gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞÇİ ŞİKAYETLERİ ÇALIŞMA VE İŞ İL MÜDÜRLÜK İŞLEMLERİ

İşçi iş sözleşmesi, İş Kanunu ve sendikal işlemler nedeniyle şikayetleri nasıl çözülmektedir.

26 Ocak 2014 Pazar 10:55
İŞÇİ ŞİKAYETLERİ ÇALIŞMA VE İŞ İL MÜDÜRLÜK İŞLEMLERİ

1- 4857 sayılı İşKanununagöre iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan,iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikâyetleriÇalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince incelenecektir.

2- İşçi şikâyetlerine ilişkin iş veişlemlerin İl Müdürlükleri tarafından yürütülmesi esastır. İş sözleşmesi fiilensona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireyselalacaklarına ilişkin şikâyetleri dışında kalan başvurulan ilgili İş Teftiş Grup Başkanlıklarına intikal ettirilecektir,

3- Bakanlığa ve çağrı merkezlerine doğrudanintikal eden işçi şikâyetleri öncelikle şikâyetin yapıldığı yerin bağlı olduğuİl müdürlüklerine gönderilecektir.

4-İşçi şikâyetlerinin incelenmesi sonucunda kayıt dışılığın tespit edilmesi halinde durum ilgiliSosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ne derhal bildirilecektir.

5- İl Müdürlükleri, işçi şikâyetibaşvurubürosu kuracak ve bu buruda yeteri kadar personel görevlendirecektir. Müdürlüklere intikal edenşikâyetler, başvuru tarih ve sırasına göre 15 gün içerisinde incelenip sonuçlandırılacaktır.

6- İşçi şikâyetlerinin şahsen yapılmasıdurumunda, şikâyetçinin bilgilendirilmesine özen gösterilecek, başvurularınkolayca yapılabilmesi için standart başvuru ve bilgi formları oluşturulacaktır.

7- İl Müdürlükleri tarafından yapılaninceleme sonucu neticelenen müracaatlar bir tutanağa bağlanacaktır. İşverenindavetini gerektirmeyen işçi şikâyetlerine ilişkin müracaatlar ise yazışma ilesonuçlandırılacaktır. İnceleme ve yazışma ile sonuçlandın lam ayan şikâyetlerleilgili olarak şikâyetçiye, istediği takdirde iş mahkemesine müracaatedebileceği bildirilecektir.

8- İşçi şikâyetleriyle ilgili istatistikler,aylık faaliyet ve veri tablolarına işlenerek izleyen ayın ilk haftasındaBakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilecektir,

9- Toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgiliolarak. Bakanlıkça Yetki Tespiti Otomasyon Sistemi üzerindensonuçlandırılamayan yetki tespiti başvurularına ilişkin çoğunluk incelemesi İl Müdürlükleri tararından yapılacaktır.

10- İl Müdürlükleri,toplu iş söyleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısının yeri gün ve saatinin belirlenmesi hususunda taraflarca anlaşmayavarılamaması ve taraflardan birinin başvurması halinde ilk toplantının yer. günve saatini belirleyecektir.

11- İl Müdürlükleri, imzalanan toplu iş sözleşmelerini inceleyecek,inceleme sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlayacaktır,

12- Anlaşmasağlanamayan toplu İş sözleşmesi görüşmelerinde arabulucu tayinine, grev velokavt dışı kalacak işçilerin tespitine, grev ve lokavt uygulamasına vebunların sona ermesine ilişkin iş ve işlemlerin İl Müdürlükleri tarafındanyürütülmesi esastır,

13- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İşSözleşmesi Kanunu ile grev oylamalarına ilişkin başvuruların mülki idareamirliği yerine İl Müdürlüğüne yapılması sağlanmıştır. Bu kapsamda, grev kararının işyerinde ilan edildiği tarihte o işyerindeçalışan işçilerin en az dörtte birinin kanuni süreler içinde yazılı başvurusuüzerine grev oylaması talebinin incelenmesi vc uygun ise gerçekleştirilmesi vesonucunun İlgili taraflara ve birimlere bildirimi İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

14- Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yöneticileri, iş müfettişlerine görevleri süresince yeterlidonanımıolan bir çalışma yeri sağlayacak, personelgörevlendirecek ve gerekli diğer tedbirleri alacaklardır.

15- 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleriHakkında Kanunun 20nci maddesine göre; genel ve özel bütçeli idarelerinteftiş ve denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin kendi mevzuatlarıgereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrolsırasında yabancı çalıştıran İşverenler ile yabancıların bu Kanundan doğanyükümlülükleri yerine getirmediklerini tespit etmeleri ve durumu Çalışma ve İşKurumu İl Müdürlüklerine bildirmeleri halinde, İl Müdürünce, gönderilentutanaklara ve denetim raporlarına göre doğrudan idari yaptırımlaruygulanacaktır. İdari yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar verilememesidurumunda süz konusu tutanak ve denetim raporları İş Teftiş GrupBaşkanlıklarına gönderilecektir.

Genel ve özel bütçeli idarelerin teftiş vedenetim elemanları ile kolluk kuvvetleri veya ilgili kurumlar tarafından gönderilendenetim raporları ve tutanakların, idari yaptırım uygulanmasına esas teşkiledecek yeterli bilgi içermedikleri sonucuna varıldığında, bu raporlar ve tutanaklar tamamlanmak üzere ilgili kuruma iadeedilecektir.

Hiçbir incelemeye tabi tutulmadan İl Müdürlüklerineintikal eden ihbar niteliğindeki başvurular İncelenmek üzere İlgili İş TeftişGrup Başkanlıklarına veya Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilecektir,

16- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmelikler gereğitutulması gereken de Herler. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince e-evraktangeçirilmek kaydıyla onaylanacaktır.

17- Bakanlık Makamınca gerek duyulmasıhalinde; ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimiveren kurumlarda usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek Çalışma ve İş Kurumuil müdürlükleri tarafından inceleme yapılacaktır.

 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin Görevleri Hakkında 2013/9 sayılı Genelge

 

Asgari ücret

Atakan ERÇEVİK
25 Aralık 2014 Perşembe 20:16

ben şikayet olarak değilde ALLAH için sadece bu asgari ücretre yapılan zam oranını kim yapar bilmiyorum sadece o kararı verenlere seslenmek istiyorum bu ücretle bu ülkede ne alınabilir hele birde kiradaysa ve okuyan bir çocuğu varsa devlet kitabını karşılıyor demeyin çünkü her dönem yetersiz diye kaynak kitap istiyorlar şimdi ALLAH rızası için siz nasıl geçinebilirsiniz bunun cevabını istiyorum ben hükümet karşıtı değil aksine yandaşı olarak soruyorum? ilk andan itibaren

3 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

haksızlık

muharrem arac
06 Aralık 2014 Cumartesi 09:12

artık yeter ya ne askari ücretmiş ayıp kendinize 100 100 zam bıze geldımı yuzde 3 ve ona da 3 gun tartısın bı ev kırası 600 lıra olmus ınsaf ya ınsaf ama gerekırse dava gerekırse mucadele her seyi yapacagım insaf hakkımızı verin artık

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

Erbaa Çamlı AOB

İbrahim Örs
17 Temmuz 2014 Perşembe 18:36

Şirketimizin haklarımıza tecavüz ettiği ve iş kazası geçirdiğim halde elektriğe çarpılmıştım. Ona rağmen hatta çalıştırıldım ve bu esnada korkudan hatta çalışamadığımı ifade ettiğim halde başka işlerde çalıştırılmayıp hala hatta çalıştırıldım ve bu sonuca dayanarak işi bırakacağımı ifade ettiğimde tüm haklarımı aldım diye dilekçemi istedikleri haklarımın verilmeden işle tehdidi avukat dolayısıyla girmiş olduğum girişim bu yolda bile yazmış olduğum dilekçemi kabul etmedikleri görülmektedir.

2 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

düzce halk otobüsleri

saban ocak
08 Nisan 2014 Salı 19:11

fazla çalıştırma sigortasız çalıştırma sabah 6 tı akşam 23 veya24 olması

1 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET