gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012 2012 YILI KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI

2012 2012 yılı KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI tam metin.

31 Mayıs 2012 Perşembe 18:31

 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU

KARAR TARİHİ : 29/5/2012

KARAR NO           : 2012/1

UYUŞMAZLIK KONUSU:

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca 2012 ve 2013 yılları için kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal hakları belirlemek üzere 30/4/2012-21/5/2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde Yerel Yönetimler Hizmet Kolu dışında kalan hizmet kollarına ve kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde taraflar arasında toplu sözleşme imzalanamaması üzerine tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal ettirdikleri başvurularında yer alan konulardır.

BAŞVURUDA BULUNAN TARAFLAR:

- Kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı (MEMUR-SEN Genel Başkanı),

- Hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak;

-Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda TÜRK BÜRO-SENtemsilcisi,

- Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda EĞİTİM BİR-SEN temsilcisi,

- Sağlık ve sosyal hizmet kolunda SAĞLIK-SEN temsilcisi,

- Basın, yayın ve iletişim hizmet kolunda TÜRK HABER-SEN temsilcisi,

- Kültür ve sanat hizmet kolunda KÜLTÜR SANAT-SEN temsilcisi,

- Bayındırlık, inşaat ve köy hizmet kolunda BAYINDIR MEMUR-SEN temsilcisi,

- Ulaştırma hizmet kolunda TÜRK ULAŞIM-SEN temsilcisi,

- Tarım ve ormancılık hizmet kolunda TOÇ BİR-SEN temsilcisi,

- Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda ENERJİ BİR-SEN temsilcisi,

- Diyanet ve vakıf hizmet kolunda DİYANET-SEN temsilcisi,

tarafından 24/5/2012 tarihinde Kurulumuza başvuruda bulunulmuştur. 

TOPLANTI TUTANAKLARI VE TARAFLARIN BAŞVURULARININ İNCELENMESİ:

Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü uyarınca son başvuru tarihini takip eden 25/5/2012 Cuma günü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Başkan ve üyelerinin tamamının katılımıyla toplanmış ve çalışmalar 25/5/2012-29/5/2012 tarihleri arasında sürdürülmüştür.

Yapılan çalışmalarda üzerinde uzlaşılan ve uzlaşılamayan konuları ihtiva eden 21/5/2012 tarihli toplantı tutanakları ile ilgili taraflarca Kurulumuza intikal ettirilen başvurular incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Ayrıca Kamu İşveren Heyeti Başkanı Temsilcisi, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ile Heyete dahil konfederasyon ve sendikaların temsilcileri, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının uzmanları dinlenmiştir.

Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili toplantı tutanaklarında, tarafların üzerinde uzlaştığı konuların Kurul Kararında da kamu görevlilerinin genelini ve hizmet kollarını ilgilendirir şekilde tasnif edilerek yer almasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır.

Hizmet kollarına ilişkin toplantı tutanaklarının incelenmesi sonucu, Kamu İşveren Heyeti ile ilgili sendika temsilcileri arasında uzlaşma sağlanan konulardan bazılarının birden çok hizmet kolunu ilgilendirmesi sebebiyle söz konusu konuların kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren mali ve sosyal haklar kapsamında yer alması gerektiğine karar verilmiştir.

Kurulumuz bu çerçevede aşağıda yer alan Kararı almıştır.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Kapsam

Madde 1- (1) Bu Kararın; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.

(2) Bu Kararda düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Kararın dayanağı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 33 ve 34 üncü maddeleridir. 

 

Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi

Madde 3- (1) Bu Karar, ilgili maddesinde yürürlüğü için farklı bir tarihin öngörüldüğü hükümler saklı kalmak üzere 1/1/2012-31/12/2013 tarihleri arasında uygulanır.

(2) Bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilgisine göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.

 

 

İKİNCİ KISIM

Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar

 

Katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılması

Madde 4- (1) 1/1/2012-30/6/2012 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,068835), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,92105), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,021827) olarak uygulanır.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.611,50 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.202,58 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.725,80 TL'ye yükseltilmiştir.

            d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/1/2012 tarihli ve 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

            e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

            f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

 

(2) 1/7/2012-31/12/2012 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,071589), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,9579), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,0227) olarak uygulanır.

            b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.755,96 TL'ye yükseltilmiştir.

            c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.330,68 TL'ye yükseltilmiştir.

            ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.874,83 TL'ye yükseltilmiştir.

            d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve birinci fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

            e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, birinci fıkranın (e) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

            f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, birinci fıkranın (f) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

 

(3) 1/1/2013-30/6/2013 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,073737), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,98664), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,023381) olarak uygulanır.

            b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.868,64 TL'ye yükseltilmiştir.

            c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.430,60 TL'ye yükseltilmiştir.

            ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.991,08 TL'ye yükseltilmiştir.

            d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve ikinci fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

            e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, ikinci fıkranın (e) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

            f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, ikinci fıkranın (f) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

 

(4) 1/7/2013-31/12/2013 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,075949), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,01624), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,024083) olarak uygulanır.

            b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.984,70 TL'ye yükseltilmiştir.

            c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.533,52 TL'ye yükseltilmiştir.

            ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 4.110,81 TL'ye yükseltilmiştir.

            d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve üçüncü fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

            e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, üçüncü fıkranın (e) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

            f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, üçüncü fıkranın (f) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

 

            (5) Maliye Bakanlığı, 6 ncı maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 6 ncı madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur.

 

            Ücretleri Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla belirlenmiş olan personel

Madde 5- (1) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı; 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 inci maddelerinin kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) çalışan sözleşmeli personele ilişkin hükümleri ile sınırlı olmak ve yukarıda sayılan maddelerin farklı olarak uygulanmasına ilişkin aşağıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, 2012 ve 2013 yıllarında aynı şekilde uygulanmaya devam olunur.

(2) Birinci fıkra kapsamına girenlerin 31/12/2011 tarihi itibariyle geçerli olan temel ücret tutarları veya sözleşme ücreti tutarları, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere %6.79 (2011 Yılının ikinci altı aylık dönemine ilişkin % 2.68 enflasyon farkı dahil) oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu ücretler, 2012 yılının ikinci altı ayı ile 2013 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için 4 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali haklarında yapılacak artış oranında artırılır.

            (3) 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının; 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, “Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) çalışan memurlardan 15/1/2012 tarihi itibarıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılanlara, bir defaya mahsus olmak üzere 13 Ocak 2012 tarihinde birer maaş tutarında ikramiye ödenir.” şeklinde uygulanır.

 

Enflasyon farkı ödemesi

Madde 6- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

a) 2012 yılı Haziran ayı endeksinin 2011 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin birinci fıkrasında 2012 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını,

b) 2012 yılı Aralık ayı endeksinin 2012 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında 2012 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını,

c) 2013 yılı Haziran ayı endeksinin 2012 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında 2013 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını,

ç) 2013 yılı Aralık ayı endeksinin 2013 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında 2013 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını,

aşması halinde, 4 üncü maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ile ücret tavanları, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır.

 

Geç ödeme farkı

Madde 7-  (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirlenen katsayı, artış oranı ve ücret tavanları uyarınca kamu görevlileri ve emeklilerine 1/1/2012-14/6/2012 dönemi için yapılması gereken fark ödemeleri, hesaplanmalarını müteakiben ödenir. Söz konusu artışların geç ödenmiş olması nedeniyle fark ödemesi yapılacak kamu görevlileri ve emeklilerine, söz konusu döneme ilişkin toplam fark ödemesinin %2,25’i oranında geç ödeme farkı ayrıca ödenir.

 

Sözleşmeli personele yiyecek yardımı

Madde 8- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır.

 

Emekli olanlara ödenen tazminat

Madde 9- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamı (13.558) olarak uygulanır.

 

Geçici personelin çalışma süreleri

Madde 10- (1) 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan geçici personelin çalışma sürelerinin 11 ay 28 gün olacak şekilde, ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında 30/11/2012 tarihine kadar gerekli değişiklik yapılır.

 

Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi

Madde 11- (1) 15/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir.

 

Mali sorumluluk zammı

Madde 12- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin “(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenler için de uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ayrıca ödenmez.

 

Zam ve tazminatlar

Madde 13-     (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan personel için de uygulanır. Söz konusu kadrolarda bulunan personele anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.

 

Seyyar görev tazminatı

Madde 14- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde de il sınırı esas alınır.

 

Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamının genişletilmesi

Madde 15- (1) Kurum ve kuruluşların belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan baraj, termik santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri, gar ve istasyonlar gibi yerlerde bulunan kamu konutları, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi gereğince hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan Kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

 

KİT’lerde konut kira bedeli

Madde 16 - (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, kamu iktisadi teşebbüslerince bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85’i tahsil edilir.

 

Fazla çalışma ücreti

Madde 17- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 8/12/2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı, 28/12/2011 tarihli ve 2011/2634 sayılı ve 10/1/2012 tarihli ve 2012/2699 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

 

KİT’lerde kıdem ücreti

Madde 18- (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin kıdem ücretini düzenleyen 28 inci maddesinde yer alan “6” ibaresi “60 ayı tamamlama”, “11” ibaresi “120 ayı tamamlama”, “16” ibaresi “180 ayı tamamlama”, “21” ibaresi “240 ayı tamamlama” şeklinde uygulanır.

 

İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfı

Madde 19- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetvellerde yer alan yardımcı hizmetler (YH) sınıfında yer alan  “İtfaiyeci” kadrosunun hizmet sınıfı “GİH” olarak uygulanır.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında itfaiyeci ve ARFF memuru unvanlı personelin sosyal güvenlik işlemleri yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yürütülür.

 

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması

Madde 20- (1) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar

 

       I.            BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Seyahat kartı

Madde 21- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında görev yapan personelden kadro unvanları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlardan olmamakla beraber memuriyet mahalli içinde kendilerine zorunlu olarak gezici görev verilen memur ve hizmetlilere vize edilmek kaydıyla anılan madde gereğince fotoğraflı birer kart verilir.

 

Fazla çalışma ücreti

Madde 22- (1) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde fazla çalışma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde, her bir seçim döneminde toplam 50 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

 

 

    II.            EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Akademik jüri ücreti

Madde 23- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynı Kanunun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca oluşturulan yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar toplu sözleşme metninin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

 

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Madde 24- (1) 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

 

Ders dışı eğitim çalışmaları

Madde 25- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde yer alan “%5” sınırı, 1/9/2012 tarihinden itibaren “%6” olarak uygulanır.

 

Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü

Madde 26- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar 1/9/2012 tarihinden itibaren uygulanmaz.

 

Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

Madde 27- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 1/7/2012 tarihinden itibaren 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

 

Rehber öğretmen ek ders ücreti

Madde 28- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.

 

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Madde 29- (1) 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

 

Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

Madde 30- (1) 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.

 

Öğretim yılına hazırlık ödeneği

Madde 31- (1) 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin “VI- Diğer Ödemeler” kısmının 2 nci maddesinde yer alan “600 Türk Lirası” ibaresi, “700 Türk Lirası” olarak uygulanır.

 

 

İLKSAN üyeliği

Madde 32- (1) Bu Kararın, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanlığına ait kadrolara atanan ve 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanlar bakımından söz konusu maddede öngörülen İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliği ihtiyaridir.

 

İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına avans

Madde 33- (1) İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına görevleriyle ilgili olarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa  göre  mahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir.

 

 III.            SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Yiyecek yardımı

Madde 34-(1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi hükümleri, yataklı tedavi kurumları ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan sözleşmeli personel hakkında da uygulanır.

 

Performans puanı

Madde 35-(1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına 10 puan daha ilave edilir.

 

Mesleki üst öğrenim

Madde 36- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personelinden, sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlerin sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak aynı pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenir.

 

Tabip dışı personelin ek ödemelerinin aylıklarla birlikte ödenmesi

Madde 37- (1) 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının beşinci cümlesi hükmü uyarınca yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan madde uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

 

Ek ödemelerin aylıklarla birlikte ödenmesi

Madde 38- (1) 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) fıkrasının üçüncü paragrafı ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemeler her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan maddeler uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

 

 

 

 

112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödemesi

Madde 39- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil) hakkında da uygulanır.

 

Nöbet ücreti

Madde 40- (1)  657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri dini bayram günleri için %20 artırımlı ödenir.

 

Ek ödeme

Madde 41- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.

 

Vekalet durumunda ek ödeme

Madde 42- (1) 15/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikte yer alan vekalet edilen kadroya ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısının uygulanabileceği şartlara uygun olarak her hangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya ilişkin matrah esas alınır.

 

Fark ödemesi

Madde 43- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda döner sermaye bütçesinden ödenir.

 

Yönetici kadrolarına vekalet eden öğretmenler

Madde 44- (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 9/11/2000 tarihli ve 2000/1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 1 inci maddesi uyarınca ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden yönetici kadrolarına vekaleten atanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatı uyarınca zam ve tazminatlar ile ek ödeme farkından yararlanmayanlara, söz konusu geçici 1 inci maddeye göre yapılan ek ders ücretinin ödenmesine devam olunur.

 

 IV.            BASIN, YAYIN VE İLETİŞİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Koruyucu gıda yardımı

Madde 45- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün verici istasyonları, devamlılık stüdyoları ve haber müdürlüklerinde bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak Kurumca belirlenen koruyucu gıda maddeleri iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

 

 

 

Kahvaltı yardımı

Madde 46- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün devamlılık stüdyolarında, Haber ve Spor Yayınları Dairesi ile Dış Yayınlar Dairesi Başkanlıklarında ve radyolarında saat 06:00 nöbetine gelen personele, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla sabah kahvaltısı verilir.

 

Büyükşehirlerde görev yapanlara toplu taşıma kartı verilmesi

Madde 47- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında bulunup, büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde dağıtıcı olarak görev yapanlara, belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından fotoğraflı birer kart verilir.

 

İlave ücret

Madde 48- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında bulunan dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 20 TL ücret ödenir.

 

Giyim yardımı

Madde 49- (1) 1/1/2013tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personelden, Kurumca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 

 

     V.            KÜLTÜR VE SANAT HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Fazla çalışma ücreti

Madde 50- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, bu hizmet kolu kapsamındaki sanat kurumlarında çalışan ve 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personele, hizmetin gereği olarak belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler için saat 24:00’ten sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

 

Kıyafet yardımı

Madde 51- (1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılara, hizmetin gereği olarak görev esnasında giymesi gereken ve kurumlarınca belirlenen özel kıyafet her yıl Eylül ayında verilir. Verilecek özel kıyafetin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlarınca belirlenir.

 

Enformasyon memuru

Madde 52- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Enformasyon memuru” kadro unvanı “Turizm araştırmacısı” olarak uygulanır.

 

 

 

 VI.            BAYINDIRLIK, İNŞAAT VE KÖY HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

İLBANK A.Ş. personeline ilişkin YPK kararı

Madde 53- (1) İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü personelinin sözleşme ücretlerine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı, bu Kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde yürürlüğe konulur.

 

Kadastro tazminatı

Madde 54- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan kadastro hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak ve döner sermaye bütçesinden ödenmek üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 170 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir.

 

 

VII.            ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Havacılık tazminatına ilişkin YPK Kararı

Madde 55- (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi uyarınca ödenmesi öngörülen havacılık tazminatına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı, bu Kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde yürürlüğe konulur.

 

Koruyucu gıda yardımı

Madde 56- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirleyici, boğucu ve insan sağlığını tehdit eden görevlerde bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 

Ücretsiz seyahat hakkı

Madde 57- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında görevli kamu görevlilerinin kendisi ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları için demiryollarında yılda 2 kez ücretsiz seyahat hakkı verilir.

 

 

VIII.            TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Koruyucu giyim ve donanım malzemesi

Madde 58- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Orman Genel Müdürlüğü ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 

 

 

 

Yangın tazminatı

Madde 59- (1) 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme yapılanlar hariç olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, orman yangınlarına müdahale esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara 1/7/2012 tarihinden itibaren her uçuş günü için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

 

Fazla çalışma ücreti

Madde 60- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenlere döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

 

Toplu taşıma

Madde 61- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

 

 

 IX.            ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Koruyucu gıda yardımı

Madde 62- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 

Koruyucu giyim malzemesi

Madde 63- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurum ve kuruluşlar ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 

Fazla çalışma ücreti

Madde 64- (1) 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin “III- Fazla Çalışma Ücreti” kısmının “A.Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün 2/ı maddesinde yer alan “Hidroelektrik Santral Projelerinde” ibaresi, “Hidroelektrik Santral Projelerinde ve buna bağlı projelerde bilfiil” olarak uygulanır.

 

 

 

Ücretsiz okul servisi

Madde 65- (1) 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin çocukları da diğer statülerdeki personelin çocuklarının ücretsiz olarak yararlandığı okul servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır.

 

 

X. DİYANET VE VAKIF HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Fazla çalışma ücreti

Madde 66- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

 

Musahhihlerin özel hizmet tazminatı

Madde 67 -    (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde musahhihler için dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan tazminat oranları 25 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

 

Kamu görevlilerinin geneline ve on hizmet koluna yönelik mali ve sosyal hakların belirlenmesine ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve toplantı tutanağı imzalanması üzerine; kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili toplantı tutanağı için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanının, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili toplantı tutanakları için de Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil ilgili sendika temsilcilerinin başvurusu üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu;

a) Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Heyete dahil sendika temsilcilerinin başvurularında yer alan ve yukarıdaki maddelerde yer almayan uzlaşmazlığa ilişkin diğer hususların Hacı Bayram TONBUL, Av. Hüseyin Rahmi AKYÜZ, Önder KAHVECİ, Ali KILIÇ ve Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ’un karşı oyları ve oy çokluğuyla reddine,

b) Kararın 4, 5, 6 ve 13 üncü maddelerinin Hacı Bayram TONBUL, Av. Hüseyin Rahmi AKYÜZ, Önder KAHVECİ, Ali KILIÇ ve Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ’un karşı oyları ve oy çokluğuyla kabulüne,

c) Diğer maddelerin ise oy birliğiyle kabulüne,

 29/5/2012 tarihinde karar vermiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Recai AKYEL

Sayıştay Başkanı

Başkan

 

 

 

 

Prof. Dr. Sedat MURAT

İst. Ü. İktisat Fakültesi Dekanı

Üye      

 

 

 

Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ

Gazi Ü. İk. ve İd. Bil. Fakültesi

Üye

 

 

 

 

İlhan HATİPOĞLU

Maliye Bakanlığı Temsilcisi

Üye      

 

 

 

Hacı Bayram TONBUL

MEMUR-SEN Temsilcisi

Üye

 

 

 

Erhan USTA

Kalkınma Bakanlığı Temsilcisi

Üye      

 

 

Av. Hüseyin Rahmi AKYÜZ

MEMUR-SEN Temsilcisi

Üye

 

 

 

Burhanettin AKTAŞ

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi

Üye      

 

 

Önder KAHVECİ

TÜRKİYE KAMU-SEN Temsilcisi

Üye

 

 

 

Şaban TALAŞ

Devlet Personel Başkanlığı Temsilcisi

Üye      

 

 

Ali KILIÇ

KESK Temsilcisi

Üye

 Kararlara şerhimiz ve gerkçeleri şu şekilde:

AYRIŞIK OY

 

1-Bilindiği gibi, Anayasa’nın 2nci maddesi “Cumhuriyetin temel nitelikleri'”ni göstermekte ve bu nitelikler arasında “sosyal devlet” ilkesi de yer almaktadır. Sosyal devlet, kişilere sadece temel hak ve özgürlükler sağlamakla yetinmeyen, aynı zamanda, onların insan onuruna yaraşır bir hayat için gerekli olan maddi gereksinmelerini karşılamalarını da kendisine görev edinen devlettir. Başka bir deyişle, sosyal devlet, “sosyal adaleti gerçekleştiren”, “kişinin ve toplumun refahını (sosyal refahını) sağlayan” ve “sosyal güvenlik hakkı tanıyan” devlettir. Sosyal devlet; sosyal adalet, sosyal refah ve sosyal güvenlik ayakları olan bir kavramdır.

 

1982 tarihli T.C. Anayasası'nın 2 ve 5inci maddeleri ile 60, 61 ve 62nci maddeleri, Devletimize sosyal devlet ilkesinin gereklerini yerine getirme görevi vermiştir. Bu görevin, devletin izlediği ekonomik politikalarla ya da maddi imkânlarının kısıtlılığı ile bir ilgisi olamaz. Çünkü asgari geçim oranları memurların yaşam hakları ile doğrudan ilgilidir. Böylece sosyal adalet gerçekleştirilir ve memurlara adil bir ücret politikası ve paylaşım yöntemi uygulanır.

 

Türkiye’de kişi başına GSMH’nın yıllara göre belirgin bir artış göstermesine karşın, kamu çalışanları artan reel gelirden yeterince pay alamamakta, gelirlerini belli bir düzeyde tutabilmek için hedeflenen enflasyon oranına bağlı bir aylık ücret artışına razı olmaya zorlanmaktadır. Yıllara göre aylık ve ücretlerdeki nominal artış, yıllık enflasyon oranının çok gerisinde kalmıştır.  Son on yıllık ekonomik veriler incelendiğinde milli gelirin cari fiyatlarla %235, reel anlamda ise %68 arttığı görülecektedir. Buna karşın çalışanların milli gelirden aldığı pay ise aynı süre içerisinde %6,6’dan %5,6’ya gerilemiştir. Buna göre son 10 yılda yaşanan ekonomik büyümeye rağmen, kamu görevlilerinin gerçek geliri artmamış aksine azalmıştır. Kamuda personele ayrılan kaynağın yetersizliği; ücretlilerin milli gelirden aldığı payın da yıldan yıla azalmasına neden olmaktadır. Bu da uzun süreden beri kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde reel bir düşüş yaşanmasına yol açmıştır.

 

Bir ülkede bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeri olarak ifade edilebilecek milli gelirden herkesin adil bir pay alması, en yüksek gelirli kesimle en düşük gelirli kesim arasındaki farkın makul seviyelere getirilmesi; toplumsal refahı artıran ve sosyal barışı temin eden en önemli unsurdur.

 

Bununla birlikte çalışanların ücretlerinin fiyat artışlarından korunması ve milli gelirde yaşanan büyümeden eşit oranda pay alması ile ancak mevcut durumun korunması sağlanabilmektedir. Türkiye, 0,40 Gini katsayısı ile OECD ülkeleri içinde gelir dağılımı en bozuk ikinci ülke; %18 dolayındaki yoksulluk oranı ile de yoksulluk oranı en yüksek üçüncü ülke konumundadır. Türkiye’de ücretli çalışanların büyük çoğunluğu, istatistiki değerlendirmeye tabi tutulan en düşük gelirli %40’lık kesimi teşkil etmektedirler. Bu nedenle çalışanlara yalnızca enflasyon artışı kadar maaş artışı yapılması o ülkede artan refahtan her kesimin eşit şekilde faydalanamaması anlamı taşır ki bu durumda ekonomik iyileşmeden yeterli pay alamayan çalışanlar nedeniyle gelir dağılımında bir bozulma yaşanması kaçınılmazdır. Bir ülkede vatandaşların gelirlerinin enflasyon oranı üzerinde ve ekonomik büyüme ile orantılı olarak artması dahi yalnızca gelir dağılımındaki mevcut durumu korumaya yönelik olup, gerçek anlamda gelir artışı sağlamaz. Gelir dağılımında adaletin sağlanması ve sosyal devlet ilkesinin emrettiği sosyal refaha ulaşılması için kamu görevlilerine enflasyon artışı, ekonomik iyileşme ve refah payı olarak nitelendirilebilecek unsurlar göz önünde bulundurulmak kaydıyla bir ücret artışı sağlanmalıdır. Bu noktalardan hareketle, Kamu İşveren Temsilcilerinin beyan ettikleri “devletin mali kaynaklarının yetersiz olduğu gerekçesi” kabul edilemez. Bu gerekçe, insanların yaşam ve geçim hakkının, sosyal devlet ilkesinin önüne geçemez. Devletin bu konuda bir takdir yetkisinden de söz edilemez. Devlet, sosyal devlet ilkesinin kendisine yüklediği ödevlerden kaçamaz.

 

Anayasanın 55nci maddesi “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” demektedir. Dolayısıyla anayasa koyucu devlete, çalışanlarına adil bir ücret alma ve sosyal yardımlardan faydalandırma görevini yüklemiştir. Bu görev çalışanlar için ise bir hak niteliği taşımaktadır.

 

Gelir dağılımında adaletin sağlanması, ülkede en alt gelir grubu ile en üst gelir grubu arasında büyük uçurumlar oluşturmayacak, çatışmaya yer vermeyecek bir yapının kurulması ile mümkündür. Düşük gelirli grupların tüketim eğilimlerinin yüksek olması, tasarruf ve dolayısıyla, servet birikiminin oluşmasını engellemektedir. Böylece, düşük gelir-düşük servet-yeniden düşük gelir kısır döngüsü sürekli olarak yaşanmaktadır. Dolayısıyla, etkin bir yeniden dağılım önlemlerinin alınmadığı piyasa ekonomilerinde servet artışının büyük bir bölümü, serveti yüksek grupların eline geçmektedir.

 

Anayasanın 55nci maddesinde Devlet için bir görev, çalışanlar için ise bir hak olarak tanımlanan adaletli bir ücret ve sosyal yardım sistemi, kamu görevlileri için de oluşturulmak zorundadır. Kamu görevlileri sendikaları da bu nitelikteki taleplerinin karşılanması amacıyla Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne başvurmuşlardır. Bu nedenle gelir dağılımında adalet sağlamanın yolu çalışanlara refah payı ödemesi yapılmasından geçmektedir.

 

2- Uzun yıllardan beri yıllık mali plan çerçevesinde bir enflasyon hedeflemesi yapılmakta ve kamu görevlilerinin maaşları hedeflenen enflasyon oranlarına uygun şekilde artırılmaktadır. Ancak birçok defa gerçekleşen enflasyon, hedeflenen enflasyonu aşmış ve memur maaşlarına yapılan zam oranlarının üzerinde bir fiyat artışı yaşanmıştır. Her ne kadar, dönem sonunda memur maaşlarına yapılan artışla, ortaya çıkan enflasyon arasındaki fark kapatılsa da, mal ve hizmet fiyatları, ilgili dönem içinde memur maaşlarına yapılan artışları geçtiği için, maaşlar reel olarak azalmaktadır. Dönem sonlarında yapılan enflasyon farkı artışı, mevcut erimeyi telafi etmemekte yalnızca durdurmaktadır. Bu nedenle kamu çalışanlarının maaşlarının enflasyona karşı korunması için hedeflenen enflasyon uygulamasından vazgeçilerek, kamu çalışanlarına gerçekleşen enflasyon üstüne refah ücreti eklenmek suretiyle ücret artışı yapılmalı, enflasyon farkı, erimenin başladığı ay itibarı ile ödenmelidir.

 

3- Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki artış 2011 yılında %10,45 olmuş; 2011-2012 Nisan ayları arasında yıllık %11,14 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte son bir yıl içinde doğalgazın metreküp fiyatı %33; elektriğin kilowatt fiyatı %22; benzinin litre fiyatı %23; mazotun litre fiyatı ise %24 oranında artmıştır. Mutfak enflasyonu olarak tabir edebileceğimiz gıda fiyatlarında ise ortalama artış %20’yi bulmuştur. Buradan hareketle kamu idareleri de lojman, kreş, vergi, resim ve harçlarda %10 ile %15 arasında değişen oranlarda artışlar yapmışlardır. Bir taraftan vatandaşların tüketmek zorunda oldukları mal ve hizmetlerde yaşanan fiyat artışları, diğer taraftan kamunun kendi alacaklarına uyguladığı artış oranları dikkate alındığında, kamu görevlilerine ve emeklilerine yapılacak maaş artışlarının en alt sınırının %12 olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

 

4- Esasen kamu görevlileri sendikalarının kamu işveren tarafı ile müzakereleri 2002 yılında başlamıştır. 2010 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliğinin ardından getirilen toplu sözleşme sistemi, 10 yıllık toplu görüşme sistemini, kazanımları, alınan kararları ve o dönemde oluşturulan kurumları yok saymamalıdır. Bu bakımdan her ne kadar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, üyeleri ve verdiği kararların etkisi değişse de Uzlaştırma Kurulu; toplu sözleşme sistemi de toplu görüşme sisteminden ayrı tutulmamalı, devlette devamlılık ilkesinin esas alındığı gerçeği unutulmadan Uzlaştırma Kurulu’nun 9 yıllık süreçte özellikle kira, giyim, gıda, ulaşım ve harcırahlarla ilgili olarak verdiği kararlara rağbet edilmelidir.

 

5- Anayasanın 18. maddesinde hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı, angaryanın ise yasak olduğu vurgulanmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak Türkiye 29 ve 105 sayılı ILO sözleşmelerini imza altına almıştır. Türkiye’nin de imza altına aldığı 29 sayılı ILO sözleşmesinin 14üncü maddesinin birinci fıkrasında, cebri çalıştırmalarda ödenecek ücretin dahi yürürlükteki ücretten aşağı olamayacağı vurgulanmaktadır. Ancak Türkiye’de ortalama bir kamu görevlisinin saat başına denk gelen ücreti 12 lira dolayında iken; aynı kamu görevlisine bir saatlik fazla mesai karşılığı ödenen ücret 1,35 liradır. Buradan hareketle bu uygulamanın insan haklarına aykırı olduğu görülmekte, bir saatlik fazla mesai ücretlerinin, işçilerde olduğu gibi kişinin normal çalışma süresindeki bir saatlik ücretinden az olmaması sağlanmalıdır. 

 

6- 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), sosyal tarafların görüşlerine başvurulmadan hazırlanmıştır. Oysa bu tür düzenlemelerde sosyal tarafların görüşlerinin alınması esas olmalıdır.

 

Ücret adaleti, çok yönlü sağlanması gereken bir unsurdur ancak ilgili KHK ile farklı kurumlarda aynı unvana sahip kamu görevlilerinin ücretleri eşitlenmiş, kamu görevlilerinin bütününü kapsayan ücret dengesi göz ardı edilmiştir.

 

666 sayılı KHK ile getirilen ek ödeme artışlarında; en yüksek artışlar, daire başkanı ve üstü unvanlarda olmuş; düşük maaş alan memurlarla yüksek maaş alanlar arasındaki makas açılarak yeni bir adaletsizlik ortaya çıkmıştır. 2011 yılı Ocak ayı itibarı ile bu makas 4,4 kata kadar düşürülmüşken KHK’nın getirdiği ek ödeme sistemi, en düşük maaş alan kamu görevlisi ile en yüksek maaş alan kamu görevlisi arasındaki farkın büyümesine ve dikey adaletsizliğin artmasına neden olmuştur. 

 

KİT’lerde I Sayılı Cetvele tabi olarak çalışan personelden bölge müdürü, başmüdür, fabrika müdürü, müessese müdürü, işletme müdür, diğer müdürler ve yardımcıları ile savunma uzmanları ve sivil savunma uzmanlarının ek tazminat oranlarında azalma olmuştur. Bu durum, büyük bir adaletsizlik doğurmakta ve kazanılmış haklardan geriye gidiş anlamı taşımaktadır.

 

KHK ile farklı kurumlarda emsali bulunan unvanların ücretleri eşitlenmeye çalışılırken, kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan öğretmen, din görevlisi, PTT çalışanı, demiryolu çalışanları, hekim dışı sağlık personeli, polis, subay, ast subay, profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi gibi birçok kamu görevlisinin ek ödeme oranları artırılmamıştır.  Bir tarafta ücretlerinde hiç artış yapılmayan hatta tazminatları azaltılan kamu görevlileri bulunurken, diğer tarafta ücretleri yüksek oranlarda artacak kamu görevlilerinin varlığı çalışma barışının bozulmasına yol açabilecek bir olumsuzluk oluşturmuştur.

 

Maaş ve özlük hakları ile hizmet sınıfları aynı olacak şekilde görev yapacak kariyer uzman istihdamını esas alan kariyer uzmanlık sistemi getirilmesine rağmen unvanları aynı olmakla birlikte uzmanlar arasında merkez-taşra ayrımına gidilmiş; kariyer uzmanlık ve kariyer olmayan uzmanlık uygulaması başlatılmış ve hem dikey hem de yatay anlamda ücret adaleti zedelenmiştir.

 

Yapılan düzenlemenin eşit işe eşit ücret getirmesi, en düşük ortak paydada değil; ancak kimseyi hak kaybına uğratmadan gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır. Gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde yukarıda sayılan bu aksaklıkların giderilmesi için bir çalışma yapılması konusunda anlaşılamadığı gibi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu da bu yönde bir karar almamıştır.

 

7- Kamu görevlilerine yapılan ek ödemelerden, döner sermaye, fon gelirlerinden ödenen paylardan ve özel hizmet tazminatının belli oranı dışında kalan tutardan emekli kesintisi yapılmamakta, bu da memurlarımızın emekli olmaları durumunda alacakları emekli maaşlarının %40 ile %60 oranında azalmasına neden olmaktadır. 5510 sayılı Kanunun amacı sosyal güvenlik sisteminde norm ve standart birliği sağlamak olarak açıklanmıştır. 4857 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan bir işçiye yapılan bütün ödeme unsurları, emekli maaşının belirlenmesi konusunda hesaba katılmakta ancak bir memur için aynı durum söz konusu olmamaktadır. Benzer bir adaletsizlik emekli ikramiyesi hesabında da yaşanmaktadır. Kamu görevlilerinin 30 yılın üstündeki çalışma süreleri emekli ikramiyesi hesabına dâhil edilmezken işçilerin çalıştıkları sürelerin tamamı dikkate alınmaktadır. Bu durum çalışanlar arasında kamu görevlileri aleyhine bir ortam oluşturmakta ve adalet ilkesine zarar vermektedir.

 

Bu şekilde oluşan istihdam politikaları sonucunda, bir memur emeklisi, işçi emeklisinden yarı yarıya daha az emekli ikramiyesine hak kazanmakta; çalışırken işçiden daha yüksek alan bir memur, emekli olması durumunda işçi emeklisinden daha düşük emekli maaşı almaktadır. Bu nedenle de kamu görevlileri emekliye ayrılmaktan kaçınmakta, uzun süre çalışmaya devam etmektedirler.

 

Bu nedenle memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye ve diğer ödemelerin de emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetler giderilmeli; kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi için öngörülen 30 yıl sınırlaması kaldırılmalı, bu yolla her çalışanın çalıştığı süre ile orantılı olarak emekli ikramiyesi alması sağlanmalıdır. Emeklilerimizin de gelir dağılımdan adil bir pay almasını sağlayacak uygulamalara geçilmelidir.

 

8- Asli görevi, kişi ve kurumların kazançlarıyla orantılı vergi alarak kamu hizmetlerini sunmak olan vergi politikaları ülkemizde bu işlevini yitirmiştir. Bugüne kadar bütün uyarı ve şikâyetlere rağmen gelir vergisinin alt oranı değiştirilmemiş ancak geliri çok yüksek olanlardan alınan verginin oranı % 40’tan % 35’e indirilerek (2006 yılında yıllık geliri 40 bin TL’nin üzerinde olanların) üst gelir grubunda olanların ödemekte olduğu vergiler 5 puan azalmıştır. Daha önce % 25 olan orta gelirli vatandaşlarımız üzerindeki vergi yükü ise 2 puan artırılmak suretiyle % 27’ye çıkarılmış ve dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki vergi yükü biraz daha artırılmıştır. Bu şekilde özellikle sözleşmeli statüde çalışan personelin eline geçen ücret yıl içinde bir üst vergi dilimine geçtiği için düşmekte, dönem içinde yapılan maaş artışları vergi dilimi nedeniyle ele geçen ücrete yansımamaktadır.

 

Neresinden bakılırsa bakılsın ülkemizde gelir dağılımında bir adaletsizlik mevcuttur. Aynı zamanda vergi dağılımında da bu adaletsizlik devam etmektedir. Nitekim ülkemizde tahsil edilen vergi gelirlerinin %65’ten fazlasının dolaylı vergiler aracılığıyla elde ediliyor olması, bu adaletsizliğin bir göstergesidir. Bu nedenle, ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak, gelir vergisi dilimleri yükseltilmelidir.

 

9- Devletin asli görevlerinden bir tanesi de aile birliğinin korunması yönündedir. Bu nedenle kamu görevlilerinin eş durumu, öğrenim özrü ve sağlık özrü nedeniyle tayinlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, parçalanmış ailelerin bir araya getirilmesi zorunludur.

 

10- Kamuda sözleşmeli personel istihdamı ağırlık kazanmaya başlamıştır. Özellikle iş güvencesinden yoksun 4-B ve hastalık, doğum, evlenme, ölüm gibi izinlerin, tayin, terfi gibi hakların kısıtlandığı, 4-C statüsünde istihdamın kamuda yaygın haline dönüşmesi son derece dikkat çekicidir.

 

Kamuda personel giderlerinin azaltılması amacıyla, temizlik, güvenlik gibi bazı hizmetlerin ihale yoluyla özel şirketlere devredilmesi uygulaması artık kamu hizmetlerinin taşeron şirket elemanları aracılığıyla gördürülmesi boyutuna ulaşmıştır.

 

Bu nedenle kamudaki aşırı taşeronlaşma önlenmeli, devletin asli ve sürekli görevleri memurlar eliyle gördürülmeli, açıktan uzun süreli vekil olarak atanan personeller ile 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında ve diğer mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalışan personel kadroya geçirilmeli, bu kapsamda personel istihdamına son verilmelidir.

 

11- Ülkemizde kamu personel sistemi de çok çeşitli bir yapı oluşturmaktadır.  Kamuda 657 sayılı Kanunun 4-A, 4-B, 4-C maddeleri ile kadrolu, sözleşmeli, geçici personel çalıştırılmakta; 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı gibi çok çeşitli statüde personel istihdam edilmektedir. Dolayısıyla bu durum, kamuda çok başlı ve karmaşık bir istihdam yapısını ortaya çıkarmaktadır. Aynı kurum içinde aynı işi yapan ancak tabi oldukları yasal mevzuatın farklı olması nedeniyle; maaşları, emeklilik hakları, iş güvenceleri, sosyal ve özlük hakları farklı olan kamu görevlileri bulunmaktadır.

 

Kamu istihdamında yeknesaklığın ve adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan ve tüm çalışanların iş güvencesi, sosyal haklar, toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak ve izin haklarını da içeren, insanca yaşayabileceği bir ücret aldığı, asli ve süreklilik arz eden bir statüye kavuşturulmasından geçmektedir. Bu doğrultuda, farklı hukuki statü çerçevesinde istihdam edilen personelin haklarının kadrolu memurlara yaklaştırılması ve mağduriyetlerin acilen giderilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

Kamuda çalışanlar arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesim ise hiç şüphesiz ki; 657 sayılı Kanunun 4-C maddesi uyarınca çalıştırılan geçici personeldir. Bu kapsamda çalıştırılan personelin yıllık izin, iş güvencesi, sosyal yardım gibi hakları bulunmazken; maaşları da son derece düşüktür.

 

Bununla birlikte 2010 yılında gerçekleştirilen toplu görüşmelerde aile yardımının tüm sözleşmeli personele ödenmesi konusu karar altına alınmıştır. Dönemin Devlet Personel Başkanlığından sorumlu bakanı olan Sayın Hayati Yazıcı, 19 Nisan 2011’de bir sendika ziyareti sırasında “4-C’li personele aile yardımı ve çocuk yardımı ödenmesi için Bakanlar Kurulu Kararı hazırlandığını” açıklamıştır. Bu açıklamanın üzerinden 1 yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen hala aile yardımı ödeneği için Bakanlar Kurulu Kararı çıkmamıştır.

 

2011 yılı içinde yapılan mevzuat değişikliği ile birlikte tüm sözleşmeli kamu personelinin aile yardımı ödeneği alması sağlanmışken yalnızca 4-C’li personelin bu ödenekten mahrum bırakılması, eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmayan bir durum arz etmektedir. Anayasamızın eşitlik ilkesinin bir gereği olarak, ayrım yapılmaksızın tüm kamu personeli arasında hakkaniyete uygun bir yapı oluşturulması, sosyal devlet ilkesinin aileyi ve çocukları koruma mantığının, istisnasız tüm çalışanlarımıza uygulanması, bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

Bunun yanında Haziran 2011’de kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personelin kadroya geçirilmesi sağlanmışken, 4-C’li personelin kapsam dışında tutulması, kamuda sözleşmeli olarak çalışan, kamu görevlileri sendikalarına üye olma hakkı bulunan ve dolayısıyla kamu görevlisi olarak kabul edilmesi gereken 4-C’li personelin bir kez daha mağdur edilmesine neden olmuştur. Bu bakımdan Anayasanın eşitlik ilkesi adına 4-C’li personelin de kadroya geçirilmesi uygun olacaktır.

 

12- Bütün bunlara ek olarak kamu görevlilerine anayasada belirtilen ilkelere uygun adil bir ücret verilmesi için ek gösterge, özel hizmet tazminatı, fiili hizmet zammı, kadro görev tanımları, tayin, atama ve terfi sistemlerinin gözden geçirilmesi bir zorunluluk arz etmektedir.

 

Yukarıda sıralamış olduğum gerekçelere dayanarak işbu kararın;

 

a) 4 üncü maddesinde ve alt bentlerinde, kamu görevlilerinin ve sözleşmeli personelin maaşlarının 2012 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde ayrı ayrı %4’er ve 2013 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde ayrı ayrı %3’er oranında artırılmasının yeterli olmadığı;

 

b) 5 inci maddesinde, ücretleri Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla belirlenen personelin ücretlerinin 2012 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde ayrı ayrı %4’er ve 2013 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde ayrı ayrı %3’er oranında artırılmasının ülkenin ekonomik gerçekleriyle bağdaşmadığı;

 

c) 6 ncı maddesinde ve alt bentlerinde anılan dönemlerde memur ve sözleşmeli personelin maaşlarına yapılacak artışların dönemler itibarı ile enflasyon artışlarının gerisinde kalması durumunda, ortaya çıkan farkın, dönem sonunda ödenmesinin; maaşları enflasyon artışından korumadığı, bu nedenle memur, sözleşmeli personel ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarı ile fark verilmesinin gerekli olduğu;

 

d) 13 üncü maddesinde belirlenen tazminat oranlarının yetersiz olması ve artırılması gereğinden hareketle;

 

Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye ve diğer ödemelerin de emekli keseneğine dâhil edilmesi,

 

Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi için öngörülen 30 yıl sınırlamasının kaldırılması,

 

Tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına 1 Ocak 2012’den geçerli olmak üzere taban aylığa yansıyacak şekilde aylık net 100 TL zam yapılması,

 

Bu artışa ek olarak tüm kamu görevlilerine ve emeklilerine 2012 yılı için birinci ve ikinci aylık dilimlerde ayrı ayrı %10’ar (%10+10) maaş artışı yapılması; bu artışların aynı şekilde 2013 yılında da kamu görevlilerinin maaşlarına eklenmesi,

 

Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine brüt asgari ücret tutarında “Bayram İkramiyesi” ödenmesi,

 

Özel hizmet tazminatında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi için özel hizmet tazminat oranlarının eğitim durumu, kadro ve pozisyona göre yeniden belirlenmesi, bu amaçla öncelikle özel hizmet tazminat oranlarının 21 puan artırılarak, tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına net 100 TL daha özel hizmet tazminatı eklenmesi,

 

En düşük ek gösterge rakamının 2200 olarak belirlenmesi, Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin kadrosunun verilmesinin sağlanması, ek gösterge uygulaması 8. dereceden itibaren başlatılması ve tüm ek gösterge rakamlarının 800’er puan artırılması,

 

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ortaya çıkan ek ödeme sorunların giderilmesi için öğretmen, din görevlisi, hekim dışı sağlık personeli, posta dağıtıcısı, araştırmacı, polis, subay, ast subay, profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi gibi ek ödeme artışından faydalanamayan kamu görevlilerinin ek ödeme oranlarının 25-75 puan artırılması,

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzmanlar arasında oluşturulan kariyer uzmanlığı- normal uzmanlık, merkez-taşra uzmanları gibi farklılıkların giderilmesi,

 

Fazla mesai ücretinin, çalışanın normal çalışması karşılığında aldığı saat başı ücretten az olmayacak şekilde artırılması,

 

Saat başı ek ders ücretinin net 15 TL olarak uygulanması ve kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmenlik yapan personele de ek ders ücreti verilmesi,

 

Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak, gelir vergisi tarifesi dilimlerinin yükseltilmesi,

 

Aile yardımının 238,3 TL, çocuk parasının ise 0-6 yaş çocuk için 66,2 TL, 6 yaş üstü çocuk için 33,1 TL olarak belirlenmesi, bu ödemeden ayrım yapılmaksızın tüm 4/C’li ve değişik adlar altındaki sözleşmeli personelin de faydalanmasının sağlanması,

 

Tüm kamu görevlilerinin işçilerde olduğu gibi yemeklerden ücretsiz yararlandırılması, yemek hizmeti sunulmayan işyerlerinde yemek ücretinin nakit olarak ödenmesi,

 

Tüm kamu görevlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, doğum, ölüm ve eğitim yardımının Uzlaştırma Kurulu’nun daha önce verdiği kararlara uygun şartlarda ödenmesi,

 

Tüm sendika üyesi kamu görevlilerine, memur maaş katsayısının 20 bin gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın (aylık 110 TL) Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak verilmesi,

Vatani görevini yapmak üzere ya da doğum yapması nedeniyle ücretsiz izne ayrılan kamu görevlilerinin sosyal güvenlik primlerinin kurumları tarafından yatırılmaya devam edilmesi, söz konusu personele izinleri süresince maaşlarının ¼’ü oranında destek ödemesi yapılması;

 

Sendika temsilcileri ile Kamu İşveren Temsilcilerinin aralarında anlaşarak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’na ekledikleri teklifleri kabul etmekle birlikte, 4, 5, 6 ve 13üncü maddelerle ilgili itiraz ve tüm tekliflerimin dikkate alınması; hizmet kolları itibarı ile toplu sözleşme görüşmelerinde dile getirilen tekliflerin tamamına yakınının görüşülüp, değerlendirilmeye tabi tutulmadan reddedilmesi nedeniyle, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na sunulmuş bulunan, hizmet kollarına ait tüm konuların kabul edilmesi yönünde, şerhli olarak imzalıyorum.

 

 

 

 

Önder KAHVECİ

TÜRKİYE KAMU-SEN TEMSİLCİSİ

Üye

 

 

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET