gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

11 ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Yılbaşı öncesi akademik personel alımında patlama yaşandı. 11 Üniversiteye akademik personel alınıyor.

30 Aralık 2014 Salı 08:52
11 ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

11 ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Yılbaşı öncesi akademik personel alımında patlama yaşandı.11 Üniversiteye akademik personel alınıyor.

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(PROFESÖR)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunuve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullaragöre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindekigenel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan adaylardan profesörkadrolarına başvuracakların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, şahsenbaşvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresiiçerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurulardikkate alınmayacaktır.

PROFESÖR

Profesörkadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim veanabilim dalını belirten başvuru dilekçelerine (www.erzurum.edu.tr adresindenalınacaktır) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanısureti, lisans, yüksek lisans, doktora ve onaylı doçentlik belgesi,başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışmave yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayıekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsenmüracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecekadaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ileunvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olmasıgerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önceçalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmetbelgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15(on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

- Müracaatlar 30/12/2014 – 13/01/2015tarihleri arası mesai saati bitimine kadar alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılangenel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvanı

Ad.

Drc.

Başvuru Koşulu

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Profesör

1

1

"Yapısal Yapıştırıcıların Mekanik Davranışları” üzerine çalışmalar yapmış olmak

 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüdeçalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 SayılıKanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımalarıgerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ÜniversitelerarasıKurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin :Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini,yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ilebaşvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancıdili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarınıkapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veyauzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ : Doçent adaylarınınÜniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere;ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir Yardımcı Doçent adayları için yabancı dilsınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisindeyapılmalıdır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Drc

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

 

Doç.

1

1

Mağdur hakları, ayrımcılık ve dışlanmışlık alanlarında araştırmaları bulunmak. Sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanında doçent unvanı almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

 

Yrd. Doç.

3

2

Resim alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Yrd. Doç.

3

1

Tıp Fakültesi Tıp Anatomide doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

3

1

Endometrial polip ve uterinleimyom da ghrelin ve obestatinidoku ve serumda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Yrd.Doç

3

1

Halk Sağlığı alanında en az beş yıl uzman olarak çalışmış olmak.

 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 SayılıKanun'un ilgili maddeleri gereğince Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayımtarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları, adaylarınÜniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/AtanmaBaşvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

 

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

 

 

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ÜniversitemizinMühendislik Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Bölümlerine, 2547sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme veAtanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlardauzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinetabi, tam gün görev yapacak 4 Profesör alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veyaresmi onaylı örnekleri

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puanüzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabuledilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olmak,

• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin anadili olması,

• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerinsadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olmak.

Adaylar, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını,yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretimfaaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları 6 (altı) takım dosya ilebaşvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ÜniversitelerarasıKurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15)gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Postaile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmışolması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvurusüresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkatealınmayacaktır.

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi:  MEF ÜNİVERSİTESİ

                            MaslakAyazağa Caddesi, No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

                            Tel:0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik

Bilgisayar

Prof.

1

Görüntü işleme ve bilgisayarla görme konularında araştırmalar ve yayınlar yapmış olmak; bu alanlarda araştırma projeleri yürütüp tamamlamış olmak.

Mühendislik

İnşaat

Prof.

1

GPS, Deprem Hasar Analizleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında araştırmalar ve yayınlar yapmış olmak; bu alanlarda ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yürütüp tamamlamış olmak.

Mühendislik

Makina

Prof.

1

Deneysel ve Hesaplamalı Hidrodinamik ve Aerodinamik, Akış Kararsızlıkları alanlarında uluslararası yayınları olmak.

Sanat Tasarım ve Mimarlık

Mimarlık

Prof.

1

Kentsel Tasarım, konut ve morfoloji alanlarında yayınları olmak, mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında uygulamalar yapmış olmak, ulusal ve uluslararası mimari yarışmalarda ödülleri olmak

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanıbelirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Doçentler daimi statüde görevyapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ÖğretimÜyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, YükseköğretimKurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-ÖğretimYapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve YükseköğretimGenel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgiliminimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiyehttp:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından;adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmelerigerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacakadayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent ve Doçent olarak başvuracak adayların:Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabuledilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenensınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmelerigerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Busınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olanadaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olanYardımcı Doçent ve Doçent adayları Üniversitemizde İngilizce mülakataalınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesindebelirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirtenbir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmalarıgerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleriFakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ileilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını veyayınlarını kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diplomafotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslimedeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayınbaşvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Postaile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN

DOÇ.

Y.DOÇ.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Bölümü

Kalibre edilmiş geometri ve Özel dolanımlımanifoldlar

-

1

Psikoloji Bölümü

Deneysel Psikoloji

-

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık Bölümü

Mimari Tasarım ve Anlatım Teknikleri, Mimaride Söylem Analizi

1

-

Mimarlık Bölümü

Yapı dinamiği, mekaniği ve yapısal sistemler; deprem güvenli yapı tasarımı

-

1

Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü

Kent Ekonomisi, Konut Politikaları ve Engelsiz Kentler

-

1

Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü

Kentsel Tasarım, Çevre Psikolojisi ve Katılımcı Planlama

-

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar MühendisliğiBölümü

Makina Öğrenmesi

-

1

İnşaat MühendisliğiBölümü

Üstyapı mühendisliği, yol malzemelerikarakterizasyonu ve modellemesi

-

1

İnşaat MühendisliğiBölümü

Bina bilgi modellemesi, kalite kontrolü, performans izleme

-

1

Kimya MühendisliğiBölümü

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği ve Elektrokimyasal Sistemler

-

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü

Mikroekonomi

-

2

Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi Bölümü

Araştırma Yöntemleri

-

1

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Jeolojisi ve JeofiziğiABD

Düşük oksijenli denizel alanların biyojeokimyası

-

1

Deniz Bilim (Oşinografi) ABD

Organik kirleticilerin Denizel Etkileri veEkotoksikoloji

-

1

 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme veAtanmaYönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile ÜniversitemizAkademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren,başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleridilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenimdurumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlikbelgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmetibulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçentkadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsenbaşvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasındanerişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’negöre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerineve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvurudilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak,bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dilsınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetinegirmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanınResmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ileyapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların ÜniversitelerarasıKurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/

ANASANAT DALI

DOÇ.

YRD.

DOÇ

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

 

Üniversite öğrencileri, geç ergenler ve ergenler üzerinde ayrışma, bireyleşme konusunda çalışma yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

 

 

 

Pedodonti

 

1

Bitkisel içerikli ürünlerin çürük önleyici etkisi üzerine doktora yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 

 

 

Farsça Mütercim Tercümanlık

 

1

--

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

Kamu Hukuku Bölümü

 

 

 

Milletlerarası Hukuk

 

1

--

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

İktisat Bölümü

 

 

 

İktisat Politikası

 

1

Finansal krizler alanında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

Tıbbi Patoloji

 

1

Servikal neoplazilerde sitolojik ve histolojik tanı ile p16 ve Ki67 boyanma oranları ve yoğunlukları arasındakikorelasyon ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

1

Nöronavigasyon konusunda tecrübeli olmak, Propofol ve SitikolinKombinasyonunun Deneysel Kafa Travması Üzerindeki Koruyucu Etkileri üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.

TOPLAM

1

6

 

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547SayılıYükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 30 Aralık 2014–13 Ocak2015 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne; Profesör ve Doçentkadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLISTATÜ’ye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç,10(on) yılsüre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosutarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresindenöğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi AtamaKriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların,kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “ÖğretimÜyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yrd. Doçentler için8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerindeistenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Webadresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarınıdoldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar yayın dosyalarınanüfus cüzdanı sureti, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri ile kontrolçizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsaEğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip, Profesörler 6, Doçentler ve Yrd.Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutuiçerisinde bir dilekçe ekinde teslim edeceklerdir. İlaveten başvuru dosyasıoluşturmak üzere yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

 

 

 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

Yaylı Çalgılar

Profesör

1

Yaylı Çalgılar

Doçent

1

 

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

Periodontoloji

Yrd.Doçent(2)

1

Pedodonti

Yrd.Doçent(3)

1

 

 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

Farmasötik Kimya

Yrd.Doçent(4)

1

 

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

 

 

Alman Dili ve Edebiyatı

Profesör(1)

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör(1)

1

Psikoloji

Profesör(5) 

1

Psikoloji

Profesör(6) 

1

Psikoloji

Doçent(6)

1

Psikoloji

Doçent(7)

 

Psikoloji

Doçent(8) 

1

Tarih

Doçent(9)

1

Almanca Mütercim Tercümanlık

Yrd.Doçent(1)

1

Alman Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doçent(1)

1

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Profesör(10)

1

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör(11)

1

Özel Eğitim

Profesör

1

Alman Dili Eğitimi

Doçent(1) (12)

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent(13)

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması veEkonomisi

Doçent(14)

1

Fransız Dili Eğitimi

Doçent(1) (15)

1

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent(1)

1

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

Özel Eğitim

Doçent

1

Alman Dili Eğitimi

Yrd.Doçent(1)

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd.Doçent(16)

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması veEkonomisi

Yrd.Doçent(17)

1

 

 

 

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz

Profesör(18)

1

İstatistik Teorisi

Doçent(19)

1

Uygulamalı Biyoloji

Doçent(20)

1

Uygulamalı Matematik

Yrd.Doçent(21)

1

 

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

Resim

Profesör(22)

1

Grafik

Doçent(23)

1

Seramik

Doçent(24)

1

Heykel

Yrd.Doçent(25)

1

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

 

 

Sosyal Hizmet

Profesör(26)

1

Yerel Yönetimler ve Siyaset

Profesör(1) (27)

1

Sosyal Hizmet

Doçent(26)

1

Aile ve Tüketici Bilimleri

Yrd.Doçent

1

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Bilgisayar Yazılımı

Doçent(1) (28)

1

Mineroloji ve Petrografi

Doçent(29)

1

Geoteknik

Yrd.Doçent(1) (30)

1

Maden Yatakları ve Jeokimya

Yrd.Doçent(31)

1

Otomotiv

Yrd.Doçent(1) (32)

1

Ulaştırma

Yrd.Doçent(1) (33)

1

 

 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Yrd.Doçent(34)

1

Spor Biyomekaniği ve Motor Kontrol

Yrd.Doçent(35)

1

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Göz Hastalıkları

Profesör (Türkçe)(1)(36)

1

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör (Türkçe) (1)

1

Üroloji

Profesör (Türkçe) (1)(37)

1

Üroloji

Profesör (Türkçe) (1)(38)

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Profesör (Türkçe) (1)(39)

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent (Türkçe) (1)(40)

1

Göz Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1)(41)

1

Nükleer Tıp

Doçent (Türkçe) (1)(42)

1

Adli Tıp

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)(43)

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)

1

Kardiyoloji

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)(44)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)

1

 

AÇIKLAMALAR

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların;Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “EğiticilerinEğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışıkurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Üniversitemiz EğitimFakültesi Dekanlığı tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabuledilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adayların başvurularışartlı kabul edilir ve adaylar ilan tarihini takiben Üniversitemiz tarafındandüzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyialabilirler.

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerinkadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu”tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmalarışarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecekve Web sayfamızda duyurulacaktır.

2. Hücre kültürü ve doku mühendisliğinde deneyimli olmak.

3. Halitozis konusunda deneyimli olmak.

4. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak vedoktorasını Farmasötik Kimya alanında yapmış olmak.

5. Doçent unvanını Sosyal Psikoloji alanında almış olmak.

6. Doçent unvanını Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında almışolmak.

7. Doçent unvanını Deneysel Psikoloji alanında almış olmak.

8. Doçent unvanını Sosyal Psikoloji veya Gelişim Psikolojisialanında almış olmak.

9. Doçent unvanını Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak.

10. Doçent unvanını Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriEğitimi alanında almış olmak.

11. Doçent unvanını Özel Eğitim alanında almış ve OkulÖncesi Eğitiminde Kaynaştırma konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Alman Dili Eğitimialanında almış olmak.

13. Doçent unvanını Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriEğitimi alanında almış ve Etkileşimli Web Tabanlı Öğrenme Materyalleri Tasarımıve Geliştirme çalışmaları yapmış olmak

14. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak.

15. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Fransız Dili Eğitimialanında almış olmak.

16. Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanındaalmış ve Standart Belirleme Yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

17. Doktorasını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması veEkonomisi alanında almış olmak.

18. Doğrusal olmayan operatörler konusunda çalışmalar yapmışolmak.

19. İstatistik alanında doktora yapmış olmak.

20. Apis grubu arı hastalıkları ile ilgiliçalışmaları ve yayınları olmak.

21. Yarı sonsuz optimizasyon konusunda çalışmalaryapmış olmak.

22. Sanatta Yeterlik ve Doçentlik Unvanını Resim alanındanalmış olmak.

23. Plastik Sanatlar alanında Doçentlik unvanını almış vegrafik tasarım ile reklam fotoğrafçılığı alanında çalışıyor olmak.

24. Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar (Alan: Seramik) ilesağlamış ve porselen konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

25. Güzel Sanatlar alanında Lisans ve Yüksek Lisans eğitimialmış olmak, Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel BölümüHeykelAnasanat Dalında Sanatta Yeterlik Programını tamamlamış olmak.

26. Lisansüstü derecelerinden birini veya Doçentlik unvanınıSosyal Hizmet alanında almış olmak.

27. Doçentlik unvanını Kamu Yönetimi alanında almış olmak.

28. Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya BilgisayarBilimlerinden almış olmak.

29. Medikal Mineroloji konusunda çalışmalar yapmışolmak.

30. Lisansını İnşaat Mühendisliğinden almış ve DoktorasınıAvrupa Bölgesi için doğrusal olmayan zemin büyütmesi modeli üretilmesi üzerineyapmış olmak.

31. Doktorasını Metalik Maden Yatakları konusunda yapmışolmak.

32. Doktorasını eşit kanallı açısal dövme yöntemiile metalik malzemelerin şiddetli plastik deformasyonu konusunda yapmış olmak.

33. Lisansını İnşaat Mühendisliğinden almış veDoktorasını alüvyonal vadide dalga yayılımı üzerine yapmış olmak.

34. Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış,Mesleki Gelişim ve Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk konusunda çalışmalaryapmış olmak.

35. Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış,Biyomekanik ve Kas-İskelet Sistemi simülasyonu alanında deneyimliolmak.

36. Nörooftalmoloji veoküler elektrofizyoloji konularında deneyimli olmak.

37. Üroonkoloji ve robotik cerrahi konusundadeneyimli olmak.

38. Pediatrik üroloji yandalı olmak.

39. Doçentlik unvanını Tıp Eğitimi alanında almış olmak.

40. İnvaziv aspergilloz tanı ve tedavisialanında araştırmalarının olması.

41. Glokom konusunda deneyimi olmak.

42. Nükleer tıp uzmanı ve bilim doktoru sahibi olmak.

43. Yenidoğan yandal uzmanı olmak.

44. Koroner BT Anjiyografi ile çalışma yapmış olmak.

 

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılıKanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve YükseköğretimKurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme,Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız:http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haizÖğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadroderecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosunabaşvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans vedoktora)

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesörkadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama veYükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlamasisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarakhazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırmaeserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında dahazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferansbildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri,yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içerendosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentlerve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ÜniversitelerarasıKurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacakolup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

* İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi EvranÜniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleriYönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerekyayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan,halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerininolmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin sonbaşvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmelerizorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsenyapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabuledilmeyecektir.

 

NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Geleneksel Türk El Sanatları/Geleneksel Türk El Sanatları

Profesör

1

1

Geleneksel Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Yöresel Giysiler ve El Dokumaları konusunda çalışmış olmak.

Geleneksel Türk El Sanatları/Geleneksel Türk El Sanatları

Profesör

1

1

 Türk ve İslam Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. El Dokumacılığı ve Doğal Boyacılık konusunda çalışmış olmak.

Geleneksel Türk El Sanatları/Geleneksel Türk El Sanatları

Yardımcı Doçent

1

1

Sanatta Yeterliliğini Sanat ve Tasarım alanında almış olmak. Düz Dokumacılık konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Cerrahi Tıp Bilimleri/Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak, Yanıklarda akciğer hasarının önlenmesi konusunda çalışmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri/ Tıbbi Biyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Rekombinant protein ve rekombinant protein aşısı üretimi konusunda çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri/ Göğüs Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Mediastinal lezyonlarda endoskopik ultrasonografi kullanımı konusunda çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri/ Acil Tıp

Yardımcı Doçent

3

1

Acil Tıp Uzmanı olmak, Karaciğer sirozlu hastalarda yağ asidi bağlayıcı protein konusunda çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri/ Acil Tıp

Yardımcı Doçent

4

1

Acil Tıp Uzmanı olmak, Ağaçtan düşen hastaların yaralanma durumlarının değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri/Histoloji Embriyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp Doktoru olmak, Histoloji Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak. Üreme histolojisi ve gastrointestinal sistem üzerine çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri/ Tıbbi Farmakoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp Doktoru olmak, Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Fitoöstrojenler konusunda çalışmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri/Ortopedi veTravmataloji

Yardımcı Doçent

1

1

Alt ekstremite kemik tümörleri konusunda çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri/ Nöroloji

Yardımcı Doçent

3

1

Başağrılı hastalarda büyük oksipital sinir blokajıyanıtları konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Tarımsal Biyoteknoloji/Bitkisel Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Bitki doku kültürü ve gen aktarımı konusunda çalışmış olmak.

Zootekni/Yemler ve Hayvan Besleme

Yardımcı Doçent

3

1

Etlik piliçlerin in ovo beslenmesinde simbiyotikkullanımı konusunda çalışmış olmak.

Tarımsal Biyoteknoloji/Hayvansal Biyoteknoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Genetik Parametre ve Genetik Yönelim Tahmini konusunda çalışmış olmak.

Tarla Bitkileri/ Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Yardımcı Doçent

3

1

Bazı yem bitkisi karışımlarının verim ve kalite özellikleri konusunda çalışmış olmak.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/ Toprak Bilimi

Yardımcı Doçent

1

1

Toprak solucanları konusunda çalışmış olmak.

Bitki Koruma/ Fitopatoloji

Yardımcı Doçent

1

1

 Bitki uçucu yağ ve ekstraktlarının antifungal vebiyoherbisidal etkisi konusunda çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Kimya/Biyokimya

Doçent

2

1

Proteomik konusunda çalışmış olmak.

Kimya/Analitik Kimya

Doçent

1

1

Enerjik malzemeler ve karakterizasyonukonusunda çalışmış olmak.

Biyoloji/Biyoloji

Doçent

2

1

Pas mantarlarının taramalı elektron mikroskobu ile incelenmesi konusunda çalışmış olmak.

Biyoloji/Biyoloji

Doçent

1

1

Bakterilerde toksijenite ve patojenite testleri konusunda çalışmış olmak.

Antropoloji

Doçent

2

1

Fosil ve diş antropolojisi konusunda çalışmış olmak.

Arkeoloji /Protohistoryave Ön Asya Arkeoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Orta ve Geç Tunç Çağı Arkeolojisi konusunda çalışmış olmak.

Matematik/Cebir ve Sayılar Teorisi

Yardımcı Doçent

3

1

Serbest Lie cebirleri konusunda çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Kamu Yönetimi

Doçent

1

1

Bilgi Yönetimi ve Yapay Zeka uygulamaları konusunda çalışmış olmak.

İşletme

Yardımcı Doçent

3

1

İş yerinde informal davranışlar ve olumsuz duygular konusunda çalışmış olmak.

İşletme

Yardımcı Doçent

3

1

Uluslararası tüketim kültürü ve tüketici davranışları konusunda çalışmış olmak.

İşletme

Yardımcı Doçent

1

1

 Psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel sinizm konusunda çalışmış olmak

İktisat

Yardımcı Doçent

1

1

Avrupa Birliği maliye politikaları konusunda çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Genetik veBiyomühendislik

Yardımcı Doçent

3

1

Moleküler yöntemler kullanarak biyolojik mücadele ajanlarının teşhisi konusunda çalışmış olmak

Çevre Mühendisliği/ Çevre Bilimleri

Yardımcı Doçent

2

1

Sineklerde endosimbiyotik bakteri florasınınbelirlenmesi konusunda çalışmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Yardımcı Doçent

1

1

Azot uçlu ligandların spektroskopik özellikleri üzerine çözücülerin etkilesi konusunda çalışmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

5

1

Beden Eğitimi ve Spor öğrencilerinin akademik, sportif ve öğretmenlik öz yeterlilikleri konusunda çalışmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

2

1

Kırşehir’de yaşayan Türk Boyları üzerine çalışmış olmak.

Türkçe Eğitimi/Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi alanında doktorasını tamamlamış olmak ve Yazma eğitimi konusunda çalışmış olmak.

İlköğretim/İlköğretimMatematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

İntegral operatörleri ve Morey uzayları konusunda çalışmış olmak.

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılıYükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. Maddesindebelirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş,2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması vedoktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuçbelgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı(1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmelerigerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılıKanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıcayabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dilsınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumundaçalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacaklarıonaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibrazedeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalarındenkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

YayınTarihi               :30.12.2014

BaşvuruTarihi           :31.12.2014

Son Başvuru Tarihi    : 14.01.2015

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, serebral venöz tromboz, dopplerultrasonografi ve endovenöz varis tedavisi konularında çalışmaları olmak.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Yardımcı Doçent

2

1

Ruh Sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

3

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

 

4

Bulancak Kadir Karabaş UBYO

Uluslararası Ticaret Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Pazarlama iletişimi üzerine çalışmaları olmak.

5

Rektörlük

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Cumhuriyet tarihi alanında doktorasını yapmış olup, Türk siyasal hayatı alanında çalışmaları olmak.

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgilimaddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarıncaöğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanınResmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 SayılıDevlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğerkoşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel DaireBaşkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ileÜniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege ÜniversitesiÖğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca, profesörkadrolarına başvuranlar 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek),Doçent kadrolarına başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmelerigerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarasıKurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATALOJİ

PROFESÖR

1

1

Gastrointestinal sistem, Kemik patolojisi ve moleküler patoloji konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Otolog ve allogeneik hematopoetik kök hücretransplantasyonu konusunda deneyimli, Faz-I ve Faz-III çok merkezli prospektif klinik araştırmalarda en az 5 yıl deneyimli Hematoloji uzmanı olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM

 

DOÇENT

1

1

Zihin engellilerin eğitimi alanında doçentünvanına sahip olmak, engelli öğrencilerin kaynaştırılması ve sosyal kabulleri konularında çalışmaları bulunmak

FEN FAKÜLTESİ

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ

ASTROFİZİK

PROFESÖR

1

2

Yıldız Astrofiziğinde çalışmaları olmak,
Ege Üniversitesinin İngilizce ders verme koşullarını sağlıyor olmak.

 

Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiRektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile MuğlaSıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama veYükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusundaöğretim üyesi alınacaktır.

a) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adaylarınwww.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna,özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internetadresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma veyayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük PersonelDairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylarınwww.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna,özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (MuğlaSıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama veYükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi) ve yukarıdaki internetadresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimselçalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili FakülteDekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede arananniteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15(onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ÜniversitelerarasıKurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyalarıiçin Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekleriçin istenmektedir.

6) Yardımcı Doçent kadrolarına Doçent unvanını almış olanlarile Profesörler müracaat edemezler.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Beden Eğ. veSpor Y.O.

Rekreasyon

 

Doçent

2

Engelliler ve Sporda psiko sosyal alanlarda akademik çalışmaları olmak

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

2

Mimarlık bilim alanı ve Mimarlık, Planlama, Tasarım temel alanında doçentliğini almış olmak, Tasarım ve tarih- kültür-sanat ilişkili üzerinden dersler vermiş olmak, mimari proje yarışmalarına katılmış olmak, mimari uygulamalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yrd.Doç.

5

Paratiroid cerrahisinde deneyimli, Tiroid cerrahisinde sinir monitorizasyonueğitimi almış olmak, Gastrointestinal sistem endoskopisi eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağ. ve Hast.

Yrd.Doç.

5

Çocukluk çağı Kawasaki hastalığı üzerine çalışması olmak. Kateterizasyon İleAtrial Septal Defekt (ASD) Kapatma İşlemi üzerinde çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd.Doç.

5

Tıp Fakültesi mezunu ve Tıpta Uzmanlık eğitimi almış olmak,
Radyasyonun etkileri ile ilgili histolojik çalışmalar yapmış olmak.

Muğla SYO

Sağlık Yönetimi

 

Yrd.Doç.

4

İşletme doktora derecesine sahip olup, kültür ve girişimcilik ilişkisi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda belirtilen Dalı içinDoçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Müracaatlarıngerekli belgeler ile birlikte ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 güniçerisinde Rektörlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. Başvurular için gereklibelgeler ve adayda aranılan nitelikler Üniversitemizin http://www.tau.edu.trweb sayfasında yayımlanmıştır.

 

Sıra No

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adet

  1

İktisadi ve İdari Bilimler

İktisat

Uluslararası İktisat

Doçent

1

  2

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyasal ve Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

1

  3

Fen Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

Polimer

Yardımcı Doçent

1

  4

Fen Fakültesi

Moleküler ve Biyoteknoloji

Biyoenformatik

Yardımcı Doçent

1

  5

Fen Fakültesi

Enerji Bilimi ve Teknolojileri

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Yardımcı Doçent

1

  6

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

  7

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

1

  8

Mühendislik

Makine Mühendisliği

Termodinamik ve Isı Tekniği

Yardımcı Doçent

1

  9

Kültür ve Sosyal Bilimler

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü

İletişim

Yardımcı Doçent

1

10

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yardımcı Doçent

1

Başvuru Adresi: Doçent başvuruları için Personel DaireBaşkanlığı, Yardımcı Doçent Başvuruları için İlgili Fakülteler

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ÖğretimÜyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ileGaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları veUygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tradresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanınResmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Yrd.Doç.

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Kimya Eğitiminde doktora yapmış olmak.

İlköğretim

Okulöncesi Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Okulöncesi dönemde sosyal beceri eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Yrd.Doç.

1

Kelam alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Harita Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

 

Mimarlık

 

Yrd.Doç.

2

 

Makine Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji veReanimasyon

Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yrd.Doç.

1

Girişimsel Radyoloji alanında deneyimli olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Neonatoloji (Yenidoğan) yan dal uzmanı olmak

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Yrd.Doç.

1

 

Tokat Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

 

Yrd.Doç.

1

 

Ebelik

 

Yrd.Doç.

1

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Yrd.Doç.

1

 

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

 

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak.

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 SayılıKanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgilimaddelerine göre     öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

ADET

DER.

AÇIKLAMA

FEN-EDEBİYAT FAK.

FİZİK

-

Prof.

1

1

Difüzyonsuz faz dönüşümleri ve SEM, TEM, mössbauerkarekterizasyonları konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAK.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

Prof.

1

1

İlk dönem ehli hadis düşüncesi ve Türk modernleşmesi sürecinde Hadis konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

-

Doç.

1

3

Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünde doktora yapmış olmak ve ilgili alanda doçentlik belgesine sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

-

Doç.

1

2

İlgili alanda doçent ünvanı almış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

ANTROPOLOJİ

-

Yrd. Doç.

1

5

Paleoantropoloji alanında doktora yapmış olmak ve dişlerinmorfometrik analizi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

MALİYE

MALİ İKTİSAT

Yrd. Doç.

1

3

Maliye Bölümünde doktora yapmış olmak, Belediye Hizmetlerinin özelleştirilmesi ve sosyal belediyecilik konularında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

BANKACILIK VE FİNANS

-

Yrd. Doç.

1

3

Muhasebe alanında doktora yapmış olmak ve işletmelerde performans değerlendirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

-

Yrd. Doç.

1

1

İlgili Fakültelerden lisans mezunu olmak  ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

3

İlgili Fakültelerden lisans mezunu olmak  ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

3

İlgili Fakültelerden lisans mezunu olmak  ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

2

3

İlgili Fakültelerin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme bölümü lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

-

Yrd. Doç.

1

3

İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemeleri alanında doktora yapmış olmak, kendiliğinden yerleşen betonlar ve lif katkılı betonlar üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

Yrd. Doç.

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

Yrd. Doç.

1

3

Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

Yrd. Doç.

1

3

Çocuk gelişimi veya okul öncesi öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SOSYAL HİZMET

 

Yrd. Doç.

1

3

Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

Yrd. Doç.

1

4

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

TIP FAK.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ FARMAKOLOJİ

Yrd. Doç.

1

3

Tıp Doktoru olmak, Tıbbi Farmakoloji Doktorası veya Uzmanlığı bulunmak.

TIP FAK.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ

Yrd. Doç.

1

3

Anatomi uzmanı olmak veya anatomi doktorası yapmış olmak.

 

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunuile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerigereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet MemurlarıKanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. İlanmetni ayrıca üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır.

Duyuru Başlamatarihi                                                                 30.12.2014

Son Başvurutarihi                                                                       13.01.2015

Yardımcı Doçent Adayları İçin Yabancı Dil Sınavıtarihi            19.01.2015

Yabancı Dil Sınavının Sonuçlarının Açıklanmatarihi                  19.01.2015

Sınav Yeri veSaati                                                                      ŞırnakÜniversitesi Rektörlük Binası Saat: 10:00

 

ÖĞRETİM ÜYESİ AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

SY

DR

AÇIKLAMA

İLAHİYAT FAK.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

KELAM

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

İSLAM HUKUKU

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

TEFSİR

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

HADİS

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

İSLAM TARİHİ

YRD. DOÇ.

1

2

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

MADEN İŞLETMESİ

PROF.DR.

1

1

Profesörlük şartlarını yerine getirmiş olmak.

DOÇ.DR

1

3

Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

YRD. DOÇ.

1

4

Jeoloji Alanında Doktora yapmış olmak.

MADEN MEKANİZASYONU VE TEKNOLOJİSİ

DOÇ.DR

1

1

Alanında istenilen şartları sağlamış olmak.

YRD. DOÇ.

1

5

Jeofizik Alanında Doktora yapmış olmak.

ENERJİ SİSTEMELERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ

DOÇENT

1

2

Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

YRD. DOÇ.

1

1

Nanomalzemelerin ısısal, termodinamik ve manyetik özellikleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

YRD. DOÇ.

1

3

Geoteknik Alanında Doktora yapmış olmak.

HİDROLİK

YRD. DOÇ.

1

5

Hidrolik Alanında Doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ

DOÇ.DR.

1

1

Bahçe Bitkileri Sebze Yetiştirme ve Islahı anabilim dalından doçent unvanı almış olmak.

DOÇ.DR.

1

1

Bahçe Bitkileri Meyve Yetiştirme ve Islahı veya Bağ Yetiştirme ve Islahı anabilim dalından doçent unvanı almış olmak.

YRD. DOÇ.

1

5

Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olup Sebze Yetiştirme ve Islahı konusunda doktora yapmış olmak.

TARLA BİTKİLERİ

PROF.DR.

1

1

Tarla Bitkileri ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

DOÇ.DR.

1

3

Tarla Bitkileri ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

BİTKİ KORUMA

YRD. DOÇ.

1

1

Bitki Koruma Bölümü mezunu olup Bitki Koruma ilgili konularında doktora yapmış olmak

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ.

1

4

Ziraat Fakültelerinin Gıda Bölümü, Gıda Bili ve Teknoloji Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olup ilgili konularında doktora yapmış olmak.

TARIM EKONOMİSİ

YRD. DOÇ.

1

4

Tarım Ekonomisi Bölümü mezunu olup ilgili konularında doktora yapmış olmak.

TOPRAK BİLİMİ VE BESLEME

YRD. DOÇ.

1

3

Toprak Bölümü veya Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunu olup ilgili konularında doktora yapmış olmak.

ZOOTEKNİ

YRD. DOÇ.

1

4

Zootekni ile ilgili anabilim dallarında doktora yapmış olmak.

YRD. DOÇ.

1

5

Zootekni ile ilgili anabilim dallarında doktora yapmış olmak.

T.O.İ Y.O.

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

YRD. DOÇ.

2

3

Turizmle ilgili herhangi bir alanda veya işletme alanında doktora yapmış olmak.

YRD. DOÇ.

1

4

Turizmle ilgili herhangi bir alanda veya işletme alanında doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR YÖNECİLİĞİ

DOÇ. DR.

1

3

Alanında Doktora yapmış ve Doçentlik şartlarını taşıyor olmak.

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

REKREASYON

DOÇ.DR.

1

3

Alanında Doktora yapmış ve Doçentlik şartlarını taşıyor olmak.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TARİHİ

PROF.DR

1

1

Profesörlük şartlarını yerine getirmiş olmak.

İKTİSADİ GELİŞME VEULUSLAR ARASIİKTİSAT

DOÇ.DR

1

1

Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

YRD.DOÇ.

1

5

Yardımcı Doçentlik için alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSAT TEORİSİ

DOÇ.DR

1

2

Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

İKTİSAT POLİTİKASI

YRD.DOÇ

1

5

Yardımcı Doçentlik için alanında doktora yapmış olmak.

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

DOÇ.DR.

1

2

Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

PROF. DR.

1

1

Profesörlük şartlarını yerine getirmiş olmak.

TİCARET HUKUKU

DOÇ.DR.

1

1

Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

SAYISAL YÖNTEMLER

YRD. DOÇ.

1

3

Yardımcı Doçentlik için alanında doktora yapmış olmak.

KAMU YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

PROF. DR.

1

1

Alanında Profesör şartlarını yerine getirmiş olmak.

DOÇ.DR.

1

3

Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

YRD. DOÇ.

1

4

Yardımcı Doçentlik için alanında doktora yapmış olmak.

YÖNETİM BİLİMLERİ

DOÇ. DR.

1

1

Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

YRD. DOÇ.

1

5

Yardımcı Doçentlik için alanında doktora yapmış olmak.

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

YRD. DOÇ.

1

3

Yardımcı Doçentlik için alanında doktora yapmış olmak.

 

İzmir Kâtip Çelebi ÜniversitesiRektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılıKanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve ÜniversitemizSenatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylananÜniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve UygulamaEsasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

NİTELİK

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ortodonti Anabilim Dalı

Yrd.Doç.

3

1

Stereofotogrametri Cihazı İle Çalışma Yapmış Olmak, Asimetri İle İlgili Çalışma Yapmış Olmak.

2

İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Anayasa Hukuku ve Uluslararası Hukuk Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak.

3

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri Anabilim Dalı

Yrd.Doç.

3

1

Dini Danışmanlık Teori Uygulama ve EğitimiKonusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

4

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Arap Dili veBelagatıAnabilim Dalı

Yrd.Doç.

3

1

Arap Dilinde Benzer Kelimeler Arasındaki Nüanslar İle İlgili Çalışma Yapmış Olmak.

5

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Hadis Anabilim Dalı

Yrd.Doç.

3

1

Hadis Usulü Kavramları ile İlgili çalışma Yapmış Olmak

6

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Kuranda Peygamber Aileleri ile İlgili Çalışma Yapmış Olmak

7

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Yrd.Doç.

4

1

İslam Ceza Hukuku Kavramları ile İlgili Çalışma Yapmış Olmak

8

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği Alanında Almış Olmak. Doğal Elyaf Polimer Kompozitler, İyonik Polimer MetalKompozitler ve Fiber Yüzey İşlemleri Konularında Deneyimi ve Çalışmaları Olmak

9

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hidrolik Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentlik Unvanını İnşaat Mühendisliği Temel Alanından Almış Olmak, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Sürtünme Faktörü Konularında Yayınları Olmak

10

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Harita Mühendisliği Bölümü

Ölçme Tekniği Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Robustluk Analizi veMetasezgisel Algoritmalar Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak ve Doçent Unvanını Harita Mühendisliği Alanından Almış Olmak.

11

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak; Hemşirelik Alnında Doçent Unvanına Sahip Olmak; Evde Bakım Alanında Çalışmaları Olmak

12

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Doçent Unvanı Almış Olmak; Müzik Terapi, Refleksoloji, Yoğun Bakım, Hemşirelik Tanıları, Etik, Ağrı Alanlarında Çalışmaları Olmak

13

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih Bölümü

Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Osmanlı Nüfus ve İskân Tarihi Üzerine Çalışıyor Olmak

14

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Klinik Elektronörofizyolojive Akuaterapi Alanlarında 5 Yılın Üzerinde Deneyimi ve Çalışmalarının Olması

15

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Üroloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Pediatrik Üroloji Alanında Deneyimli ve ÜrinerDiversiyon Konusunda Deneysel Çalışmaları Olmak

16

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Ortopedik Travmatoloji Alanında Deneyimli ve İleri Eğitim Almış Olmak. Pediatrik Ortopedi ve Biyomekanik Alanında Çalışmalarının Olması

17

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

3

1

Intraoperatif Laringeal SinirMonitorizasyonuKonusunda Deneyimli ve Uluslararası Kurs Sertifikası Olmak

18

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü

 

Yrd. Doç.

5

1

Hizmet Pazarlaması ve Yemek Turizmi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

19

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

 

Yrd. Doç.

5

1

Gıda Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak; Duyusal Değerlendirme ve LezzetAnalizleri Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

20

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü

 

Yrd. Doç.

7

1

Turizm Rehberliği Kokartlı, Sanat Tarihi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

21

Su Ürünleri

Su Ürünleri Avlama ve İşleme TeknolojisiBölümü

Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

5

1

Uzatma Ağları ve Trol Ağları ile Çalışmalar Yapmış Olmak.

 

DİĞER ŞARTLAR:

• 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımakgerekir.

• Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüdeyapılacaktır.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdandenkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesiadaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

• Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent,Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

• Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerindebaşvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek,ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yükseklisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi,3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimselçalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma veyayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerekPersonel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

• Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerindebaşvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek,ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yükseklisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf vebaşlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarınıkapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayaneserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel DaireBaşkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

• Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerinebaşvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınavagireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmikurumlarca onaylanmış lisans, yükseklisans, doktora, nüfus cüzdanfotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma veyayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerekİlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarınabaşvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmışolsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dilsınavında başarılı olmaları şarttır.

• İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuruyapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuathttp://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosuncabelirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ÜniversitemizÖğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri veUygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nınhttp://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden deulaşılabilmektedir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önceçalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesinimüracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılıKanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgilimaddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğinceÖğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihiitibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içindeyapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacakbaşvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılıYükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesindebelirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların;başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adetfotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans,Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi),  yayın listesi ilebirlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerekilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılıKanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancıdil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek,adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumundaçalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacaklarıonaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibrazedeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir)  birimemüracaatta bulunabileceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulcadenkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi içinadayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresindenulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilim Tarihi

-

Yardımcı Doçent

3

1

Çağdaş Demokratik Siyaset Anlayışları Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

-

Yardımcı Doçent

4

1

 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

Turistlerin davranış değişikleri üzerine doktora yapmış olmak

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

Turizm destinasyonu ve kamu yönetimi ilişkisi konusunda doktora yapmış olmak

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

-

Yardımcı Doçent

4

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

4

1

Çelik tel ve mikrosiliskatkılı betonlardagranülometri dağılımının beton performansına etkileri üzerine doktora yapmış olmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

5

1

Kozmetik atık sularının arıtımı konusunda doktora yapmış olmak

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilimdallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve AtanmaYönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Kriterlerini (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademiklinkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesialınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15)gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içindeyapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacakbaşvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıcaaraştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlikbelgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf veözgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ileRektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylardilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfuscüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarınıkapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığınabaşvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesineekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmişile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilanedildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlarbaşka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarındabilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adresleriniekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri dahasonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulcadenkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi içinadayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görevaldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Yrd.Doç.

4

1

Spor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi alanında doktora yapmış ve uykusuzluğun performansa etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Bolu Sağlık Yüksekokulu

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yrd.Doç.

5

1

Hastalıklar, oluşum süreçleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yrd.Doç.

5

1

Gıdalarda kullanılan hidrokolloit ve benzeri fonksiyona sahip maddelerin hamur ve ekmek kalitesi üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

2

1

Biyoloji dersi öğretim programının uygulanması, Biyoloji öğretmenlerinin hizmet içi eğitimi ve profesyonel gelişim tecrübeleri konularında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili

Yrd.Doç.

5

1

Klasik Osmanlı Türkçesi söz dizimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

2

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olmak. Türk Edebiyatında fantastik roman ve süreli yayınlar konularında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Tarihi

Doçent

2

1

Bölgesel ekonomik kalkınma süreçleri konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyasi Tarih

Doçent

2

1

Doçentliği Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Orta Asya alanında çalışmaları olmak.

Mudurnu Süreyya AstarcıMeslek Yüksekokulu

 

Yrd.Doç.

4

1

Kanser hücreleri üzerinde biyoaktif ajanların etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Doçent

2

1

 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Doçent

2

1

Gıda Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Uçucu Yağlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Doçent

2

1

Gıda Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Fermantasyon kinetiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Doçent

2

1

 Gıda Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Yağoksidasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Yrd.Doç.

4

1

Aile sağlığı merkezlerine başvuran kadınlarda kendi kendine meme muayenesi eğitiminin farkındalık ve uygulamaya etkisi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Yrd.Doç.

5

1

Migren patofizyolojisinde adenozin trifosfat ve reseptörlerinin rolü ve tedavi protokolleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Erişkin Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı olmak. Kolon kanseri olgularında tedavi sonrası plazma omentin seviyeleri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

5

1

Erişkin endokrinoloji yandal uzmanı olmak. Polikistik oversendromlu hastalarda nükleobindin-2 ve kemoatraktan proteinchemerin’nin plazma seviyeleri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

2

1

 

Tıp Fakültesi

Psikiyatri

Doçent

2

1

Afetlerle ilgili toplum temelleri ruhsal travma çalışmaları yapmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Doçent

2

1

Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı alanında doçent unvanı almış,üzümsü meyveler konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Doçent

2

1

Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı alanında doçent unvanı almış, sert kabuklu meyveler konusunda çalışmaları olmak.

 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve ÖğretimÜyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Elemanlarıalınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgilimevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurduklarıbirim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmikurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, DoçentlikBelgesi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarınıkapsayan 4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmelerigerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların;Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş,2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi, varsa yabancı dilbaşarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımdosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerekilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; Doçent adayları için ilanınResmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilandikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanınGazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgilibirimden öğrenebileceklerdir.

NOT:  - (Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör veDoçentler müracaat edemezler.)

- (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüdeçalıştırılacaktır.)

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önceçalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmetbelgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların ÜniversitelerarasıKuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibrazetmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuruevraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

ALANI

Doçent

1

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Veteriner gıda hijyeni ve teknolojisi alanında doçent olmak, gıda patojenlerinde PCR ve 16S rRNA dizi analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Nükleer Enerji Mühendisliği

Relativistik ortalama alan modeli ve yapay sinir ağları ile çekirdek taban durum nükleer özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Azerbaycan’daki dil ve edebiyat öğretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Moleküler bakteri sistematiği alanında çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.

Konaklama İşletmeciliği

Hizmetkar liderlik ve iş tatmini konusunda çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

İlahiyat Fakültesi

Din Bilimleri

Vaizlerin mesleki faaliyetleri ve yeterlilikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET