gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU SEN'DE EŞİT ÜCRETE TEPKİLİ

Kamu Sen tarafından yapılan açıklamada 666 sayılı KHK hazırlık sürecine dahil olmadıkları, daha önceden imzalanan mutabakat metinlerine sadık kalınmadığı ve KHK'de yeni adaletsizliklerin oluştuğu belirtildi.

15 Kasım 2011 Salı 11:44
Kamu Sen'de Eşit Ücrete Tepkili

Kamu Sen tarafından yapılan açıklamada; 
Kamu görevlilerinin eşit işe eşit ücrete kavuşturulması için verdiğimiz mücadelenin başlangıcı 2005 yılı toplu görüşmelerinde kabul ettirip, 2006 yılında yayımlanan 10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla memurlarımızın kazanımlarına eklediğimiz 40 + 40 TL’lik denge tazminatları olmuştu.

 

Ardından, 2008 yılında yayımlanan 14012 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, denge tazminatı, ek ödeme adını almıştı. Aynı yıl, imzaladığımız mutabakat metninde, Türkiye Kamu-Sen’in iradesi ortaya konulmuş ve kurumlar arasındaki ücret adaletinin en geç 2012 yılının ikinci yarısına kadar sağlanması hükme bağlanmıştı.

 

Bu düzenlemeler ve mutabakattan sonra, hükümetin bizlere sormadan gerçekleştirdiği tek taraflı ek ödeme düzenlemelerinin yarattığı sorunların çözülmesi için mücadele ettik. Mücadelemiz sonunda 2008 yılında 14473 sayılı ve 2010 yılında 7 sayılı Bakanlar Kurulu kararları gibi pek çok karar çıkarıldı.

 

Hükümetin tek taraflı olarak yaptığı her düzenleme yeni aksaklıklar doğururken, Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalarımızın girişimi ile Maliye Bakanlığı’nda gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve teknik toplantılar sonucunda bu aksaklıkların giderilmesi için yeni kararlar alındı ve uygulamaya konuldu.

 

Şimdi ise 2008 yılında varılan mutabakat gereğince yapılan bir düzenleme ile karşı karşıyayız.

 

2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de önceki örneklerinde olduğu gibi tek taraflı olarak, kapalı kapılar ardında, Türkiye Kamu-Sen’den kaçırılarak hazırlanmıştır.

 

Oysa bu düzenlemenin fikir sahibi, talep sahibi ve takipçisi Türkiye Kamu-Sen’dir ve yapılacak her türlü düzenlemede sosyal tarafların görüşleri alınmalıdır.

 

 • Bu noktada gerek anayasa gerekse kanunlarla belirtilmiş olmasına rağmen, kamu görevlilerinin en temel mali ve sosyal haklarından biri olan ek ödeme ve eşit işe eşit ücret konusunun, toplu sözleşme sürecinden kaçırılarak, tek taraflı bir düzenleme ile hatta TBMM’den, yasama denetiminden dahi kaçırılarak Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmesinin yanlış olduğunu vurgulamakta fayda vardır.  Toplu sözleşme masasının konusunu teşkil etmesi gereken ek ödemenin KHK ile düzenlenmesi doğru bir yaklaşım olmamıştır.

 

 • 2006 yılında başlayan ve 2008 Yılı mutabakatında yer alan ek ödemeye ilişkin taleplerimizin tamamı karşılanmamıştır.

 

 • Ücret adaleti, çok yönlü sağlanması gereken bir unsurdur ancak KHK ile farklı kurumlarda aynı ünvana sahip kamu görevlilerinin ücretleri eşitlenmiş, kamu görevlilerinin bütününü kapsayan ücret dengesi göz ardı edilmiştir.

 

 • En yüksek artışlar, daire başkanı ve üstü ünvanlarda olmuş; düşük maaş alan memurlarla yüksek maaş alanlar arasındaki makas açılarak yeni bir adaletsizlik ortaya çıkmıştır. Toplu görüşmelerin başladığı 2002 yılında en yüksek maaşla en düşük maaş arasındaki fark (ek ödemeler hariç) 8,5 kat iken; girişimlerimiz sonucunda 2011 yılına gelindiğinde bu makas 4,5 kata kadar düşürülmüştü. Avrupa’da ortalama 2 ile 4 kat arasında değişen bu makasın ısrarla açılmak istenmesindeki niyetin halisane olmadığı inancını taşımaktayız. Oysa ücret adaletinin temel özelliklerinden bir tanesi de sistemin kendi içerisinde dengeli olmasıdır.

 

 • KİT’lerde I Sayılı Cetvele tabi olarak çalışan personelden bölge müdürü, başmüdür, fabrika müdürü, müessese müdürü, işletme müdür, diğer müdürler ve yardımcıları ile savunma uzmanları ve sivil savunma uzmanlarının ek tazminat oranlarında azalma olmaktadır. Bu durum, büyük bir adaletsizlik doğurmakta ve kazanılmış haklardan geriye gidiş anlamı taşımaktadır.

 

 • Farklı kurumlarda emsali bulunan ünvanların ücretleri eşitlenmeye çalışılırken, kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan öğretmen, din görevlisi, hekim dışı sağlık personeli, polis, subay, ast subay, profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi gibi birçok kamu görevlisi görmezden gelinmiş ve bu personele herhangi bir artış yapılmamıştır.

 

 • Bir tarafta ücretlerinde hiç artış yapılmayan hatta tazminatları azaltılan kamu görevlileri bulunurken, diğer tarafta ücretleri yüksek oranlarda artacak kamu görevlilerinin varlığı çalışma barışının bozulmasına yol açabilecek bir olumsuzluk oluşturmuştur.

 

 • Bu KHK ile 15.01.2012 itibarıyla daire başkanı ve üstü ünvanlardaki personelin ücret hesaplaması bütünüyle farklı bir sisteme dönüştürülmektedir. Bu yolla kamuda farklı maaş hesaplama sistemleri ile çok daha karmaşık bir yapı getirilmektedir.

 

 • Kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulaması daraltılmaktadır.

 

 • Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık personeline son derece yüksek ek mali haklar getirilerek, bir taraftan kurumlar arası fark kapatılmaya çalışılırken, diğer taraftan yeni ödemeler yaratılmaktadır.

 

 • Kurumların teşkilat kanunlarında ve diğer farklı mevzuatlarda öngörülen ikramiye, makdu fazla çalışma ücreti gibi ödemeler, 15.01.2012 tarihi itibarıyla sona erdirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında bazı ünvanların ek ödeme oranlarında çok yüksek artışlar yapılmış gibi görülürken, aslında kesilen fazla mesai, ikramiye gibi ödemeler nedeniyle hak kaybı yaşanacak, ücret artışı ya hiç olmayacak ya da sınırlı kalacaktır.

 

 • Maaş ve özlük hakları ile hizmet sınıfları aynı olacak şekilde görev yapacak kariyer uzman istihdamını esas alan kariyer uzmanlık sistemi getirilmektedir.

 

 • Yapılan düzenlemenin eşit işe eşit ücret getirmesi, en düşük ortak paydada değil; ancak kimseyi hak kaybına uğratmadan gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır. Bunun sağlanması için de yapılacak düzenlemelerin muhataplarından kaçırılarak değil; ortak çalışma yaparak hayata geçirilmesi gerekmektedir.

 

Türkiye Kamu-Sen olarak ek ödeme artışının, faydalanacak kamu görevlilerine hayırlı olmasını diler; saydığımız bu aksaklıkların giderilerek, kamuda gerçek anlamda adaletin sağlanması için her türlü girişimde bulunacağımızı bildiririz.

Konu ile ilgili diğer yazılar

Eşitleştirme Sonrası Memurların Net Ücreti

Hangi Memur Ne Kadar Ek Ödeme Alacak

Kamu görevlilerinin bazı mali haklarına ilişkin düzenleme yapan 666 sayılı KHK

MEB Personeline 666 KHK ile Gelen Mali Haklar

Sağlık Bakanlık KHK Teknik Analizi

Eşit Ücret Dengesizlikleri

Eşit işe eşit ücret uygulaması MALİYE UZMANLARININ tepkisini çekiyor

TRT Personeline Teşvikli Emeklilik İkramiyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KHK

Maaşlar Nasıl Hesaplanacak 616 KHK Sonrası

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET