gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV İLANI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır.

28 Nisan 2015 Salı 12:28

 ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIKSINAV DUYURUSU

 

 

Enerji Piyasası DüzenlemeKurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavıyapılacaktır.

 

İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

 

Giriş sınavına katılmakisteyen adaylarda son başvuru tarihi (15/05/2015) itibarıyla aşağıdaki şartlararanacaktır:

1-  657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2-  Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

3-  Avukatlık belgesine sahipolmak,

4-  ÖSYM tarafından (B) grubukadrolar için 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavının KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak kaydıyla, yapılacaksıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın (5)beş katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dasınava çağrılırlar).

 

II- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

 

Giriş sınavı başvuruları, 04Mayıs 2015 tarihinde başlayacak 15 Mayıs 2015 tarihi mesai saati bitimi(saat:18:00) itibariyle sona erecektir.

Başvurular, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İşçiBlokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) veya www.epdk.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilenbelgeler ile birlikte elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve DestekHizmetleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerinson başvuru tarihine kadar Kuruma ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veyaeksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiğianlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucuyukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adaylarınlistesi www.epdk.gov.tr internetadresinde ve (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) adresinde yer alan Kurum hizmetbinasında asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligatyapılmayacaktır.

 

III-  SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

 

Giriş sınavına katılmakisteyen adaylar, Kurumdan veya Kurumun internet adresinden temin edeceklerisınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

1)  Diploma ya da çıkış belgesininaslı ya da noter veya mezun olunan okul tarafından onaylanmış örneği,

2)  Üç adet vesikalık fotoğraf,

3)  (B) grubu kadrolar için 05-06Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS sonuç belgesi,

4)  T.C. Kimlik Numarası beyanı,

5)  Avukatlık belgesinin aslı veyaonaylı örneği.


Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadarKuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıylaKurum tarafından da onaylanabilir.

IV-  SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

 

Giriş sınavı, 2-5 Haziran 2015tarihleri arasında (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) adresinde bulunan Kurumhizmet binasında yapılacaktır.

Girişsınavı sözlü olarak yapılacaktır.

Sınav konuları şunlardır:Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Medeni Hukuk, Medeni UsulHukuku, Borçlar Hukuku, Uluslararası Hukuk, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku,Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku.

V-  DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

 

Sözlü sınavda adaylar,yukarıda belirtilen konular esas alınarak,

1)  Genel yetenek ve genel kültür(20 Puan),

2)  Bir konuyu kavrayıp özetleme,ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 Puan),

3)  Davranış ve tepkilerininmemuriyete uygunluğu (20 Puan),

4)  Özgüveni, ikna kabiliyeti veinandırıcılığı (20 Puan),

5)  Bilimsel ve teknolojikgelişmelere açıklığı (20 Puan), yönlerinden değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılısayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleripuanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Adayların giriş sınavı başarıpuanları, sözlü sınavda yetmiş puan almış olmaları kaydıyla KPSS puanı ilesözlü sınav puanının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir.Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralamasıpuan sıralamasına göre yapılacaktır. Sınav notunun eşitliği durumunda KPSSpuanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almışolmak kaydıyla duyuruda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmeyecek kadar yedekaday listesi belirlenecektir.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları Kurumun internet sayfasında vehizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alanadaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günüiçinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitimindenitibaren en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucuadaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilenkararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkatealınmaz.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğeaykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarakatamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek vehiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğuveya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülenbilgilendirmeler, Kurumun www.epdk.gov.tr internet sayfasındanyapılacaktır.

İlanolunur.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:


Adres: Enerji Piyasası DüzenlemeKurumu (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) Tlf : 0(312) 201 40 00

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET