gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TOPLU SÖZLEŞME MASASINDAKİ SENDİKA TALEPLERİ NELER?

Memursen'in toplu sözleşme masasına getirdiği mali ve idari şartlar duyuruldu.

06 Mayıs 2012 Pazar 16:04

MEMUR SENDİKALARI
KONFEDERASYONU
(MEMUR-SEN)
1. DÖNEM
(1/1/2012-31/12/2013)
AYLIK, ÜCRETLER VE SAİR 
ÜCRET-MAAŞ UNSURLARINA 
İLİŞKİN HÜKÜMLER5
MADDE 8 – AYLIK KATSAYISI: 
1- Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının 
aylık tutarlara  çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı;
a) 1/1/2012-31/12/2012 döneminde (0,076776),
b) 1/1/2013-31/12/2013 döneminde (0,087525) olarak uygulanır. 
MADDE 9 – SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET TAVANI: 
1- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) 
bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanı; 
a- 1/1/2012-31/12/2012 döneminde 4,500 Türk Lirası, 
b- 1/1/2013-31/12/2013 döneminde, 5.000 Türk Lirası olarak uygulanır.
MADDE 10 – TABAN AYLIK KATSAYISI: 
1- Memuriyet  taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı; 
a) 01/01/2012-31/12/2012 döneminde (1,14690),  
b) 01/01/2013-31/12/2013 döneminde (1,38746) olarak uygulanır.
MADDE 11 – YAN ÖDEME KATSAYISI: 
1- Yan ödeme göstergelerinin aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme 
katsayısı;
a) 1/1/2012-31/12/2012 döneminde (0,076776),
b) 1/1/2013-31/12/2013 döneminde (0,087525) olarak uygulanır.
MADDE 12 – AYLIK, TABAN AYLIK, YAN ÖDEME KATSAYISI VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 
ÜCRET TAVANI İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜM: 
1- Yukarıdaki maddelerde yer verilen aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayıları ile 
sözleşmeli personelin ücret tavanı hakkında aşağıdaki hükümler ortak hüküm olarak 
uygulanır. 
a) 1/1/2012-31/12/2012 dönemi aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayıları ile 
sözleşmeli personelin ücret tavanı; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2003=100 
Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2011 Aralık ayı endeksine göre değişim 
oranının dönem içerisinde yüzde 16’yı aştığı tarihten geçerli olmak üzere yüzde 16’yı 
aşan kısım kadar artırılır. 
b) 1/1/2013-31/12/2013 dönemi aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayıları ile 
sözleşmeli personelin ücret tavanı; 1/1/2013 itibarıyla (a) bendi gereğince artış 
yapılmasını gerektiren oran kadar artırılmak suretiyle güncellenir. 
c) 1/1/2013-31/12/2013 dönemi aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayıları ile 
sözleşmeli personelin ücret tavanı ; (b) bendi gereğince yapılan güncellemeye ilave 
olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları 
Endeksinin 2012 Aralık ayı endeksine göre değişim oranının dönem içerisinde yüzde 
14’ü aştığı aydan geçerli olmak üzere yüzde 14’ü aşan kısım kadar artırılır. 6
d) 2012-2013 dönemi toplu sözleşmesinin geç uygulanması nedeniyle kamu 
görevlilerine 1 Ocak 2012 esas alınarak ödenecek maaş farkları, ödenecek fark 
tutarlarına kamu idareleri tarafından sunulan hizmet bedellerinin geç ödenmesi 
halinde uygulanan en yüksek gecikme zammı uygulanmak suretiyle ödenir. 
MADDE 13 – KIDEM AYLIĞI GÖSTERGE RAKAMI: 
1- Kıdem aylığı gösterge rakamı 100 olarak uygulanır.
2- Kıdem aylığının hesaplanmasında 25 yıl sınırlaması uygulanmaz. 
MADDE 14 – TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ;
1- Sendika üyesi kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 
üncü maddesi kapsamında ödenen Toplu Sözleşme İkramiyesi; Kamu Görevlileri 
Sendikaları Heyeti Başkanlığı’nı yürüten konfederasyona bağlı sendikalara üye olan 
kamu görevlileri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti’nde temsilcisi bulunan 
sendikalara üye olan kamu görevlilerine %30 artırımlı ödenmek kaydıyla; 
a) 1/1/2/2012-31/12/2012 döneminde; 90 TL
b) 1/1/2013-31/12/2013 döneminde; 120 TL olarak ödenir. 
2- Toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümler 
hariç olmak üzere 375 sayılı KHK’nin Ek 4 üncü maddesindeki hükümler uygulanır. 
MADDE 15- AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202 nci maddesi gereği, her ne şekilde olursa 
olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan 
aylık almayan eşi için kamu görevlilerine ödenen eş yardımı tutarı; 
a- 1/1/2012-31/12/2012 dönemi için; 200 TL,
b- 1/1/2013-31/12/2013 dönemi için; 240 TL olarak uygulanır. 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesi gereği, çocukları için kamu 
görevlilerine aylıklarıyla birlikte ödenmekte olan çocuk yardımı; 
a- 1/1/2012-31/12/2012 dönemi için; 50 TL,
b- 1/1/2013-31/12/2013 dönemi için; 60 TL olarak uygulanır. 
3- Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki yardımlardan, 4688 sayılı Kanuna göre kamu 
görevlisi kapsamında sayılanlar ile kamu görevlilerinin emeklileri de yararlandırılır.  
4- Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tutarlar, yaş grubu ayırımı yapılmamak ve 
üniversite öğrenimi görmekte olan çocuklar için bir kat artırımlı olmak üzere ödenir.
5- Burs alan ve Devletçe okutulan çocuklar için de ikinci fıkrada belirtilen yardım yapılır. 
6- Aile yardımının ödeneğine ilişkin diğer hususlarda, yukarıda yer alan hükümlere aykırı 
olmaması kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun aile yardımı ödeneğine 
ilişkin hükümleri uygulanır. 
MADDE 16- DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 207’nci maddesi gereği ödenen doğum 
yardımı ödeneğinin gösterge rakamı 10.000 olarak uygulanır. 7
2- Çoğul gebelik halinde, çocuk başına doğum yardımı ödenir.
3- Doğum yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında 
sayılanlar ile kamu görevlilerinin emeklileri de yararlandırılır.  
4- Doğum yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.
5- Doğum yardımı ödeneğine ilişkin diğer hususlarda, yukarıda yer alan hükümlere aykırı 
olmaması kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun doğum yardımı 
ödeneğine ilişkin hükümleri uygulanır. 
MADDE 17- ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ:
1- 657 sayılı Kanunun 208 nci maddesi gereği ödenen ölüm yardımı ödeneği;
a- Memurun kendisi için,  En Yüksek Devlet Memuru Aylığı’nın 4 katı,
b- Memurun eş ve çocukları için En Yüksek Devlet Memuru Aylığı’nın 2 katı olarak 
ödenir. 
2- Ölüm yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında 
sayılanlar ile kamu görevlilerinin emeklileri de yararlandırılır.  
3- Ölüm yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. 
4- Ölüm yardımı ödeneğine ilişkin diğer hususlarda, birinci fıkraya aykırı olmaması 
kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ölüm yardımı ödeneğine ilişkin 
hükümleri uygulanır. 
MADDE 18- KREŞ HİZMETİ –KREŞ YARDIMI ÖDENEĞİ:
1- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu 
görevlilerinin 0-4 yaş grubundaki çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunarlar. 
2- Birinci fıkrada belirtilen hizmetin sunulmadığı işyerlerinde görev yapan kamu 
görevlilerine, kreş hizmetinden faydalanacak her çocuk için aylıklarıyla birlikte 
ödenmek üzere; 
a- 1/1/2012-31/12/2012 dönemi için; 140 TL, 
b- 1/1/2013-31/12/2013 dönemi için; 160 TL kreş yardımı ödeneği ödenir. 
3- Kreş yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında 
sayılanlar yararlandırılır. 
4- Kreş yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. 
5- Kreş yardımını ödeneğine ilişkin diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümlere 
aykırı olmaması kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun aile yardımı 
ödeneğinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar uygulanır. 
MADDE 19- EVLENME YARDIMI ÖDENEĞİ:
1- Kamu görevlilerine, 
a) İlk evliliklerinde en yüksek devlet memuru aylığının 5 katı, 
b) İlk defa evlenen çocukları için en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı 
tutarında evlenme yardımı ödeneği ödenir. 8
2- Evlenme yardımı ödeneği, evliliğin ilgili kanun hükümlerine göre gerçekleştiği tarihi 
takip eden ayda, aylıkla birlikte ödenir. 
3- Çocuk için yapılacak evlenme yardımında, yaşla ilgili olan hükümler hariç aile 
yardımındaki usul ve esaslar uygulanır. 
4- Evliliğin iki kamu görevlisi arasında gerçekleşmesi halinde, evlenme yardımı ödeneği 
her iki kamu görevlisine de ödenir. 
5- Evlenme yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında 
sayılanlar yararlandırılır. 
6- Evlenme yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. 
7- Evlenme yardımı ödeneğine ilişkin diğer hususlarda, yukarıdaki fıkralarda yer verilen 
hükümlere aykırı olmaması kaydıyla 657 sayılı Kanunun doğum yardımı ödeneğine 
ilişkin hükümleri uygulanır. 
MADDE 20- ULAŞIM YARDIMI ÖDENEĞİ:
1- Servis hizmeti sunulmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu 
görevlilerine, (fazla çalışma kapsamında görev  yapılan günler dahil) fiilen görev 
yaptıkları her gün için için 4 TL ulaşım yardımı ödenir.
2- Ulaşım yardımı, ödeme yapılması gereken gün sayısı üzerinden, takip eden ayda 
aylıkla birlikte ödenir.
3- Ulaşım yardımından, damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. 
4- Ulaşım yardımı, günlük 4 TL’den düşük olmamak üzere her ay için kamu görevlisine 
toplu taşım hizmetlerinde ücret yerine geçen belge veya toplu taşım kartı verilmesi 
suretiyle de yapılabilir.
5- Ulaşım yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında 
sayılanlar yararlandırılır. 
MADDE 21- YEMEK YARDIMI ÖDENEĞİ:
1- Yemek servisi hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda, 4688 sayılı Kanuna göre kamu 
görevlisi kapsamında sayılan kamu görevlileri yemek hizmetinden ücretsiz yararlanır. 
Bu kurumlarda görev yapan kamu görevlilerine, yemek servisi sunulan öğünler için 
yemek yardımı ücreti ödenmez.
2- Yemek hizmeti sunulmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu 
görevlilerine aylıklarıyla birlikte, görev başında geçirdikleri her öğün için 5 TL olmak 
üzere yemek yardımı ödeneği ödenir.
3- 24 saat devamlılık gösteren hizmetleri yürüten kamu görevlilerine her gün için en 
fazla 3, çalışma süresi 12 saat olan kamu görevlilerine her gün için en fazla 2, diğer 
kamu görevlilerine ise her gün için en fazla 1 öğün üzerinden yemek yardımı ödeneği 
ödenebilir.
4- Yemek yardımı ödeneğinden, damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.  9
MADDE 22- GİYECEK YARDIMI ÖDENEĞİ:
1- Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamındaki yardımlardan 
istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlileri yararlandırılır. 
2- Makam ve görev tazminatı olanlar hariç olmak üzere bütün kamu görevlilerine;
a) 2012 yılı için, 100 TL, 
b) 2013 yılı için, 125 TL nakdi giyecek yardımı yapılır.
3- Memurlara Yapılacak Giyim Yardımı Yönetmeliği kapsamındaki ayni ve/veya nakdi 
giyecek yardımından yararlananlara, ikinci fıkrada belirtilen giyecek yardımı tutarı 
Yönetmelik kapsamında yapılan giyecek yardımına ilave olarak ödenir. 
4- Bu madde kapsamında yapılan giyecek yardımından damga vergisi dahil herhangi bir 
kesinti yapılmaz. 
MADDE 23- GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ:
1- Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin 
vergilendirilmesinde kamu görevlileri için aşağıdaki tarifeler esas alınır. 
a) 1/1/2012-31/12/2012 döneminde, 
20.000   TL %15
40.000   TL                         (20 Bin TL için 3.000 TL) fazlası için %20
100.000 TL                        (40 Bin TL için 7.000 TL) fazlası için                  %27
100.000 TL fazlası            (100 Bin TL için 23.200 TL) fazlası için %35
b) 1/1/2013-31/12/2013 döneminde, 
22.800   TL %15
45.600   TL                         (22.800 TL için 3.420 TL) fazlası için %20
114.000 TL                        (45.600 TL için  7.980 TL) fazlası için                  %27
114.000 TL                        (100 bin TL için 26.448 TL) fazlası için %35
MADDE 24- MUAYENE VE TEDAVİ KATILIM PAYI:
1- Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere  kamu görevlileri ve 
emeklilerinden, muayene katılım payı alınmaz. 
2- Kamu görevlileri ile emeklilerinden, bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil 
olmak üzere reçete başı ilaç katılım payı ile üç kutuyu aşan ilaçların her kutusu için 
alınmakta olan ilave katılım payı alınmaz.
MADDE 25- EMEKLİLİK İKRAMİYESİ:10
1- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 89 uncu maddesi gereği 
kamu görevlilerine emekli ikramiyesinin ödenmesinde, 30 yıllık süre sınırlaması 
uygulanmaz. 
2- 5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında 
hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik  Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 
birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı 
bağlananlara da; bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi 
hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen 
çalışmalarının karşılığı, emekli ikramiyesi ödenir.
MADDE 26- EMEKLİLİK,YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI:
1- Emekliye ayrılan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı; emekliye ayrılmadan 
önceki son maaşının net tutarı ile son maaşındaki özel kesintiler toplamına ilgili 
Kanundaki oranın uygulanması suretiyle bağlanır. 
MADDE 27- DİSİPLİN CEZASI NEDENİYLE MEMURİYETLE İLİŞİĞİ KESİLENLERİN AÇIKTA 
GEÇEN SÜRELERE AİT SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ:
1- 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına 
göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 
tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün 
sonuçları ile ortadan kaldırılanların; memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/06/2006 
tarihi arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi 
ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış olan sürelerine ilişkin kesenek ve 
kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi ait kurum 
karşılıkları, ilgili dönem içerisinde ödenmesi gereken tutarlar esas alınmak ve bu 
tutarlara ilişkin güncelleme yapılmamak kaydıyla memuriyetle ilişiklerinin kesilmesi 
işleminin yapıldığı tarihte son görev yaptıkları kurum/kuruluş tarafından  1/8/2012 
tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na defaten ödenir. 
2- 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına 
göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 
tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün 
sonuçları ile ortadan kaldırılanların; memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/06/2006 
tarihleri arasında açıkta geçirdikleri süreler fiilen çalışılmış sayılır ve bu sürelere ilişkin 
derece ve kademe ilerlemeleri ilgili mevzuata göre yapılarak emeklilik sürelerinin 
hesabında ve kazanılmış hak aylığında dikkate alınır. 
3- Birinci fıkrada belirtilen haktan yararlanma hakkı bulunanlardan, 5510 sayılı Kanunun 
Geçici 4 üncü maddesi kapsamında açıktan geçen sürelere ilişkin borçlanma talebinde 
bulunan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendilerine bildirilen borçlanma 11
tutarlarıyla ilgili ödeme yapanların ödedikleri tutarlar,  Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından kendilerine, defaten iade edilir. 
MADDE 28- MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ:
1- 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici 
madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, 
sözleşmeli astsubay,uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici 
maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlar ve 15.1.2005 tarihinden sonra 
göreve başlayanlar  ile bunlardan anılan tarihten sonra emekli, adî malûllük, vazife 
malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.
MADDE 29- EMEKLİLİK TAZMİNATI :
1- 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/d maddesi kapsamındaki tazminatın 
ödenmesinde esas alınan gösterge rakamı 18.130 olarak uygulanır. 
MADDE 30- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ: 
1- Kamu görevlilerine ödenecek fazla çalışmaları karşılığında, 2012 yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu K Cetvelinin III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ başlıklı bölümünün (A) ve (B) 
başlıklı kısımlarında kayıt altına alınan ve aşağıdaki tablonun birinci sütununda 
Mevcut Durum başlıklı bölümde belirtilen tutarlar yerine, 2012 yılı için 2 nci, 2013 yılı 
için 3 üncü sütunda belirtilen tutarlar ödenir.  
           MEVCUT DURUM  2012 YILI 2013 YILI
A-SAAT BAŞI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ:                        
                          1,35 TL                                    4 TL 5 TL
                          1,43 TL              5 TL 6 TL
                          2,35 TL                                    7 TL 9 TL
                          5,70 TL 15 L 20 L
2- Fazla çalışma karşılığında ödenecek ücret, fazla çalışma kapsamındaki bütün süreler 
dikkate alınarak ödenir. Fazla çalışma karşılığında ödenecek ücret, gün ve/veya saat 
sayısı ile sınırlanamaz.
3- Kamu görevlilerine, ücreti ödenmeksizin fazla çalışma yaptırılamaz. 
4- Fazla çalışma ücretinin ödenmesinde, hizmet sınıfı, görev, kadro unvanı, görev yapılan 
birim ve benzeri ölçütlerle ayırım yapılamaz. 
5- Haftalık çalışma saatini aşan süreler ile günlük olağan çalışma saatini aşan süreler, 
fazla çalışma kabul edilir. 
6- Kamu görevlilerine istekleri dışında haftada 10 saatten fazla çalışma yaptırılamaz. 12
7- Haftada 10 saati aşan fazla çalışmalar için fazla çalışma ücreti bir kat artırımlı ödenir.
MADDE 31- DİNİ BAYRAM İKRAMİYESİ: 
1- Kamu görevlilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen 
maaşlarıyla birlikte  en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı 
tutarında bayram ikramiyesi ödenir. 
2- Bayram ikramiyesinden damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. 
MADDE 32- EK ÖDEMEYLE İLGİLİ HÜKÜMLER: 
1- 375 sayılı KHK’nin eki I Sayılı Cetvel’de yer verilen, Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı 
Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel, Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfında ve 
Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Aylıklarını 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanununa göre alanlara aşağıdaki oranlar üzerinden ek 
ödeme ödenir. 
3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri
 Sınıfında yer alan personel;
a) Uzman tabiplerden;
 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 200
 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 190
 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 180
b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda 
bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;
 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 190
 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 180
 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 170
c) Diş tabiplerinden;
 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 185
 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 175
 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 165
ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;
 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 165
 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 155
 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 145
d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;
 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 140
 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 130
 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 120
e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç,13
 bu sınıfta yer alan diğer personelden;
 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 140
 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 130
 3) 5-7 dereceden aylık alanlar 120
 4) Diğer derecelerden aylık alanlar 115
4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki
 öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan;
 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 115
 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 115
 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 115
a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan; 6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;14
NOT:  34 üncü madde kapsamında yukarıda belirtilen hizmet sınıflarının özel hizmet tazminatı 
oranlarında artış yapılması halinde ve Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olanlar için ise 36 ncı 
madde kapsamında üniversite ödeneği oranlarında artış yapılması halinde yukarıdaki tabloda 
belirtilen personel, 375 sayılı KHK’nin eki I Sayılı Cetvelde belirtilen ek ödeme oranlarından 
yararlanır.
2- 375 sayılı KHK’nin eki I Sayılı Cetvelin “399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) 
sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen 
sözleşmeli personel dahil);” başlıklı bölümünde yer alan unvanlar ve unvanlar 
itibarıyla yararlanılacak ek ödeme oranları aşağıdaki şekilde uygulanır.
Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda 
istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);
Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Atölye Şefi, Avukat, Başeksper, Başkontrolör, 
Başmühendis, Başmimar, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Diş Tabibi, Eczacı, Eksper, 
Grup Başmühendisi, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Kaptan, 
100
 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 91
 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 91
 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 91
b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;
 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 90
 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 90
 3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90
 4) Diğer derecelerden aylık alanlar 90
C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre 
Alanlar:
1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar 122
2-Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile
 Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar
120
3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) 113
4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci 
derecede olan)
107
5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) 118
6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar 117
7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar 127
8- Diğer öğretim elemanlarından;
a) 1-2 dereceden aylık alanlar 116
b) 3-4 dereceden aylık alanlar 116
c) Diğer derecelerden aylık alanlar 11615
Kılavuz Kaptan, Kontrolör, Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Merkezi Satınalma 
Uzmanı, Mimar, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Pilot, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, 
Şehir Plancısı, Tabip, Teknik Amir, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Uzman 
(Tebabet Uz.Tüz.’ne Göre), Uzman Tabip, Veteriner, Ajans Amiri, Amir, Başhemşire, 
Başrepartitör, Biyolog, Çocuk Eğitimcisi, Çözümleyici, Dekoratör, Desinatör, Çocuk 
Gelişimcisi, Diyetisyen, Eğitim Uzmanı, Ekonomist, Fizikçi, Gar Şefi, İstasyon Şefi, 
İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeofizikçi, Jeolog, Jeomorfolog, Kimyager, Kontrolör Yardımcısı, 
Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik 
Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Laboratuar Şefi, Makinist (TCDD), Matematikçi, 
Merkezi Satınalma Uzman Yrd. Muhasebeci, Mütercim, Öğretmen, Pedagog, 
Programcı, Psikolog, Sağlık Eğitimcisi, Sistem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Şef, 
Şeftren, Şube Şef Yardımcısı (TCDD), Teknik Öğretmen, Teknik Ressam, Teknisyen 
(Uçak Helikopter Teknisyeni-Uçucu), Tercüman, Uzman, YHT Makinisti, AIM Memuru
AFTN Memuru, Amir Yardımcısı, Antrenör, Başteknisyen, Başveznedar, Bilgisayar 
İşletmeni, Grafiker, Hemşire, Konstrüktör, Laborant, Makinist, Makinist Yardımcısı 
(TCDD), Muhasebeci Yardımcısı, Programcı Yardımcısı, Repartitör, Ressam, Revizör, 
Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sayman, Stajyer AIM Memuru, Sürveyan, Şef 
Yardımcısı, Teknisyen, Topograf, Uzman Yardımcısı, Vagon Teknisyeni, Veri Hazırlama 
ve Kontrol İşletmeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veznedar, Anbar Memuru, Apron 
Memuru, ARFF Memuru, Aşçı, Ateşçi, Başdağıtıcı, Başpuantör, Daktilograf, Cer 
Muayene Memuru, Dağıtıcı (PTT), Endeks ve Faturalama Memuru, Dava Takip 
Memuru, Enformasyon Memuru, Geçit Bekçisi(TCDD), Gişe Memuru, Haberleşme 
Memuru, Hareket Memuru, Hostes, İş Makinası Sürücüsü, İtfaiyeci, Kondoktör, 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Makascı, Makinist Yardımcısı, 
Manevracı, Memur, Mutemet, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Pazarlamacı, Puantör, 
Raportör, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Satış 
Memuru, Sekreter, Şoför, Tahsildar, Teknisyen Yardımcısı, Tren Teşkil Memuru,
90
Bahçıvan, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, 
Kaloriferci, Postacı.
80
3- Sivil savunma  uzmanlarının ek ödeme oranları 50 puan arttırılır.  (34 üncü madde 
kapsamında özel hizmet tazminatı oranı arttırılsa bu hüküm uygulanmaz.)
4- Teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapanların mevcut ek ödeme oranları 
10 puan arttırılır. 
5- Ek ödeme emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır.
6- Ek ödeme tutarı, sosyal güvenlik primi kesintisinde dikkate alınır. Ek ödemenin sosyal 
güvenlik primi kesintisinde dikkate alınması nedeniyle şahıs keseneklerinde meydana 
gelen artış Hazine tarafından karşılanır. 
MADDE 33- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI DAHİL DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK VE ZAM 
VE TAZMİNATALARA İLİŞKİN KARARA DAİR HÜKÜMLER: 
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152 nci maddesine dayalı olarak Bakanlar 
Kurulu’nun 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararıyla kabul edilen ve 3.1.2012 
tarihli ve 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile 2012 yılında 
uygulanmasına devam edilmesine karar verilen “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam 16
ve Tazminatlara İlişkin Karar” kapsamındaki özel hizmet tazminatı oranları, 657 sayılı 
Kanunun 152 nci maddesinde belirtilen üst oranlar dikkate alınmaksızın  17 puan 
arttırılır.
2- Birinci fıkra gereğince yapılan 17 puanlık artışa ilave olarak, 657 sayılı Kanunun 152 
nci maddesinde belirtilen üst oranlar dikkate alınmaksızın birinci fıkrada belirtilen 
Kararın;
a) II. Sayılı Cetvelin  F.  Sağlık Hizmetleri başlıklı bölümünün  5 nci ve 6 ncı 
sırasındaki  özel hizmet tazminatı oranları, 25 puan, (33 üncü madde 
kapsamındaki ek ödeme oranlarının uygulanması halinde bu hüküm 
uygulanmaz)
b) III. Sayılı Cetvelin A. Eğitim-Öğretim Hizmetleri Tazminatı bölümünün I nci 
sırasının (a) bendindeki özel hizmet tazminatı oranları, 50 puan, (33 üncü 
madde kapsamındaki ek ödeme oranlarının uygulanması halinde bu 
hüküm uygulanmaz)
c) III. Sayılı Cetvelin B. Din Hizmetleri Tazminatı bölümünün (ç) bendindeki 
özel hizmet tazminatı oranları, 25 puan, (33 üncü madde kapsamındaki ek 
ödeme oranlarının uygulanması halinde bu hüküm uygulanmaz)
d) Sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminatı oranları, 50 puan, (33 
üncü madde kapsamındaki ek ödeme oranlarının uygulanması halinde 
bu hüküm uygulanmaz)
e) Genel İdari Hizmetleri Sınıfında şef kadrosunda bulunanların özel hizmet 
tazminatı oranları 10 puan,
 arttırılır. 
3- Kariyer hizmetine ilişkin unvanlarıyla ilgili kadrolarda görev yaparken Genel İdare 
Hizmetleri sınıfına dahil müdür ve daha üst unvanlı kadrolara atananlar, kariyer 
unvanları için öngörülen özel hizmet tazminatının daha yüksek olması halinde kariyer 
unvanları için öngörülen özel hizmet tazminatından yararlanır.
4- Birinci fıkrada belirtilen Karar kapsamında bulunan zam ve tazminatların 
ödenmesinde, aynı Kararın 8 nci maddesinde yer verilen “bir takvim yılı içinde kullanılan 
hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve 
tazminatlar %25 eksik ödenir” hükmü uygulanmaz. 
5- Birinci fıkrada belirtilen Karar kapsamında  Sağlık Hizmetleri Sınıfına  dahil olan 
kadrolarda bulunan personele, aynı Kararın eki “Kalkınmada Öncelikli  Yörelerin 
Dereceleri” başlıklı IV sayılı Cetvelde belirtilen yörelere dayalı olarak verilen ek zam 
ve tazminat oranlarından; diğer hizmet sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personel 
de  aynı Kararın 7 nci maddesinde yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde 
yararlandırılır. Aynı karar içerisinde Teknik Hizmetler sınıfı personeli için öngörülen ek
zam ve tazminatlara ilişkin oranlar uygulanmaz. 17
6- Birinci fıkrada belirtilen Karar eki II Sayılı Cetvelin E.TEKNİK HİZMETLER SINIFI 
BÖLÜMÜNÜN 6 ncı sırasında yer verilen “Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet 
tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla,
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... :     60
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ...........:      40
   c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara .................:  24 oranlarını aşamaz.” hükmü 
uygulanmaz. 
7- Kurum ve kuruluşlar, birinci fıkrada belirtilen Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinde 
öngörülen yetkiye dayanarak Karara ekli cetvellerde belirtilen daha düşük oran 
belirleyemezler. 
8- Söz konusu Kararın, I Sayılı Cetveli’nin A. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı başlıklı 
bölümünün dipnotunun 3 üncü maddesinin (d) bendinde belirtilen puanlardan daha 
önce bulunduğu kadro ve görevler yönüyle bir ayırım yapılmadan Genel İdare 
Hizmetleri Sınıfı’ndaki şef kadrosunda görev yapanların tamamı yararlanır.
9- Kariyer hizmetine ilişkin unvanlarıyla ilgili kadrolarda görev yaparken Genel İdare 
Hizmetleri sınıfına dahil müdür ve daha üst unvanlı kadrolara atananlar, kariyer 
unvanları için öngörülen özel hizmet tazminatının daha yüksek olması halinde kariyer 
unvanları için öngörülen özel hizmet tazminatından yararlanır.
10- Birinci fıkra kapsamında belirtilen Kararın  Bakanlar Kurulunca kabul edildiği 
17/04/2006 tarihinden sonra Teknik Hizmetler Sınıfına kapsamına alınan kadro ve 
görevlerde bulunan personelin, bu Karar kapsamındaki zam ve tazminatlarının 
ödenmesinde, “jeolog, hidrolog, bölge plancısı, hidrojeolog,  jeofizikçi, fizikçi, 
kimyager, jeomorfolog, istatistikçi, arkeolog, matematikçi, astronom, tütün eksperi” 
kadro ve unvanlarının birlikte bulunduğu bölümlerdeki puanlar uygulanır.
11- Birinci fıkrada belirtilen Karar eki I Sayılı Cetvelde hizmet yılı esas alınmak suretiyle 
farklı oranlar belirlenen zamlar; hizmet yılı ayırımı dikkate alınmaksızın fazla hizmet 
yılı için belirlenen puan üzerinden ödenir. 
12- Birinci fıkrada belirtilen Karar eki I Sayılı Cetvelde belirlenen zamlar; kalkınmada 
öncelikle yörelerde görev yapan kamu görevlilerinin tamamına % 50 fazlasıyla ödenir. 
13- Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin birinci fıkrada belirtilen Karar 
kapsamında belirlenen özel hizmet tazminatı oranları, derece yönüyle ayırım 
yapılmaksızın 160 olarak uygulanır. 
14-Özelleştirme uygulamaları veya Bakanlık, kurum veya kuruluşların yeniden 
yapılandırılmasına bağlı olarak Araştırmacı unvanlı kadrolara atanan personelin 
yararlanacakları zam, tazminat ve ek gösterge oranlarında, Araştırmacı unvanlı 
kadrolara atanmadan önce yararlandıkları en yüksek oranlar esas alınır.  
15-Genel Müdürlük, Başkanlık ve Kurumların müşavir kadrolarında bulunanlar, 375 sayılı 
KHK’nin eki II Sayılı Cetvel’in 7 sırası kapsamında değerlendirilir. 18
MADDE 34- AYLIK GÖSTERGE TABLOSU ve DERECE YÜKSELMESİ : 
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurumların kadrolarında bulunan 
personelin aylık gösterge rakamı, hizmet sınıfları itibarıyla ayırım yapılmaksızın derece 
ve kademelerine göre aşağıdaki tabloda belirtilen rakamdır. Personelin aylıklarının 
hesaplanmasında aşağıdaki tutarlar esas alınır.  657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 43 üncü maddesindeki Aylık Gösterge Tablosu uygulanmaz.
AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
    K a d e m e l e r  
Dereceler 1 2 3 4
     1 1320 1380 1440 1500
     2 1155 1210 1265
     3 1020 1065 1110
     4 915 950 985
     5 835 865 895
     6 760 785 810
     7 705 720 740
     8 660 675 690
     9 620 630 645
   10 590 600 610
   11 560 570 580
   12 545 550 555
   13 530 535 540
   14 515 520 525
   15 500 505 510
2- Kamu görevlilerinin 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesindeki tabloya göre belirlenen 
mevcut aylık göstergeleri ile derece ve kademelerinin birinci fıkradaki aylık gösterge 
tablosuna uyarlanmasında, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve sair mevzuat 
çerçevesinde hizmet yılına bağlı olmaksızın edinilen derece ve kademeler ayrıca 
dikkate alınmak kaydıyla her hizmet yılı için bir kademe her üç hizmet yılı için bir 
derece verilmek suretiyle bulunacak derece ve kademe ile karşısındaki aylık gösterge 
rakamı esas alınır.
                                                             
3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na kadrolarında bulunanların öğrenim 
durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri, aşağıdaki “DEVLET 
MEMURLARININ GİRİŞ VE YÜKSELEBİLECEKLERİ DERECE VE KADEMELERİ TABLOSU”na 
göre tespit edilir.19
“DEVLET MEMURLARININ
GİRİŞ VE YÜKSELEBİLECEKLERİ DERECE VE KADEMELERİ TABLOSU”
a- Personelin derece ve kademeleri,  kurum ve kuruluşların kadro 
cetvellerindeki kadroların karşısında gösterilen derece ve kademe dikkate 
alınmaksızın her yıl için bir kademe her üç yıl için bir derece olacak şekilde 
yükseltilir. 
b- Derece ve kademelerin yükseltilmesinde, bu maddenin birinci fıkrasındaki 
“AYLIK GÖSTERGE TABLOSU”nda belirtilen derece ve kademeler esas alınır. 
Derece ve kademelerin yükseltilmesinde, kurumlarca 190 sayılı KHK ve bu 
KHK dayalı olarak yürürlüğe konulan yönetsel işlemler gereğince hazırlanan 
kurum kadro cetvellerinde belirtilen kademe ve dereceler, söz  konusu 
kademe ve derecelerle ilişkilendirilen kadro unvanlarında bulunanlar 
açısından derece ve kademe yükselmesinde sınırlama gerekçesi olarak 
kullanılamaz. 
MADDE 34- TAZMİNAT YANSITMA ORANLARI: 
1- Kamu görevlilerinin emekli keseneklerine yansıtılacak tazminat yansıtma oranları; 
ÖĞRENİM DURUMU  GİRİŞ YÜKSELEBİLECEK
DERECE  KADEME DERECE  KADEME
İlkokulu bitirenler 15 1
Ortaokulu bitirenler 14 2
Ortaokul dengi mesleki veya teknik 
öğrenimi bitirenler
14 3
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik 
öğrenimi bitirenler
13 1
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik 
öğrenimi bitirenler
13 2
Liseyi bitirenler 13 3
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi 
bitirenler
12 2
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki 
veya teknik öğrenimi bitirenler
11 1
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik 
öğrenimi bitirenler
10 1
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya 
mesleki öğrenimi bitirenler
10 2
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 2
3 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 3
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 1
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 2
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 3
1 420
EK GÖSTERGE TAZMİNAT YANSITMA ORANI(%)
8.400 ve yukarısı %240
7.600 (dahil)-8.400 (hariç) %200
6,400 (dahil)-7.600 (hariç) %180
4.800 (dahil)-6.400 (hariç) %150
3.600 (dahil)-4.800 (hariç) %145
2.200 (dahil)-3.600 (hariç) %120
Diğerlerinde %80
şeklinde uygulanır. 
MADDE 35- EK GÖSTERGE ORANLARI: 
1- 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde belirtilen mevcut ek gösterge oranları, 600 
puan arttırılır. 
2- Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel, aşağıdaki tabloda belirtilen ek 
gösterge oranlarından yararlanır. 
3- 657 Sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde 4 üncü dereceli kadrodan itibaren ek 
göstergeden yararlanılması öngörülen kamu görevlileri, 5 ila 8 inci derecelerde 
aşağıdaki tabloda belirtilen ek gösterge oranlarından yararlanırlar. 
4- 10 Aralık 2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/1092 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınan “Folklor 
araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog” unvanlı kadrolarda 
görev yapanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli I Sayılı Ek Gösterge 
Cetveli’nin II.Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı bölümünün (b) bendinde yer alan 
unvanlarda görev yapanlarla aynı ek gösterge oranlarından yararlanır.
5- Kamu görevlisinin yararlanacağı ek gösterge oranı,  daha önce bulunmuş oldukları 
kariyerleri ile ilgili sınıf veya sahip oldukları kadro unvanı için kazanılmış hak aylık 
derecelerine göre alabilecekleri ek gösterge oranından düşük olamaz.
DERECE  EK GÖSTERGE ORANI 
1  2200
2  1600
3  1200
4  1100
DERECE  EK GÖSTERGE ORANI 
5  900
6  800
7  500
8  45021
MADDE 36 – YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ ORANLARI:
1- 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 12 nci maddesi gereğince ödenen 
üniversite ödeneğinde aşağıdaki tabloda gösterilen oranlar uygulanır. 
AKADEMİK UNVANI  ÖDENEK 
ORANI
1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, 
Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile 
Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara
%  295'i, 
2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara %  265'i, 
3) Doçent kadrosunda bulunanlara %  225'i, 
4) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %  215'i 
   5) Diğer Öğretim elemanlarından; 
     a) Birinci dereceden aylık alanlara %  180'İ, 
     b) İkinci dereceden aylık alanlara %167'si, 
    c) Üçüncü dereceden aylık alanlara %  160'ı, 
    d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara %154'ü, 
      e) Diğer derecelerden aylık alanlara   % 148'i,
(33 üncü madde kapsamındaki ek ödeme oranlarının uygulanması halinde, yukarıdaki 
tabloda gösterilen personel 2914 sayılı Kanunun 12  nci maddesi kapsamında belirtilen 
oranlardan yararlanır.)
MADDE 37- 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ 
UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI ile SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 
UYARINCA ÖDENECEK GÜNDELİK VE YOL MASRAFLARI VE BU KONALARA İLİŞİKİN ESASLAR: 
1- Kamu görevlilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenmesi gereken 
gündelikler ve tazminat tutarları ile 5510 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe konulan 
Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında ödenmesi gereken gündelik ve yol masrafları, 
aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar esas alınarak ödenir. 
2012  2013 
Kadro, Unvan, Ek Gösterge ayırımı yapılmaksızın bütün kamu 
görevlileri için
45,00 50,00
 Arazi Üzerinde Çalışanlara 6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi kapsamında ödenen tazminat (6245 S.K 50 nci 
maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel)
15,00 20,00
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ 
GÜNDELİKLER
45,00 50,0022
 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÖDENECEK 
YOL MASRAFI
Belge ibraz 
etmek 
kaydıyla 
gerçek tutar
Belge ibraz 
etmek 
kaydıyla 
gerçek 
tutar
2- 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen konaklama ücretinin ödenmesinde 
10 günlük süre sınırlaması uygulanmaz.
3- Geçici görevlendirilen personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen 
geçici görev yolluğu, istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerine ödenir. 
Geçici görev yolluğu, görevlendirme devam ettiği sürece ve tam tutar üzerinden 
ödenir. 
4- Kamu görevlilerine, istihdam türene bakılmaksızın ilk atamalarında, atama türüne 
bakılmaksızın sürekli görev yolluğu ödenir. 
5- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 49 uncu maddesi kapsamında ödenen seyyar görev 
tazminatı; 
a. Maliye Bakanlığınca, görev unvanları ile iş ve çalışma özelliklerinin uygun 
bulunması şartı aranmaksızın ve istihdam türü yönüyle ayırım yapılmaksızın, 
fiilen gezici olarak görev yapan kamu görevlilerine ödenir.
b. Yurt içi gündelik tutarının ½’si esas alınarak ödenir. 
c. Gün ve yararlanacak personel sayısı sınırlaması yapılmaksızın ödenir. 
6- Bölge müdürlüğü veya il müdürlüğü bünyesinde görev yapan kamu görevlilerine, 
bölge ve il müdürlüğü hizmet binalarının bulunduğu yerleşim yeri dışına çıkmaları 
halinde gündelik ve yol masrafı ödenir. 
7- Bu madde kapsamında belirtilmeyen diğer hususlarda, yukarıda yer verilen 
hükümlere aykırı olmaması kaydıyla ilgisine göre 6245 ve 5510 sayılı Kanun ile diğer 
kanunların  hükümleri ile bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan yönetsel düzenleme 
hükümleri uygulanır. 
MADDE  38-399 SAYILI KHK’YE TABİ KAMU GÖREVLİLERİNİN ÜCRETLERİNE ve DİĞER 
HAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
1- 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele 
dahil pozisyonların temel ücret grupları, SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA 
AİT TEMEL ÜCRET GRUPLARI TABLOSU’nda gösterildiği gibidir.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL ÜCRET GRUPLARI23
1. Grup 
Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Atölye Şefi, Avukat, Başeksper, Başkontrolör, Başmühendis, Başmimar, Baştabip, 
Baştabip Yardımcısı, Diş Tabibi, Eczacı, Eksper, Grup Başmühendisi, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava  Trafik 
Kontrolörü, Kaptan, Kılavuz Kaptan, Kontrolör, Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Merkezi Satınalma 
Uzmanı, Mimar, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Pilot, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Şehir Plancısı, Tabip, Teknik 
Amir, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Uzman (Tebabet Uz.Tüz.’ne Göre), Uzman Tabip, Veteriner.Ajans 
Amiri, Amir, Başhemşire, Başrepartitör, Biyolog, Çocuk Eğitimcisi, Çözümleyici, Dekoratör, Desinatör, Çocuk 
Gelişimcisi, Diyetisyen, Eğitim Uzmanı, Ekonomist, Fizikçi, Gar Şefi, İstasyon Şefi, İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeofizikçi,
Jeolog, Jeomorfolog, Kimyager, Kontrolör Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir 
Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Laboratuar Şefi, Makinist (TCDD),
Matematikçi, Merkezi Satınalma Uzman Yrd. Muhasebeci, Mütercim, Öğretmen, Pedagog, Programcı, Psikolog, 
Sağlık Eğitimcisi, Sistem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Şef, Şeftren, Şube Şef Yardımcısı (TCDD), Teknik 
Öğretmen, Teknik Ressam, Teknisyen (Uçak Helikopter Teknisyeni-Uçucu), Tercüman, Uzman, YHT Makinisti, 
AIM Memuru, Unvanları 2 inci Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.
2. Grup 
AFTN Memuru, Amir Yardımcısı, Antrenör, Başteknisyen, Baş veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Grafiker, Hemşire, 
Konstrüktör, Laborant, Makinist, Makinist Yardımcısı (TCDD), Muhasebeci Yardımcısı, Programcı Yardımcısı, 
Repartitör, Ressam, Revizör, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sayman, Stajyer AIM Memuru, Sürveyan, Şef 
Yardımcısı, Teknisyen, Topograf, Uzman Yardımcısı, Vagon Teknisyeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 
Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veznedar, Ambar Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Aşçı, Ateşçi, Baş dağıtıcı, 
Baş puantör, Daktilograf, Cer Muayene Memuru, Dağıtıcı (PTT), Endeks ve Faturalama Memuru, Dava Takip 
Memuru, Enformasyon Memuru, Geçit Bekçisi(TCDD), Gişe Memuru, Haberleşme Memuru, Hareket Memuru, 
Hostes, İş Makinesi Sürücüsü, İtfaiyeci, Kondüktör, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Makasçı, 
Makinist Yardımcısı, Manevracı, Memur, Mutemet, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Pazarlamacı, Puantör, 
Raportör, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Santral Memuru, Satın alma Memuru, Satış Memuru, Sekreter, Şoför, 
Tahsildar, Teknisyen Yardımcısı, Tren Teşkil Memuru, Unvanları 3 üncü Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.
3. Grup 
Bahçıvan, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, Kaloriferci, Postacı.
2- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin 
YÜKSEK PLANLAMA KURULU’NUN 2011/T-20 sayılı kararındaki temel ücretler; 
a) 1/1/2012-31/12/2012 dönemi için %16, 
b) 1/1/2013-31/12/2013 dönemi için, 31/12/2012 tarihindeki temel ücreti 
esas alınarak %14 oranında artırılır. 
3- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin 
YÜKSEK PLANLAMA KURULU’NUN 2011/T-20 sayılı kararı kapsamında belirlenen 
mevcut sözleşme ücretleri; 24
c) 1/1/2012-31/12/2012 dönemi için %16, 
d) 1/1/2013-31/12/2013 dönemi için, 31/12/2012 tarihindeki temel ücreti 
esas alınarak %14 oranında artırılır. 
4- Sözleşme ücret tabanı, 2012 yılı için  1.750  TL’ye, 2013 yılı için  2.000 TL’ye 7’nci 
fıkradaki artış oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan düşük olamaz. 
5- YÜKSEK PLANLAMA KURULU’NUN 2011/T-20 sayılı Kararanın 2 nci maddesinde 
belirtilen ücretler;
a) 1/1/2012-31/12/2012 dönemi için %16, 
b) 1/1/2013-31/12/2013 dönemi için, 31/12/2012 tarihindeki temel ücreti 
esas alınarak %14 oranında artırılır. 
6- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve 
programında olanlar dahil) çalışan 399 sayılı KHK’nin eki I ve II Sayılı Cetvele tabi 
personele, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer maaş tutarında ikramiye ödenir.
7- YÜKSEK PLANLAMA KURULU’NUN 2011/T-20 sayılı kararı kapsamında bulunan kurum 
ve kuruluşlarda çalışan 399 sayılı KHK’nin eki I ve II Sayılı Cetvele tabi personelden, 
daha üst unvan ve pozisyondaki görevlere vekalet edenlere, geçici veya tedviren 
görevlendirilenlere; ücretlerinde bir azalma oluşturmaması kaydıyla vekalet ettikleri, 
geçici veya tedviren görevlendirildikleri kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal haklar 
ödenir. 
8- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 
ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların sözleşmeli 
personelin ücretlerine, bu personelin sözleşmeli statülerde bulunduğu sürelere ait bu 
maddedeki ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.
9- Özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere istihdam fazlası personel olarak Devlet 
Personel Başkanlığına bildirilen bu madde kapsamındaki personelin, 4046 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yararlanacağı fark tazminatının belirlenmesine 
esas ücreti; istihdam fazlası personel olarak belirlendiği yılı 15 Temmuz itibarıyla 
kendisine veya emsali  personele ödenen/ödenecek ücretine 15 Temmuz itibarıyla 
ücretinden kesilen gelir vergisi tutarı ile aynı yılın Ocak ayı ücretinden kesilen gelir 
vergisi tutarı arasındaki farkın eklenmesiyle bulunur. 
10- Özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı 
ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenmeyen bu madde 
kapsamındaki personel, yazılı istekte bulunması kaydıyla istihdam fazlası personel 
olarak belirlenenlerin yararlandığı haklardan faydalanabilir. 
11- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan 399 sayılı HKH eki II sayılı 
Cetvele tabi personel, istekleri bulunması ve görev yaptıkları kurum/kuruluş 25
tarafından muvafakat verilmesi kaydıyla diğer personel kanunlarına tabi kurum ve 
kuruluşlara naklen atanabilir. 
12- Özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı 
ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenen ve Devlet Personel 
Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakilleri tamamlanan ve atama 
kararnameleri kendilerine ve görev yaptıkları birimlere tebliğ edilenlerin ilişikleri, 
tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kesilir. Hizmetlerine ihtiyaç duyulması 
nedeniyle ilişikleri kesilmeyen personelin 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi 
kapsamında yararlanacağı fark tazminatına esas ücreti, bu maddenin dokuzuncu 
fıkrasındaki hüküm saklı kalmak kaydıyla ilişiklerinin fiilen kesildiği tarih itibarıyla 
aldıkları en son ücret üzerinden belirlenir.   
13- Bu madde kapsamındaki kuruluşlarda  açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, 
görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha az 
ücret alan sözleşmeli personelin ücretleri; unvan, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve 
çalışma şartları  bakımından emsali olan personelle eşit olacak şekilde tespit edilir. 
Emsali personelin tespitinde hizmet kolundaki yetkili sendikanın onayı aranır. Kuruluş 
yönetim kurulu ile hizmet kolunda yetkili olan sendika, emsal personelin tespitine 
yönelik usul ve esasları ve emsal personel cetvelini birlikte hazırlar. 
14- Bu madde kapsamındaki sözleşmeli personelin ücretlerine,  Devlet memurlarına  yılı 
içerisinde uygulanan artış oranı kadar artış yapılır.
15- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve 
programında olanlar dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı 
cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile Sümer Holding’de 527 sayılı 
KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 
ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksek 
temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev 
yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme 
yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun 
hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak yapılacak ayarlamada, temel ücret 
ve toplam sözleşme ücret maliyet tutarı üzerinden oran veya miktar odaklı bir 
sınırlama dikkate alınmaz.  
MADDE 40-KEFALET SANDIĞI GİRİŞ VE AYLIK AİDATI: 
1- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde 
yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, 
menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan kamu görevlilerinden, 2489 sayılı 
Kefalet Kanunu kapsamından giriş ve aylık aidatı kesilmez. Söz konusu Kanun 
gereğince Kefalet Sandığına ödenmesi gereken tutarlar,  kurum ve kuruluş 
bütçesinden karşılanır. 26
2- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde 
yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, 
menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan kamu görevlilerinden bu toplu 
sözleşmenin imzalandığı tarihe kadar 2489 sayılı Kefalet Kanununun 2 nci maddesi 
kapsamında kesilen giriş ve aylık aidatlar, aynı Kanunun 5 nci maddesinde öngörülen 
hesaplama şekli kapsamında ve aidat ödeme süresi yönüyle bir sınırlama 
yapılmaksızın defaten kendilerine geri ödenir. 
MADDE 41-ARFF MEMURLARI İLE İTFAİYE (YANGIN SÖNDÜRME) HİZMETLERİNİ YÜRÜTEN 
PERSONEL: 
1- 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar ile diğer personel kanunlarına tabi kurumlarda itfaiye 
(yangın söndürme)  hizmetlerini yürüten kamu görevlileri ile 399 sayılı KHK 
kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda aynı hizmetleri yürüten (ARFF memurları dahil) 
personel ile şoför unvanlı kadrolarda görev yapan personel, Genel İdare Hizmetleri 
Sınıfı kapsamına  geçirilir ve emeklilik  işlemleri ile emeklilikle ilgili hakları dahil 
personel mevzuatına dair bütün iş ve işlemleri genel idare hizmetleri sınıfı personeli 
kapsamında gerçekleştirilir. 
MADDE 42-SINAV BAŞVURU VE İTİRAZ ÜCRETLERİ: 
1- Kamu görevlilerinden, mesleki yeterliklerinin tespitine, görevde yükselme ve unvan 
değişikliğine yönelik olarak gerçekleştirilen sınavlar başvurmaları, katılmaları ve sınav 
sonuçlarına itiraz başvurusu yapmaları nedeniyle herhangi bir ücret talep edilemez.
2- Birinci fıkrada belirtilen sınavların merkezi sistemle Devlet Personel Başkanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ve ÖSYM gibi kurumlar tarafından 
yapılması halinde, sınava ilişkin bütün giderler (başvuru ücreti dahil sınavla ilgili bütün 
ücretler) kamu görevlisinin görev yaptığı kurum tarafından ödenir. 
MADDE 43- HİZMET TEŞVİK PRİMİ:
1- İstihdam türleri ve tabi oldukları personel mevzuatı yönüyle ayırım yapılmaksızın, 
farklı istihdam türlerinde ve personel kanunlarına tabi olarak geçirdikleri hizmet 
süreleri birlikte değerlendirilmek suretiyle kamu görevlilerine; hizmet süresi, göz
önüne alınarak en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı 
üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda hizmet teşvik primi ödenir. 
HİZMET SÜRESİ HİZMET TEŞVİK PRİMİ ORANI
5 YIL %100
10 YIL %200
15 YIL %300
20 YIL %400
25 YIL %500
30 YIL %600
35 YIL %70027
2- Birinci fıkra kapsamında hesaplanarak ödenecek hizmet teşvik primi tutarları;
a) Kadın kamu görevlilerine %25, 
b) Engelli kamu görevlilerine, engellilik oranları yönüyle ayırım yapılmaksızın %40
artırımlı ödenir. 
3- Hizmet teşvik primi, teşvik pirimi ödenmesi için gereken hizmet yılı süresinin 
tamamlandığı tarihi takip eden ayda maaşla birlikte ödenir. 
4- Hizmet teşvik priminden damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. 
MADDE 44- 657 SAYILI KANUNUN 4/C MADDESİ KAPSAMINDA (GEÇİCİ PERSONEL 
STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL:
1- 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/12/2011 tarihli ve 
2011/2543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici 
Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele 
Ödenecek Ücretler Hakkında Karar” kapsamında bulunan kamu görevlilerinin bu toplu 
sözleşmenin imzalandığı tarihteki ücretleri,  1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 
net 200 TL arttırılır. 
2- Birinci fıkrada belirtilen Karar ve 657 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında istihdam 
edilen kamu görevlileri hakkında, aynı Kararın birinci maddesinde yer verilen “bir mali 
yılda on bir ayı geçmemek üzere” hükmü ile bu hükmün dayanağını oluşturan 657 
sayılı Devlet  Memurları Kanunu’nun 4/C maddesindeki “Bir yıldan az süreli veya 
mevsimlik hizmet olduğuna” hükmü ve aynı sonucu doğuran sair mevzuat hükümler 
uygulanmaz. 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen kamu 
görevlileri, mali yılın tamamında istihdam edilir ve yürüttükleri görevin devam etmesi 
halinde istihdamlarına devam edilir. 
3- Birinci fıkrada belirtilen Karar kapsamında ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi 
kapsamında istihdam edilenlerden ilk defa geçici personel olarak görevlendirilenlere, 
yer değiştirme suretiyle atanan kamu görevlilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
kapsamında ödenen sürekli görev yolluğunun ödenmesine ilişkin usul ve esaslar 
çevresinde harcırah ödenir. 
4- Birinci fıkrada belirtilen Karar kapsamında ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesindeki 
personelin, aynı Kararın 7 nci maddesinde belirtilen brüt ücretlerine esas gösterge 
rakamları, ikinci fıkrada belirtilen tutar ayrıca ilave edilmek kaydıyla,
a) 2012 yılı için %16,
b) 2012 yılı gösterge rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2003=100 
Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2011 Aralık ayı endeksine göre değişim 
oranının yılı içerisinde yüzde 16’yı aştığı tarihten geçerli olmak üzere yüzde 16’yı 
aşan kısım kadar,
c) 2013 yılı için, (a) ve (b) bendi gereğince yapılan artışlar sonucu bulunan gösterge 
rakamı üzerinden %14,  28
d) 2013 yılı gösterge rakamları,  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2003=100 
Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2012 Aralık ayı endeksine göre değişim 
oranının dönem içerisinde yüzde 14’ü aştığı aydan geçerli olmak üzere yüzde 14’ü 
aşan kısım kadar
 artırılır. 
5- Birinci fıkrada belirtilen Karar kapsamında ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi 
kapsamında istihdam edilen kamu görevlileri; 657 sayılı Kanunun 4/a maddesi 
kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin yararlandığı, aile yardımı, yemek 
yardımı, ulaşım yardımı, kreş yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı 
ve giyecek yardımı ile benzeri sosyal hak ve yardımlardan emsali kamu görevlilerine 
uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda eşit miktarda yararlanılır. Bu fıkra 
kapsamında ödenen sosyal hak ve yardımlar brüt ücretlerine ilave olarak ödenir. 
6- Birinci fıkrada belirtilen Karar kapsamında  ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi 
kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerine, görev yaptıkları kurumda aynı işi veya 
görevi yürüttükleri 657 sayılı Kanunun 4/a ve 4/b maddesi kapsamında istihdam edilen 
emsali kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti dahil ücret ve sair adlar altında ödenen 
mali haklar ödenir. 
7- Birinci fıkrada belirtilen Karar ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam 
edilen kamu görevlilerinin istihdamlarına esas sözleşmeler, damga vergisinden muaf 
tutulur. 
8- Birinci fıkrada belirtilen Karar ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam 
edilen  kamu görevlileri, yıllık izin süreleri dahil olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4/A 
maddesi kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin yararlandığı izin haklarından 
faydalanır. 
9- Birinci fıkrada belirtilen Karar ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam 
edilen kamu görevlilerine ödenen iş sonu tazminatından damga vergisi dahil herhangi 
bir kesinti yapılamaz. 
10- Birinci fıkrada belirtilen Karar ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam 
edilen kamu görevlilerinden emekliye  ayrılanlara, 375 sayılı KHK’nin 1/d maddesi 
kapsamındaki tazminat ödenir. 
11- Birinci fıkrada belirtilen Karar ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam 
edilen kamu görevlileri, istekte bulunmaları halinde 1/1/2013 tarihi itibarıyla başkaca 
bir işleme gerek kalmaksızın 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kadrolara 
atanmış sayılırlar.   Atanılacak kadroların belirlenmesinde; geçici personel sıfatıyla 
yürüttüğü görevle aynı görevi yürüten 657 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında 
istihdam edilen kamu görevlisinin  190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına,  yürüttüğü 
görevle aynı görevi yürüten bu nitelikte kamu görevlisi bulunmaması durumunda 190 29
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla 
sınırlı olmak ve nitelikleri dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığınca ve bağlı sendikalarının üye sayısı toplamı itibarıyla en çok üyeye sahip 
Konfederasyonun müştereken belirlenecek memur kadrolarına atanması usulü izlenir. 
12- Bu maddenin 11 nci fıkrasında belirtilen haktan, 2011 yılında kamu kurum ve 
kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında istihdam edilen geçici 
personel de yararlanır. Askerlik, hastalık veya doğum izni, mahalli veya genel seçimler 
nedeniyle görevinden ayrılan geçici personelde yararlanır.  
13- Bu madde gereğince 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kadrolara 
atananların 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçirdikleri hizmet süreleri, 
öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış 
hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları 
kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından 
itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında 
herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.
14- Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu 
personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas 
olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas 
toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
15- Bu maddenin 13 ve 14 üncü maddesinde belirtilen haklardan, Kamu Personeli Seçme 
Sınavı’nda başarılı olmasına bağlı olarak 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamındaki 
memur kadrolarına atanan geçici personel de yararlanır. 
16- 657 Sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde geçirilen 
hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine
esas toplam hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilir. 
MADDE 45- 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ İLE DİĞER PERSONEL KANUNLARINA GÖRE 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 4924 sayılı 
Kanun,5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi, 2954 sayılı Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kanunu’nun 49 uncu maddesi, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 30 uncu maddesi, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışan kamu görevlileri, 
görev yaptıkları kurumun kuruluş kanunları uyarınca sözleşmeli personel 
pozisyonlarında çalışan kamu görevlileri ile 399 sayılı KHK’nin eki II Sayılı Cetvelde 
belirtilen unvanlarda sözleşmeli statüde çalışan kamu görevlileri, kurum ve 
kuruluşların merkez ve taşra teşkilatları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 30
ve bağlı iştiraklerde çalışmak yönüyle ayırım yapılmamak ve istekleri olmak kaydıyla 
başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamındaki 
memur kadrolarına atanırlar. 
2- Birinci fıkra kapsamında memur kadrosuna atanların atanacakları memur kadroları,  
657 sayılı Kanunun Geçici 37 nci maddesindeki usul ve esaslara göre tespit edilir. 
3- Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında memur kadrolarına atanlar dahil olmak üzere 
birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine dayalı olarak istihdam edilen sözleşmeli 
personelin bu statüde geçirdikleri hizmet süreleri, 657 sayılı Kanuna tabi memur 
kadrolarına atanmaları halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kazanılmış hak 
aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet 
sürelerinin hesabında değerlendirilir. 
4- Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki mevzuat kapsamında sözleşmeli personel 
statüsünde görev yapanlardan, 652 sayılı KHK’nin yürürlük tarihinden önce veya 
sonra bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine bağlı olmaksızın 657 sayılı 
Kanunun 4/A maddesi kapsamındaki memur kadrolarına atananların sözleşmeli 
personel statüsünde geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık derece ve 
kademelerinin tespitinde ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet sürelerinin hesabında 
değerlendirilir. 
MADDE 46- KAMU KONUTLARINDAN YARARLANMA HAKKI VE KAMU KONUTLARI ÜCRETİ :
1- Kamu kurum ve kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin Kamu Konutları 
Yönetmeliği kapsamında uhdelerinde bulunan kamu konutları, (hizmet tahsisli 
konutlar dikkate alınmaksızın) %80’ini sıra tahsisli konut kapsamında tahsis edilir. 
2- 399 sayılı KHK’ye personelden yararlandıkları kamu konutunun aylık kira bedeli, 
Katma Değer Vergisinden istisnadır. 
3- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı birimleri, Kamu Konutları 
Yönetmeliği kapsamında uhdelerinde bulunan kamu konutlarının %3’ünü, sadece 657 
sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (diğer personel kanunlarına tabi kurumlar için tabi 
oldukları kanunda engelli –özürlü- personel istihdamına ilişkin hüküm) kapsamında 
istihdam edilen kamu görevlilerinin sıra tahsisli olarak başvuru yapabileceği şekilde 
engelli-özürlü personel için ayırırlar. Engelleri-özürleri göreve başladıktan sonra 
oluşan kamu görevlileri de bu haktan faydalanır. Engelli-özürle kamu görevlilerinin bu 
fıkra kapsamındaki haktan yararlanması diğer kapsamdaki sıra tahsisli konutlar için 
başvuru yapmasına engel teşkil etmez. 
4- İlgili mevzuatında kamu konutları için belirlenen oturma süreleri; engelli-özürlü kamu 
görevlilerinden birinci derece engelli-özürlü olanlar için 36 ay, ikinci derecede engelli-31
özürlü olanlar için 24 ay, üçüncü derece engelli-özürlü olanlar için 18 ay arttırılmak 
suretiyle uygulanır. 
MADDE 47- İŞÇİ STATÜSÜNDE GEÇİRİLEN SÜRELERİN KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI VE EMEKLİ 
KESENEĞİNE ESAS AYLIKTA DEĞERLENDİRİLMESİ:
1- Kamu görevlilerinin işçi statüsünde geçirdikleri hizmet sürelerinin tamamı, çalışan 
süre ve söz konusu sürenin kamu veya özel sektör kuruluşlarında geçip geçmediği gibi 
hususlar yönüyle herhangi bir ayırım yapılmaksızın kazanılmış hak aylık derece ve 
kademelerinin tespitinde ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet sürelerinin hesabında 
değerlendirilir. 
MADDE  48- KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE GEÇEN ÇALIŞMA SÜRELERİ İLE DİSİPLİN 
CEZASI ALMAKSIZIN GEÇİRİLEN SÜRELER İÇİN İLAVE BİR KADEME VERİLMESİ:
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki ilave 
bir kademe verilmesi hakkından,  “mecburi olarak sürekli görevle atanma” şartı 
aranmaksızın madde içeriğindeki diğer şartları taşıyan bütün kamu görevlileri 
yararlanır. 
2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki ilave 
bir kademe verilmesinde aranan iki  yıl görev yapma şartı, engelli-özürlü kamu 
görevlileri bakımından bir yıl olarak uygulanır. 
3- Kamu görevlilerine disiplin cezası almaksızın geçirdikleri her dört yıl için ilave bir 
kademe verilir. Dört yıllık sürenin hesaplanmasında aylıksız izin de geçirilen süreler ile 
adaylık süresi de dikkate alınır. 
4- 657 Sayılı Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev 
unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden 
aylık almaya hak kazanan ve son dört yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası 
almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye 
yükseltilir.
MADDE 49- DİSİPLİN CEZALARINA BAĞLI OLARAK MALİ ve SOSYAL HAKLARDA KESİNTİ : 
1- Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarından, aylıktan kesme ve maaş kesimi gibi 
doğrudan mali ve sosyal haklarda kesinti yapılması yaptırımı öngören disiplin cezası 
uygulamaları hariç disiplin cezası nedeniyle herhangi bir kesinti yapılamaz. 
2- Aylıktan kesme ve maaş kesimi gibi disiplin cezalarının uygulanmasına bağlı olarak 
kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinden yapılacak kesinti; kamu görevlisinin sadece 
aylık  göstergesi ile maaş katsayısının çarpımıyla bulunacak tutar dikkate alınarak 
uygulanır.
MADDE 50- ADAY DEVLET MEMURLARI HAKKINDAKİ DİSİPLİN HUKUKU UYGULAMALARI: 
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında aday devlet memuru statüsündeki 
kamu görevlileri hakkında, 657 sayılı Kanun ve disiplin hukuku yönünden tabi 32
oldukları özel kanun hükümlerinde işlemiş oldukları fiilleri ve disiplin cezasını 
gerektiren halleri için öngörülen disiplin cezası dışında bir cezaya hükmedilemez veya 
öngörülen yaptırımdan daha ağır sonuçlar olan idari bir işlem tesis edilemez. 
2- Adaylık süresi içerisindeki kamu görevlileri hakkında göreve devamsızlık nedeniyle 
ilişik kesilmesinde, asli memurluğa atanan kamu görevlileri hakkındaki süreler 
uygulanır.
MADDE 51- ÖDÜLLENDİRME ESASLAR VE ÖDÜL TUTARI: 
1- Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre 
başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf 
sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu 
zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin 
üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin 
yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit 
edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde 
kaymakamlar tarafından  başarılarının niteliğine göre “başarı belgesi” ya da “üstün 
başarı belgesi” verilir. 
2- Kamu görevlilerine, birinci fıkrada belirtilen durum ve hallerin var olması ve aynı 
durum ve halleri için düzenlenmemesi kaydıyla birden fazla başarı veya üstün başarı 
belgesi verilebilir. 
3- Başarı belgesi verilen kamu görevlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden ayda 
maaşıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı  
tutarında başarı ödülü verilir. 
4- Üstün başarı belgesi verilen kamu görevlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden 
ayda maaşıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) dört katı 
tutarında üstün başarı ödülü verilir. 
5- Başarı ve üstün başarılı ödülünden, damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. 
6- Kamu görevlilerine, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli 
ikramiyesine esas toplam hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilmek üzere; her 
üç başarı belgesi ile her üstün başarı belgesi için ilave kademe ayrıca verilir. 
7- Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı; hizmet sınıfı, görev 
yapılan kurum ve diğer hususlar gözetilerek sınırlanamaz. 
8- Bu madde hükümleri, istihdamlarına esas mevzuat hükümleri yönüyle ayırım 
yapılmaksızın geçici personel ile sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen kamu 
görevlileri hakkında da uygulanır. 
9- Ödüllendirme esas ve tutarına ilişkin diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümleri 
aykırı olmaması kaydıyla yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.33
MADDE  52– İSTİHDAM FAZLASI OLARAK BELİRLENEN PERSONEL İLE KARDROSU 
KALDIRILAN DEVLET MEMURLARININ DURUMLARINA UYGUN KADROLARA VE DİĞER 
KURUMLARA NAKİLLERİ:
1- 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında kadroları kaldırılan devlet 
memurları ile özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi 
teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak 
belirlenen kamu görevlilerinden isimleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin nakilleri, öğrenimleri ve 
unvanları itibarıyla atanabilecekleri hizmet sınıfına dahil kadro ve unvanlara yapılır.
2- Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki haktan, 
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda 
istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer 
statülerdeki personel,
b) 657 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda müdür ve daha üst 
unvanlı kadrolarda bulunanlar ve danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda 
bulunanlar da yararlandırılır. 
3- Kadrolarının kaldırılmasına veya istihdam fazlası personel olarak belirlenerek 
nakilleri bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında diğer kurumlara yapılan 
personelin yararlanacağı zam ve tazminatlar ile mali ve sosyal haklarının 
ödenmesinde, nakledildikleri kadro ve unvana ait mali ve sosyal haklarının parasal 
karşılığının nakil  öncesi yürüttükleri görevlerden daha yüksek olması hali  hariç 
olmak üzere nakledildikleri tarihten önce yararlandıkları en yüksek oran, gösterge 
rakamı ve tutar dikkate alınır. Bu kapsamdaki personel, emsali kamu görevlilerinin 
yararlandığı artışlardan yararlandırılır. 
MADDE 53-DAVA VE TAKİPLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN VEKALET ÜCRETİNİN DAĞITIMI ÜCRETİ : 
1- 659 sayılı KHK’nin 14 üncü maddesi kapsamında kamu görevlisi statüsündeki 
avukatlara ödenecek vekalet ücreti tutarının üst sınırı; (60.000) gösterge rakamının 
memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt 
tutarının oniki katı’dır.
2- Dava ve takipler için öngörülen vekalet ücretinin ilgili kamu görevlilerine 
dağıtımında yukarıda yer verilen hükümlere aykırı olmaması kaydıyla 659 sayılı 
KHK’nin ilgili hükümleri uygulanır. 
MADDE  54-KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞÇİ STATÜSÜNDE İSTİHDAM 
EDİLENLERİN MEMUR STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ
1- Kamu kurum ve kuruluşları ve bunlara bağlı döner sermaye işletmelerinde bu toplu 
sözleşmenin imzalandığı tarihte görevlerine devam ediyor olmaları kaydıyla 4857 34
sayılı İş Kanunu kapsamında daimi statüde çalışanlardan, yükseköğrenim görmüş 
olup kamu görevlisi sıfatıyla da yürütülen işlerde görev yapanlar, bu sözleşmenin 
imzalandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde kurumlarına yazılı olarak istekte 
bulunmaları halinde işçi statüsünde yürüttükleri görevlere karşılık gelen memur 
kadrolarına atanırlar. 
2- 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ile bağlı ortaklıklarında bu sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla görevlerine 
devam ediyor olmaları kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında daimi 
statüde çalışanlardan yükseköğrenim görmüş olup idari birimlerde çalışan ve 399 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi kapsamındaki sözleşmeli 
personel ile benzer işleri görenler, bu toplu sözleşmenin imzalandığı tarihten 
itibaren 6 ay içerisinde kurumlarına yazılı olarak 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 3/c maddesi uyarınca sözleşmeli personel kadrolarına 
atanmak üzere başvurmaları halinde, durumlarına uygun kadrolara başkaca bir 
işleme gerek kalmaksızın atanırlar. 
3- Daha önce benzer şekilde işçi statüsünden birinci ve ikinci fıkradaki statülere 
geçirilenler de dahil olmak üzere birinci ve ikinci fıkra kapsamında statüleri 
değişenlerin, daimi işçi statüsünde geçirdikleri hizmet süreleri yeni geçirildikleri 
statüde geçmiş sayılır. Bu süreler, kazanılmış hak aylığına esas derece ve 
kademelerin tespiti ile ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet sürelerinin hesabında 
da değerlendirilir. 
MADDE 55-KAMU GÖREVLİLERİNİN ANAYASAL HAKLARINI KULLANMASI VE TEMİNAT 
ALTINA ALINMASI: 
1- Kamu görevlilerine, görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle;
a) Düşünce ve kanaat hürriyeti,
b) Düşünceyi açıklama hürriyeti,
c) Din ve vicdan hürriyeti, 
d) İbadet hürriyeti,
e) Siyaset (Seçme-Seçilme) Hakkı, 
f) Çalışma Hakkı, 
g) Örgütlenme, (Sendika üyeliği, toplu sözleşme ve grev hakkı)
h) Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
konularında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlama uygulanamaz. Bu hakların 
kullanımını imkansızlaştıran veya zorlaştıran ya da bu hakların kullanılması halinde 
ilgililer hakkında disiplin cezası verilmesini öngören mevzuat hükümleri uygulanmaz. 35
2- Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada sayılan haklardan işyerlerinde 
kullanılabilecek olanların kullanımına ilişkin gerekli tedbirleri alır ve kuralları hayata 
geçirir. 
MADDE 56-YAŞ ŞARTI ARANMAKSIZIN EMEKLİ OLABİLECEK KAMU GÖREVLİLERİ: 
1- Tam emekli aylığı bağlanması için gereken hizmet süresini tamamlamış olan kamu 
görevlileri, ilgili mevzuatında belirtilen yaş şartı hükmü uygulanmaksızın emekliye 
ayrılabilirler. 
MADDE 57-DİSİPLİN CEZALARININ AFFI:
1-Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında 
kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa
vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran 
disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu 
maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına 
dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma 
cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve 
diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında  14/2/2005 
tarihinden bu sözleşmenin imzalandığı tarihe kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş 
disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.
2-14/2/2005 tarihinden bu sözleşmenin imzalandığı tarihe kadar işlenen ve af 
kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer 
hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan 
disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin 
cezaları uygulanmaz.
3- Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, 
ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.
MADDE 58- AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA İLİŞKİN TEŞHİS, TEDAVİ İLE PROTEZ GİDERLERİ:
1- Kamu görevlilerinin, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest çalışan diş 
hekimlerine yaptırdıkları, ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis ve tedavi giderleri ile bu 
kapsamda ağız ve diş protezlerine ilişkin  giderler,  Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından karşılanır. 
MADDE 59- HASTAYA REFAKAT:
1- Kamu görevlilerine, bakmakla yükümlü olduğu veya ana-baba, eş ve çocukları ile 
kardeşlerinden birinin hastalığı halinde, hekim tarafından başka sağlık kurumuna 36
sevkinin öngörülmesi ve sevk sırasında hastaya refakat öngörülmesi kaydıyla görev 
yaptığı birimi bilgilendirmek kaydıyla hastaya refakat edebilir.
MADDE 60- CENAZE ARACI TAHSİSİ:
1- Kamu görevlilerine, kendisinin, eş ve çocukları ile birinci derece kan ve sıhri 
hısımlarının vefatı halinde, kurumları tarafından defnedileceği alana nakli için gerekli 
araç ücretsiz olarak tahsis edilir. 
MADDE 61- VARDİYA TAZMİNATI:
1- Vardiyalı çalışan memurlara da vardiya tazminatı ödenir. Vardiyalı çalışan memurların 
özel hizmet tazminatları ve ek özel hizmet tazminatları ile iş riski ve iş güçlüğü 
tazminatları %50 artırımlı olarak ödenir. Sözleşmeli personel ise emsali memura göre 
aynı oranda bu tazminattan faydalandırılır. Vardiyaya gelen memurların statü ayrımı 
olmaksızın yemekleri kurum bütçesinden karşılanır. 
MADDE 62- TABİ AFETLERDE YARDIM ÖDENEĞİ VE AVANS: 
1- Doğal afet veya benzeri durumlarda yaşanan bölgelerde görev yapan personele ek 
ödeme tutarları, doğal afet veya benzeri durumun gerçekleştiği tarihten itibaren üç 
ay süreyle bir kat artırımlı ödenir.
2- Kamu görevlilerine, birinci fıkrada öngörülen durumların varlığı ve  talepleri halinde 
faiz işletilmemek ve 48 ayda geri ödenmek kaydıyla maaşlarının 4 katı tutarında avans 
verilir.
MADDE 63- AĞIR HASTALIK HALLERİNDE AVANS:
1- Kamu görevlilerine, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin 
(eş,çocuk, anne, baba ve birinci derece kan ve sıhri hısımlarının), ağır hastalıklarının 
tedavisinde, organ ve doku nakilleri ile maliyeti yüksek tıp uygulamasını gerektiren 
teşhis ve tedavi hizmeti gerektiren durumlarda talepleri halinde, faiz işletilmemek ve 
48 ayda geri ödenmek kaydıyla maaşlarının 4 katı tutarında avans verilir.37
III. BÖLÜM 
TOPLU SÖZLEŞMENİN 
UYGULANMASINA ve DİĞER 
HUSUSLARA İLİŞKİN 
HÜKÜMLER38
MADDE 64 - UYGULAMA ESASLARI:
a) Sözleşmenin Bütünlüğü: Sözleşme, gerek maddelerinin açık anlamları ve gerekse 
ruhu ile değindiği tüm hususlarda geçerlidir.
b) Yorum: Sözleşme hükümleri amacı dışında yorumlanamaz.
c) Memurlara Uygulanması: Bu sözleşmenin imzalandığı tarihte kamu görevlileri 
sendikalarına üye olan kamu görevlileri, toplu sözleşme ikramiyesi dahil toplu sözleşme 
hükümlerinden yararlanır. 
d) Sözleşmenin Yürütümü:  Sözleşmenin yürütülmesini Kamu İşvereni heyeti Başkanı 
ile ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı birlikte sağlar. Taraflar; Yönetim Kurulu ve 
yetkilileri ile vekilleri tarafından temsil edilirler. Sendikaya bağlı Şubeler, faaliyet alanları 
dâhilindeki işyerlerinde Sendika üyelerini ilgilendiren uygulamaları izlemeye, İşverenler veya 
İşveren vekilleriyle temas etmeye yetkilidirler.
e) Uyuşmazlıkların Giderilmesi: Taraflar, uyuşmazlıkları aralarında halletmek için çaba 
gösterirler. Bu amaçla yapılacak bir toplantı çağrısına, karsı tarafın uyması zorunludur. 
Çağrıda bulunan taraf, görüşülmesini istediği konuları ve toplantı tarihini en az 10 (on) gün 
öncesinden karşı tarafa bildirir. 
MADDE 65 – KAMU İŞVERENİNİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE SORUMLULUĞU:
A) Kamu İşvereni, mevzuat ve (ilgili Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Başbakanlık 
Genelgesi), Toplu Sözleşmeye aykırı olmamak üzere, işin tanzimi ve işyerinin sevk ve 
idaresiyle ilgili kararlar almaya ve bunları uygulamaya yetkilidir.
B) İşveren;
a) İşyerlerinde iş güvenliği ve çalışan sağlığı bakımından gereken tedbirleri zamanında 
ve noksansız almak, uygulamak ve denetlemek,
b) Memur ücretlerinin zam ve ek ödemelerinin zamanında ve noksansız olarak 
ödenmesini sağlamak, 
c) Konfederasyon, sendika ve memurlara karşı gerek mevzuat (ilgili Kanun, 
Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Başbakanlık Genelgesi) ve gerekse Toplu Sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmek,
d) İşyerlerini, Memurun hizmet yapmaya amade bulunması kaydıyla, gereken çalışma 
koşulları ile memurların hizmet görmesine hazır bulundurmak, 
hususlarında sorumluluk taşır.
MADDE 66 - MÜRACAATLARIN CEVAPLANDIRILMASI:
2- Konfederasyon veya sendika tarafından Kamu işverenini, işveren vekilini, sendikayı 
veya memurları ilgilendiren konularda yazılı olarak yapılacak müracaatlara işveren 
ve işveren vekilince gerekli incelemeyi müteakip 10 gün içinde cevap verilmesi 
zorunludur.39
MADDE 67 – FERDİ ŞİKÂYET HAKKI:
1- Toplu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin kendisi hakkında uygulanmaması, eksik 
uygulanması veya yanlış uygulanması veya çalışma hayatını düzenleyen mevzuattan 
doğan aksaklıklar sebebiyle zarar gören memurlar, durumu işyeri sendika
temsilcisine bildirir. İşyeri Sendika temsilcisi konuyu en yakın amiri veya vekiliyle halle 
çalışır. İşyeri kademesinde uzlaşma olmadığı takdirde, Sendika temsilcisi konuyu 
Sendikasına iletir. Sendika konuyu İşveren veya İşveren vekiline aksettirir ve sorunun 
müştereken karara bağlanmasını talep eder.  Şikâyetleri dolayısıyla hiçbir sendikalı 
memur sorumlu tutulamaz, haklarında idari tedbir ve karar alınmaz.
MADDE 68 - SOSYAL FAALİYETLERDE YARDIMCI OLMA, YAZLIK VE KIŞLIK SOSYAL 
TESİSLERDEN YARARLANMA:
1- Kamu İşvereni, Konfederasyon veya Sendikaların sendikalı memurlar için yapacakları 
sosyal faaliyetlerinde ve üyelerinin sosyal konulardaki ihtiyaçları için önceden izin 
alınmış olması kaydıyla yardımcı olur, salon, araç ve gereçlerden ücretsiz olarak
yararlandırır. 
2- Memurların bedenen ve ruhen gelişmesini sağlamak amacıyla imkân nispetinde 
sportif, kültürel ve eğitim faaliyetleri için işveren yer ve malzeme temin eder. Kamu 
işveren vekili kurumlarda bulundurulmak üzere, çalışan personelin mesleki 
becerilerini geliştirmek için o hizmet koluyla ilgili ulusal dergi vb yayınlardan temin 
eder. 
3- İşverene ait sosyal tesislerden ve misafirhanelerden ayırım yapılmaksızın tüm kamu 
görevlilerinin yararlanmaları esastır.
4- Tedavi maksadıyla gelen memurun eş ve çocukları ile bakmakla mükellef olduğu ana 
ve babaları ve Sendika ile ilgili Şube yöneticileri de misafirhanelerden imkânlar 
nispetinde yararlanırlar.
5- Yüksek okullarda veya üniversitelerde okuyup, yılın bazı dönemlerinde sınav 
sebebiyle farklı şehirlerden gelen memur çocukları sınava gireceklerini 
belgelendirmek kaydıyla misafirhanelerden imkân dâhilinde kurum personeli tarifesi 
üzerinden yararlandırılırlar.
MADDE 69 - İLAN PANOLARI:
1- İşyerlerinde; Konfederasyon, Sendika ve ilgili Şubenin ilanlarının asılmasına mahsus 
sorumluluğu Sendikaya ait olmak ve anahtarı Sendika veya Şubede bulunmak üzere 
kurum tarafında yaptırılmak kaydıyla kilitli bir ilan panosu bulunması sağlanır.
2- İşyeri, geniş bir saha dâhilinde birden fazla binalardan teşekkül ediyorsa, aynı ilan 
panolarından bu binaların uygun yerlerine de konulur. Bu ilanlar ilan panolarından 
başka bir yere asılamaz.
MADDE 70 - MEMURLAR İLE İLGİLİ GENELGE VE YAYINLAR:40
1- Kamu İşveren Yetkilisi; Memur, Toplu Sözleşme ve uygulama ile ilgili olarak 
yayınlayacağı (Gizlidir) kaydı taşımayan genelgelerle varsa işyeri bültenleri ve 
memurun yararlanabileceği sair yayınlardan yeteri kadar nüshayı Konfederasyon, 
Sendika ve ilgili Şubeye yazılı veya elektronik posta ortamında gönderir.
MADDE 71 - SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ:
1- Toplu Sözleşmenin uygulandığı işyerlerinde Sendikanın veya Şubenin talebi halinde 
Kamu İşvereni, sıhhi şartları haiz ve içerisinde masa, sandalye, dosya dolabı, 
bilgisayar, internet, dâhili telefonu bulunan ve çağın gerektirdiği diğer teçhizatları 
olan, giderleri kurumca karşılanacak bir temsilcilik odası tahsis eder. Bu yerler 
sendikal faaliyetler dışında kullanılamaz.
2- O işyerinde yetkili sendikanın hiç üyesi yoksa Toplu Sözleşmenin takibi için 
sendikanın şubesi ya da temsilciliği bir üyesini görevlendirir.
3- Bir iş yerinde en çok üye kaydetmiş sendikanın dışında faaliyette bulunan sendikalar 
da, işyerinde üyesi bulunması kaydıyla sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ve 
koordinasyonunu sağlamak üzere o iş yerinde bir sendika iş yeri temsilcisi 
belirleyebilirler.
MADDE 72 – SENDİKA, ŞUBE YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNİN İŞYERİ SENDİKAL FAALİYETLERİ 
İLE TEMİNATLARI VE ÜST KURUL YÖNETİCİLİKLERİ:
1- Sendika ve ilgili şube yönetici ve temsilcileri işyerlerinde sendikal faaliyetlerde 
bulunabilirler.
2- Sendika ve ilgili Şube yetkilileri, üyelerini veya Sendika ve Şubeyi ilgilendiren 
konularda işyerlerinde, İşveren veya vekiliyle görüşmek hakkına haizdirler. Keza Kamu 
İşvereni veya vekiliyle mutabık kalmak kaydıyla, üyeleriyle münferit görüşmelerde 
bulunmak ve işyerlerini gezmek hakkına sahiptir. Toplu olarak yapılacak görüşmeler 
için izin alınması esastır.
3- İşyerinde çalışan Sendika ve ilgili Şubenin yönetim, denetim, disiplin kurulları başkan 
ve üyeleri ile işyeri Sendika temsilcileri sırf sendikal faaliyetleri nedeniyle 
cezalandırılamaz. Bu yönetici ve temsilciler rızaları dışında meslekleri ile ilgili olmayan 
bir göreve nakledilemezler ve tayinleri çıkartılamaz. Her ne sebeple olursa olsun bu 
kişiler geçici görevle görevlendirilemezler. Yönetici ve Temsilcilerin teminatına ilişkin 
diğer hususlarda yasal hükümler uygulanır.
4- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına profesyonele ayrılanların bu 
görevlerinde geçirdikleri sürelerde dikkate alınır.
MADDE 73 – SINAV KURULLARI VE SINAV ÇEŞİTLERİ, DUYURUSU, SORULARI, SINAV SONU 
YAPILACAK İŞLEMLER, İLANI, İTİRAZ VE İTİRAZLARIN KABUL EDİLEMEYECEĞİ HALLER:
1- Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa alınacaklar hakkında personel istihdamı için 
gerçekleştirilecek sınav kurullarında Toplu Sözleşmenin tarafı Konfederasyonun veya 
o hizmet kolunda yetkili sendikanın bir temsilcisi bulunur. Konfederasyon veya 41
sendikanın görevlendireceği temsilciler diğer sınav kurulu üyelerinin yetkisine 
sahiptir. 
2- Sınavlar yazılı, sözlü uygulamalı veya mülakat türlerinden biri, birkaçı veya tamamının 
uygulanması suretiyle yapılabilir.
3- Her statüde memur alınması gerektiğinde, öncelikle göreve alınacak memur yoksa 
kamu işvereni;
a) sınav açılacak unvan ve pozisyonun ücret grubunu ve unvanını,
b) bu unvan ve pozisyona kaç kişinin alınacağını,
c) görev yerlerini, 
d) aranacak nitelikleri,
e) yapılacak sınav türünü,
f) sınav yerini, tarihini ve saatini,
g) sınav için başvuru şeklini, 
h) en geç başvurulacak tarihi,
belirleyen bir sınav duyurusu düzenler. Kamu işvereni, bu duyuruyu en az 15 gün önce 
ilan eder ve bu ilanının bir örneğini sendika yetkililerine verir. 
4- Yazılı sınavın veya testlerin soruları ve karşılık notları ve gerekli sınav süresi sınav 
kurulu tarafından tespit edilir. Sınav sonunda sınav kurulu tarafından;
a) sınava kaç kişinin girdiği,
b) sınavı geçersiz sayılan olup olmadığını,
c) sınav kurulunun kimlerden teşekkül ettiğini,
belirten bir tutanak, sınav mahalli terk edilmeden aynı yerde düzenlenir.
5-Sözlü sınavlarda sınav kurulları önceden belirlenen objektif kurallar nispetinde 
değerlendirme yapacaklardır.
6-Kamu işvereni, sınav öncesinde veya sınav süresinde veya sınav sonrasında yapılan 
işlemleri inceler. Bu incelemeye göre sınavın bütün sonuçlarının toplu sözleşmeye 
uygunluğu saptanırsa, “Kesin Sınav Notları Sıralama Cetveli” düzenlenerek onaylanır.
7-Kamu işverenince onaylı bu liste sınav gününden sonra geçecek 7 gün içerisinde ilan 
edilir. Seçilenlerden başka, başarı gösterip de ihtiyaç sayısından arta kalanlar yapılacak 
bir sonraki sınav tarihine kadar yedeğe alınırlar.
8-Yapılan sınavların sonuçlarına sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sınavlara itiraz 
süresi 15 günden az olmamak kaydıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir. 
9- Sınav sonuçlarına itiraz varsa, itirazların incelenip bir sonuca bağlanmasına kadar, 
sınav sonuçları yürürlüğe konulmaz, askıda tutulur. Sınav itirazlarının kabul 
edilemeyeceği haller;
a) sınava girmek için duyuruda, belirtilen sürede belirtilen mercie sınava girmek için 
başvurmayanların,
b) sınav giriş belgesi almayanların,42
c) sınav kurulunca sınavdan uzaklaştırılanların,
d) sınav kağıdı sınav kurulunca geçersiz sayılanların,
e) sınav sonucuna süresi içinde yazılı itiraz etmeyenlerin,
itirazları kabul edilmez ve incelemeye alınmaz.
MADDE 74  – İLK TANITMA EĞİTİMİ (ORYANTASYON)
1- İşe yeni alınan memur göreve başladığında, kamu işvereninin o işyerindeki ilgili 
birimlerce genel olarak;
a) işyeri olan kurum veya kuruluşun özellikleri, 
b) işin ve atandığı görevin özellikleri,
c) işyerindeki yetkili amirler, iş yerinin bağlı olduğu amirler, işyerinin kuruluş şeması,
d) kamu işverenine başvurma ve yakınma usulleri,
e) alacağı ücret, zamlar, diğer haklar, ücretin artması durumları,
f) işe devam, imza föyü ya da elektronik kart,
g) ücret ödeme zamanı, banka hesabı,
h) ödüllendirme ve cezalandırma hükümleri, iş güvenliği ile ilgili önlemler,
ı) kendisine teslim edilecek teknik ekipmanların özellikleri, arıza durumları, 
eksikliklerin nasıl giderileceği ve benzeri diğer hususları,
i) sendikal hakları ve faaliyetleri, 
kapsayan bir ilk yönlendirme eğitimine tabi tutulur.
MADDE 75- STATÜ, ATAMA, YER DEĞİŞTİRME VE GÖREVDE YÜKSELME:
2- Her memurun ifa ettiği görev unvan, pozisyonda ve görevinin gerektirdiği işte 
çalıştırılması asıldır. Her türlü yer değişikliklerinde prensip olarak memurun rızasının 
alınması şarttır. Özel bir bilgi ve tecrübeyi gerektiren işler, bu nitelikleri haiz olmayan 
memurlara gördürülemez. İş ve işyeri değişikliği hiç bir zaman ceza mahiyetinde olamaz. 
İş ve işyeri değişiklikleri yazılı emir ile olur ve atamaya yetkili amir tarafından verilir. 
3- Kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değiştirmelerinin sağlanması için, 
İlgili kurumlar tarafından sınav boşalan kadrolar göz önüne alınarak en fazla iki yılda bir 
yapılır. Kurum ve kuruluşlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı uygulamasına 
tabi kadroları için doğrudan sınav yapabilirler. Aynı unvan grubunda bulunan kadrolar 
için boş kadro sayısının 10 (on)’u aşması halinde kurumlar görevde yükselme sınavı veya 
unvan değişikliği sınavı için duyuruda bulunurlar.
4- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki özel güvenlik personeli en fazla 50 yaşına kadar bu 
görevde bulunacaktır. 50 yaşını aşan bu personel Genel İdari Hizmetleri sınıfında diğer 
unvan pozisyonlarda değerlendirilmek üzere atamaları yapılır.
5- Özel güvenlik görevlileri kurumlarda emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilecektir. Bu 
personele silah tazminatı verilecektir.
6- Emekli olan güvenlik görevlilerine silahları amortisman bedelleri düşülerek satın alma 
imkanları sağlanacaktır. 43
7- Aşçılık meslek lisesi ve yüksek meslek okulu mezunları veya 4 yıllık fakülte mezunu
olanlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları teknik hizmetler sınıfında 
değerlendirilir.
8- Özel Güvenlik görevlileri unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarına diğer 
personel gibi katılır.
10- Sağlık sorunları nedeniyle güvenlik görevinden ayrılan personel genel idari hizmetler 
sınıfında kendi unvan veya pozisyonuna uygun görev atanırlar. (güvenlik görevlisi şef, 
amir, memur)
11-Koruma Güvenlik Amir Yardımcısı unvanı iptal edilerek Koruma Güvenlik Amiri 
unvanıyla, Koruma Güvenlik Grup Şefi unvanı iptal edilerek Koruma Güvenlik Şef 
unvanıyla ve Koruma Güvenlik Müdür Yardımcısı unvanı da iptal edilerek Koruma 
Güvenlik Müdür unvanıyla birleştirilmiştir.
MADDE 76 - FAZLA ÇALIŞMA:
1-Sağlık durumlarının fazla çalışmaya elvermediği sağlık raporu ile belgelenmiş 
memurlara fazla çalışma yaptırılamaz.
2-Fazla çalışma süresiyle ilgili olağanüstü hallerde veya zorunlu sebeple fazla 
çalıştırmada yasa hükümleri uygulanır.
3-Fazla mesai listelerinin tanziminde memurların eşit olarak yararlandırılmalarını ve 
dinlenmelerini sağlamak bakımından aynı memurların devamlı görevlendirilmemelerine 
özen gösterilir. Memur dilerse fazla çalışma yaptırılacağına ilişkin onayı görmek 
isteyebilir. Kendisine onay gösterilmediği takdirde fazla çalışma yapmaktan imtina 
edebilir. Bu taktirde memur hakkında disiplin kovuşturması yapılamaz. 
4-Önceden yazılı emir ve onay düzenlenmesine imkân olmayan durumlarda fazla çalışma 
yaptırılması halinde, fazla çalışmanın yapıldığı ve süresi veya fiili durumu belgelemek 
kaydıyla en kısa zamanda onaya bağlanır. 
5-Fazla çalışma, yetkili amirin yazılı emriyle olur. 
MADDE 77 - VARDİYALI ÇALIŞMA:
1- Vardiya postalarının sayısına Kamu İşverence karar verilir. Genel olarak günlük 24 saat 
faaliyet gerektiren işlerde üç, 16 saat faaliyet gerektiren işlerde ise iki posta çalıştırılır.
       Vardiya çalışma düzenlenirken;
a) Gece vardiyasına giren postalar en fazla bir hafta süre ile bu durumda kalırlar. Gece    
vardiyasında çalışanların diğer vardiyaya alınması ve bu suretle postaların nöbetleşe olarak 
gündüz vardiyasına girmeleri sağlanır. Memurların rızası ile gece ve gündüz postalarında on 
beşer günlük nöbetleşmeye gidilebilir.
b) Vardiya postalarının değiştirilmesinde memurlar, ilgili mevzuat uyarınca çıkarılan 
tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla sürekli olarak on altı saat dinlenmeden yeniden 
vardiyaya sokulamazlar.44
2- Vardiyalı memurların hafta tatilleri, vardiya periyotlarına göre 32 saatten az olmamak 
üzere kamu işverenince düzenlenir ve uygulanır.
MADDE 78 - VARDİYA İŞLERİN DÜZENLENMESİ:
2- Vardiya cetvelleri kamu işvereni tarafından düzenlenerek her ay işyerlerinde ilan 
olunur. Aylık verdiye cetveli düzenlenmesi gereken işyerlerinde, cetveller düzenlenirken 
veya işin gereği olarak değiştirilirken toplu sözleşmenin tarafı konfederasyon ya da 
sendikanın da görüşü alınır.
3- Memurun vardiya çalışma saatleri arasında en az 16 saatlik zaman aralığı 
bulundurulur. 16 saatin hesabında fazla mesai çalışmaları nazara alınmaz. Vardiya 
dönüşlerinde veya sair zaruri sebeplerle 8 saat ara ile vardiyaya çağırılan memurun 7,5 
saatlik çalışmasına karşılık o güne ait ücreti ile birlikte (iki) günlük ücret daha ödenir. 
3- Bir memur iki haftadan fazla gece vardiyasında çalıştırılamaz.
MADDE 79- ÜCRETLİ İZİN:
1- Toplu Sözleşme hükümleri çerçevesinde kamu görevlilerinin yıllık ücretli izin hakları 
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;
a)   Hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla (10 yıl dahil) kadar olanlara yılda 20 mesai günü, 
Hizmet süresi 10 yıldan yukarı olanlara yılda 30 mesai günü izin verilir. 
b) Tabi afet, salgın hastalık ve olağan üstü haller dışında yıllık izin kesintiye 
uğratılamaz.
c)  Yıllık ücretli izin memurun isteği halinde bütün veya parça parça ve istediği 
zamanda kullandırılır. Yıl içerisinde izin kullanmayan memurun izni ertesi yıla devreder. İşin 
gereği iki yıl üst üste kullandırılmayan geçmiş yıllara ait izinlerin tamamı üçüncü yıl içerisinde 
mutlaka kullandırılır. 
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ücretli ve mazeretli izin haklarının 
tamamından kamu görevlilerinin tümü statü farklılığı gözetilmeksizin faydalandırılacaktır.
2- Kamu Görevlilerine Toplu Sözleşmeyle birlikte verilecek diğer ücretli izinler;
a) Kamu görevlisinin kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi halinde 10 mesai günü,
b) Eşinin doğum yapması halinde 10 mesai günü babalık izni,
c) Eş ve çocuklarının, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşlerinin ölümü halinde 
10 mesai günü,
d) Kamu görevlisinin kendisinin, çocuklarının, ana veya babasının ve kayın hısımlarının 
tabii afetlere maruz kalması halinde 7 mesai günü, 
e) Eşi veya çocukları ile ana ve babasının, kayın hısımlarının ağır bir hastalık veya trafik 
kazasına maruz kalıp, tedavi maksadıyla hastaneye götürülmesi veya yatması halinde tevsik 
edilmek kaydıyla her defasında 3 mesai günü,
f) Çocuklarının sünnetlerinde 1 mesai günü 
ücretli izin verilir.45
3- Çalışan kamu görevlisine eş, çocuk ve bakmakla mükellef olduğu ana ve babasının, 
kayın hısımlarının yetkili hekimlerce, kendi ikamet ettiği mahalden başka bir 
mahaldeki sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde hastasına refakat etmesi izini 
verilir.
4- Kadın kamu görevlisine doğumunun ilk altı ayında 4 saat, ikinci altı ayında 2 saat
olmak üzere bebeklerini emzirmeleri için süt izni verilir.
MADDE 80- ÜCRETLİ MAZERET İZNİ:
1- Kamu görevlisine özel veya resmi işlerini takip için talebi halinde yılda 10 mesai günü
ücretli mazeret izini verilir. Kamu görevlisi bu izni bir defada veya parçalı kullanmayı 
talep edebilir. Bu iznin talep edilmesinde yıllık izninin kullanılıp kullanılmadığı göz 
önünde bulundurulmaz.
MADDE 81 - ÜCRETSİZ İZİN:
1- Kamu görevlilerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104. ve 105. 
Maddelerinde belirtilen ücretsiz izinlerden hariç olmak üzere,  mazeretleri halinde 
yılda 45 güne kadar ücretsiz izin verilebilir. 
MADDE 82 - SENDİKAL İZİNLER:
1- Baş temsilci ve Temsilci İzinleri:
Baş temsilciye, temsilcilik görevlerinin gerektirdiği faaliyetlerde bulunabilmesi için aşağıda 
düzenlenen şeklide ücretli izin verilir.
Kamu görevlisi sayısı 0-200 kişi olması durumunda haftalık izin süresi (4) saat,
Kamu görevlisi sayısı 201-600 kişi olması durumunda  haftalık izin süresi (5) saat,
Kamu görevlisi sayısı 601-1000 kişi olması durumunda  haftalık izin süresi (6) saat,
Kamu görevlisi sayısı 1001-2000 kişi olması durumunda  haftalık izin süresi (7) saat,
Kamu görevlisi sayısı 2000 kişiden fazla olması durumunda  haftalık izin süresi (8) saat 
ücretli izin verilir.
İstekleri halinde, Şube Yöneticisi ve Baş temsilci, imkanları nispetinde gündüz 
vardiyasında çalıştırılır. Baş temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, 
Konfederasyon,  Sendika merkezi veya ilgili Şubenin İşverene yapacağı yazılı veya sonradan 
yazı ile doğrulamak koşuluyla sözlü talebi üzerine bu süreyi talep edilen yerde de geçirebilir. 
Sendika veya ilgili Şube bu talebi aylık olarak da bildirebilir.
MADDE 83 - İSYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI :
1-Kamu İşvereni, işyerinde çalışanların sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak ve korumak 
için işyerinin büyüklüğünü, işyerinde çalışan kamu görevlisi sayısını, yapılan işin türü 
ve özellikleri ile ağırlık ve tehlikelilik derecesini o yerdeki iklim icaplarını çalışanların 
yaş ve cinsiyet durumlarını göz önünde tutarak iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 
hükümleri dairesinde gerekli düzenlemeleri yapmak, her türlü önlemi almak gerekli 
araç ve gereçleri, bu hususta görevli yeteri kadar personeli bulundurmakla 
yükümlüdür.46
2- Kamu işvereni, atölye, laboratuar ve benzeri kapalı yerlerde ısı durumunu ve 
havalandırılmasını sağlığa uygun olarak sağlamakla yükümlüdür.
3- İş sağlığı ve güvenliği kurulları olan kurumlarda kamu görevlilerini temsilen işyeri 
sendika temsilcisi yer alır.
4- Fabrika, Atölye, Yeraltı, Yerüstü açık arazi şartlarında çalışan kamu görevlilerinin 
maruz kaldıkları iş kazaları ve meslek hastalıkları sorumluluklarından dolayı kurum 
tarafından sigorta yapılması ve primlerinin kurum tarafından ödenmesi sağlanır.
MADDE 84 - MEMURUN EGİTİMİ:
1- Kamu İşvereni, çalıştırdığı kamu görevlisinin veriminin yükseltilmesine dönük olarak 
mesleki bakımdan yetişme ve gelişmelerine yönelik eğitimlerin yapılmasını sağlar.
2- İşveren tarafından düzenlenen eğitimlere iştirak edenler, İşverence temin edilecek 
yatakhanelerde iskân edilirler. Bu kamu görevlileri hakkında  Toplu Sözleşmenin Harcırahla 
ilgili hükümleri uygulanır. Bu seminer veya kurslar için salon ve araç,-gereç İşverence temin 
edilir.
3- Toplu Sözleşmenin tarafı Konfederasyon ve bağlı sendikaları tarafından 
tertiplenecek seminer veya konferanslar için, İşveren kendi salon, araç ve gereçlerini bedelsiz 
olarak tahsis eder.
MADDE 85- BOŞ KADROYA VEKALET ÜCRETİ:
Kamu görevlileri, vekâlet ettikleri kadro ve görevin unvanı yönüyle ayırım 
yapılmaksızın vekalet ettikleri boş kadronun haklarından faydalandırılırlar.
MADDE 86- MEMUR ARAÇLARI İÇİN PARK YERİ:
1) Kamu görevlileri çalıştıkları kurumların otoparklardan ücretsiz olarak faydalandırılır
2) Aracı bulunan engelli kamu görevlisi sayınca özel oto park yerleri tahsis edilir.
3) Özel giriş kartıyla giriş yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kartlar araçlar olan 
kamu görevlilerine de tahsis edilir.
MADDE 87 - YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK MEMURLAR:
Kamu İşverenince yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerine, yurt dışında 
bulundukları süre zarfında;  Toplu Sözleşmenin harcırahla ilgili hükümlerine  göre yurt dışı 
geçici görev yolluğu ile gidiş-dönüş masrafları ödenir.
MADDE 88 – YURT İÇİ SEYAHATLERDE UYGULAMALAR:
Yurt içi seyahatlerde görevli kamu görevlileri 600 km üzerindeki mesafelerde ayrım 
yapılmadan uçak seyahatinden faydalandırılırlar.
MADDE 89 - TAYİN YÖNETMELİKLERİNE GÖRE TAYİNLERİN YAPILMASI:
Kamu görevlilerinin tayinleri kurumların yer değiştirme yönetmeliklerinde belirtilen 
puanlama göz önünde bulundurularak yapılır.
MADDE 90 - KOMİSYONLARDA SENDİKA TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI:47
Kamu kurumlarında oluşturulan Lojman, ihale, görevde yükselme ve unvan 
değiştirme sınavları, spor  ve bu gibi komisyonlarda yetkili işyeri kamu görevlileri sendika 
temsilcisi yer alır.
MADDE 91 -YÜRÜRLÜK:
İş bu Toplu Sözleşme, 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer ve 
hükümleri 31.12.2013 tarihine kadar yürürlükte kalır. 
MADDE 92 –İMZA-YÜRÜTME:
İş bu Toplu Sözleşme, taraf yetkililerince …………………………. Tarihinde imza altına 
alınmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET