gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE PERSONELİ SORUNLARI YUMAK YUMAK

24 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Vergi Haftası kutlanmaları vesilesiyle Türk Büro Sen Maliye personelinin sorunlarını dile getirdi.

02 Mart 2014 Pazar 20:22
MALİYE PERSONELİ SORUNLARI YUMAK YUMAK

Yapılan açıklamada 666 sayılı KHK ile Hükümet ek ücret ve göstergelerde yaptığı değişikliklerle üst bürokratların maaşına zam yaparken, Maliye çalışanlarına göstermelik artışlar yapmış İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki memurlara hiç artış yapılmadığı, hangi işin, hangi işe eşit olduğu belirlenmeden (iş tanımı yapılmadan ) çıkarılan 666 sayılı KHK ile aynı işi yapanlar arasında önemli ölçüde ücret farklılıkları ortaya çıktığı, Maliye ve GİB çalışanlarının özel hizmet tazminatları artırılarak diğer kamu kurumlarıyla eşitlenmeli ve adaletsizlik giderilmesi istenmektedir. Kurumda aynı işi yapanlar arasında ücret adaletsizliği ve fırsat eşitsizliği devam ettiğine dikkat çekildi.

Bu adaletsizliklerin giderilmesi için;
 
-Vergi haftasında çalışanlara asgari ücret tutarında   ikramiye ödenmesi,
 
Ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek emekliliğe yansıtılması, emeklilik ikramiyesi hesaplamasında 30 yıl sınırının kaldırılması, çalışanların çalıştıkları sure ile orantılı olarak emekli ikramiyesi alması,
-657 sayılı kanunda mali hizmetler sınıfının oluşturulması,
 
—Maliye ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde personel sayısının yetersizliği nedeniyle merkez ve taşrada genel idari hizmetlerinin sınıfının görevini yerine getiren engelli ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personele bir defaya mahsus olmak üzere genel idare ve teknik hizmetler sınıfına atanma hakkı verilmesi,
 
-Denetim, yoklama icra ve tahsildarlık görevlerini ifa eden personelin ulaşım, yemek ve güvenliklerine ilişkin yaşadığı aksaklıkların giderilmesi,
 
-Aynı iş yerinde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi
 
-Gelir ve Defterdarlık uzmanlığı sınavlarına müracaatta, halen çalışan personel için aranan KPSS şartı ve uzmanlık sınavlarına girişlerdeki, sınırlamaların kaldırılarak sürekli hale getirilmesi, ve tüm çalışanlara uzman yardımcılığı kadrosunun verilmesi,
 
-Kadro yokluğu nedeniyle derece ve kademe ilerlemeleri yapılamayan personel için kadro tahsisi yapılması,
 
-Personelin yer değiştirmeye ilişkin atama taleplerine kıstas getirilerek boş kadroların bulunduğu birimlerin ve illerin internet ortamından duyurulması,
 
-Genel idari Hizmetler sınıfına dâhil koruma ve güvenlik görevlisi ile şoförlerin talepleri halinde V.H.K.İ. kadrolarına atanması,
 
-Personelin görev tanımlarının yeniden yapılması,
 
-Engelli, teknisyen yardımcısı, yardımcı hizmetliler sınıfı ve diğer personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının ivedilikle açılması,
 
-666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan  Fazla çalışma uygulamasının yeniden başlatılması, resmi ve dini bayramlarda ve idari izinlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi,
  
-Personel, görevi dışında çalıştırılmaması,
 
-Teknik şeflik ve teknik müdürlük kadrolarının ihdas edilmesi,
 
-Maliye Bakanlığına bağlı birimlerde açılacak görevde yükselme ve özel sınavlara tüm personelin birim farkı gözetilmeksizin katılabilmesinin sağlanması,
 
-Kamudaki uzmanların özlük haklarının eşitlenmesi konusunda yapılan düzenlemeye Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm uzmanlar dahil edilerek merkez taşra ayrımına son verilmesi,
 
-4/C’li olarak istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi,

-Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin (teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, kaloriferci vb.) belirlenecek kriterler çerçevesinde memuriyet kadrolarına atanması,
 
-2005 yılından sonra göreve başlayan personele ek bir derece verilmesi,
 
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesi gereğince çalışanlara verilen yol izinlerinin maliye çalışanları içinde diğer kamu kurumlarında uygulandığı gibi uygulanması,
 
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi kapsamında verilen disiplin cezalarına sicil affı getirilmesi,
 
-Nöbetçi memur uygulamasının kaldırılması,
 
-K.H.K. ile uzmanlığa atanan kontrolör ve denetmenlerin, denetim elemanlığı statülerinin iade edilmesi,
 
-Genel idari Hizmetler sınıfına dahil koruma ve güvenlik görevlisi ile şoförlerin talepleri halinde V.H.K.İ. kadrolarına atanması,
  
-Kamu kurumlarında ki son yönetmelikler dikkate alınarak, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi personeline belirlenecek kriterlere Müfettiş Yardımcılığı hakkının verilmesi
 
-Çalışanlara (yardımcı hizmetli, güvenlik görevlisi, şoför, veznadar, memur, icra memuru, V.H.K.İ , şef, uzman, müdür yardımcısı, vergi dairesi müdürü, vb.) ödenen özel hizmet tazminatların aynı  orana yükseltilmesi, maaşı oluşturan tüm kalemlerin emekli keseneğine yansıtılması,
 
-Malkiye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına servis hizmeti verilmesi, hizmet verilemeyen yerlerde çalışanlara bedelinin ödenmesi,
 
-Mükeffel memurlardan kesilen kefalet tutarının nemalandırılması
 
-Gelir Uzmanlarına  ve Müdür Yardımcılarına belirlenecek kriterlere göre vergi incelemesi ve denetim yetkisi verilmesi,
 
-666 sayılı KHK ile getirilen uygulama neticesinde kapsam dışı bırakılan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi,
 
-Görevlendirmelerde Vergi Daireleri Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği hükümlerine  titizlikle uyulması uyulması konusunda taşra teşkilatının uyarılması,
 
-Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil koruma ve güvenlik görevlisi ile şoförlerin talebi dahilinde V.H.K.İ kadrosuna atanması, bu personelin 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma sürelerine riayet edilmesi, çalışma sürelerinin aşılması halinde izin verilmesi,
 
-Verimliliğin artırılması için tüm personele bilgisayar verilmesi, tahakkuk ve tahsilatın son günlerinde yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi için iletişim alt yapılarının güçlendirilmesi,

-Personel ihtiyacının giderilerek iş yükünün eşit hale getirilmesi,
 
-Personele verilen giyim yardımlarının günün şartlarına göre, yeniden belirlenerek daha kaliteli hale getirilmesi,
 
-Fiziki imkanları ve tefrişatı itibariyle sorunları sorunları olan dairelerin sorunlarının giderilmesi,
 
-Yardımcı Hizmetler sınıfına dahil kadro unvanlarında görev yapan personele ek gösterge verilmesi,
 
-Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarının çocuklarına kreş imkanı sağlanması,
 
-Gelir ve Defterdarlık uzmanlıklarında uygulanan kriterlerde uygulama birliğinin sağlanmasını,
 
-Lise ve ön lisans mezunlarına da uzmanlığa girme hakkının verilmesini,
 
çalışanlar adına vergi haftasında talep edildi.

K:Türk Büro Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET