizmetin verildiği ilin bağlı bulunduğu Kurum ilgili birimine adresine yapılacaktır.
·         Üniversite, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle devir ve temlik
edemez.
·         Protokolden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar üniversiteye ait olacaktır.
·         Protokol metni; yürürlükte olan SUT, Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenecek diğer
usul ve esaslar ile bir bütündür.
·         Protokolün uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.


 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU/ÜNİVERSİTELER
SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ
1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR
1.1. Taraflar
Sosyal Güvenlik Kurumu ile ..................................................……………... Üniversitesidir.
1.2. Konu
Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan ve protokolün (2) numaralı
maddesinde sayılan kişilerin, ayakta/yatarak muayene, tetkik, tahlil ve tedavisinin teminine
ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.
1.3. Tanımlar
1.3.1. Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
1.3.2. Sağlık kurum ve kuruluşu: Üniversitelerin yataklı ve yataksız sağlık kurum ve
kuruluşunu,
1.3.3. SUT: Sağlık hizmetinin alındığı tarihte yürürlükte olan “Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Uygulama Tebliği”ni,
1.3.4. Ödeme Genelgesi: Kurum tarafından yayımlanan fatura inceleme birimlerinin
oluşumu, fatura örnekleme, inceleme ve ödeme usul ve esaslarına ilişkin “Fatura Bedellerinin
Ödenmesi” konulu Genelgeyi,
1.3.5. MEDULA: Sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin Kurumca toplanması ve bu verilere
dayanılarak sağlık kurumu/kuruluşu tarafından faturalama işleminin gerçekleştirilmesi
amacıyla Kurum tarafından uygulanan ve işletilen elektronik bilgi sistemini,
1.3.6. Hasta: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık yardımları karşılanan ve bu
protokolün (2) numaralı maddesinde sayılan kişileri,
ifade eder.
2. PROTOKOLE GÖRE HİZMET ALACAK KİŞİLER
SUT’un (1.2) numaralı maddesinde belirtilen kişilerdir.
3. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
3.1. Sağlık kurumu/kuruluşu SUT, Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenecek diğer usul ve
esaslara uymayı kabul ve taahhüt eder
3.2. Tarafların karşılıklı anlaşmaları suretiyle, Protokol hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
4. ÖDEME ŞARTLARI VE SÜRESİ
4.1. Sağlık kurumları/kuruluşları hastalara verdikleri hizmetlere ilişkin faturaları; SUT,
Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenecek diğer usul ve esaslara göre düzenleyerek teslim
etmeyi kabul ve taahhüt eder.
4.2. MEDULA sistemi üzerinden faturalandırma işlemi SUT’un ilgili maddelerinde belirtilen
hükümlere göre yapılır.
4.3. Sağlık kurumuna/kuruluşuna SUT, Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenecek diğer usul
ve esaslara göre ödeme yapılır.
5. DENETİM
Kurum, sağlık kurumunca/kuruluşunca verilen hizmetlere ilişkin bilgi ve belgeleri, verilen
hizmetin protokol kapsamına uygunluğunu ve hizmetin niceliğini kontrol eder. Kurum bu
yetkisini uygun gördüğü zamanda ve yerde görevlendireceği kişiler aracılığıyla veya ihtiyaç
duyulması halinde Kurum dışı kişi veya kuruluşlara yaptırmak suretiyle kullanabilir.
6. PROTOKOLÜN FESHİ
Taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla protokolü her zaman feshedebilir.
7. PROTOKOLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
7.1. Bu protokol hükümleri taraf olan üniversite bünyesinde hizmet veren tüm sağlık kurum ve
kuruluşları için geçerlidir.
7.2. Sağlık kurumu/kuruluşu tarafından verilen hizmetlere ilişkin faturalar ve ekleri, Ödeme
Genelgesinde duyurulacağı belirtilen hizmetin verildiği ilin bağlı bulunduğu Kurum ilgili
birimine teslim edilecektir.
7.3. Kurum tarafından sağlık kurumuna/kuruluşuna yapılacak tebligatlar faturayı düzenleyen
sağlık kurumunun/kuruluşunun adresine, sağlık kurumu/kuruluşu tarafından Kuruma yapılacak
tebligatlar ise Ödeme Genelgesinde duyurulacağı belirtilen hizmetin verildiği ilin bağlı
bulunduğu Kurum ilgili birimine adresine yapılacaktır.
7.4. Üniversite, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle devir ve temlik
edemez.
7.5. Protokolden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar üniversiteye ait olacaktır.
7.6. Protokol metni; yürürlükte olan SUT, Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenecek diğer
usul ve esaslar ile bir bütündür.
8. YETKİLİ MAHKEME
Bu protokolün uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri
yetkilidir.
9. YÜRÜRLÜK
9.1. Bu protokol, …./…./2007 tarihinden 31/12/2007 tarihine kadar geçerlidir.
9.2. Her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri feshi ihbar
etmediği takdirde protokol aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır.
10. YÜRÜTME
10.1. Bu protokolün yürütümü Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel
Müdürlüğü tarafından yapılır.
10.2. İki sayfa ve iki nüsha olarak düzenlenen bu protokol, taraflar arasında karşılıklı
mutabakat ile imzalanmış olup bir nüshası ………………. Üniversitesinde, bir nüshası da
Kurumda saklanacaktır.
 

Yapılan alıntılarda www.kamudanhaberler.com adresini link olarak gösteriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET