gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016 MEMUR ZAMMI YÜZDE 22 TABAN AYLIĞA 100 TL

2016 yılında yüzde 22 zam ve taban aylığa net 100 TL, 2017’de ise yüzde 20 zam ve taban aylığa net 150 TL istedi.

26 Temmuz 2015 Pazar 11:05
2016 MEMUR ZAMMI YÜZDE 22 TABAN AYLIĞA 100 TL

Türkiye Kamu-Sen 2016-2017 Toplu Sözleşme taleplerini Genel Başkan İsmail Koncuk’un düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.
 
Genel Merkez binamızda düzenlenen basın toplantısında 2013 yılında imzalanan toplu sözleşmenin yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi üzerinde duruldu. 2014 ve 2015 yıllarında memur ve emeklilerin yaşadığı kayıpların toplamda 2000 TL’yi bulduğu ifade edilen toplantıda, bu tutarın 2016 yılı içinde 500’er liralık 4 eşit taksitte ödenmesi talep edildi.
 
Koncuk, yaptığı konuşmada geçmişin hesabı kapanmadan geleceğe yönelik plan yapmanın anlamsız olduğunu belirterek “Memur ve emeklilerimizin ekonomik olarak kaybolan yıllarını telafi edin” dedi.

Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 2016-2017 yıllarında alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 3. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri 3 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. İşte Kamu Sen'in talepleri;
 
Grev ve siyasete katılma hakkı
 
Türkiye Kamu-Sen olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en önemli talebimiz, kamu görevlilerinin hakkı olan toplu sözleşmenin, grev ve siyasete katılma ile birlikte kullanılabilmesi ve uluslararası ölçekte bir toplu sözleşme sistemine geçilmesi yönündedir.
 
Genel ve hizmet kolu toplu sözleşmeleri birbirinden ayrılmalı, sosyal denge sözleşmesi tüm hizmet kolları için zorunlu hale getirilmelidir.
 
Bunun sağlanabilmesi için de genel toplu sözleşme görüşmeleri ile hizmet kolu toplu sözleşmeleri birbirinden ayrılmalı, farklı zaman ve zeminlerde gerçekleştirilmeli, bu yolla sendikaların gerçekleştirdiği hizmet kolu toplu sözleşmeleri daha etkin hale getirilmelidir.
 
4688 sayılı Kanunun 32. maddesi ile yerel yönetimlerde çalışanlar için getirilen sosyal denge sözleşmelerinin yerel yöneticilerin keyfiyetine bırakılması neticesinde bazı belediyeler sosyal denge sözleşmesi imzalarken bazıları imzalamamakta, farklı belediyelerde imzalanan sözleşmelerin tutarları da farklı olduğu için kamudaki ücret adaleti yok olmaktadır.
 
Bu nedenle sosyal denge sözleşmelerinin zorunlu hale getirilmesi ve gerçekleştirilecek hizmet kolu toplu sözleşmeleri ile tüm memurların sosyal denge sözleşmesinden faydalanması sağlanmalıdır.  
 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun yapısı ve Kurula itiraz hakkı yeniden düzenlenmelidir.
 
Mevcut düzende toplu sözleşmeyi imzalamaya veya Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmaya yetkili yegâne merci çalışanlar adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak belirlenmiştir.
 
Bu hükmün, sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına nasıl bir darbe vurduğu geçtiğimiz toplu sözleşmede ortaya çıkmış, memur ve emekliler bir tek kişinin keyfi kararı nedeniyle büyük zarara uğratılmıştır.
 
Sorun, toplu sözleşme görüşmelerinin işçi sendikalarının gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesi ile karıştırılmasından kaynaklanmaktadır.
 
4688 sayılı Kanuna göre gerek genel, gerekse hizmet kolu toplu sözleşmeleri, sendikalı sendikasız bütün kamu görevlilerini etkileyen bir hukuki metin olma konumundadır.
 
Bu nedenle kamu görevlilerinin tamamını temsil etmeyen bir konfederasyona bütün kamu görevlileri ve emekliler adına bağlayıcı karar alma yetkisinin verilmesi, toplu pazarlık görüşmelerinin mantığına ve demokratik ilkelere aykırıdır.
 
Burada üzerinde önemle durulması gereken husus, hangi düzeyde olursa olsun yapılacak toplu sözleşmenin tüm kamu çalışanlarını bağlayacak olmasıdır.
 
Kanuna göre, bir sendikaya üye olan kamu görevlileri hakkında toplu sözleşme yapma yetkisi, bir başka sendikaya devredilmektedir ki, böyle bir durum ne örgütlenme özgürlüğü ne de kişilerin tercih haklarına saygı sınırları içinde değerlendirilemez.
 
Kaldı ki, Kanun toplu sözleşmeyi bağıtlama hakkı elinden alınan sendika ve konfederasyonlara Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru hakkı da tanımamaktadır.


Böyle bir uygulamanın uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu açıktır.

 
Bu amaçla; masada bulunan her bir konfederasyonun Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurabilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmalı, Kurul, Hükümetten bağımsız karar verebilecek bir şekilde yeniden düzenlenmelidir.
 
Türkiye ekonomisi 2002 yılından beri reel olarak %75 büyürken memur maaşlarındaki erime %17,3’e ulaşmış; gelir dağılımı daha da bozulmuştur.


2016 ve 2017 yıllarını içeren toplu sözleşme görüşmeleri için de gerekçeli taleplerimizi hazırlamış bulunuyoruz.


Konfederasyon olarak öncelikli talebimiz, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin “B” ve “C” fıkraları uyarınca çalıştırılan sözleşmeli ve geçici personel ile vekil ebe, hemşire, imam, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan kamu dışı sağlık personeli ve usta öğreticilerin memur kadrolarına geçirilmesidir.

 
Kamuda istihdam yapısını değiştiren, iş güvencesini yok eden 4-B ve 4-C statüsünde personel çalıştırma, vekil ebe, vekil imam gibi esnek ve güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmelidir.
 
Bu yolla kamuda sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılması uygulamasına son verilmeli, idari hizmet sözleşmeli personelin hukuki statüleri belirlenmeli,
 
Yüksekokul mezunu işçilerin de talepleri halinde memur kadrolarına atanmaları sağlanarak kamuda istikrarlı ve sürdürülebilir bir istihdam rejimi oluşturulmalıdır.
 
Kamu görevlilerinin ve emeklilerin kaybolan 2014 ve 2015 yılları telafi edilmelidir: Bir defaya mahsus 2000 TL telafi ödemesi istiyor, %5+%5 telafi zammı ile zararlar karşılansın diyoruz.
 
Bu nedenle 2016 ve 2017 yıllarının maaş zammı belirlenmeden önce, 2013 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme fiyaskosunun yaralarının sarılmasının zorunluluğunu ısrarla vurguluyor, memur ve emeklilerin ekonomik olarak kaybolan yıllarını geri istiyoruz.
 
Konfederasyonumuzun Ar-Ge Merkezince yapılan çalışmada, 2014 ve 2015 yılarında toplu sözleşme faciasından dolayı ortaya çıkan bu zararın toplamda 2 bin TL olduğu hesaplanmıştır.
 
Biz de 2014 ve 2015 yıllarındaki kayıplarımıza mahsuben, 2016 yılı içinde 4 eşit taksitte ödenmek üzere bir defaya mahsus toplam 2000 TL telafi ödemesi istiyoruz.
 
Telafi ödemesinin kalıcı olması için 2016 Ocak ayından itibaren %5+5; toplam %10 telafi zammı verilsin diyoruz.
 
2016 yılında toplam maaş artış talebimiz, telafi zammı, büyüme ve refah payı dahil olmak üzere %22 ve taban aylığa seyyanen net 100 TL; 2017 yılında ise toplam %20 ve taban aylığa seyyanen net 150 TL’dir.
 
Telafi ödemesi yapıldıktan sonra 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin taleplerimizi ise şu şekilde ifade edebiliriz:
 
Ocak 2016 itibarı ile %10 telafi zammına ek olarak, kamu görevlilerine ve emeklilere 2016 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde %6 + %6 oransal ve Ocak ayından itibaren taban aylığa 100 TL net seyyanen artış yapılmalıdır.
 
Bu yolla 2014 ve 2015 kayıplarının telafisi için öngörülen %10’luk artışla birlikte 2016 yılının ilk altı ayında %16; ikinci altı ayında %6 zam yapılarak, memur ve emekli maaşlarının 2016 yılının tamamı için toplamda oransal olarak  %22 artışa ulaşılması ve ayrıca Ocak ayında taban aylığa yapılacak net 100 TL artışla yüksek maaş alanlarla düşük maaş alan personel arasındaki farkın kapatılması hedeflenmiştir.
 
2017 yılı için ise Ocak 2017’de tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına %10 oransal artış ve taban aylığa seyyanen 150 TL zam; Temmuz 2017’de de ilaveten %10 zam yapılmalıdır.
 
Temel mali taleplerimiz;
 
2016 yılının tamamı için 2014-2015 yıllarındaki zararların telafisi de dâhil %22 artış ve taban aylığa seyyanen 100 TL net zam; 2017 yılının tamamında ise %20 artış ve taban aylığa seyyanen 150 TL net zam olarak özetlenebilir.   
 
Ayrıca;
Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz.
 
Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine ve emeklilere yaklaşık 1600 TL tutarında “Bayram İkramiyesi” ödenmesini istiyoruz.
 
Görevde yükselme unvan değişikliği sınavlarının boş kadro bulunması durumunda derhal yapılmasını zorunlu kılacak mevzuat değişikliği talep ediyoruz.
 
Görevde yükselmelerde her türlü istismara açık olan sözlü sınav uygulamasının kaldırılmasını, bu tür atamaların objektif bir şekilde gerçekleştirilecek yazılı sınavlar aracılığıyla yapılmasını istiyoruz.
 
Ek gösterge uygulamasındaki adaletsizlikler giderilsin, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personele de ek gösterge verilsin diyoruz.
 
Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personelin bir defaya mahsus olarak Genel İdare hizmetleri sınıfına geçirilmesini; Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin kadrosu verilmesini talep ediyoruz.  
 
Özel hizmet tazminatında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi, özel hizmet tazminat oranlarının unvan bazında eşitlenerek tüm memurlar için yükseltilmesi, çalışma barışına katkı sağlayacaktır diyoruz.   
 
Ek ödeme sorunları çözülsün,  
 
Şefler, müdürler ve şube müdürlerinin özlük hakları hakkaniyete uygun bir şekilde yeniden düzenlensin,
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzmanlar arasında oluşturulan kariyer uzmanlığı- normal uzmanlık, merkez-taşra uzmanları gibi farklılıklar giderilmeli, aynı unvanlı personelin özlük hakları eşitlensin,
 
Zorunlu rotasyon uygulamasına son verilsin, kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan personel için mahrumiyet yeri ödeneği gibi teşvikler getirilsin diyoruz.
 
Öğretmenlerde olduğu üzere doktor, akademisyen gibi kamu görevlilerinin, vatani görevlerini hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerde yapması sağlanmalı, asker öğretmen uygulaması benzeri, asker sağlık görevlisi, asker akademisyen uygulamasına geçilmelidir diyoruz.  
 
Fazla mesailerin insan haklarına dahi aykırı bir şekilde ücretlendirilmesine karşı çıkıyor, fazla mesai ücretinin çalışanın normal çalışması karşılığında aldığı saat başı ücretten az olmayacak şekilde artırılmasını istiyoruz.
 
Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak gelir vergisi tarifesinde yeni düzenleme getirilsin, kamu görevlilerinin yaşadığı vergi adaletsizliği son bulsun diyoruz.
 
Başta aile yardımı ve çocuk parası olmak üzere tüm sosyal yardım ve ödemelerin yükseltilmesini; tüm kamu görevlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, doğum, ölüm ve eğitim yardımı ödenmesini, sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda hayata geçirilmesini talep ediyoruz.
 
Ek ders ve nöbet ücretleri artırılmalı, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmenlik yapan personele de ek ders ücreti, nöbet tutan öğretmen, sağlık personeli gibi tüm personele nöbet ücreti verilmelidir diyoruz.
 
Bunun yanında;
 
Tüm kamu görevlilerinin işçilerde olduğu gibi yemeklerden ücretsiz yararlanması ve yemek hizmeti sunulmayan işyerlerinde yemek ücretinin nakit olarak ödenmesi,
 
Vatani görevini yapmak üzere ya da doğum yapması nedeniyle ücretsiz izne ayrılan kamu görevlilerinin sosyal güvenlik primleri kurumları tarafından yatırılmaya devam etmesi, söz konusu personele izinleri süresince maaşlarının ¼’ü oranında destek ödemesi yapılması,
 
Aile birliğinin sağlanması temel alınması, eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü önündeki engellerin kaldırılması,
 
Bayramlarda ve hafta sonlarında tatil yapamayan kamu çalışanlarının çalışma şartlarının yeniden gözden geçirilmesi,
 
Mobbing uygulamasına maruz kalan personelin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması,
 
Doğal afet halinde bu bölgelerde görev yapan personele bir maaş tutarında ikramiye verilmesi ve talepleri halinde başka bölgelere tayin hakkı tanınması,
 
Fiili hizmet zammının yeniden belirlenmesi,
 
18 yaşını dolduran çocuklarımızın öğrenimlerine devam edememeleri durumunda ödemek zorunda kaldıkları Genel Sağlık Sigortası Primi uygulamasına son verilmesi, yaş sınırının yükseltilmesi,
 
Engelli personelin daha kolay hizmet üretebilmeleri için görevleri ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin alınması; engelli personele engel durumunu artıracak görevlendirme yapılmaması,
 
Emeklilere de aile yardımı ve çocuk parası gibi sosyal yardımlar ile banka promosyonu verilmesi gibi birçok talebi de toplu sözleşme masasına taşıyacağız.
 
Bu talepler ışığında Türkiye Kamu-Sen’in 2016 yılı için kamu görevlilerine uygulanacak zam ve tazminatlar konusundaki mali talebi; telafi zammı, refah ücreti ve büyüme payı dâhil olmak üzere en düşük dereceli memur maaşı için 538,43 TL; ortalama memur maaşı için 680,77 TL’dir.
 
Talebimiz 2017 yılında ise en düşük dereceli memura 658,4 TL; ortalama memur maaşına ise 813,48 TL zam içermektedir.

Önemli olan

Musti
29 Temmuz 2015 Çarşamba 10:22

sayın ali ali; önemli olan hükümetin vereceği rakam değil sizin ne istediğiniz ve bunun için ne yaptığınızdır.Sizin gibi düşünenlere hükümet para yok der,siz de ne yapalım dersiniz,sonrada şükredersiniz.Rize valisinin 650 bin TL ye almış olduğu arabaya bak,hükümetin tercihini gör.

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

Fidan

Mehmet
28 Temmuz 2015 Salı 19:41

He canım. Masadan kalkacaksınız, malum sendika da %3+%3'e imza atacak ve "zafer kazandık" diyecek. Geçin bu hikâyeleri sayın Koncuk. Birbirinizden farkınız yok aslında değil mi? Kaç defa meydanları inlettiniz? Koskocaman SIFIR.

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

Yeterli değil

Baris
27 Temmuz 2015 Pazartesi 18:14

Bu ne sadaka mi bu ? Yetmez, zam 100 de 100 olMalı.

0 Beğendim
2 Beğenmedim
 
Yanıtla

Ben de % 50 istiyorum

ali-ali
27 Temmuz 2015 Pazartesi 12:27

Ben de % 50 istiyorum ama önemli olan hükümetin vereceği rakam

3 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET