gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ACIBADEM-MURAT HÜDAVENDİGAR-NUH NACİ YAZGAN-MARMARA VE İPEK ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIM İLANI

Acıbadem-Murat Hüdavendigar-Nuh Naci Yazgan-Marmara ve İpek Üniversitelerine öğretim görevlisi alınacak.

23 Ocak 2015 Cuma 06:30
Acıbadem-Murat Hüdavendigar-Nuh Naci Yazgan-Marmara ve İpek Üniversite Personel Alım İlanı

İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÜNVAN

KADRO

ADEDİ

AÇIKLAMA

Sinema Sanatları Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü

Öğretim Üyesi (Doç. Dr.)

1

- Yüksek lisans ve doktora eğitimini Bilgisayar Bilimleri alanında yurtdışında İngilizce eğitim veren bir Üniversitede yapmış olması.

- Doktora tez konusu Çoklu Ortam (Multimedia) güvenliği olması, bu alanda yayınlarının bulunması.

- Doktora sonrasında SCI ve ya SCIE tarafından indekslenen dergilerde en az 5 makale yayınlamış olması.

- Çoklu Ortam (Multimedia) güvenliği konusunda yabancı dilde eğitim veren Üniversitelerde lisans ve lisansüstü dersler vermiş olması.

 

Başvurularda İstenilen Belgeler:

Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil seviyelerini gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru Süresi ve Adresi:

Başvuru süresi, ilan tarihinden (23.01.2015) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Rektörlüğümüze şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648.cad 06550 Oran,

Çankaya /ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinde saat 17:00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felsefesi

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetlerve Teknikler

Tıbbi LaboratuvarTeknikleri

Doçent

1

Biyokimya Doçenti olmak.


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.nny.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Adet

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1


Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki Tablo ’da belirtilen, kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM (PROGRAM)

KADRO UNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Profesör Doktor

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Doçent Doktor

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör Doktor

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doçent Doktor

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Profesör Doktor

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Doçent Doktor

3

 

Üniversitemizin tablodaki ilgili bölümlere (açıklamada yazan: İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak) başvuru yapacak olanların; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin (3). Fıkrasında belirtilen yabancı dil şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) 5’inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sınavlarda yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.

Başvuruların söz konusu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Murat Hüdavendigar Üniversitesi'ne şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak olan başvuruların postadaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Koşulları sağlayamayan adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme sonucunda ilan edilen kadrolara ölçütleri uygun bulunanların atanması yapılacaktır.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.mhu.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  

Başvuru Belgeleri:

1. Başvuru formu

2. Özgeçmiş 

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. 2 adet vesikalık fotoğraf

5. Noter onaylı Diploma fotokopileri,

6. Daha önce başka bir üniversitede aynı kadroya atanmış ise atama yazısı fotokopisi,

7. Yurt dışından alınan diplomalar ve unvanlar için Üniversitelerarası Kuruldan alınmış Denklik Belgesi,

8. Bilimsel çalışma ve yayınları da kapsayan yardımcı doçent ve doçent için dört takım dosya,

9. KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi,

10. Erkek adaylar için onaylı askerlik durum belgesi.

Müracaat Adresi: Murat Hüdavendigar Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı Uğur Mumcu Mah. M Caddesi 2115 SokakSultangazi/İST 0212 594 07 07 www.mhu.edu.tr


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Perinatoloji alanında yan dal uzmanı olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek konusunda deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım uzmanı olmak.

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Profesör

1

Tıp Bilişimi ve Biyoenformatik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Genel Cerrahi

Profesör

1

Meme Cerrahisi ve Bariatrik Cerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Genel Cerrahi

Profesör

1

Kolorektal ve Sitoredüktif Cerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Klinik Laboratuvar ve Toksikoloji konusunda deneyimli olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET