gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YEŞİL KARTLIDA DA REÇETE İLAÇ SAYISI KALKTI

Yeşil kartlılarda ilaç sınırlaması 6.4.2011 tarihinden itibaren kaldıran Maliye Bakanlığı 20.04.2011 tarihli yazısı yayınlandı. Böylece sosyal güvenlik kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile eşitlik sağlanmış oldu.

23 Nisan 2011 Cumartesi 00:50
Yeşil Kartlıda da Reçete İlaç Sayısı Kalktı

Maliye Bakanlığı'nın yazısında;


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Danıştay Onuncu Dairesinin 2010/6584 Esas Numaralı Kararı ile 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı Birinci Mükerrer Resmi  Gazetede  yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğ inin 6.1.1.Ç maddesinin “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı ” başlıklı (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinin yürütümünün durdurulması nedeniyle, 6/4/2011 tarihinden itibaren anılan Tebliğin bu hükmü olmaksızın diğer hükümleri doğrultusunda yürütüleceği bildirilmiştir.


Bakanlığımız tarafından 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Beşinci Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ in “Sağ lı k hizmetlerinin sağlanması na iliş kin devredilmeyecek görevler” başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SUT’ta yapı lan değişiklikler; tedavi yardı mı na ilişkin olarak yürütülen ortak uygulamaya paralel olarak, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, devir kapsamı dışında tutulan ve tedavi giderleri Maliye Bakanlı ğı tarafından yayımlanan Tedavi Tebliğ i hükümleri çerçevesinde kurumlarınca karşılanmaya devam edilen kiş iler için aynen uygulanacaktır.” ş eklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Sağlık hizmetlerinin sağlanması hususunda yürütülen ortak uygulamaya paralel olarak, 6/4/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, yeşil kartlı hak sahiplerinin tedavileri için düzenlenmesi gereken reçeteler de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun konuyla ilgili duyurusu doğrultusunda düzenlenebilecektir.

http://www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET