gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK

4 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK

14 Kasım 2014 Cuma 02:26
4 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 14.11.2014

Son Başvuru Tarihi    : 28.11.2014

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİR

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: 232 4885301

Fax:232 2792626

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Anabilim Dalı/Açıklama

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

Endüstriyel tasarımda görsel iletişim alanında çalışmaları olmak

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

Mimarlık Tarihi


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi   : 14.11.2014

İlan bitiş tarihi         : 28.11.2014

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER :

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini,  nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT :

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 14.11.2014 - 28.11.2014 tarihlerinde; Profesör kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

PROFESÖR

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

YARDIMCI DOÇENT

1

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

MALATYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

3

Lameller keratoplasti alanında tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

YARDIMCI DOÇENT

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

3

Gastroenteroloji uzmanı olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

 

YARDIMCI DOÇENT

3

Biyomedikal sensörler konusunda çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PEDODONTİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın ResmiGazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi),  yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir)  birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

3

1

 

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Doçent

2

1

 

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Doçent

2

1

 

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

5

1

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Yardımcı Doçent

3

1

Öğrencilerin Başarılarını Açıklayan Yapısal Model Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Genetik veBiyomühendislik

 

Yardımcı Doçent

4

1

Bitki Islahı Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

İnşaat Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

4

1

İnşaat Mühendisliğinde Doktora Yapmış Olmak.

Çevre Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

5

1

Çevre Mühendisliğinde Doktora Yapmış Olmak.

FAZIL BOYNER SAĞLIKYÜKSEKOKULU

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

4

1

Dahiliye Hemşireliği Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

5

1

Cerrahi Hemşireliği Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

 

Yardımcı Doçent

3

1

Geometri İnvaryantTeori Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Matematik

 

Yardımcı Doçent

3

1

Sonlu Elemanlar Metodu Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Coğrafya

 

Yardımcı Doçent

5

1

Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Yardımcı Doçent

4

1

 


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

6 - 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*Yayın dosyaları başvuru esnasında Personel Dairesi Başkanlığınca temin edilecek kutulara konulacaktır.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*Yayın dosyaları başvuru esnasında Personel Dairesi Başkanlığınca temin edilecek kutulara konulacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   : 14.11.2014

Bitiş Tarihi           : 28.11.2014

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ortodonti

Doçent

1

2

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Doçent

1

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Periodontoloji

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Biyoloji

Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Gıda Biyoteknolojisi alanında çalışmış olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

Mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Yoğun Madde Fiziği

Profesör

1

1

Plazma Fiziği konusunda çalışmış olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Uygulamalı Matematik alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi 

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Piyano Eğitimi konusunda çalışmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Coğrafya Eğitimi alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Biyoetik alanında çalışmış olmak ve İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Makro İktisat alanında doçent olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Mikro İktisat alanında doçent olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Çevre Politikası ve Kentleşme Politikaları alanında doçent olmak ve İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçent olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Doçent

1

1

Odyoloji alanında doçent olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent olmak ve en az 5 yıl süreyle yenidoğan Ünitesinde çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Hemotoloji yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji yandal uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji yandal uzmanı olmak ve pankreas adacık hücre nakli ve kök hücre nakli konularında deneyimli olmak.Kamudan Haberler


Kamudan Haberler , Kamudan Haber, Kamudan Haberler, Memur Haber, Memur Haberleri, Bimer, Başbakanlık Şikayet, Sınav İlanları, Ücretler, meb, Kamu personeli, Kamu Haber, Devlet Haber, Devlet Haberleri, Askeri Personel, Adli Personel, Sağlık Personeli, Emniyet Personeli, Haber, Haberleri, Özlük Hakları,Taşeron İşçiler, Taşeron Personel,

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET