gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILARI ALACAK

En son müracaat tarihi 06.12.2010 olan sınava ilişkin şartlar belirlendi.

29 Kasım 2010 Pazartesi 15:57

Başbakanlıktan:

BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak ve Başbakanlık Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere 30 adet

Başbakanlık Uzman Yardımcılığı kadrosu için “Başbakanlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme,

Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 21 Aralık 2010 tarihinden itibaren Giriş Sınavı

yapılacaktır.

Giriş Sınavı adayların mezun oldukları fakülte ve bölümlere göre iki grup halinde yapılacaktır.

I. Grupta, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar arasından 16

Başbakanlık Uzman Yardımcısı alınacaktır. Bunlar için KPSSP95 veya KPSSP97 puan türü esas alınacak olup adayların

müracaat ede

II. Grupta ise aşağıda mezun oldukları fakülte veya bölüm, bu fakülte veya bölümlere ayrılan sayı, esas alınacak puan

türü ve taban puanı belirtilen 14 Başbakanlık Uzman Yardımcısı alınacaktır.

bilmeleri için bu puan türlerinden en az 85 puan almaları şarttır.

FAKÜLTE VEYA BÖLÜM SAYI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN

1

2

3

4

5

Ekonometri bölümü me

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 5 KPSSP8 75SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2 KPSSP8 75İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 2 KPSSP75 85EKONOMETRİ BÖLÜMÜ 2 KPSSP92 80TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 3 KPSSP8 70zunları sadece II.Grup için müracaat edeceklerdir.

1 -

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1 -

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

2 -

denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda sayılan fakülte veya bölümlerinden ya da bunlara

3 -

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıda fakülte veya bölümlere göre belirtilen puan türleri için tespit edilen

taban puanı almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde kontenjanlara göre

alınacak Başbakanlık Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da

giriş sınavına çağrılacaktır.),

4 -

Giriş Sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,

5 -

Bu sınava bir defadan fazla katılmamış olmak,

6 -

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

7 -

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü

bulunmamak,

8 -

Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma vermiş bulunmak.

2 -

Adaylar başvurularını 25 Kasım

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ-6 Aralık 2010 tarihleri arasında “Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Başvuru

Formu”nu doldurmak suretiyle http://www.basbakanlik.gov.tr/ internet adresin

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Vekâletler Caddesi 06573 Bakanlıklar/Ankara adresinde şahsen yapacaklardır.

Adaylar başvurularını 6 Aralık 2010 tarihi mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapabileceklerdir.

Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte

olacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

den elektronik ortamda veya Başbakanlık

3 -

Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi http://www.basbakanlik.gov.tr/ adresinde ilan

edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar; sözlü sınava katılabilmek için aşağıdaki belgeleri

Başbakanlığın internet sitesinde ilan edilecek tarihler arasında mesai saatleri içerisinde Başbakanlık Personel ve Prensipler

Genel Müdürlüğüne teslim edecekler ve kendilerine Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınava katılamayacak müracaat

SINAVA GİRİŞ

sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayaca

ktır.

1 -

Vesikalık fotoğraf (2 adet)

2 -

KPSS sonuç belgesinin aslı veya aslı görülmek üzere Kurumca onaylanacak örneği,

3 -

(Yabancı okul mezunları

4 -

Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya aslı görülmek üzere Kurumca onaylanacak örneğiiçin denklik belgesi),Adayın çıktısını alarak imzalayacağı Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu,

5 -

yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C.

(form http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden temin edilebilecektir).

Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan, atama yapılmadan önce, sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali

olmadığına ilişkin yazılı beyan istenecektir.

4 -

Giriş sınavı; I.Grupta yer alan adaylar ile II. Gruptaki ekonometri bölümü mezunlarına, mezun olduğu bölüm ile

birlikte hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve işletme konuları, II. Grupta yer alan ekonometri

bölümü hariç diğer adaylara, mezun oldukları fakülte ve bölüme ilişkin konular ile birlikte her iki gruptaki adayların

Başbakanlığın faaliyet alanlarıyla ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti,

davranış ve tepkilerinin Başbakanlık Uzmanlığına uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav olacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

5 -

Giriş Sınavı 21 Aralık 2010 tarihinden itibaren Ankara’da yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar,

sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı ile birlikte Başbakanlık Merkez Bina A Blok Kat 2 Bakanlıklar/Ankara adresinde hazır

bulunacaklardır.

SINAV YERİ VE TARİHİ

6 -

Giriş Sınavında başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60

puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen sayıdan fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama

yapılarak belirtilen sayı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış

olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Gerek görüldüğünde, alınacak Başbakanlık

Uzman Yardımcısı sayısının 1/2'sinden fazla olmamak kaydıyla yedek liste de belirlenebilir. Yedek listedeki adayların

hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların

sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Giriş Sınavını kazananların asil ve yedek listesi kurumda ve web sitesinde (www.basbakanlik.gov.tr) ilan edilecek

olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat

etmeleri halinde atamaları yapılacaktır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde

olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak

atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında

Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Kamuoyuna duyurulur.

kimlik numarasının, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi

Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET