gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI SOKAĞA ÇIKTI

Memur Sen Konfederasyonuna bağlı TOÇ BİR SEN üyeleri sokağa çıkarak atamalar ve yer değiştirmelere yönelik çalışmaları protesto etti.

12 Nisan 2013 Cuma 19:12

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI SOKAĞA ÇIKTI
Memur Sen Konfederasyonuna Bağlı TOÇ BİR SEN Artvin Şube başkanlığı Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün önünde toplanarak Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile orman muhafaza memurunun ve ailelerinin büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktığını ifade ettiler. Basın açıklamasına TOÇ BİR SEN Şube Başkanı Yaşar Gürel ve yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı. Ortak basın açıklamasını Şube Başkanı Yaşar Gürel gerçekleştirdi. Gürel yaptığı açıklamada; "17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" ile orman muhafaza memuru çalışanlarımız ve aileleri büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakılmıştır. Kurum için bu denli önemli bir yönetmeliğin çıkarılmasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü, yönetmelik yayımlamadan her yıl gerçekleştirilen Kurum İdare Kurullarında: Yetkili Sendika TOÇ BİR-SEN' ile almış olduğu ilke kararı gereğince: Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğü "Üye ve çalışanlarımızın özlük haklarını ilgilendiren kanun, yönetmelik, genelge vb gibi her türlü mevzuat çalışmalarında, 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu, 2010/26 Başbakanlık Genelgesi ile kurumlarımızla müşterek her yıl Ekim ve Nisan aylarında yapılan Kurum İdari Kurulları Kararları gereğince yetkili sendikanın görüş ve önerilerinin dikkate alınması . "mutabakatının ge'reğini yerine getirmemiş başta TOÇ BİR SEN olmak üzere hiçbir sosyal ttarafın görüş ve önerileri alınmadan tek tarafİı olarak bir oldu-bitti ile çok boyutlu düşünülmeden yönetmelik yayın- , lanmıştır. Hatta Teftiş Kurulu'nun. Bölge Müdürlüklerinin, Daire Başkanlıklarının, İşletme Müdürlüklerinin, Sivil Toplum Kuruluşlarının görüş ve önerileri alınmadan, apar topar Ramazan Bayramı öncesi yangından mal kaçırırcasına yönetmelik yayınlanması, kurumu ve çalışanları zor durumda bırakmıştır. Böyle bir uygulamanın binlerce Orman Muhafaza Memurumuzu aynı anda çalışma yerlerinden koparmak eğitim gören çocuklarını oklıllarından söküp almak kurumumuza, ülkemize bir yarar getirmeyeceği gibi alınan karar nedeniyle çalışanlarımızın moral ve motivasyonu bozulmuş,hata sıfırlanmış bu da kuşkusuz ki iş verimliliğinin düşmesine neden olmuştur. Ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün, sosyal tarafların görüş ve önerilerini dikkate almadan ortaya koyduğu bu "OlduBitti Yönetmeliğin" yeni düzenleme yapılmadan uygulamaya konulmasının kabul edilebilir bir yanı yoktur. TOÇ BİR-SEN Genel Merkezimizin görüşmeleri ve talepleri doğrultusunda, dönemin Orman Genel Müdürü Sayın Mustafa Kurtulmuşlunun imzası ile 25/09/2012 tarihinde, 27 Orman Bölge Müdürlüğüne zorunlu rotasyon uygulamasının durdurulması için bir yazı gönderilmiş, bu yazı ile birlikte Orman Muhafaza Memurlarımız bir nebze de olsa rahatlamış, umutlanmışlardı. Ancak bu olumlu havanın yeniden soğutulmasının bilinmeli ki Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Orman Genel Müdürlüğüne, Orman Muhafaza Memurlarımıza hiçbir olumlu sonucu olmayacaktır. Yetkili sendika TOÇ BİR-SEN olarak üyelerimizin bize verdiği sorumluluğun bilinci ile gerek Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr.Veysel Eroğlu, gerek, dönemin Orman Bölge Müdürü Sayın Mustafa Kurtulmuşlu, gerekse şimdiki Orman Genel Müdürü Sayın İbrahim Çiftçi"yi defalarca ziyaret ederek, sonuçları düşünülmeden, çıkarılan ve uygulamaya konulan bu yönetmeliğin durdurulması ve değiştirilmesini talep etmiştik. Çok üzücüdür ki Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü bu katı duruşu ile kendilerine sunduğuönerilerimizi karşılık sız bırakmışlardır. Yaz-kış, gecegündüz demeden, evlerinden eş ve çocuklarından günlerce ayrı kalarak, hiçbir can güvenlikleri olmadan canları pahasına, yurdumuzun akciğerleri ormanlarımızı koruyan Ve gözetleyen, üre,timden ağaçlandırmaya, onlarca iş kaleminden sorumlu, Orman Muhafaza Memurlarımızın sosyal ve özlük hakları görmezden gelinerek statü hukukundan kaynaklanan güvencelerinin yok sayılması bizleri fevkalade üzmektedir. Bu nedenle TOÇ BİR-SEN olarak, binlerce Orman Muhafaza Memurumuzun önce kendileri, sonrada mağdur olacak eşleri ve mahzun çocuklarının susturulmuş sesine tercüman oluyoruz. Kurumlarımızla çatışmadan, kırmadandökmeden, üzmedenüzülmeden,yaşanan sorunların iş işten geçmeden, yol yakınken hepimizin yüreği yanmadan, çözümü adına Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nü girmiş oldukları bu çıkmaz sokaktan geri dönmeye, Toç Bir Sen'in bir kez daha uzatmış olduğu diyalog elini davet ediyoruz.^ Çok açık bilinmeli ki TOÇ BİR SEN her bir üyesinin hakkının hukukunu koruma adına her türlü meşru alternatifi sonuna kadar kullanacaktır. Zorunlu Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesine ilişkin- Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü ' ne sunduğumu z önerilerimiz şunlardır: 1-) Yönetmeliğin "Geçiş Hükmü" başlıklı Geçici 1.Maddesinde "10. Maddenin 2'nci fıkrasında belirtilen hizmet alanları ve ' standart kadroları, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tanzim edilerek uygulamaya konulur" hükmü gereği: İl bazında belirlenen hizmet bölgelerinin mutlaka İşletme Müdürlüklerine bağlı İşletme Şefliği bazında yapılması ve atama işlemlerinde mücavir alan dışında kırsal ve zor şartları olan toplu koruma merkezlerinde görev yapıp burada ikamet edenlere de her yıla 3 ay ilave edilerek çalışma sürelerinin hesaplan>muz onlarca çözüm odaklı ması, tutmaya 2-) Yönetmelik hükümlerinde belirtilen çalışma sürelerinin yönetmelikte zikredildiği üzere, yönetmeliğin yayım tarihi olan 17.08.2012 tarihinden itibaren başlatılması, şayet sorunlu ve bu yönetmeliğin uygulanmasında zaruri yet bulunan İl'l^r var ise bunlarında 2013 yılı Haziran ayı eğitim ve öğretim sezonu sonundan itibaren ilk önce 25 yıl, bilahare 20 yıl, bir sonraki yıl 10 yıl, en son olarak da 5 yılın üstünde hizmeti bulunanların atamaları yapılmak üzere kademeli geçişin sağlanması, 3-) Çalışanlarımızın çocuklarından ilk ve orta öğretimin son sınıfında olup, SBS ve LYS'ye' hazırlık için dershanelere kayıt yaptırarak belirli bir miktarda ücretini yatıran personelin bir defaya mahsus yazılı isteği ile iki yıla kadar tayinlerinde tehir hakkı verilmesi, 4-) Kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sağlık problemleri nedeniyle tam teşekküllü hastanede devamlı kontrol ve takibi gereken rahatsızlığı olanlarında sağlık durumlarının mutlaka göz önünde bulundurulması, 5-) Üye ve çalışanlarımızın özlük haklarını ilgilendiren kanun, yönetmelik, genelge vb. çalışmalarda, 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu, 2010/26 Başbakanlık Genelgesi ile kurumlarımızla müşterek her yıl Ekim ve Nisan aylarında yapılan Kurum İdari Kurulları Kararları gereğince yetkili sendikanın görüş ve önerilerinin dikkate alınması. 6-) 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 13. Maddesi' 2.Fıkrası'nın " Orman Muhafaza Memurlarının çalışma süreleri aynı İşletme Şefliğinde beş, aynı müdürlükte on yılı aşamaz" hükmüne istinaden Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ' nın 27.08.2012 tarih ve 19348 sayılı yazı ile 27 Orman Bölge Müdürlüğü'ne vermiş olduğu talimatının, yukarıda zikredilen açıklamalar doğrultusunda yönetmeliğin eksiklikleri taleplerimiz doğrultusunda giderilmeden uygulamaya geçilmemesi, bu konuda adım atılmamasını önemle haykırıyoruz.. TOÇ BİR SEN olarak ilgilileri bir kez daha bu çıkmaz yoldan yol yakınken geri dönmeye, Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ni günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlemeye davet ediyor. Orman Muhafaza Memurlarımızın sıkıntılarının dile getirildiği eyleme katılan siz değerli katılımcılara ve sesimizi duyuran basın mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyor. Orman Muhafaza Memurları çalışanlarımıza ve kamuoyunu saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.
K:7 Mart

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET