gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİN PERSONELİNİN HANGİ SORUNLARI TOPLU SÖZLEŞMEDE KONUŞULACAK?

Kamu Personel Danışma Kurulu 2015 dönemine ait ilk toplantısında Diyanet-Sen öncelikli Rotasyon sorununu olmak üzere din personelinin pek çok sorununu dile getirdi. Konuyla ilgili ayrıntılı dosya Kamu Personel Danışma Kurulu’na sunuldu.

30 Mart 2015 Pazartesi 12:06
DİN PERSONELİNİN HANGİ SORUNLARI TOPLU SÖZLEŞMEDE KONUŞULACAK?

Rotasyon Sorunu

17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazete’de “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Din görevlilerine rotasyon uygulamasını içeren bu yönetmelikle bir çok din görevlisi mağduriyet yaşamış ve yönetmelik din görevlileri arasında huzursuzluğa neden olmuştur. Bu yönetmeliğin din görevlilerini mağdur etmeyecek şeklide yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Lisans ve Yüksek Lisans Kontenjanları

İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınır ve İLİTAM programı kontenjanları tüm talepleri karşılayacak ölçüde arttırılır.

Toplu Ulaşım Araçlarından İndirimli Yararlanma İmkanın Sağlanması

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan Kur’an Kursu Öğreticilerine toplu ulaşım araçlarının kullanılmasında indirimli tarifelerden yararlanması sağlanır.

Müftülere Resmi Nikâh Yetkisi

Vatandaşların nişan ve düğün törenlerinde davet üzerine görevi gereği dualar okuyan pek çok din görevlisini sanık durumuna düşürerek mağdur eden yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla müftülere de resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Vekil Ve Ek Ders Ücreti Karşılığı Görev Yapan (Fahri) Personelin Kadroya Alınması

Kur’an Kursu, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan veya vekil statüde görev yapan personel kadrolu statüye alınır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının Genel İdari Hizmetler Sınıfına Geçirilmesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personeller Genel İdare Hizmetleri sınıfına alınarak görev hizmet alımı yolu ile sağlanır.

Diyanet Akademisi

Din görevlisi olmak zor ve sorumluluğu ağır bir görev olduğu için göreve yeni başlayan din görevlileri Diyanet Akademisinde verilecek eğitimle bu göreve hazırlanmalıdır. Bunun için Diyanet Akademisi veya benzer şekilde eğitim kursları düzenlenir.

Murakıpların Statüsü

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki murakıplık kadrosunun unvanı müftülük müfettişi veya müftülük denetmeni olarak değiştirilir. Genel İdare Sınıfında bulunan Şube Müdürlerine eşdeğer kadro olarak değerlendirilir.

Ek Gösterge

1.1 Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden dini yükseköğretim mezunu olmak şartı aranmaksızın birinci derecede görev yapan tüm lisans mezunlarının ek göstergeleri 3000 olarak düzenlenecektir.

1.2 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olan ve Genel İdari Hizmetleri sınıfında görev yapan “Musahhihlerin” ek göstergelerinin 3600 olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

1.3 Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel İdare Hizmetler Sınıfında görev yapan ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan memurların ek göstergeleri bulundukları kadrolara göre değil eğitim durumlarına göre düzenlenir.

Ek Ödeme Artışı

1.1 Vaiz ve murakıp kadrolarında bulunanlar için % 170 ve Eğitim Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %180 oranında ek ödeme düzenlenir.

1.2 Eğitim görevlisi ve vaizlerin din hizmetleri tazminatının %170 oranında düzenlenir.

Cami Görevlilerinin Hafta Tatilinin İki Gün Olması

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer alan imam-hatip ve müezzin kayyımlar, diğer hizmet sınıfındaki memurlar gibi haftada iki gün tatil yaparlar.

5. Yıllık İzin

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bütün personel için yıllık izinler iş günü hesabı yapılarak verilir. Bütün resmi tatil günleri yıllık izne dahil edilmez.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Yıllık izin” başlıklı 102.maddesi:” Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Yıllık izinlerin kullanılışı” 103.maddesi: “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Kur’an Kursu ve Camilerin Giderleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an Kursları Milli Eğitim Bakanlığı için uygulanacak olan kısaca Fatih Projesi diye adlandırılan akıllı tahta projesinden yararlandırılır.

Diyanet Evi Açılması

Her il merkezi ve uygun görülen ilçelerde tüm Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin yararlanabileceği ve konaklama hizmeti sunulan en az bir diyanet evi açılır.

TCK 219. Maddesindeki Yasaklar

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 219. Maddesinin, din görevlilerini siyasi açıklamalarda bulundu şeklinde son derece suiistimale açık suçlamalarla karşı karşıya bırakarak mağdur eden ve temel hak ve özgürlüklere, din ve vicdan özgürlüğüne ve fikir özgürlüğüne aykırı olduğu tartışmalarına neden olan hükmü kanun metninden çıkarılacak veya bu sakıncaları bertaraf edecek şekilde değiştirilecektir.

İl ve İlçe İdare Kurullarında Müftülerin de Yer Alması

Çok eski olan yasadan kaynaklanan eşitsizliğin giderilmesi amacıyla il ve ilçe idare kurullarında müftülerin de yer alması sağlanır.

Kariyer Basamakları

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan, en az beş yıl süreyle fiilen vaiz, imam-hatip, kur’an kursu öğreticisi ve müezzin-kayyım olarak görev yapan personelden yüksek lisans mezunlarına uzman vaiz, uzman imam-hatip, uzman Kur’an kursu öğreticisi ve uzman müezzin-kayyım unvanı, doktora mezunlarına ise başvaiz, başimam-hatip, başkur’an kursu öğreticisi ve başmüezzin-kayyım unvanı verilir.

Köylerde Görevli Personelin Okuyan Çocukları İçin Yurt Desteği

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden köylerde görevli olup çocuklarını diğer köylerde veya ilçe merkezi veya il merkezinde okutan personelin çocuklarına yurt temin edilir veya barınma ve iaşe yardımı yapılır.

Köy ve Kırsal Kesimde Çalışan Personelin Durumu

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden köy ve kırsal kesim camilerinde görevli personele mahrumiyet (gelişmemiş bölge) tazminatı verilmesi konusunda gerekli çalışma yapılır. Ayrıca bu personele barınma ihtiyacının karşılanması için lojman sağlanır.

Servis Ve Yemek Katkısı

1.1 Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde çalışan personele yapılan servis ve yemek giderleri ödemesi diğer Bölge Müdürlüklerinde çalışan servis ve öğle yemeği imkanı bulunmayan personele de ödenir.

1.2 11.12.1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin “Yardımın şartları” başlıklı 5/2 maddesindeki “servis, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması hükmünün “servisi” giyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının 25 olarak değiştirmesi için çalışma yapılır.

Vakıf Kira Gelirlerinden Pay

Vakıf kira gelirlerinin %5’ini geçmemek ve brüt maaşlarının üçte birini aşmamak üzere Vakıflar Meclisinin belirlediği oranlarda Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline ödeme yapılır. Bu ödemelerden Kadro Karşılığı sözleşmeli personel ile işçi olarak çalışan personeller hariç diğer tüm personel yararlanır.

Lojman Tahsisi

1.1 Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan cami lojmanları görev tahsisli olarak cami görevlilerine tahsis edilir. Hazinenin, köy tüzel kişiliğinin veya diğer kuruluşların mülkiyetinde olan cami lojmanlarının kullanım ve kiraya verme yetkisinin alınması için Diyanet İşleri Başkanlığı gerekli tüm işlemleri yapar ve cami görevlilerine lojman tahsis edilir.

1.2 Diyanet İşleri Başkanlığı Genel İdari Hizmetlerinde çalışan personeline ve Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline görev tahsisli olarak tahsis edilen lojmanların oranı düşürülür ve süre tahsisli lojman sayısı arttırılır.

Mazeret (eş durumu) sebebiyle atama

1.1 Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personelin eş durumu nedeniyle naklen atanma taleplerinde personel eşinin özel sektörde çalışması durumunun da mazeret olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

1.2 Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin mazeret sebebiyle (özellikle eş durumu) naklen atanma taleplerinde gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır.

atama

Ali pasta
01 Nisan 2015 Çarşamba 11:08

Öyle yok bizler sınavlara girmişis atama beklerken hhavadan kadro almak nerden bu ne kadar vicdanı genişlik tir bu ne kadar allah korku su olmayan söylemler dir

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET