gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGITAY SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Yargıtay Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 7 çözümleyici alınacaktır.

08 Mart 2015 Pazar 15:00

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezine 657 sayılı DevletMemurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulanSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın "Sınav Şartı"başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendi doğrultusunda, 2014-KPSS (B) grubu puansıralaması esas alınmak suretiyle, Başkanlığımız tarafından yapılacakyerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 7 çözümleyici alınacaktır.

ÇÖZÜMLEYİCİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

A.NİTELİĞİ

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindebelirtilen şartları taşımak.

2-Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvurutarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak.

3- Fakültelerindört yıllık Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri veTeknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği,Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve BilgisayarÖğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik, Fizik, Matematik, MatematikBilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, İstatistik veBilgisayar Bilimleri, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabuledilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2014- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puantüründen en az 50 puan almış olmak,

Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamışolmak,

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmak,

a- Biri Java olmak üzere iki adet programlama dili bilmek,

b- UNIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak(tercihen herhangi bir UNIX/LINUX İşletim Sisteminde sistem yöneticisisertifikasına sahip olmak, c- Network bilgisine sahip olmak (tercihen CCNA sertifikasınasahip olmak), d- Yüksek ölçekteki disk sistemleri ve SAN sistemleri hakkındabilgi sahibi olmak, e- MS İşletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkındabilgi sahibi olmak, (tercihen MCSE sertifikası, PERL veya VBScriptprogramlaması hakkında bilgi sahibi olmak),

f- Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgisahibi olmak, (tercihen CCSA (Check Point Certified Security Administrator))sertifikasına sahip olmak,

Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici, SistemProgramcısı ve programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu ve aynı Kanunun4/B maddesi 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'natabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır. Ancak,çözümleyici, sistem programcısı olarak BİM'de çalışacaklarda en az l yıl BİM'deprogramcı olarak çalışmış olma şartı aranır. Kamu ve özel sektörde bilgi işlemalanında Programcı veya Çözümleyici olarak en az 1 yıl çalıştığına dair onaylıbelge (Kurum ya da şirket tarafından onaylanmış olacaktır. Eğer iş tecrübesiözel şirket ise SGK hizmet dökümü cetveli ayrıca verilecektir, bununonaylanmasına gerek yoktur.)

Kurumlar bu niteliklere ilave olarak işin gerektirdiği özelniteliklere de sahip olması şartını arayabilirler.

İngilizce bildiğini belgelemek, Kamu Personeli Yabancı DilSeviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye TespitSınavından (YDS) en az "D" almış olmak. Ancak yurt içi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyindemezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana diliİngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktorayapanlar, İngilizce dilinde TOEFL iBT denkliği ÖSYM'ce kabul edilen sınavlardanen az D seviyesinde İngilizce bildiğini belgelemek ve 2 yıllık geçerliliksüresinin dolmamış olması gerekmektedir.

Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir.Atanması halinde bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dilbilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veyayaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuracakadayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesinedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisindeBakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personelpozisyonlarında
istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespitedilenlerin
müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

B-ÜCRETİ

a) 2014 yılında çalışıp 2015 yılında da çalışacakpersonelden ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil BilgisiSeviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak (D-A) düzeyinde İngilizce bildiğinibelgeleyenler için ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre,İngilizce bilmeyenler için ise mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizcebilenler için,

b) Nitelikler başlıklı (A) bölümünün 5 ve 6 ncı maddelerindesayılanlara mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için,aşağıda öngörüldüğü şekilde belirlenir.

Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ileilgili niteliği değişenlerin ücretleri, sözleşme hükümleri veya genel hükümlerçerçevesinde sözleşmeleri fesh edilmek ve yeni sözleşme yapılmak suretiyle,saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.

C- SINAV

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2nci maddesinin ( c ) bendi gereğince "Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetveldeunvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puansırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunansözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum vekuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasınagöre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmelipersonel istihdam edebilirler." denildiğinden; adaylar sözlü sınava tabitutulacaktır. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri adaylara www.yargitay.gov.tr adresindenduyurulacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ

1.         Girişkoşullarını taşıyan adaylar başvurularını 16/03/2015 tarihi saat 17.00'ye kadar
şahsen, online başvuru (www.basvuru.yargitay.gov.tr)veya posta yoluyla Yargıtay
Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 100
Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

2.         Posta veyakargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine

kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir. Yargıtay Başkanlığı dışında başka
Kurumlara gönderilmiş olup; başvurunun son günü olan 16/03/2015 tarihindensonra
Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a- KPSS B grubu sınav sonuç belgesi. b- Öğrenim belgesininfotokopisi

c- Programlama dillerini gösterir belgefotokopisi.(Transkript ile başvuruda bulunan adayların ders içeriğini mutlaka belgelemesigerekmektedir)

d- Nufüs cüzdanı fotokopisi.

e- Yabancı dil sınav sonuç belgesi

f-  Mesleki tecrübeninbelgelendirilmesi

g- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı haldeyapılan başvuranlar değerlendirilmeyecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET