gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİ TOPLU SÖZLEŞME KARNESİ AÇIKLANDI

Kamu personeli toplu sözleşmelerinde Kamu Görevlileri Danışma Kurulu toplantılarında değerlendirilen ve kamu işveren tarafı ile kamu görevlileri arasında tam mutabakat sağlanarak hayata geçirilmesi için görüş birliğine varılan konuların hangileri hayata geçti, hangileri geçmedi.

29 Mart 2015 Pazar 09:25
KAMU PERSONELİ TOPLU SÖZLEŞME KARNESİ AÇIKLANDI

Kamu Sen 2015 Toplu Sözleşme ilk toplantısında bu konuyu belirten bir rapor hazırladı. Bu Rapora göre;

12 Eylül 2010 tarihli Anayasa değişikliğinin ardından kamu personelinin mali ve özlük haklarına ilişkin kararların alındığı toplu sözleşme görüşmelerinin ilki 30 Nisan- 29 Mayıs 2012; ikincisi ise 1 Ağustos- 7 Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

2012 yılında gerçekleştirilen I. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, toplu sözleşme kapsamı dışında sayılan genel ve hizmet kollarına özgü 161 konu üzerindeki çalışmalara, oluşturulacak komisyonca devam edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu maddeler, Kamu Görevlileri Danışma Kurulu toplantılarında değerlendirilmiş ve birçok konu üzerinde kamu işveren tarafı ile kamu görevlileri arasında tam mutabakat sağlanarak hayata geçirilmesi için görüş birliğine varılmıştır. 
Yetkili konfederasyonlarla ve hizmet kollarında yetkili sendikalarla yapılan Komisyon çalışmaları sonucunda konular tasnif edilerek Kanun/KHK tasarısı, yönetmelik tasarısı, genelge tasarısı ve tebliğ tasarısı haline getirilmiştir.
Bu kapsamda; 
13 konuda Kanun/KHK Tasarısı Taslağı,
2 Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı,
1 Yönetmelik Tasarısı Taslağı,
1 Tebliğ Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır.
29 Kasım 2012 tarihinde Komisyon çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleşmiş ve sonuçlar sendikalara bildirilmiştir. Ancak bu tarihten sonra Kamu Görevlileri Danışma Kurulu, 28 Mart 2013, 12 Nisan 2013, 28 Kasım 2013, 20 Mart 2014 ve 27 Kasım 2014 tarihlerinde beş kez daha toplanmış olmasına rağmen üzerinde anlaşılan konuların büyük çoğunluğu hayata geçirilmemiştir. 
Bu süre zarfında bir türlü çözülmeyen sorunlara yenileri eklenmeye devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul gündemine gelmiş ve üzerinde anlaşmaya varılmış olan konular şu şekildedir:

ÜZERİNDE ANLAŞILAN KONULAR

2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi.
Disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi
Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi
Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi 
KİT sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi
Özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
4046 sayılı Kanuna göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözümlenmesi
Adaylıkta uyarma veya kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılması uygulamasına son verilmesi
4/B’li ve 4/C’li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi
Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi
Fazla çalışmaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi hazırlanması
Sümer Holding personelinden işsizlik sigortası kesilmemesi
4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi
KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin kitlerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi
Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması
Öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi
Kadın istihdamının artırılmasına yönelik tedbirler alınması 
Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması
İş ve meslek danışmanlarının kadroya geçirilmesi nedeniyle oluşan ücret düşüklüğünün giderilmesi
Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi
Haklarında uygulanan devlet memurluğundan çıkarılma cezaları disiplin cezalarının affına ilişkin Kanunla affedilen ve kendilerine 5510 sayılı kanunun geçici 4ncü maddesiyle açıkta geçen sürelere ilişkin primleri borçlanma imkânı verilenlerden söz konusu ödemeyi yapanlara aynı kanunun geçici 43ncü maddesi kapsamından yararlanma imkânı verilerek ödedikleri tutarın kendilerine iadesi, bu kapsamda olup haklarında istekleri doğrultusunda emeklilik işlemleri yapılanların emekli maaşı/ikramiyesi mağduriyetinin giderilmesi, geçici 44ncü madde kapsamında primleri ödenen sürelerin kazanılmış hak aylığı kapsamında değerlendirilmesi
Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU’NDA KARARLAŞTIRILAN KONULARIN SONUÇLARI

4688 sayılı Kanun uyarınca bugüne kadar gerçekleştirilen Kurul toplantılarında alınan kararlara uygun olarak, 
Sözleşmeli personelin bir kısmının kadroya geçirilmesi
KİT sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi
4046 sayılı Kanuna göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözümlenmesi
Adaylıkta uyarma veya kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılması uygulamasına son verilmesi
Sümer Holding personelinden işsizlik sigortası kesilmemesi
Öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi
İş ve meslek danışmanlarının kadroya geçirilmesi nedeniyle oluşan ücret düşüklüğünün giderilmesi 
ile ilgili yasa değişiklikleri gerçekleştirilmiş ancak Kurul toplantılarında kararlaştırılan ve kamu görevlilerinin geneli için çok daha büyük önem arz eden konularla ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır. 
Bununla birlikte yine daha önceki Kurul toplantılarında “kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin mesleki görevlere veya görevde yükselme suretiyle atanmalarına ilişkin” hükümlerde sendikaların talepleri doğrultusunda değişiklik yapılması yönünde karar alınmış olmasına karşın, 31 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirilen yönetmelik değişikliğinde sendika görüşlerine yer verilmemiş ve görevde yükselme ve unvan değişikliğinde liyakat ilkesi yok edilmiş, kamu görevlilerinin subjektif kriterlere bağlı olarak yükselmesini öngören bir düzenleme getirilmiştir. 
28 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısının ardından Devlet Personel Başkanlığı uhdesinde teknik heyet ile bir toplantı gerçekleştirilmiş ancak o tarihten sonra konu ile ilgili olarak çalışmalar ağır aksak ilerlemektedir.  2012 yılından beri yapılan bunca toplantı ve çalışmanın kamu görevlilerinin asıl beklentilerini karşılamamış olması bir talihsizlik olarak kabul edilmelidir. 

KARARLAŞTIRILAN KONULAR ÖNCELİKLİ OLARAK HAYATA GEÇİRİLMELİ 

Kamu işvereni ve kamu görevlileri sendikalarının karşılıklı olarak üzerinde mutabık kaldığı ve taslak metinlerin hazırlandığı konuların hayata geçirilmesi, diğer sorunların ise yeniden görüşülerek çözümünün sağlanması için girişimlerin başlatılması zorunludur. 
Özellikle daha önceki toplantılarda görüşülerek karar altına alınan konulara ilişkin olarak çalışmaların bir an önce başlatılması bundan sonra yapılacak toplantıların verimliliği adına da son derece önemlidir.
Bu çerçevede:
2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi
Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması
Disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi
Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi
4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi
KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin kitlerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi
Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi 
Özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
4/B’li ve 4/C’li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi
Belediye başkanlıklarında görev yapan Daire Başkanlarının ve Üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi
Fazla çalışmaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi hazırlanması
Kadın istihdamının artırılmasına yönelik tedbirler alınması 
Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması
Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi
Haklarında uygulanan devlet memurluğundan çıkarılma cezaları disiplin cezalarının affına ilişkin Kanunla affedilen ve kendilerine 5510 sayılı kanunun geçici 4ncü maddesiyle açıkta geçen sürelere ilişkin primleri borçlanma imkânı verilenlerden söz konusu ödemeyi yapanlara aynı kanunun geçici 43ncü maddesi kapsamından yararlanma imkânı verilerek ödedikleri tutarın kendilerine iadesi, bu kapsamda olup haklarında istekleri doğrultusunda emeklilik işlemleri yapılanların emekli maaşı/ikramiyesi mağduriyetinin giderilmesi, geçici 44ncü madde kapsamında primleri ödenen sürelerin kazanılmış hak aylığı kapsamında değerlendirilmesi
Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi
konularına ilişkin mevzuat çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır.
K:Kamu Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET