gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 4 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

28 Mayıs 2015 Perşembe 09:37
AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. AİLE VE SOSYALPOLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

 

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrindeistihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncımaddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlemBirimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve UsullerHakkında Yönetmeliğin" 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 4sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.


Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlüsınava katılacak adayların seçiminde; 2013 ve 2014 KPSS P3 puanı (KPSS puanıolmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkatealınır.) ve İngilizce dilinde geçerli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerineilişkin kararı gereği İngilizce dilinde eşdeğerliği bulunan diğer sınavlardanyabancı dil puanı (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dilpuanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) esas alınacaktır.


Sıralamaya göre her bir pozisyon için 10 (on) katınakadar aday sınava çağırılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızcabiri için başvurabilecektir.

 

I - BAŞVURU ŞARTLARI

 

A - GENELŞARTLAR

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinde sayılan genel şartlara haiz

olmak,

b)  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği,yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrikve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretimkurumlarından mezun olmak,

c)   (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllıkeğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim veeğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim verenbölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretimkurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile busürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu veyönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için başvurutarihinin son günü itibariyle en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanunatabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılıKanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimdesosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişimpersoneli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır),

d)  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağyönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlamadillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilenprogramlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkriptbelgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerinibelirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlamadillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılımsertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

e)   Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muafolmak ya da en az bir yıl askerlik ile ilişiği bulunmamak.

f)   Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyoniçin gerekli programdan mezun

olmak.


g) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadarolan pozisyonlara başvuran adaylara özel şartlardan birini veya birkaçınıtaşımayanlar için 1 (bir) kat, 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlarabaşvuran adaylara özel şartlardan birini veya birkaçını taşımayanlar için 2(iki) kat ücret ödenecektir. (b) bendinde belirtilen bölümlerden mezunolmayanlara diğer şartları taşısa dahi 2 (iki) katından fazla ücret ödenmez.

ğ) "KamuKurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde SözleşmeliBilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

B - ÖZELŞARTLAR: 1) Bilgi Güvenliği Takım Lideri (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme ÜcretTavanının 4 Katına Kadar)

a)     Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliğikonularında en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak,

b)     En az 1000 kullanıcılı bir organizasyonda yürütülenISO 27001 sertifikasyon sürecinde proje yöneticisi veya danışman olarak görevalmış olmak ve bu süreci başarılı şekilde sertifika alımıyla sonuçlandırmışolmak,

c)     Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanmasıve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Veri merkezleri ve mevcutağ ve sistem altyapısının ISO 27001 standardına uyumlu hale getirilmesindebilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d)     Sızma Testi, yük testi ve zafiyet tarama sistemlerihakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e)     Log yönetimi ve korelasyonu teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f)      Ağ ve sistem mimarileri tasarımı, planlaması,entegrasyonu, işletilmesi ve bakımı konularında bilgi sahibi olmak,

g)     Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL,Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1x ağteknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ)Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve buişletim sistemleri üzerinde koşan servislerin (FTP, DNS vb. ) güvenliğikonusunda bilgi sahibi olmak,

h)   WAF, firewall, IPS, antivirüs gibi ağ güvenliksistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
ı)  Kurum bünyesinde bilgi güvenliğifarkındalığı oluşturabilecek olmak,

i)    CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak,

j)   Sistemyönetimi ve veri tabanı yönetimi konularında bilgili olmak ve en az 3 yılsistem

yöneticiliği yapmış olmak, k) ISO 27001  LA (Lead Auditor),  CISSP(Certified Information  Systems Security

Professional), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration

Tester), Cisco Certified NetworkProfessional (CCNP) ve CPTE (Certified Penetration

Testing Engineer) sertifikalarından en azbirine sahip olmak,

1)   Siber saldırı tespiti ve önleme yöntemlerikonularında bilgili olmak,
m) Güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

 

2)  Ağ Takım Lideri (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme ÜcretTavanının 4 Katına

Kadar)

a)     Büyük ölçekli (en az 1000 uç birim veya 30.000 üzeriIP host) bilgi işlem merkezinde network admin olarak en az 7 yıl çalışmış olmakve belgelemek,

b)     Büyük ölçekli network mimarileri tasarımı, planlamasıve entegrasyonu konularında tecrübeli olmak,

c)     Başarıyla sonuçlanmış büyük ölçekli network topolojisitasarım ve konfigürasyonu yapmış olmak ve belgelemek,

ç) Cisco Certified NetworkProfessional (CCNP) sertifikasına en az 3 (üç) yıldır sahip olmak,


d)      Routing, Switching, VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

e)      Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, Antivirüs,yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

f)   Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının

planlaması, bağlantılarınınyaptırılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeliolmak,

g)     LAN,Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile802.1x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

ğ) Merkezi ağ yönetimi ve performans izlemesistemleri, Hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübeliolmak,

h)     Büyük ölçekli (teknik veya idari) proje yönetimikonusunda tecrübeli olmak ve belgelemek,

ı)  Takım çalışmasına yatkın olmak,

i)     Linux/Unixişletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
j)  Veri tabanı sistemleri hakkında bilgisahibi olmak,

k) Satın alma süreçlerihakkında bilgi sahibi olmak,

l)  Merkezi ağ yönetimi ve performans izlemesistemleri, Hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübeliolmak, Tercihen;

Project ManagementProfessional (PMP) sertifikasına sahip olmak, Cisco Certified NetworkProfessional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikasına sahip olmak,

CCNP Service Provider (CCIP)sertifikasına sahip olmak, CCIE sertifikasına sahip olmak,

 

S) Yazılım Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, AylıkBrüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

a)     10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az birsistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek.

b)     C# ve .NET Framework konularında bilgi ve tecrübesahibi olmak.

c)     ASP.NET Web Api ve RESTful servisler hakkında bilgi vetecrübe sahibi olmak

d)     MVC teknolojisi ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibiolmak.

e)     WCF ve XML web servisleri kullanımı, geliştirilmesi vegüvenliği konularında tecrübe sahibi olmak.

f)      Web yazılım güvenliği ve konfigürasyonları konularındabilgi ve tecrübe sahibi olmak

g)     IIS yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

h)     Angular JS, JQuery, JSON, CSS 3.0 ve Bootstrap hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

i)    Çokkatmanlı yazılım mimarileri konusunda tecrübe sahibi olmak.
j)  UML tecrübesine sahip olmak,

k) Nesne tabanlı analiz vetasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak

kullanabilmek, l) SOA hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

m) Web Servis Ağ Geçidi teknolojileri, XSLT, XSD hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. n) J2EE mimarisi hakkında bilgi sahibiolmak, JPA, Hibernate teknolojilerini kullanmış olmak.

o) RDBMveri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,


p)  Microsoft SQL Server konusunda bilgi ve tecrübesahibi olmak.

q)  OPM (Oracle Policy Modeling) ve OSB(Oracle Service Bus) hakkında bilgi sahibi
olmak

r)   Oracle 11g hakkında bilgi sahibi olmak.

s)  WebLogic Server hakkında bilgi ve tecrübesahibi olmak.

t)   Devexpress Reporting, Xaf ve Xpo konularında tecrübeli olmak.

u)  Versiyonlama araçları konusunda bilgi sahibi olmak

v)  Tercihen Mobil geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 

4) Sistem Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, AylıkBrüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına

kadar)

a)     Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde (en az1000 uç birim veya 10.000 üzeri IP host) sistem uzmanı olarak en az üç(3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b)     MSWindows Server ( 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Linux işletim sistemlerininkurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunlarıyönetebilmek,

c)     Microsoft Exchange 2010-2013 Server, Active Directory uygulaması, GPO, DNS, DHCP, WSUS,File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8 işletim sistemlerikonularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerinesahip olmak,

ç) İstemci (Client) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (IBM Tivoli, System Center ürünlerivb.), IIS 7.5, 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibiolmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

d)     VMwaresunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e)     Veri Depolama Yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak,

f)      Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip olmak;

 

1)  Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

2)  Microsoft Certified SolutionsAssociate (MCSA)

3)  Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

4)  VMwareCertified Associate, Data Center Virtualization (VCA-DCV)

g)     Tercihen,

VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

VMware Certified Advanced Professional (VCAP) sertifikasına sahip olmak,

Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak,

Microsoft Certified Technology Specialist(MCTS) sertifikasına sahip olmak,

Cisco Certified NetworkAssociate (CCNA)sertifikasına sahip olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURUŞEKLİ YERİ TARİHİ 1) İstenilen Belgeler;

a)     Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunluşartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındakihizmetler dikkate alınacaktır.

b)     Başvuru formu, (Bakanlık internet sitesinden (www.aile.gov.tr) temin edilecektir.)

c)     Özgeçmiş, (Fotoğraflı)

d)     Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya noteronaylı sureti,

e)     Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veyanoter onaylı sureti,

f)      Askerlik durum belgesi,

g)     Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağyönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlamadillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge veya sertifika,


h)   Çalışma süresini gösteren belgeler, Özel sektörde çalışanlar içinSGK hizmet dökümü,
Kamu Kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları Kurumdan alınacak hizmet/görevbelgesi,
(Aslı ibraz edildiği takdirde suretler Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

i)    Özel şartlarda belirtilen tecrübeler içinbelge sunulması zorunludur.
j)  Özel şartlar bölümünde belirtilennitelikleri gösteren belge/belgeler. (Her bir pozisyon

için özel şartlarda istenilen sertifikalar venitelikleri gösterir belgeler, Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

 

2) BaşvuruŞekli ve Yeri;

T.C. Aile Bakanlığı Web adresinde (www.aile.gov.tr) bulunan başvuru formueksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra belgeler ile beraberbaşvurular 28/05/2015-12/06/2015 tarihleri arasında en geç 12/06/2015 günü mesaibitimine (18:00) kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eskişehir YoluSöğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A l.Kat Çankaya/ANKARA adresinde bulunanPersonel Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihindeanılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ileeksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III.  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özelşartları sağlayan adaylardan, KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanıolmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 olarak dikkate alınır)ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (KPSS P3 PUANI x 0,7 + Yabancı Dil Puanıx 0,3) (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0(sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamayagöre yüksek puanlıdan başlanarak, pozisyonlara göre alınacak kişi, duyurulanboş pozisyonların her birisinden 10 katına kadar aday sınav içinçağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puanasahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabuledilecektir.

IV.  BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartlarısağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Bakanlığımız internetadresinde (www.aile.gov.tr) 19/06/2015 tarihinde ilanedilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V.  SINAV

 

SınavŞekli ve Başarı

Sınav sözlü olarakyapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almışolmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihaibaşarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göresıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısıkadar yedek aday belirlenecektir.

 

SınavKonuları

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlıkkonularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular vehususlardır.

 

Sınav Yerive Tarihi

Sözlü sınav T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı(Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA )adresinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavtarihleri Bakanlığın web sayfasında 19/06/2015tarihinde ilan edilecektir.


VI.   SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz web adresinde (www.aile.gov.tr)ilan edilecektir.

Sözlü sınav sonucu her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınav sonucunda bu sınavdan 70 puan veüzeri alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksekolanlar, iş tecrübesi fazla olanlar, daha fazla programlama dili bildiğinibelgeleyenler dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır

VII.  ÜCRET

A

4 kata kadar

15.440,52

B

3 kata kadar

11.580,39

C

2 kata kadar

7.720,26

D

1 kata kadar

3.860,13

 

Alınacak Kişi Sayısı

Pozisyon

Ücret (Sözleşme Ücret Tavanının)

1

Bilgi Güvenliği Takım Lideri

4 Katına Kadar

1

Ağ Takım Lideri

4 Katına Kadar

1

Yazılım Uzmanı

2 Kata Kadar

1

Sistem Uzmanı

2 Kata Kadar

Aylık brüt sözleşmeücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdamedilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Ocak-Haziran 2015tarihleri arası belirlenen brüt ücret 3.860,13 TL) 'nin aşağıda belirtilencetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutarolacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye veödeme yapmaya yetkilidir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

1)  Sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfuscüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır.

2)  Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya dabelgeleri eksik olanların veya gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyandabulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış ve görevebaşlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göreyasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırasıgelen adayın yerleştirilmesi yapılacaktır. Bakanlığımızca kendilerine ödenenbir bedel varsa bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu kişilerkamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

3 ) Adaylar ilan edilenpozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. 4) Bir (1) yıl içindeboş kalan ya da boşalan pozisyonlara yedeklerden atama yapılabilecektir.

 

İLETİŞİMBİLGİLERİ

Aile   ve   Sosyal  Politikalar   Bakanlığı   Personel  Dairesi   Başkanlığı (EskişehirYolu/Söğütözü Mah. 2177 Sokak No: 10/A Kat:1 Çankaya/Ankara) Web: http://www.aile.gov.tr/, http://pdb.aile.gov.tr/

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET