gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAŞBAKANLIK AFET YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7. dereceli Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere, Ankara'da yapılacak olan giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda personel alınacaktır.

04 Ocak 2016 Pazartesi 04:01
 BAŞBAKANLIK AFET YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

 BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİBAŞKANLIĞINA UZMAN YARDIMCISIALIM İLANI

A. GENEL BİLGİLER

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7.dereceli Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmaküzere, Ankara'da yapılacak olan giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlardave sayılarda personel alınacaktır.

ALAN

ADET

Bilgisayar Mühendisliği

2

Elektrik-EIektronik Mühendisliği

2

Endüstri Mühendisliği

3

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

2

Harita Mühendisliği

1

Hukuk

1

İstatistik

4

İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

7

Maliye

3

Toplam

25

Yapılacak sınav sonucunda, yukarıda belirtilen sayıkadar başarılı aday bulunmadığı takdirde, Başkanlık başarılı aday sayısı kadarpersonel alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasındadeğişiklik yapabilir. Ayrıca başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazananadayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarımdeğerlendirme hakkını saklı tutar.

B. SINAVA KATİLMA ŞARTLARI: Sınava katılabilmek için:

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 incimaddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimiveren fakülte veya yüksekokullarının Bilgisayar Mühendisliği,Elektrik-EIektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik veHaberleşme Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Hukuk, İstatistik, İşletme,İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, SiyasetBilimi ve Uluslararası İlişkiler, Maliye bölümlerinden veya bunlara denkliğiyetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenimkurumlarından mezun olmak.

3) Giriş sınavının yapılacağı 2016 yılının ocak ayınınbirinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme veYerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),

- Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-8 puantüründen en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacaksıralamada en yüksek puanlı (8) kişi içerisinde bulunmak,

- Elektrik-EIektronik Mühendisliği alanı için KPSSP-8 puantüründen en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacaksıralamada en yüksek puanlı (8) kişi içerisinde bulunmak,

- Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-8 puantüründen en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacaksıralamada en yüksek puanlı (12) kişi içerisinde bulunmak,

- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanı için KPSSP-8 puantüründen en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacaksıralamada en yüksek puanlı (8) kişi içerisinde bulunmak,

- Harita Mühendisliği alanı için KPSSP-8 puantüründen en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacaksıralamada en yüksek puanlı (4) kişi içerisinde bulunmak,

- Hukuk alanı için KPSSP-103 puan türünden en az 75 puan almışolmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı(4) kişi içerisinde bulunmak,

- istatistik alanı için KPSSP-75 puan türünden en az 75 puan almışolmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı(16) kişi içerisinde bulunmak,

- İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanları için KPSSP-117 puantüründen en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacaksıralamada en yüksek puanlı (28) kişi içerisinde bulunmak,

- Maliye alanı için KPSSP-24 puan türünden en az 75 puan almışolmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı(12) kişi içerisinde bulunmak,

(Her alan için son sıradaki adaylar ile aynı puanıalmış olan adaylar da giriş sınavına katılabilecektir.)

5) 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerindeÖSYM tarafından yapılan KPSS'nin yabancı dil bölümünden (Almanca, Fransızca,İngilizce) en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2014 ve 2015 yıllarıYDS'den en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ulusalve/veya uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

7) Süresi içerisinde; usulüne uygun olarak sınav girişbaşvurusunda bulunmuş olmak ve giriş sınavı için istenen belgeleri eksiksizolarak Başkanlığımıza teslim etmiş olmak.

Adayların İş Talep Formundaki beyanları kontroledilerek KPSSP türüne ve mezuniyet durumlarına göre ayrı ayrı yapılacak başarıpuan sıralamasına göre belirlenecek giriş sınavına katılabilecek adaylarınisimleri 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren Başkanlığın internet sitesinde (www.afad.gov.tr) ilan edilecek olup kişilereayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespitedilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılmaşartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır.Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

1


C. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI:

Giriş Sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. SınavAnkara'da Başkanlık binasında yapılacaktır.

Sınavın tarihi, Başkanlığın internet sitesinde (www.afad.gov.tr) ilan edilecek olup kişilereayrıca özel bir duyuru ya da tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav ve Değerlendirme Sözlü sınav adayların;

a) Mezun olduğu bölüm/alan ile Başkanlığın faaliyetalanına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vemuhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış vetepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmeksuretiyle gerçekleştirilecektir.

D. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular; 14-25 Mart 2016 tarihleri arasındaBaşkanlığımız (www.afad.gov.tr) adresli internet sitesinde yeralan "Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı İş Talep Formu"doldurularak yapılacaktır.

Başvurular, 14 Mart 2016 tarihi saat 09.00'da başlayıp25 Mart 2016 tarihi saat 18.00'de sona erecektir. İş Talep Formunundoldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yeralacaktır.

Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ileyapılacağından bizzat veya posta vb. şekilde yapılacak müracaatlar kabuledilmeyecektir.

Sistemde iş talep formunu doldurup çıktısını aldıktansonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; başvuru esnasında belirtmişoldukları elektronik posta adresine gönderilen kullanıcı adı ve şifresi ile http://www.afad.gov.tr/sinav/SinavBasvuruFormuGiris.aspx internet adresinden girişyaparak 25 Mart 2016 tarihi saat 18.00'a kadar düzeltme yapabileceklerdir.

E. GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDANİSTENİLECEK BELGELER

Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar aşağıdayer alan belgeleri 4 Nisan 2016 tarihinden itibaren en geç 15 Nisan 2016 Cumagünü mesai saati bitimine kadar Başkanlığımız Yönetim Hizmetleri DairesiBaşkanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Grup Başkanlığına teslimedeceklerdir. Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan belgeler işlemekonulmayacaktır. T.C. Kimlik Numarası beyanı,

İş Talep Formu (Başkanlığımız (www.afad.gov.tr) adresli internet sitesinde yeralan İş Talep Formu, elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz doldurulmuş veçıktısı alınıp imzalanmış olacak)

Yüksek Öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veyanoterden ya da Başkanlıkça onaylı örneği, KPSS sonuç belgesinin bilgisayarçıktısı,

YDS veya bunlara denk kabul edilen ulusal veyauluslararası geçerliliği olan ya da sınav ilanında yer alan yabancı dil şartınailişkin sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, Yazılı özgeçmişi,

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan PersonelinKılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak son altı ayiçinde çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında renkli iki adet fotoğraf,

Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmayaengel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı, Adaya ait Transkript.

E. GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır.Başkanlıkça belirlenen Giriş Sınav Kurulu Üyeleri tarafından her adaya ayrıayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların girişsınavında başarılı sayılabilmeleri için her bir üyenin yüz tam puan üzerindenverdikleri puanların aritmetik ortalamalasının en az yetmiş puan olmasıgerekmektedir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadrosayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıralamayapılarak ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmışkabul edilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamayagiremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asil listedeki adaylardanatama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, Başkanlıkçagerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolarayedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzeresıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, dahasonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

G. GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Giriş Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksekolan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil veilanda yer alan boş kadro sayısının yarısı kadar yedek olmak üzere açıklanır.Başarılı olan adayların listesi sınav kurulunca Başkanlığın www.afad.gov.tr adresli internet sitesindeduyurulacaktır.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, gerekçeleribelirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak sınav sonuçlarının ilan edilmesindenitibaren 7 gün içerisinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına yapılır.

H. DİĞER HUSUSLAR

İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğutespit edilenlerin, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarakatamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir vebunlar hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerhakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzereCumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavına katılmak için adaylar yanlarında, kimliktespitinde kullanılmak üzere T.C.kimlik numarası olan geçerli bir kimlikbelgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı) ibrazetmek zorundadır.

I. İLETİŞİM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı YönetimHizmetleri Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Grubu

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 12Çukurambar/Çankaya/ANKARA Tel: 0312 258 23 23 /l008-1009-1010 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET