gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ULAŞTIRMA LİMAN PERSONEL SORUNLARI BAKANLIĞA İLETİLDİ

Türk Ulaşım Sen, Ulaştırma Bakanlığı taşra teşkilatları (Ulaştırma Bölge Müdürlükler Liman Başkanlıkları) çalışanların sorunları tespit etti. Tespit edilen konular Bakanlığa iletildi.

23 Ağustos 2014 Cumartesi 20:10
ULAŞTIRMA LİMAN PERSONEL SORUNLARI BAKANLIĞA İLETİLDİ

Türk Ulaşım Sen yaptığı çalışmada;


1.     FAZLA ÇALIŞMA; 16 Nisan 2014 tarih 28974 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan2014/5 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 1. Maddesinde; "Kamugörevlilerine; belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadığı sürece, günlük çalışma saatleri dışında fazlaçalışma yaptırılmayacaktır." denilmektedir


Başbakanlık Genelgesinin bu amir hükmüne rağmen Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde,Kantarlarda ve Liman Başkanlıklarında görev yapan personelin (Gemi Sürvey uzmanları ve Denetleme Memurları/Şefleri,) ikili, üçlü vardiyaile çalıştırıldığı, bu uygulama sebebiyle haftalık çalışma saatinin üzerindeçalıştırıldıkları, fazla mesai yapmak istememelerine rağmen fazla mesai yapmakzorunda bırakıldıkları yönünde üyelerimizden ve diğerçalışanlardan yoğun şikâyet almaktayız.


İlgiligenelge gereğince fazla mesai yapmak istemeyen personele mesai yaptırılmaması,Fazla mesai yapmaya gönüllü olan personele de fazla mesai ücreti ödenmesi ya dayaptıkları fazla mesai karşılığında dinlenmeverilmesi,


2.   İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ; Issağlığı ile İş Güvenliğinin sağlanması ve sürekliliğinin korunabilmesi amacıylaiş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin çıkartılması, gerekli eğitimlerinverilmesiile bu amaçla oluşturulacak komisyonlardasendika tarafından yetkilendirilecek temsilcilerinde bulundurulması.


3.   YİYECEK YARDIMI;Memurayapılacakyiyecek yardımı, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konuların"Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde'5 yeralan hükümlere göre düzenlenmektedir.Yönetmeliğin 3. maddesinde yemekyardımının nasıl verileceği açıkça belirtilmiştir.

Yönetmeliğinilgili maddesi şu şekildedir;

 

"Madde3 - Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakdenbir ödemede bulunulmaz.Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saatiaşmayan yerlerde "ÖĞLE YEMEĞİ" olarak verilir.

 

Günün24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara ise görevlerinindiğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla "ÜÇÖĞÜNE KADAR" yemek verilir demektedir.


Bubağlamda Bölge Müdürlüklerinizde, Kantarlarda, seyyar denetim yapılanmahallerde 7 gün24 saatdevamlılık gerektiren hizmetlerde çalıştırılan personelesadece öğlen yemeği yardımı değil üç öğüne kadar yemek yardımı yapılması gerekmektedir. Çalışanlarınızın yoksun bırakıldığı bu maddihaklardan biran önce faydalandırılması.


4.      ULAŞIM GİDERLERİ; D4güzergâhı olan bölgelere günü birlik gidilen görevlerde (Seyyar denetimlerde,)personele tek taksi için ödeme yapılmaktadır oysa kişi evinden seyyardenetim yapacağı kantar ve bilgisayarı ile otogara taksi ile gitmekte, otogardaindikten sonra uygulamayı yapacağı yere yapacağı ulaşımım ise tekrar taksi ileyapması gerekmektedir. Personelin Ulaşım harcamalarındaki bu ve buna benzer kısıtlamaları personel lehine olacak şekilde yenidendeğerlendirilmesi.


5.  KORUYUCU GIDA YARDIMI; Toplusözleşmede elde edilen kazanımlardan olan ve "01.01.2013 tarihinde"itibariyle uygulamaya geçirilmesi gereken ÇalışanlaraKoruyucu Gıda yardımı yapılması uygulamasının iş yerlerinizde halahayatageçirilmemiştir, Toplu sözleşmenin amir hükümleri doğrultusunda yetkili sendikagörüşleride alınarak ilgili personele koruyucu gıda yardımının yapılması.


6.  KORUYUCU GİYİM YARDIMI; LimanBaşkanlıklarında görev yapan ve gemi kontrolü görevini ifa eden personeleKoruyucu Giyim ve Koruyucu Teçhizat yardımı yapılması.


K:Türk Ulaşım Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET