gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İSTANBUL’DA İNSAN HAKLARI İHLALİ BAŞVURULARI ŞAŞIRTICI

2001 yılından buyana İstanbul’daki insan hakkı ihlallerine başvurular her geçen yıl artmaktadır. 2001 yılında 68 olan başvuru sayısı 2009 yılında 270’e çıkmıştır. İhlaller arasında kötü muamele ve çocuk ve kadın hak ihlalleri ön sırada yer almaktadır. 2007 yılında 56 başvuru 2009 yılında 136’ya çıkmış, kötü muamelede 2007 yılında 103 olan sayı 2009 yılında 54’e gerilemiştir.

10 Şubat 2011 Perşembe 16:48
İstanbul’da insan hakları ihlali başvuruları şaşırtıcı

İstanbul’da insan hakları ihlali başvuruları şaşırtıcı
Ülkemizde insan haklarının korunmasını sağlamak ve insan hakları ihlallerini önlemek için gerekli araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarım yetkili mercilere bildirmek, toplumu ve uygulayıcıları eğitmek amacıyla İnsan Hakları İl ve ilçe Kurulları oluşturulmuştu.
2001 yılında İstanbul’daki insan hakkı ihlallerine başvurular her geçen yıl artmaktadır. 2001 yılında 68 olan başvuru sayısı 2009 yılında 270’e çıkmıştır. İhlaller arasında kötü muamele ve çocuk ve kadın hak ihlalleri ön sırada yer almaktadır. 2007 yılında 56 başvuru 2009 yılında 136’ya çıkmış, kötü muamelede 2007 yılında 103 olan sayı 2009 yılında 54’e gerilemiştir.
  
İL İNSAN HAKLARI KURULUNA KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR YAPILAN BAŞVURULAR
 
TABLO-İl İnsan Hakları Kurullarına Yapılan İhlal İddiası Başvuruları Sayısı
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Toplam
68
391
84
128
110
114
245
229
270
1639
 
 
İhlal Edildiği İddia Edilen Hak Konuları
2007
2008
2009
 
 
Başvuru Sayısı
245
229
270
1
Adil Yargılanma Hakkı
0
0
3
2
Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı
1
1
0
3
Ayrımcılık Yasağı
1
3
1
4
Bilim ve Sanat Hürriyeti
0
1
0
5
Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti
6
15
3
6
Çevre Hakkı
5
8
5
7
Dilekçe Hakkı
0
10
0
8
Din ve Vicdan Hürriyeti
0
0
0
9
Eğitim ve Öğrenim Hakkı
4
10
1
10
Engelli Hakları
0
2
0
11
Haberleşme Hürriyeti
0
0
1
12
İfâde Hürriyeti
0
0
0
13
İşkence Yasağı
0
1
0
14
Kişi Hürriyeti ve Güvenlik Hakkı
2
5
1
15
Konut Dokunulmazlığı
2
1
0
16
Kötü Muamele Yasağı
56
35
136
17
Mülkiyet Hakkı
3
6
6
18
Örgütlenme Hürriyeti
2
1
0
19
Özel Hayatın Gizliliği
1
1
1
20
Sağlık ve Hasta Hakkı
5
8
15
21
Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyet Hakkı
0
1
0
22
Sosyal Güvenlik Hakkı
1
2
0
23
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
8
2
0
24
Vatandaşlık Hakkı
0
2
2
25
Yaşam Hakkı
1
0
2
26
Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
2
1
1
27
Zorla Çalıştırma ve Angarya Yasağı
2
0
0
28
Çocuk ve Kadın
103
101
54
 
28
Diğer (Danışmanlık, iş ve yardım talepleri ile diğerleri)
40
12
38
 
İstanbul İlinde İnsan Haklarına ilişkin ihbar, dilek, talep ve şikâyetler:
Doğrudan; Valilikte İl ve Kaymakamlıklardaki İlçe İnsan Hakları Masalarına telefon, faks veya bizzat yapılan başvurular her gün mesai saatleri içerisinde görevliler tarafından kabul edilmektedir.
Şikayet ve Müracaat Kutularından; İl genelinde 32 İlçe Kaymakamlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarına konulmuş Şikayet Kutularından yapılabilmektedir.
Elektronik ortamda; Valiliğimize ait İstanbul Portalında İhbar-Şikayetve İl Kurulumuzun insanhaklari@istanbul.gov.tr e-posta adreslerinden başvurular kabul edilmektedir.
Bimer (Başbakanlık İletişim Merkezi); Alo 150 telefon hattından veya Bimer internet sitesinden yapılan başvurular konusu itibarıyla İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına yönlendirilmektedir.
İnsan Hakları Kurullarına yapılan başvurularda; başvuru sahibinin açık adresinin belirtilmesi halinde yapılan işlemin safhaları veya sonucu hakkında en geç 30 gün içinde başvuru sahibine Kurul Başkanlığınca bilgi verilmektedir.
 
İNSAN HAKLARI KURULUNA YAPILACAK BAŞVURULARIN KABUL EDİLEBİLİRLİK KISTASLARI
Başvuruda açık kimlik ve adres bilgilerinin bulunması:
Bu koşul, daha ziyade herhangi bir kamu görevlisi aleyhinde iddialar içeren başvurular açısından geçerlidir. Çünkü çoğu kez kişisel nedenler ve hasmane bir niyetle kamu görevlisini yıpratmak amacıyla bu tür isimsiz ve aynı zamanda da hak ihlâli iddiasından çok "ihbar" niteliği taşıyan notlar, "ihlâl iddiası" diye Kurullara iletilebilmektedir. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ilgili hükmü uyarınca, başvuru dilekçelerinde başvuranın açık kimlik ve adres bilgilerinin bulunması gerekir. Aksi takdirde somut bir konuyu da içermeyen ve Kurul tarafından gündeme alınmasında kamu yararı görülmeyen başvurular işleme konulmayacaktır. Buna karşın, somut veriler içeren, takip ve değerlendirilmesinde kamu yararı görülen başvuruların isimsiz dahi olsa incelemeye alınmasına Kurul tarafından karar verilebilecektir.
İddianın insan hakkı ihlali niteliği taşıması:
Uygulamada sıkça görüldüğü üzere iş talepleri veya nişanın bozulması sebebiyle tazminat talep edilmesi gibi tamamen idari veya adli organlara iletilmesi gereken ve insan hakkı ihlâli niteliği taşımayan başvurular söz konusu olabilmektedir. Kurul, başvurunun somut biçimde belli bir insan hakkının ihlâli iddiasını içermesi hususuna özellikle dikkat eder.
Mükerrer başvuru olmaması:
Yapılan başvuru, kurul tarafından daha önce incelenmiş başka bir başvurunun konusuyla esas itibariyle aynı nitelikte ise kabul edilmez. Ancak, başvurunun tarafları aynı olsa bile farklı ve yeni bir ihlâl iddiasının söz konusu edilmesi hâlinde mükerrer başvuru değerlendirilmesi yapılmayacak ve başvuru ele alınabilecektir.
Yargıya intikal etmiş konuların "adil yargılanma hakkı" ile ilgili yönü açısından incelenmesi:
İlke olarak mahkeme süreci devam eden ihtilâflar hakkındaki ihlâl iddiasının araştırılması ve incelenmesi Kurul tarafından kabule değer bulunmayacaktır. Ancak, devam eden yargılama sürecine yönelik ileri sürülen âdil yargılanma hakkı kapsamındaki ihlâl iddiaları ele alınabilir. Mesela uzun yıllardır karara bağlanmamış bir dava nedeniyle mağdur olan vatandaşların adil yargılanma hakkı çerçevesindeki ihlâl iddiaları değerlendirilir. Kurullar iddiaya konu olan olayın içeriğini değil, bu iddiayla ilgili yürütülen dava sürecinin adil yargılanma hakkını zedeleyip zedelemediğini inceleyebilir. Sözgelimi 8 yıldır sürekli olarak farklı mahkemelerin görevsizlik kararları vermesi nedeniyle bir türlü sonuçlanmayan bir iş akdi ihtilafında, Kurul, mahkemenin yerine geçerek söz konusu ihtilafta kimin haklı olduğunu araştıramayacaktır; çünkü böyle bir durum yargı yetkisine müdahale anlamını taşıyan bir sonuca yol açacaktır. Bununla birlikte söz konusu davanın yıllarca sonuçlanmaması nedeniyle yaşanan mağduriyet ise Kurulların asli ilgi ve görev alanına girmektedir. Çünkü yargının hızlı ve adil işlemesi her şeyden önce bir insan hakkıdır ve bu hakkın ihlâli de diğer tüm insan hakkı konuları gibi Kurulları özellikle ilgilendiren bir husustur.
 kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET