gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TCDD GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİK DETAYLARI

Türk Ulaşım Sen Yönetmelik için yaptığı açıklamada; Yönetmeliğe bakıldığında yine sınavsız atanacak unvanlar ve sınavla atanacak unvanlar olmak üzere iki ayrı uygulamanın aynen devam ettiği görülmektedir. Ancak bu yönetmelikte sınavsız atamaların kapsamının biraz daha genişletildiğini, yine bir başka farklılıkta hizmet gruplarının içinde yer alan unvanlarda yapılan değişiklikler.

12 Ocak 2012 Perşembe 22:23
TCDD Görevde Yükselme Yönetmelik Detayları

 Yönetmeliğe bakıldığında yine sınavsız atanacak unvanlar ve sınavla atanacak unvanlar olmak üzere iki ayrı uygulamanın aynen devam ettiği görülmektedir. Ancak bu yönetmelikte sınavsız atamaların kapsamının biraz daha genişletildiğini, yine bir başka farklılıkta hizmet gruplarının içinde yer alan unvanlarda yapılan değişiklikler.  

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atama yapılacak unvanlar;

Bu şekilde atama yapılacak unvanların tamamında ilk ve öncelikli şart olarak  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen hizmet süresi aranıyor. Bir evvelki yönetmelikte yer alan bazı, ( Basın Yayın ve Halkla ilişkiler müşavirliği, Eğitim Merkezi teknik Müdür Yardımcısı unvanı, Elektronik araştırma merkezi teknik ve idari müdür yardımcılıkları, Elektronik araştırma merkezi müdürü)unvanlarını kaldırıldığı görülürken, DATEM İşletme Müdürlü ve DATEM Müdür yardımcılığı diye kurulan yeni iki müdürlük yer almaktadır. 

a) Daire Başkanı, (*) b) I. Hukuk Müşaviri, (*) c) Bölge Müdürü, (*) ç) Daire Başkan Yardımcısı,d) Bölge Müdür Yardımcısı, e) Fabrika Müdürü, f) Bağlı Ortaklıklarda Fabrika Müdürü, g) Fabrika Müdür, ğ) Liman İşletme Müdürü,h) Liman İşletme Müdür Yardımcısı, ı) Müdür (Ana İkmal Merkezi Müdürü), i) Müdür (Teslim alma ve Yollama Müdürü, Teslim alma Müdürü), j) Müdür Yardımcısı (Teslim alma ve Yollama Müdür Yardımcısı, Teslim alma Müdür Yardımcısı, Ana İkmal Merkezi Müdür Yardımcısı), k) Müdür (Laboratuar Müdürü), l) Müdür (Eğitim Merkezi Müdürü),  m) Müdür Yardımcısı, n) Müdür, (Demiryolu Yapım Grup Müdürü, Elektrifikasyon Grup Müdürü, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon, Grup Müdürü, Elektronik Bakım ve Onarım Müdürü) kadrosuna atanmak için; o) Müdür (Feribot ), ö) Müdür Yardımcısı (Feribot Müdür Yardımcısı), p) DATEM İşletme Müdürü, r) DATEM İşletme Müdür Yardımcısı, s) İşletme Müdürü ,

Yukarıda yer alan unvanlarda öğrenim durumu, hizmet yılları ile alt görevlerde çalışma şartları ortak özellik olarak yer alırken ( * ) gösterilen bazı unvanlarda   “Son beş yıl içerisinde Aylıktan Kesme ve son on yıl içerisinde Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası almamış olmak” şartı yer alırken diğerlerinde yer almaması, dikkat çeken bir husus olarak göze çarpmaktadır. Yine sınavsız atama yapılacak unvanların sayısının  artması  “hülle yönteminin”  kapsamını genişletmiştir. Yine Bağlı ortaklıklarda fabrika müdürü olmak için aranan şartlar arasında “fakülte  veya 4 yıllık teknik yüksek öğrenim görmüş olması  ” istenmektedir. Ancak burada kast edilen fakültenin açılımı yapılmamıştır. Bu unvana atanabilmek için şartlardan bir tanesi de  “Teknik Şef unvanı” ile görev yapmadır. Şimdi bu durumda Meslek lisesi mezunu  olarak teknik şef unvanı ile en az iki yıl görev yapan ve daha sonra açık öğretim fakültesinin çocuk gelişimi bölümünü bitiren bir kişi Bağlı Ortaklıklara Fabrika Müdürü olarak atanabilecektir. 

Ayrıca bir unvanın  sınavsız atama  yapılan unvanlar arasında yer alması için hangi kriterlere sahip olması gerektiği sorusu ortada cevap beklemektedir. Örneğin sınavsız atama yapılan feribot ve cer teslim alma müdürlüklerinin,  sınavla atamaya tabi unvanlardan , proje Müdürlüğünden Müşavir, Baş uzman, Fabrika Grup Müdürlüğünden  fazlalığı, ayrıcalığı ve de kurum içindeki arz ettiği  önem nedir. Bunlar  bence personel arasında haksızlığa sebep olan uygulamalara olanak sağlamaktadır. Sendikaların çözmesi gereken önemli sorunlardır. Çözümü bizim yapacağımız çalışmalara bağlıdır. 

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacak unvanlar.

 Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme sınavı suretiyle atanabilmek için; eğitim düzeyi veya alt görevlerde çalışma şartları gibi farklılık arz eden Özel şartlar haricinde  tamamında  a) Kuruluş veya Bağlı Ortaklık bünyesinde en az iki yıl çalışmış olmak, b) Görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olmak, şartları aranıyor.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacak unvanlar arasında aranan özel şartlardan  biriside şef düzeyindeki unvanların genelinde eğitim düzeyi olarak   alt sınırı ön lisans olarak belirlenmesine rağmen bazı şef düzeyindeki unvanlarda ise  lise mezunları için  18/4/1999 tarihinde görevde bulunma şartının getirilerek  şeflik sınavlarına girebilmelerinin önü açılmış. Burada çok net şekilde bir çifte standardın  olduğu göze çarpmaktadır.  Ayrıca Teknik Uzman  unvanı için TCDD 4 yıllık yüksek öğrenim şartı istenirken , Bağlı ortaklıklarda bu unvan için ön lisans yeterli görülmesi ve diğer şef unvanlarının tamamında  lise mezunlarına 18.04.1999 tarihinde görevde bulunma şartı koyarak sınavlara katılma hakkı tanınması bir  başka eşitsizlik örneği olarak gösterebiliriz.  Tabi burada anlaşılmaz olan husus 18.04.1999 tarihi ve bunun eğitimlere katılabilmenin bir kriteri olarak karşımıza çıkarılmasıdır.

Görevde yükselme eğitimine ve unvan değişikliği sınavına başvuru

Görevde yükselme eğitimine alınma

Burada özellikle  sınav öncesi yapılan puanlamaların  sonucu  eşit olması durumunda değerlendirmeye alınacak kriterler üzerinde durulması gerekiyor.  Yönetmeliği 13. Maddesi; a) Hizmet süresi fazla olanlara, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir diyor.

İşte burada sendikaların itiraz etmesi gereken çok önemli bir haksızlık ortaya çıkıyor. Şöyle ki; Bilindiği gibi personel, katıldığı kurum içi eğitim ve kursların her  biri için artı puan almaktadır. Açılan kurslara ve eğitimlere katılanlara bakıldığında katılım hususunda, büro personelinin sayısal olarak faal personelden önemli oranda üstünlüğü açıkça görülmektedir.  Yine  faal personelin iş yoğunluğu, ağır çalışma şartları nedeniyle hata yapma oranları yüksek düzeylere ulaşmakta. Her kusurun ve hatanın ceza karşılığı ve alınan her cezanın puan olarak eksi yönde etkisi olması  kurumun bunları göz ardı etmesi görevde yükselme eğitimine alınmasında yapılan puanlamalarda hakkaniyetin dışında bir durumun  meydana gelmesine yol açmaktadır. 

Sonuç itibari ile, puanlama yapılırken iş yerleri ve çalışma şartları da göz önüne alınmalıdır. 

Görevde yükselme eğitiminin konuları

Eğitim konuları 2 ayrı başlık altında seçiliyor ve   40/ 60 oranı  uygulanıyor. Yüzde 40 lık bölümü kültürel, yüzde 60’ lık bölümü sınava girilecek unvana ilişkin konulardan oluşuyor. Özellikle  “Kuruluş ve Bağlı Ortaklıklarca düzenlenecek eğitim programlarında yönetmeliğin ilgili 14. maddesinin (g)  bendinde belirtilenlere ilişkin eğitimin ağırlığı, yüzde altmışın altında olamaz. "  Demesine dolayısıyla sınavda sorulacak sorularında sayısal oranlarında 40/60 olması anlamına gelmesine rağmen kurumların buna tam manasıyla uymadığı görülmektedir.
  
Görev grupları arasında geçişler

Uygulamalarda en çok istismarın yapıldığı kısım burasıdır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapanlardan;

Yönetmeliğin 21. Maddesinin a bendi;

Ana görev gruplarında; alt grupların kendi içinde veya daha alt gruplarında yer alan görevlere, atama yapılacak görevin gerektirdiği öğrenim şartını taşımak kaydı ve personelin isteği ile görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.Denilmekte.

Bir önceki yönetmelikte yukarıda altı çizili kısım;  “personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar”  şeklindeydi.  Doğrusuda bu şekilde olanıydı. Şimdiki şekli ile aynı grupta olan unvanlara, atama yapılacak görevin gerektirdiği öğrenim şartını taşımak kaydı ve personelin isteği ile atama yapılabilecektir. Önümüzdeki süreçte çok büyük suiistimaller ile karşılaşılacaktır.  

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler. (Yeni eklenmiş)

e) Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 8 inci maddelerinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca asaleten geçirilen süreler esas alınır. (Yeni eklenmiş)


Türk Ulaşım Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET