gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIYOR!!

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alıyor.

08 Eylül 2014 Pazartesi 16:18
ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIYOR!!

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan


1)Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

EK-1’deki  listede  yeri,  unvanı  ve  niteliği  belirtilen  14 sağlık teknikeri kadrosu  için, Yüksek  Öğretim Kurumları’nın Adli tıp teknikerliği, otopsi yardımcılığı veya acil tıp teknikerliği önlisans programlarından mezun olmuş ve 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına KPSSP 93 puan türünden katılan adaylar arasından Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır. (Sağlık teknikeri kadrosundaki personel, Adli Tıp Kurumu’nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde görev alacak olup, sözlü sınavda başarılı olan adaylardan acil tıp teknikerliği önlisans programından mezun olanlara, görevlerine  başlamalarına  müteakip  1  ay  süreyle  Adli  Tıp  Kurumu  merkezinde  ölü  muayenesi  ve  otopsi işlemleri hakkında hizmet içi eğitim verilecektir.)

2)Sözlü sınava başvuruda bulunacak adayların Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5  ve  6  ncı  maddelerinde  yazılı  olan  şartlar  ile  bu  ilanın  4.  maddesinde  belirtilen  şartları  taşımaları gerekmektedir.

3)Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır.Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bunun da eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. 

4)Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

I) Genel şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 26.09.2014 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,
c) Askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d)  657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g)Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.


II) Özel şartlar:


Sağlık teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumları’nın adli tıp teknikerliği, otopsi yardımcılığı veya acil tıp teknikerliği önlisans programlarından mezun olmak.

5)Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların,  sözlü  sınavın  yapılacağı  İstanbul  Adli  Tıp  Kurumu  Başkanlığı’na  bizzat  veya  bir  yakınları aracılığıyla  yapılması  gerekmektedir.  Posta  ile  veya  diğer  iletişim  araçlarıyla  yapılan  başvurular  kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi:
Başvurular 22.09.2014  Pazartesi günü başlayıp, 26.09.2014 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuru sonuçları ve sıralama listeleri 30.09.2014 tarihinde açıklanacaktır.

7) Başvuru için gerekli belgeler:
a)Başvuru formu EK-2,
b)Öğrenim belgesi fotokopisi
c)2012 yılı KPSSP93 sınav sonuç belgesi
d)Nüfus cüzdan fotokopisi

8) Başvuruların değerlendirilmesi :
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSSP93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. 
Sıralamalar kadro yeri ve ünvanı bazında ayrı ayrı yapılacaktır. (Örn: Ankara Sağlık Teknikerliği için ayrı Malatya Sağlık Teknikerliği için ayrı sıralama yapılacaktır.)
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru,  ilan  ve  bilgilendirmeler  tebligat  mahiyetinde  olacağından,  adaylara  ayrıca  bir  tebligat yapılmayacaktır.

9) Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan  olmak  üzere;  toplam  100  puan  üzerinden  değerlendirme  yapılacaktır.  Adayın  atanacağı  kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya  birkaçından  soru  sorulacaktır.  Adayların  sözlü  sınavda  başarılı  sayılabilmeleri  için  100  tam  puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

10) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati :  
İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Yenibosna’daki merkez binasında 02.10.2014 Perşembe günü saat 09:00 da yapılacaktır. 
Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. 

11) Sonuçların açıklanması : 
Sözlü sınav sonuçları 15.10.2014 tarihinde ilan edilecek ve atanmaya hak kazanan adaylar 31.10.2014 günü mesai  bitimine  kadar  aşağıdaki  belirtilen  belgeleri  tamamlayarak  Adli  Tıp  Kurumu  Başkanlığı’na  teslim edeceklerdir.

Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :


1)Sağlık Kurulu Raporu  (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye  yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış). 
2)Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.
3)Askerlik Durum Belgesi.
4)6 Adet Fotoğraf (mevzuata uygun yeni çekilmiş).
5)Nüfus Cüzdanının Fotokopisi.
6)Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge. 
7)Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)


Ekler ve Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET