gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

100 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANI ALINACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 100 adet 8 inci dereceden Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak olan Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

12 Ekim 2013 Cumartesi 18:04
100 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANI ALINACAK

 

 

T.C

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI

YARIŞMA SINAV DUYURUSU

            Çevre veŞehircilik Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 100 adet8 inci dereceden Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmaküzere Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak olan Çevreve Şehircilik Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

 

1.GRUP

Hukuk Fakültesi                                                                                            (15)

Kamu Yönetimi/Siyaset BilimiveKamu YönetimiBölümü  (3)

Maliye Bölümü                                                                                             (5)

İktisat Bölümü                                                                                              (5)

İşletme Bölümü                                                                                             (5)

Çalışma Ekonomisi Bölümü                                                                          (3)

SosyolojiBölümü                                                                                          (5)

TOPLAM                                                                                       (41)

 

                                                                                                                

 

2.GRUP

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü                   (7)

Çevre Mühendisliği Bölümü                          (8)

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü     (6)

Harita Mühendisliği Bölümü                         (8)

İnşaat Mühendisliği Bölümü                          (8)

Kimya Mühendisliği Bölümü                         (1)

Makine Mühendisliği Bölümü                       (7)

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü                  (7)

Mimarlık Bölümü                                           (6)

Biyoloji Bölümü                                          (1)

TOPLAM                                                  (59)

 

1-      YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

 

1. Gruptan Sınava Katılabilmek İçin;

-         657Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alangenel şartları taşımak,

 

-         Enaz 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındakiöğretim kurumlarının Hukuk Fakültesi, Kamu Yönetimi/Siyaset BilimiBölümü,Maliye Bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Çalışma Ekonomisi Bölümü veyaSosyoloji Bölümünden mezun olmak,

 

-         ÖSYMtarafından 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında(KPSS), Hukuk Fakültesi mezunları için KPSSP21 puan türünden, Kamu Yönetimi/SiyasetBilimiveKamu Yönetimi Bölümü mezunları için KPSSP30puan türünden, Maliye Bölümümezunları için KPSSP24puan türünden, İktisat Bölümü mezunları için KPSSP22puantüründen, İşletme Bölümü mezunları için KPSSP23puan türünden, Çalışma EkonomisiBölümü mezunları için KPSSP30 puan türünden, SosyolojiBölümü mezunları içinKPSSP8 puan türünden  asgari 70 puanalmış adaylardan her bir alt grup için en yüksek puan alandan başlanaraksıralanması neticesinde; alınacak olan Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısısayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

 

-         01/01/2013tarihi itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,

 

-         Erkekadaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya askerlikhizmetinden muaf olmak,

 

şartları aranır.

 

2. Gruptan Sınava Katılabilmek İçin;

-         657Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alangenel şartları taşımak,

 

-         Enaz 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındakiöğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü,Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, İnşaatMühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Makine MühendisliğiBölümü,Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Bölümü veya Biyoloji Bölümünden mezunolmak,

 

-         ÖSYMtarafından 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında(KPSS), KPSSP8 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve müracaat edenlerin enyüksek puan alandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dallarıitibariyle alınacak olan Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı sayısının dörtkatı aday arasına girmek,

 

-         01/01/2013tarihi itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,

 

-         Erkekadaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya askerlikhizmetinden muaf olmak,

 

şartları aranır.

 

 2-     YARIŞMASINAVI DUYURUSU

Atamadabulunulacak olan kadroların Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenimdallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgari taban puan ve puansıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlardaaranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecekbelgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlıkpuanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son tarihten en azotuz gün önce, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteninen az birinde ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

 

3-      BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURUDA İSTENECEKBELGELER

 

       Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavınakatılabilmek için Bakanlık internet adresinden (www.csb.gov.tr) temin edilerekdoldurulacak olan başvuru formunun aşağıda yer alan belgelerle birlikte 21/10/2013tarihinden 11/11/2013 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluylateslim edilmesi gerekmektedir.

 

-         2012-2013KPSS sonuç belgesinin aslı veBakanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,

-         Nüfuscüzdanı aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,

-         Yükseköğrenimdiplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmaküzere fotokopisi,

-         İkiadet vesikalık fotoğraf,

-         Onaylıaskerlik durum belgesi,

 

Postadakigecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurulardeğerlendirmeye alınmaz.

 

 

 

4-     BAŞVURULARINİNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ

 

Sınavahazırlık komisyonu, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda arananşartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına katılmaya hakkazananları Bakanlık internet sayfasında (www.csb.gov.tr) ilan eder.

 

YarışmaSınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş güniçerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca itiraztarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre,incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

 

Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışmasınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyandabulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

  

5-     SINAVINŞEKLİ

 

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacaksözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

 

a)     Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vemuhakeme gücü,

c)     Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış vetepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç)Özgüveni, iknakabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)    Genel yetenek ve kültürü,

e)     Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiylegerçekleştirilir.

 

Adaylar, kurul tarafından birincifıkranın(a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç),(d) ile (e) bentlerinde yazılıözelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilenpuanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

 

Sözlü Sınavda başarılı sayılmak için,kurul başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetikortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

 

 

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları Şunlardır:

1.     GruptanSınava Katılabileceklere:

Hukuk FakültesiMezunları İçin: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları Ve İdariYargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (AileHukuku ve Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku, Sigorta Hukuku

KamuYönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları İçin:YönetimBilimleri, Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, DevletlerHukuku, İnsan Kaynakları), Siyaset Bilimi, Türk Siyasi Tarihi, Kentleşme ve ÇevreSorunları,

Maliye Bölümü Mezunlarıİçin:Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçe, Maliye Politikası, MaliyeTeorisi, Kamu Maliyesi, Mali Hukuk, Mali Planlama,

İktisatBölümü Mezunlarıİçin:Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, ParaTeorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadiKuruluşlar,

İşletmeBölümü Mezunlarıİçin:Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim, Yönetim ve Organizasyon,Finansman, Ticaret Hukuku, İktisat Teorisi,

Çalışma Ekonomisi Bölümü Mezunları İçin: Muhasebe,Kamu Maliyesi,Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Tatbikatı, 

SosyolojiBölümü Mezunları İçin:Sosyal Düşünce Tarihi, Kurumlar Sosyolojisi, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, İş ve Meslek Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Kuramları,

2.GruptanSınava Katılabileceklere:

BilgisayarMühendisliğiBölümü Mezunları İçin:NET ile Yazılım Geliştirme (WCF ileUygulama Geliştirme, ASP .NETile Uygulama Geliştirme, C+ ile UygulamaGeliştirme), OracleVeri Tabanı Yönetimi, OracleSql        ile Veri Tabanı İşlemleri, IIS Uygulama Yayınlama veDağıtımı, Yazılım Mimarisi, Yazılım Yaşam Döngüsü,

ÇevreMühendisliği Bölümü Mezunları İçin:Hava Kalitesi, Su Kirliliği, GürültüKirliliği, Katı Atık Yönetimi, ÇED Planlaması, Mikrobiyoloji, Su ve Atık SuArıtımı, Su Analizleri ve İzleme, Su Kaynakları Planlaması, İçme Suyu Temini, ArıtmaÇamurlarının Kontrolü, Hava Kirliliği, Çevre Hukuku, Çevre ile ilgili UluslarArası Antlaşmalar. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği BölümüMezunları İçin:Enerji Dönüşümü,Elektromanyetik Dalgalar,Elektrik ve Elektronik Sistemlerinin Analog ve Sayısal Denetimi, Enerji Verimliliğive Güç Kalitesi, Elektronik Devre Elemanları,

HaritaMühendisliği Bölümü Mezunları İçin:CoğrafiBilgi Sistemleri Uygulamaları, Jeodezi (Koordinat Sistemleri), Kadastro Bilgisi,İmar Uygulamaları, Haritacılık Yazılımları,

İnşaatMühendisliği Bölümü Mezunları İçin:ZeminMekaniği, Yapı Malzemesi, Yapı Statiği, Betonarme, Şantiye Bilgisi, KentselDönüşüm,

KimyaMühendisliği Bölümü Mezunları İçin: Analitik Kimya, Anorganik Kimya,Biyokimya, Organik Kimya, Endüstriyel Kimya,

MakineMühendisliği Bölümü Mezunları İçin:MühendislikMekaniği, Enerji Tesis ve İşletmeleri, Endüstriyel Akustik ve Gürültü, GenelProses Tekniği, Makine Dinamiği,

Şehirve Bölge PlanlamaBölümü Mezunları İçin:KentEkonomisi, Konut Politikaları, Kentsel Dönüşüm, Kent Sosyolojisi, İmar ve Hukuk,

MimarlıkBölümüMezunları İçin:MimariTasarım, Yapım Bilgisi, Yapı Malzemesi, Mimarlık Tarihi, Bilgisayar DestekliÇizim, Kentsel Tasarım, İmar ve Hukuk,

BiyolojiBölümüMezunları İçin:ÇevreBiyolojisi, Genel Biyoloji, Genel Ekoloji, Türkiye Vejetasyonu, ÇevreKirliliği, Ekofizyolofi, Doğal Koruma Alanları, Çevresel Etki Değerlendirme,Kent Ekolojisi,

 

konularındansoru sorulacaktır.

 

 

6-     SINAVYERİ VE TARİHİ

 

          SözlüSınav1.Grupta yer alan öğrenim dalları için 25/11/2013tarihinde Saat: 09:00 ‘da,2.Grupta yer alan öğrenim dalları için26/11/2013 tarihinde Saat: 09:00 ‘da, VekaletlerCaddesi No:1 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Bakanlık Merkez binasındayapılacaktır.Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devamedilecektir.

Adayların sınav saatlerinden en az yarımsaat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflıve onaylı kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

7-     YARIŞMASINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

 

      Sözlü sınav puanı yarışma sınavı başarınotunu teşkil eder.Sınav kurulu, öğrenim dalları itibariyle yarışma sınavıbaşarı listesini ve uzman yardımcısı olarak atanabilecek adayların listesiniBakan onayına sunar. Listelerin Bakan tarafından onaylanmasını müteakipsonuçları, Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) ve Merkezhizmetbinasında ilan edilir. Yarışma Sınavını kazanan Uzman Yardımcısıadaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

 

Yarışmasınavında öğrenim dalları itibari ile alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayınbaşarılı olamaması halinde, Bakanlık kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenimdalları arasında sayı olarak değişiklik yapabilir.

 

 

8-     UZMANYARDIMCILIĞINA ATAMA

 

Yarışmasınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanlar kendilerine yapılacakbildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerineBakanlık tarafından Uzman Yardımcısı kadrolarına atanır.

 

Sınavdabaşarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi birsebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, yeni bir sınav yapılıncayakadar en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedeklisteden atama yapılabilir.

 

İlanen duyurulur.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET