gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE HEKİMLERİ İLLER ARASI YERLEŞTİRME İLANI

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlardan, mezkur Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre belirlenen münhal yerler için aşağıda belirtilen şartlar ve belirlenen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında hizmet puanı ve tercih sırası ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

15 Kasım 2014 Cumartesi 07:10
AİLE HEKİMLERİ İLLER ARASI YERLEŞTİRME İLANI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI 

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA  

2014/3 İLLER ARASI SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMİ YERLEŞTİRMEİŞLEMİ  ESASLARI 

 

24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun8. maddesine dayanılarak hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göresözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlardan, mezkur Yönetmeliğin 15 incimaddesine göre belirlenen münhal yerler için aşağıda belirtilen şartlar vebelirlenen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında hizmetpuanı ve tercih sırası ile yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

 

GENEL ESASLAR 

1- Sözleşmeli aile hekimi yerleştirme işlemleri,Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

2- İllerdeki boş aile hekimliği pozisyonlarınaüst üste iki yerleştirme işleminde de doldurulamayan pozisyonlar münhal birimolarak ilan edilecektir. 

3- Münhal olarak açılan birimin bulunduğu ailesağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı yok ise bu pozisyona ailehekimliği uzmanları başvuramayacaktır. Aile hekimliği uzmanı kontenjanı var isehem aile hekimliği uzmanı hem de diğer aile hekimi tabiplerbaşvurabilecektir. 

4- Münhal birime yerleştirme işlemi içinBaşkanlığımıza bildirilen boş pozisyonlara, iller arası yerleştirme işlemitamamlanıncaya kadar (noter sonuçları ilan edildiği tarih), il içindeyerleştirme işlemi yapılmayacaktır. 

A- BAŞVURU ŞARTLARI 

1- İller arası aile hekimliği yerleştirmeişlemine sadece sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimleribaşvurabilecektir. 

2- Görev yaptığı son pozisyonda fiilen1(bir) yıl süreyle çalışmayan aile hekimleri aile hekimliğiyerleştirme işlemine başvuramayacaktır. Son başvuru tarihi itibariyle bu şartıtaşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3- 3359 sayılı Kanun kapsamında DHY(Devlet Hizmet Yükümlüsü) ve 4924 sayılı Kanun kapsamındagörev yapan aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. (DHY bitiştarihi son başvuru tarihi itibariyle sonlandırılmış olmalıdır.) 

4- İller arası aile hekimliği yerleştirmeişlemine katılan, fakat yerleştirildiği farklı ildeki birimde görevinebaşlamayan aile hekiminin çalıştığı ildeki sözleşmesi fesih edilir ve1(bir) yıl süreyle iller arası aile hekimliği yerleştirmesinebaşvuramaz. 

5- Özelden(kamu dışı) yerleşerek aile hekimliğipozisyonlarında çalışan personel, tercih ettiği ilde özel için aile hekimikontenjanı var ise başvurabilecektir. 

 

B- BAŞVURULARIN YAPILMASI 

1- Başvuru yapacak olan adaylar Personel BilgiSistemi (PBS) üzerinden açılan münhal yerlerden ilan edilen takvim çerçevesindeen fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise enfazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir. 

2- Tercihini yapacak olan adaylar tercihlerinindışında genel yerleştirmeye katılmak isteyipistemediklerini PBS üzerinden seçmeleri gerekmektedir. 

3- İller arası yerleştirmeye açılan biriminbulunduğu aile sağlığı merkezlerinde aile hekimliği uzmanı için kontenjan olupolmadığı ilanda belirtilecektir. 

 

C- EVRAKLARIN TESLİMİ 

1- Adaylar PBS üzerinden başvurularınıkesinleştirdikten sonra tercih formunun çıktısını imzalayarak; tercih formununçıktısını notere veya çalıştıkları kuruma onaylatacaklardır. 

2- Başvurusunu yapan adaylar evraklarını ilanedilen takvim çerçevesinde; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu BaşkanlığıGenel Evrak Şubesi Sağlık Mh. Adnan SaygunCd. No:55 06100 Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ilegönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslimedenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişiaracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.) Kargoşirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerinBaşkanlığımıza vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Kuruma aitdeğildir. 

3- İnceleme neticesinde uygun görülmeyenmüracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere internetüzerinden ilan edilecektir. 

4- Başvuru evrakı imzasız ve onaysız olanlar ilebaşvuru evrakı 04/12/2014 tarihi saat 18:00’den sonragelenlerin evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

D- YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT
1- Evrakların teslimi sırasında onaylı tercih formu ile PBSkayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın başvurusukabul edilmez. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen, tercih formu kurumaulaşmayan ve tercihleri geçersiz sayılanlar yerleştirmeye alınmayacaktır. 

2- İl dışından yerleştirmeye açılan ailehekimliği pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdakisıralamaya göre yerleştirilir. 

a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezindeuzman aile hekimliği kontenjanı var ise; pozisyonun bulunduğu il dışında ailehekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, hizmet puanı ve tercih sıralamasınagöre yerleştirilir. 

b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli ailehekimi olarak görev yapanlar, hizmet puanı ve tercih sıralamasına göreyerleştirilir. 

3- Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercihsıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise toplamsözleşmeli aile hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak yerleştirilecektir. 

4- Yerleştirme sonuçları ve tebligat yerinegeçecek ilan http://thsk.saglik.gov.tr internet adresindenilan edilecektir. 

5- Yerleştirme işlemine dahil edilen ve illerarası yerleştirilen personelin müracaat şartlarını taşımadığı sonradananlaşılırsa atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptaledilecektir. 

 

E- AYRILIŞ VE BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ 
1- Ataması yapılan sözleşmeli aile hekimleri tarafından yerleştirme işleminimüteakip 15 (on beş) gün içerisinde yeni pozisyonlardabaşlayış yapılır. 

2- Yerleştirme işleminden sonra gerçekleşen kaza vb. zorunluhallerde 3(üç) ayı geçen mazeret durumları kabul edilmez. 3(üç)ay içinde göreve başlamayanların yerleştirmesi iptal edilir. 

3- Aile hekimi olarak yerleştirmesi yapılan personelin kadronakilleri, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliğinin 16 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasına göredeğerlendirilecektir. 

 

TÜRKİYE HALKSAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI AİLEHEKİMLİĞİUYGULAMASI KAPSAMINDA

2014/3 İLLER ARASISÖZLEŞMELİ AİLEHEKİMİ YERLEŞTİRMETAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

17 Kasım2014 Pazartesi-21 Kasım2014 Cuma

İllerden münhalyer belirlenmek üzereboş pozisyonların Kuruma bildirilmesi

2

27 Kasım2014 Perşembe

Münhalyerlerin ilan

edilmesi

3

27 Kasım2014 Perşembe– 1 Aralık 2014 Pazartesi

Son Başvuru 1 Aralık2014 Pazartesi Saat:18:00’desona erecektir.

PBSüzerinden başvurularınyapılması

4

4 Aralık 2014 PerşembeSaat:18:00

Adayların tercih başvuruevraklarının Kuruma songeliş tarihi

5

5 Aralık  2014 Cuma – 10 Aralık 2014 Çarşamba

Başvuruevraklarının kontrolü ve değerlendirilmesi

6

11 Aralık 2014 Perşembe

Yerleştirmekomisyonu

değerlendirme, kabul ve ret listelerininyayımlanması

7

12 Aralık 2014 Cuma -15 Aralık 2014 Pazartesi

Ret listelerine itiraz

başvurularının alınması

8

16 Aralık 2014 Salı

Yerleştirmekomisyonu

son değerlendirme,kabul ret listelerininyayımlanması

9

18 Aralık2014 Perşembe

YERLEŞTİRME

İŞLEMİ(Yeri vesaati

http://thsk.saglik.gov.tr/internet adresinde ilanedilecektir.)

 

 KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET