gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BEM BİR SEN BELEDİYE SÖZLEŞMELİ İŞÇİLERİ KADROSU İÇİN DAVA AÇTI

Mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin kadro dışında tutulmasını Bem Bir Sen tarafından mahkemeye taşındı.Daha önce İçişleri Bakanlığına Sendikaca yapılan müracaata verilen olumsuz cevaba istinaden sendika hukuk bürosunca genel dava açıldı. Acılan dava genel nitelikte olup üyelerimizin adına acılan davalara engel değildir.Şahıslar adına acılan davalarda devam etmektedir.

27 Temmuz 2011 Çarşamba 14:17
BEM BİR SEN Belediye Sözleşmeli İşçileri Kadrosu İçin Dava Açtı

Mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin hukuksuz şekilde kadro dışında tutulmasını mahkemeye taşıdık.Daha önce İçişleri Bakanlığına yaptığımız müracaata verilen olumsuz cevaba istinaden sendikamız hukuk bürosunca genel dava açıldı.
Acılan dava genel nitelikte olup üyelerimizin adına acılan davalara engel değildir.Şahıslar adına acılan davalarda devam etmektedir.
ADALET HUKUK BÜROSU
Av.İsmail AYDOS, Av.5erkan GÜÇLÜ, AV.Abdulhamit GÜL,Av.Mücahit KANPOLAT, Av. Yavuz TUNCA, Av. Özlem TITRE K, Av. Emirhan TURAN, Av. Abdullah POLAT, Av. Hülya BUGDAYCl, Av. Mahmut AKGÜNDÜZ, Av. Safıye Nur AKGÜNDÜZ
Ehlibeyt Mh. 6.Sk. NO:16(8 Balgat (ANKARA Tel: O 3124734400 Fax:O 312 473 45 43 E.Mail:adalethukukburosu@hotmail.com
ANKARA NÖBETÇi iDARE MAHKEMESi BAŞKANllGI'NA
-Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.-


DAVACı
VEKiLLERi

: Belediye ve Özel idare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen)
: Av. Abdulhamit GÜL, Av. Yavuz TUNCA -Adres Anttedir.-


_D_A_V_A_L_I : içişleri Bakanlığı / ANKARA
KONU : Davalı idarenin açıkça hukuka aykırı olan 11.07.2011 tarih ve sayılı (EK-1) işlemi hakkında yürütmeyi durdurma ve iptali ile yerel yönetimlerde görev yapan personelin 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin A fıkrasına göre 632 sayılı KHK kapsamında atamalarının yapılmasına karar verilmesi talebidir.
TEBLiĞ TARiHi : 11.07.2011
AÇiKLAMALAR
1- GENEL AÇiKLAMALAR
Müvekkil Belediye ve Özel idare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) 4688 sayılı Kanuna tabi olarak yerel hizmet kolunda faaliyet gösteren ülke genelinde yetkili kamu görevlileri sendikasıdır.
Yüksek malumlarınız 632 sayılı KHK, 04.06. 2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan bu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte kamuda sözleşmeli olarak görev yapan personel asaleten kadroya alınmıştır. Yani daha önce 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin B bendine göre çalışan personel bu KHK ile birlikte 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin A bendine tabi olarak çalışmaya devam edecektir. Ancak ne var ki mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel haklı bir nedene dayanmaksızın KHK kapsamı dışında olduğu iddiasıyla kadroya alınmamaktadır.
Bunun üzerine müvekkil sendika 10.05.2011 tarih ve 2151 sayılı yazısı ile yerel yönetimlerde görev yapan sözleşmeli personelin 632 sayılı KHK kapsamında değerlendirilmesini davalı idareden talep etmiştir. (EK-2) Davalı idare dava konusu işlem yaptığımız cevabında Devlet Personel Başkanlığının 13286 sayılı görüşü çerçevesinde talebi reddetmiştir.
Dava konusu işlem aşağıda açıklanacağı üzere açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırı olup iptali gerekmektedir
Belediye ve iı Özel idare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM - BiR - SEN), 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanununun 19. maddesinin' f 'bendi uyarınca; "Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET