gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM İLANI

Açıköğretim Fakültesinde istihdam edilmek üzere 42 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

13 Ağustos 2015 Perşembe 11:29
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, Destek Personeli pozisyonuna KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonuna Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin c bendi doğrultusunda, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından 2014-KPSS (B) grubu puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle, 42 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar :DESTEK PERSONELİ : KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle(Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü dikkatealınacaktır) yerleştirme yapılacak ünvanlar.ÜNVANI : ADET ARANILAN NİTELİKLER :Destek Personeli 31 Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak. 

SINAV HİZMETLERİ UZMANI: 

2014-KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırasınakonularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle yerleştirmeyapılacak ünvanlar. 

Sınav Hizmetleri Uzmanı 1 

İlgili Fakültelerin Kamu Yönetimi veya İşletme(1.Grup) bölümü lisans mezunu olmak ve Kamu Yönetimiveya İşletme Yönetimi alanlarında yüksek lisansyapıyor olmak ve yükseköğretim kurumlarındasınav hizmetlerinde görev almak, soru bankasıoluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmekkonularında deneyim sahibi olmak. 

Sınav Hizmetleri Uzmanı 1 

İlgili Fakültelerin Maliye bölümü lisans mezunu(2.Grup) olmak ve yükseköğretim kurumlarında sınavhizmetlerinde görev almak, soru bankasıoluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmekkonularında deneyim sahibi olmak.

 Sınav Hizmetleri Uzmanı 2 

İlgili Fakültelerin Biyoloji bölümü lisans mezunu(3.Grup) olmak ve Botanik veya Fizyoloji alanındayüksek lisans mezunu olmak ve yükseköğretimkurumlarında sınav hizmetlerinde görev almak,soru bankası oluşturmak, test hazırlamak vegeliştirmek konularında deneyim sahibi olmak. 

Sınav Hizmetleri Uzmanı 1 

İlgili Fakültelerin Tarih bölümü lisans mezunu(4.Grup) olmak ve aynı alanda yüksek lisans yapmış olmakve yükseköğretim kurumlarında sınavhizmetlerinde görev almak, soru bankasıoluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmekkonularında deneyim sahibi olmak. 

Sınav Hizmetleri Uzmanı 1 

İlgili Fakültelerin Uluslararası İlişkiler bölümü(5.Grup) lisans mezunu olmak ve Uluslararası İlişkilerveya Pazarlama alanlarında yüksek lisans yapmışolmak ve yükseköğretim kurumlarında sınavhizmetlerinde görev almak, soru bankasıoluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmekkonularında deneyim sahibi olmak.

 Sınav Hizmetleri Uzmanı 1 

İlgili Fakültelerin Matematik bölümü lisans(6.Grup) mezunu olmak ve alanında pedagojik formasyonbelgesine sahip olmak ve yükseköğretimkurumlarında sınav hizmetlerinde görev almak,soru bankası oluşturmak, test hazırlamak vegeliştirmek konularında deneyim sahibi olmak.Sınav Hizmetleri Uzmanı 1 Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Matematik(7.Grup) Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak veEğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisialanında yüksek lisans yapıyor olmak veyükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerindegörev almak, soru bankası oluşturmak, testhazırlamak ve geliştirmek konularında deneyimsahibi olmak. 

Sınav Hizmetleri Uzmanı 1 

İlahiyat Fakültesi İlahiyat bölümü lisans mezunu(8.Grup) olmak ve pedagojik formasyon belgesine sahipolmak ve yükseköğretim kurumlarında sınavhizmetlerinde görev almak, soru bankasıoluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmekkonularında deneyim sahibi olmak. 

Sınav Hizmetleri Uzmanı 2 

İlgili Fakültelerin İşletme bölümü lisans mezunu(9.Grup) olmak ve yükseköğretim kurumlarında sınavhizmetlerinde görev almak, soru bankasıoluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmekkonularında deneyim sahibi olmak. 

Genel Şartlar: 

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.a) Türk vatandaşı olmak,b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,c) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kastenişlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affauğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesatkarıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılıksuçlarından mahkum olmamak,d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzafaskerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlıyapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyorolmak. 

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK ’ nın 4/B maddesinin “ Bu şekildeistihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniylekurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde BakanlarKurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personelpozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

4- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saatibitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel DairesiBaşkanlığı – Yunusemre Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvurutarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belgeibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak,atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmişise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

 DESTEK PERSONELİ ADAYLARININ SINAV DEĞERLENDİRMESİ: 

1- Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü dikkatealınacaktır.2- 2014 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek kontenjan sayısıkadar asil ile yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günüiçinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 SINAV HİZMETLERİ UZMANI ADAYLARININ SINAV DEĞERLENDİRMESİ 

1- Özel ve genel şartları taşıyanlar ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenler her birgrup için ilan edilen vizeli kadro sayısının 10 katı aday 2014-KPSS (B) grubuKPSSP3 puan türü dikkate alınacak, sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girmehakkı kazanan adayların listesi ve sınav tarihi, müracaatların bitimi tarihinden itibaren10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilanedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligatyapılmayacaktır. 

2- Sözlü sınavda adayın bilgisi, ifade, kavrama, yorum kabiliyeti ölçülür. 100 tam puanüzerinden 70 ve üzerinde puan alan aday sözlü sınavda başarılı sayılacaktır. Başarısıralaması başvuru için gerekli olan sınav puanları ile sözlü sınav puanının ortalamasıalınarak, her grup itibariyle yapılacaktır. 

3- Sınav sonuçları, Sözlü Sınavı takip eden 10 iş günü içinde, her ünvan için kontenjansayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri Üniversitemiz internet sayfasında(http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından,ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İstenilen Belgeler:1- Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)2- Özgeçmiş3- Öğrenim belgesi4- 2 adet Fotoğraf5- 2014 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi Örneği6- Nüfus cüzdanı fotokopisi7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge8- Mesleki tecrübe belgesi 

ALIM İLAN DETAY İÇİN TIKLAYINIZ.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET