gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞINDA PERSONELE YANSIYANLAR

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22 nci ve Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddeleri uyarınca Maliye Bakanlığı Kamu İşveren Vekilleri ve Türk Büro Sendikası Temsilcilerinden yukarıda isimleri yazılı olanların katılımı ile oluşturulan Maliye Bakanlığı Kurum İdari Kurulu toplantısı 18/10/2012 tarihinde saat 10:00’da Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılmıştır. Görüşme neticesinde aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır;

21 Ekim 2012 Pazar 23:06

 -T.C. MALİYE BAKANLIĞI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TARİH : 18/10/2012
GÜN : Perşembe
SAAT : 10:00
YER : Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu
KONU : Ekim 2012 Kurum İdari Kurulu Toplantısı
 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22 nci ve Toplu Sözleşme
Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu
ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddeleri uyarınca
 
1- Bakanlığımız personelinden şartları taşıyanların Defterdarlık Uzmanlığına atanabilmesi için özel sınav
açılmasına ilişkin kanuni düzenleme yapılması talebi devam etmektedir.
2- Yardımcı hizmetler sınıfındaki personel için, görevde yükselme sınavı açılmasına ilişkin çalışmalar
son aşamaya getirilmiş olup, en kısa zamanda sınav açılacaktır.
3- Valilik atamalı personelin il içi ve iller arası yer değişikliği taleplerinin karşılanması konusunda kriter
belirlenmesi için çalışma yapılacaktır.
4- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele servis hizmeti verilmesi konusunda
çalışma yapılacaktır.
5- Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde görevde
yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar açısından, yeterlik sınavında başarılı
olarak Defterdarlık Uzmanı olarak atananlar ile özel sınavla Defterdarlık Uzmanlığına atananlar arasındaki
farklılık giderilecektir.
6- 01/01/2013 tarihinden sonra da fazla çalışma uygulamasına devam edilmesi yönünde girişimde
bulunulacaktır.
 
7- Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli olup, bağlı vergi daireleri gelir servisine hizmet veren
personelin taleplerinin karşılanması konusunda çalışma yapılacaktır.
8- Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında
çalışan personele fiili çalışmaları karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin 01/08/2012 tarihli ve 2012/2
nolu Genelgenin Defterdarlıklarca uygulanmasında gerekli hassasiyet gösterilecektir.
9- Kamu taşıtlarına kasko sigortası ve navigasyon cihazı takılması hususunda talep devam etmektedir.
10- Sendika temsilcileri tarafından gündeme getirilen; Maliye Bakanlığı personeli ile diğer kamu
kurumlarında aynı unvanda çalışan personelin özel hizmet oranlarının tespitine yönelik çalışma yapılacaktır.
11- Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü çalışanlarına vekalet ücretinin dağıtılması
konusunda yaşanan mevcut sorunların giderilmesi için çalışma yapılacaktır.
Durumu tespit eden bu tutanak iki örnek düzenlenerek birlikte imzalanmıştır.
Ankara, 18/10/2012
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET