gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ UZMAN YARDIMCILARI ALACAK

Sınava son başvuru tarihi 03.12.2010 olup, şartlar belirlenmiştir.

29 Kasım 2010 Pazartesi 16:04

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden :

KADININ STATÜSÜ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 - GENEL

T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7 nci ve 9 uncu derece

“Kadının Statüsü Uzman Yardımcısı” kadrosuna atanmak üzere en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının;

ALAN ADET

* İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler,

İşletme ve İktisat Fakültelerinin;

İktisat Bölümü Mezunu

Maliye Bölümü Mezunu (1)

(2)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Mezunu

* Hukuk Fakültesi Mezunu (1)

(1)

* İletişim Fakültesi Mezunu

* Sosyoloji Bölümü Mezunu 5)

(2)

olmak üzere toplam 12 adet personel alımı yapılacaktır.

Genel Müdürlük, yapılacak sınav sonucunda bu ilanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı

aday sayısı kadar eleman almaya yetkilidir.

2 -

Uzman Yardımcılığı sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sosyoloji Bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal

Bilgiler, İletişim, Hukuk, İşletme ve İktisat Fakülteleri veya öğrenim itibari ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu

tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

c) 27-28 Haziran 2009 veya 10-

11 Temmuz 2010 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme

Sınavlarında A Grubu puan türlerinden KPSSP3 puan türünden; Sosyoloji Bölümü ile İletişim Fakültesi mezunlarının en az

70 puan, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İşletme ve İktisat Fakültelerinin Maliye, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve

En

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruda bulunanların atama yapılacak kadro sayısının 5

katına kadar olmak üzere; Sosyoloji Bölümü mezunlarından 25, İletişim Fakültesi mezunlarından 10, Hukuk Fakültesi

mezunlarından 5, Maliye Bölümü mezunlarından 5, İktisat Bölümü mezunlarından 10, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

İlişkileri Bölümü mezunlarından 5 olmak üzere toplam 60 aday giriş sınavına alınacaktır. Değerlendirmede her kontenjanın

son sırasında yer alan puana eşit olan adayların tümü sınava alınacaktır.

d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2008, 2009, 2010) yabancı dilden en az (C

düstri İlişkileri Bölümleri ve Hukuk Fakültesi mezunlarının en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

düzeyi) 70 puan

e) 01.01.2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve daha sonra doğanlar başvurabilir)

f) Askerlikle ilişkisi bulunmamak.

g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri vermiş o

3 -

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40

Kat: 2 Kızılay/Ankara adresi veya http://www.ksgm.gov.tr/ adresinden temin edilecek İş Talep Formunun eksiksiz

almış olmak,lmak.BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

d

mesai bitimine (saat: 18:00) kadar şahsen veya postayla Genel Müdürlüğümüz evrak birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

oldurularak aşağıda 4 üncü maddede istenilen belgeler ile birlikte 22 Kasım 2010 tarihinden itibaren 03 Aralık 2010 tarihi

Postayla yap

gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla veya elden

ılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması gereklidir. Postadaki

teslim edilen evrakla

rda eksik belge bulunması halinde değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 -

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adaylar;

Uzman Yardımcılığı sınavına katılmak isteyen adaylar, T.C. Kimlik numaralarının yer aldığı dilekçe ve aşağıdaki

belgelerle birlikte Genel Müdürl

a) Genel Müdürlüğün Web sayfasından (http://www.ksgm.gov.tr/) veya İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire

Başkanlığından temin edilen İş Talep Formu.

b) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

c) Yurtdışında öğrenim görmüş olanlar için yetkili kurum tarafından düzenlenmiş denklik belgesinin aslı veya

Kurumca onaylı örneği,

d) Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet (4,5 x 6) renkli vesikalık fotoğraf,

e) Kendi el yazısı ile; ana ve baba adları ile meslek ve işleri, ilköğretim dahil öğrenim yaptıkları okullar ve yüksek

öğretimden sonra ne gibi işler yaptığını belirten imzalı özgeçmiş,

f) KPSS Sınav Sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi veya bilgisayar çıktısı,

g) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) belgesinin aslı veya fotokopisi veya bilgisayar

çıktısı,

5 -

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, 7

Müdürlüğü Web sayfasında (http://www.ksgm.gov.tr/) ve Genel Müdürlüğümüz binası girişinde ilan edilecek olup ayrıca

tebligat yapılmayacaktır.

Sınav, Sınav Kurulu tarafından tek aşamalı ve sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda, adayların, 5251 sayılı Kadının

Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yeralan Genel Müdürlüğün görev alanlarına giren

konular hakkında bilgi düzeyi, genel kültürü, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkileri ve

mesleğe uygunluğu gibi hizmetlerin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı da göz önüne alınarak, Kurul Üyelerince her

adaya ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler. Sözlü sınav

sonucunda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üze

6 -

Sözlü Sınav 13

Müdürlüğü Ziya Gökalp Caddesi No.40 Kızılay/ANKARA adresinde 9.katta yapılacaktır. Sözlü sınavın belirtilen tarihlerde

tamamlanamaması halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI-10 Aralık 2010 tarihleri arasında, Kadının Statüsü Genelrinden en az 70 tam puan almak gerekir.SINAV TARİHİ VE YERİ-16 Aralık 2010 (4 gün) tarihleri arasında, 10:00 - 18:00 saatleri arasında Kadının Statüsü Genel

7 -

Adaylar, sınavda kimlik tesbitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus

Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport gibi) bulunduracaklardır.

KİMLİK BELGESİ

8 -

Giriş sınavında, ilanda belirtilen her bir alanda, en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre

kazanan adayların asil ve yedek olarak isimleri, sözlü sınavın bitimini takip eden beş (5) iş günü içerisinde Kadının Statüsü

Genel Müdürlüğü Web sayfasında ve Genel Müdürlük panosunda ilan edilecektir. Ayrıca kazananlara ve yedeklere yazılı

tebligat yapılacaktır.

Kazananların, tebligatta bildirilen sürede istenen belgeler ile birlikte Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü İnsan

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına başvurmaları gereklidir.

Tebligatta belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin veya memurluğa

alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki

adaylar başarı sırası ile aynı usulle atanabilir.

Kendilerine tebligat yapılıp da, belge ile doğrulanabilen zorunlu nedenler dışında onbeş (

KAZANANLARIN İLANI VE ATAMASI15) gün içerisinde görevine

başlamayanlar ile ispatı mümkün zorunlu nedenle göreve başlayamama hali iki (2) ayı aşanların atamaları iptal edilir.

Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihini takip eden üç (3) iş günü içerisinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğün

e

dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç iki (2) iş

günü içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Nihai sınav sonucu, itirazların karara bağlanmasını takip eden üç (3) iş günü içerisinde www.ksgm.gov.tr adresinde

ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (Ziya Gökalp Caddesi No: 40 Kızılay/ANKARA adresinde) girişindeki duyuru

panosunda ilan edilecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak

atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı

na suç duyurusunda bulunulur.

İlan olunur.

İLETİŞİM TELEFONLARI:

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Telefon: (0312) 430 45 77 (dahili; 1101-1102)

üğe başvururlar.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET