gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

35 ZABIT KÂTİBİ ALINACAK

Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan toplam 35 zabıt katibi kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

30 Kasım 2012 Cuma 10:48

 ZABIT KÂTİBİ ALIMI İLANI

Yargıtay Başkanlığından 
1- Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan toplam 35 zabıt katibi 
kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama 
yapılacaktır.
2- Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı sınav ve mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2012 
KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 
KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların 
aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel Şartlar:
a- Türk vatandaşı olmak,
b- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 07/12/2012 tarihi itibariyle 
35 yaşını bitirmemiş olmak (07/12/1977 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.) ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.
c- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile 
değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.
e- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
II) Özel Şartlar:
a- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek 
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya 
bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan 
veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi 
olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b- Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle 
Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen 
daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
c- Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya daha önce yayınlanmış her hangi bir 
eserde yer alan yazı parçasından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile yanlışsız vuruş 
hesabı yapılmadan üç (3) dakikada en az doksan (90) kelime yazmak. (Vuruş hesabı yapılmadan üç (3) 
dakikada yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime yazamayan adaylar mülakat sınavına 
alınmayacaklardır.)III- Başvuru yeri ve şekli:
Başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo
ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA 
adresine yapacaklardır. 
IV- Başvuru tarihi: Başvurular 28/11/2012 Çarşamba günü başlayıp, 07/12/2012 Cuma günü saat 
17.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai 
bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.
V- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında kayıt kabul işlemi 
yapılmayacaktır.
VI- Başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygulama sınavı 
(bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) yapılacaktır. Bilgisayar klavyesi ile üç dakikada en az 90 kelime 
yazılması zorunlu olup; mülakat sınavına; merkezi KPSS sınavından alınan puanların %35’i, bilgisayar
yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime 
karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35’inin 
birlikte toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı 
kadar aday çağrılacaktır. Sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinden daha sonra 
duyurulacaktır. Adayların sözlü mülakatta başarılı sayılabilmesi için, mülakata katılan adaylar hakkında, 
mülakat heyetinin verdiği puan ortalamasının en az 50 puan olması gerekmektedir.
VII- Değerlendirme: Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35 ve mülakat 
puanları da % 30 olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir. 
VIII- Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
IX- Başvuru için gerekli belgeler:
a- Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),
b-Nüfus cüzdan fotokopisi,
c-Öğrenim belgesi fotokopisi, 
d-KPSS - 2012 sınav sonuç belgesi fotokopisi, 
e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
f-Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya yukarıda belirtilen 
okullardan mezun olduğuna dair belge fotokopisi. 
X- Açıktan atama yapılacak zabıt kâtipliği kadro dereceleri aşağıda gösterilmiştir.
10.derece: 10
12.derece: 25
TOPLAM: 35

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET