gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YOKUŞ'TAN MEMUR ATAMA AÇIKLAMASI

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ VE TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI FAHRETTİN YOKUŞ'UN BASIN AÇIKLAMASINDA:1)İstisnai Memur Kadrolarına Atamalarda Keyfi Uygulamalara Son Verilmelidir2)Kamuya Personel İstihdamında Sözlü Sınavlar Kaldırılmalıdır3)Memur Alımlarında, Memur Adaylarının Aldıkları Eğitimlerine Uygun Kadrolara Atamaları Yapılmalıdır

27 Temmuz 2013 Cumartesi 17:07
YOKUŞ'TAN MEMUR ATAMA AÇIKLAMASI

Yapılan yazılı açıklamada;

 

İSTİSNAİ MEMUR KADROLARINA ATAMALARDA KEYFİ UYGULAMALARA SON VERİLMELİDİR
Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59.  ve 60. maddelerinde İstisnai Memur Kadrolarına atanacaklarla ilgili şartlar ve uygulanacak hükümler düzenlenmiştir. İstisnai memuriyet isminden de anlaşılacağı üzere, devlet memurları kanunu kapsamında farklı bir düzenleme içermekte, istisnai memurlukların neler olduğu  yine anılan madde hükmü içerisinde tek tek sayılmaktadır. Bu kadrolara atanmak için memur olmak şart olmadığı gibi, herhangi bir sınav şartı da aranmamaktadır. Üstelik bu kadroların çoğu idari nitelik taşımasına rağmen, atanmak için bir hizmet süre şartı da bulunmamaktadır. İstisnai memurlukların özelliği ayrıcalığı bununla da bitmemektedir. Kanun içinde ayrı bir statüye sahip olan bu memuriyete atananlar hakkında 657 sayılı kanununun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi derece yükselmesi dışındaki tüm hükümleri uygulanmaktadır.  Dahası bu memuriyetlere atananlar diğer memuriyet kadrolarına rahatça geçebilmektedir.
Kanunun istisnai durumlar için hüküm altına aldığı bu imkân, siyasi iktidarlar tarafından kötüye kullanılmaktadır.  Siyasi iktidar memur olmayan kişileri önce istisnai kadrolara memur olarak atıyor, daha sonra başka kurumlara nakil yolu ile gönderiyor. Böylece "doldur boşalt" anlayışı içinde bu kadrolar istismar ediliyor. Siyasi yandaşlara KPSS sınavına girmeden memur olma imkanı sağlanıyor.
Siyasi irade hukuksuz atamaları ile yandaş akraba her kim varsa, hiç bir zahmete külfete katlanmaksızın anılan kadroları dağıtmayı kendine bir hak görmektedir. Özellikle bazı kurumlarda yapılan uygulamalar, adalet ve hakkaniyet duygusunu ortadan kaldırmıştır. Başta  Başbakanlık Merkez Teşkilatı olmak üzere, Bakanlıkların tamamında, özellikle Büyükşehir Belediyelerinde istisnai memur kadroları olan  Basın Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve kuruma has Merkez Müşavirlikleri doldur boşalt yöntemi ile istismar edilmektedir. Bu kadrolara atananlar, birkaç ay sonra başka kurumlara memur ya da yönetici sıfatı ile gönderilmekte, boşalan kadrolar tekrar sınavsız olarak doldurulmaktadır. Bu yolla Başbakanlık ve bazı Bakanlıklarda 100'ün üzerinde personel istihdamı gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında bazı kamu kurumları da personel istihdamını sınavsız gerçekleştirmektedirler. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Başbakanlık Baş Müşavirliği, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bir kısım belediyeler de açıktan atama yoluyla atamalar gerçekleştirmektedir.

Bu uygulamalar, temel insan haklarına, İLO çalışma haklarına ve adalet anlayışına aykırı bir durum oluşturmaktadır. Anayasamız, kanun önünde her vatandaşın eşit olduğunu ifade etmektedir. Kamunun tüm birimlerine, Kamu Personel Seçme Sınavına göre adil bir şekilde istihdam yapılmalı, ayrıcalıklar ortadan kaldırılmalıdır. İstisnai memur istihdamı, istismara ve ayrımcılığa sebep olmaktadır. Mutlaka bu yanlış uygulamaya bir çeki düzen verilmelidir.


KAMUYA PERSONEL İSTİHDAMINDA SÖZLÜ SINAVLAR KALDIRILMALIDIR
Kamuya personel alımları, ya merkezi yerleştirme ya da kurumların ilan ettiği kadrolara yazılı ve sözlü sınavlar yoluyla yapılmaktadır.
Kamu kurumlarında "A Grubu Atama" diye adlandırılan kariyer meslekleri olan; Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Müfettiş Yardımcılığı, Kaymakamlık, Avukatlık gibi unvanlara yazılı ve sözlü sınavlar yaparak istihdam gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kamuda "B Grubu Merkezi Yerleştirme" sistemi içinde bulunan Polis, Mübaşir, Gümrük Muhafaza ve Muayene Memuru gibi kadrolarda da atama öncesi sözlü sınavlar yapılmaktadır.
Bilindiği gibi sözlü sınavlar keyfiyetin ve adam kayırmacılığın yolunu açmaktadır. Hiçbir anlamı ve faydası olmayan bu sınavlar kaldırılmalıdır. Böylece kamuya, bilgi birikimi yazılı sınavla ölçülmüş insanlarımızın alımı sağlanmalıdır.

Sözlü sınavlarda işletilen torpil müessesesi nedeniyle hem devletimize olan güven zedelenmekte, hem de siyasi iktidar ile bürokratlar töhmet altında kalmaktadır. Ne yazık ki sözlü sınavların tamamında torpil müessesesi en acımasız bir şekilde işletilmekte, yazılı sınavlardan en yüksek puanı almış memur adayları yerine, en düşük puanı almış torpilli ve yandaş tabir edilen kişilerin atamaları yapılmaktadır.


MEMUR ALIMLARINDA, MEMUR ADAYLARININ ALDIKLARI EĞİTİMLERİNE UYGUN KADROLARA ATAMALARI YAPILMALIDIR
Kamu kurum ve kuruluşları memur alım ilanlarında ihtiyacı olan personelin, eğitiminin uygunluğuna ve yeterliliğine riayet etmemektedir. Özellikle ihtisas gerektiren pek çok kadrolara, o hususta eğitim almamış insanlar yerleştirilmektedir.
Kamunun bu hususta farklı farklı uygulamalar yapması da, kamu yararını olumsuz yönde etkilemektedir. Kamu hizmetlerinin verimliliğini düşürmekte, vatandaşların kamudan nitelikli hizmet almalarını engellemektedir.
Kamuda  memur sınıfları içinde en yoğun alımlardan biri de Genel İdari Hizmetler Sınıfı diye adlandırılan ve çoğunlukla uzmanlık gerektiren kadrolardan oluşmaktadır. Bu kadrolara atamalarda üniversite mezunu olma şartı yanında, eğitim aldığı bölüm de oldukça önem arz etmektedir. Ancak aşağıdaki örneklerde ifade edildiği gibi, yürütülecek hizmetlere uygun eğitim ve ihtisası yapmamış kişilerin atanmaları aynı zamanda büyük bir adaletsizliğe de sebep olmaktadır.
Başta Maliye Bakanlığı (müfettiş yardımcılığı) olmak üzere, SGK, İŞKUR, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kurumların işe uygun personel alımı yerine, "Adama göre iş" şeklinde ifade edilen istihdam anlayışından vazgeçmeleri gerekmektedir.
Bilindiği üzere, kamuya merkezi yerleştirme ile istihdamı Devlet Personel Başkanlığı yapmaktadır. Aynı şekilde "A Grubu İstihdam" diye ifade edilen Müfettiş Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı,  Uzman Yardımcılığı, Kaymakamlık, Avukatlık gibi kadrolar da merkezi sınavla yapılmalıdır. Kamunun iş tanımlarına uygun eğitimi almış insanlarımızın, sadece merkezi sınavla işe alınmaları sağlanmalıdır.
Türkiye Kamu-Sen olarak, 1 Ağustos'ta başlayacak memurlarla ilgili Toplu Sözleşme Görüşmelerinde genel memur sorunları içinde, bu sorunlara da çözüm aramak için kamu işverenden talepte bulunacağız. Kamuda "iş tanımına uygun ve her vatandaşımızın eşit şartlarda istihdamı" yolunun açılması için mücadelemizi her platformda sürdüreceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET