gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

20 SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığına 8 eczacılık fakültesi, 2 biyomühendislik/genetik biyomühendislik, 2 moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, 1 biyoloji bölümü, 1 biyomedikal mühendisliği, 6 hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının birinden mezunu olmak üzere toplam 20 Sağlık Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 05:39
20 SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığına 8 eczacılık fakültesi, 2 biyomühendislik/genetik biyomühendislik, 2 moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, 1 biyoloji bölümü, 1 biyomedikal mühendisliği, 6 hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının birinden mezunu olmak üzere toplam 20 Sağlık Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

Başvurular 19 Ağustos 2013 Pazartesi günü başlayıp 29 Ağustos 2013 Perşembe günü saat 17:30’da sona erecektir. Sınava katılmak isteyen adayların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bizzat başvurmaları veya sınav başvuru formu, 2 adet fotoğraf ve KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, yükseköğrenim diploması veya bitirme belgesinin A4 boyutunda fotokopisini postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

Sınava katılmak isteyen adaylar başvuru formu ve sınavla ilgili bilgileri içeren duyuru metnini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinden (www.titck.gov.tr) temin edebileceklerdir.

II. SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

a) 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren eczacılık fakültesi, biyomühendislik/ genetik biyomühendislik bölümü, moleküler biyoloji ve genetik bölümü, biyoloji bölümü, biyomedikal mühendisliği, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Yazılı sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Adli sicili yönünden Sağlık Denetçiliğine engel hali bulunmamak,

d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,

e) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P8 puan türünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak gerekmektedir.

Sınava başvuran adaylardan 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 KPSS P8 puanı sonuçlarına göre alınacak kişi sayısının 10 katı aday (200 kişi) söz konusu puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak yazılı sınava çağrılacaktır.

Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 9 Eylül 2013 tarihinden itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinden (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinde (www.titck.gov.tr) ilan edilen “Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu’nu açık ve eksiksiz olarak doldurup, fotoğraf yapıştırıp ıslak imzalı olarak, aşağıda istenen belgeler ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA adresine posta veya hafta içi 09:00-18:00 mesai saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavına Girmek İsteyen Adaylardan İstenen Belgeler;

1) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilerek, başvuru sahibi tarafından açık ve eksiksiz doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış ıslak imzalı Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınav başvuru formu,

2) KPSS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) İki adet fotoğraf,

4)Yükseköğrenim diploması veya bitirme belgesinin fotokopisi (A4 boyutunda),

Yukarda sayılan belgelerin, 29 Ağustos 2013 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde Kuruma ulaşmayan, eksik belge ve bilgileri bulunan ve şartları taşımadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu evrak birimine giriş tarih ve saati esas alınacaktır.

Sınav başvurusu için müracaat edilecek yer:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5 P.K. 06520 Çankaya/ ANKARA Tel: 0 312-218 30 00/3709

IV. SINAV KONULARI:

Yazılı Sınav; Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı, aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır. Yazılı sınav, sınav konuları itibariyle test veya klasik sınav şeklinde yapılabilecektir.

A) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların yazılı sınav konuları:

a) Hukuk: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku (genel esaslar ve memur suçları), Medeni hukuk (genel esaslar ve ayni haklar), Borçlar hukuku (genel esaslar), Ticaret hukuku (genel esaslar), Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku.

b) İktisat: İktisat Teorisi (mikro iktisat, makro iktisat), İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi, Para, Banka, Kredi ve Konjonktür Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları, Kamu Giderleri, Bütçe.

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap.

B) Eczacılık fakültesibiyomühendislik/ genetik biyomühendislik bölümü, moleküler biyoloji ve genetik bölümü, biyoloji bölümü, biyomedikal müh. bölümlerinden mezun adaylar için sınav konuları:

a) Hukuk: Temel Hukuk Bilgisi.

b) Kendi meslek alanlarına ait ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular veya fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi ortak okutulan derslerden sorular.

C) Her İki Aday Grubu İçin

a) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).

b) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.

V. SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Yazılı Sınav, 21 Eylül 2013 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı yeri, tarihi ve saati belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilecektir. Adaylar, sınava Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi) kontrol edildikten sonra alınacaklardır. Adaylar istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavında; her konu grubu için tam not 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan notun 60’tan ve konu gruplarının yabancı dil dahil aritmetik ortalamasının da 70’den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınav başarı sıralamasında, sınav notu eşit olan adayların bulunması durumunda yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sözlü Sınav; Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek nottan başlanmak suretiyle alınacak Sağlık Denetçi Yardımcısı sayısının 3 (üç) katını aşmayacak sayıda aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi, sözlü sınavın yapılacağı yer, tarihi ve saati Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinden (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazıyla bildirilecektir.

Sözlü sınavda aday;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

VI. SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE İTİRAZ:

Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’den az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ortalaması alınarak bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav notu ve KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.

Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanlara yazılı tebligat yapılacak olup kazananların listesi ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinden (www.titck.gov.tr) ilan edilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere 5 işgünü içinde Komisyona yapılır.

VII - DİĞER HUSUSLAR

Başvuru evraklarında zımba kullanılmayacak olup, fotoğraf yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır.

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler ile on beş gün içerisinde yazılı olarak Kuruma başvurmak zorundadır.

Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET