gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına inşaat mühendisi Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.30.10.2010

30 Ekim 2010 Cumartesi 19:37

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına sınavla, boş bulunan 7. ve 8. derece kadrolar için mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümü mezunlarından (9) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,
b) Askerliğini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak (erkek adaylar için),
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,
d) Üniversitelerin mühendislik (inşaat mühendisliği) fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
e) 01/01/2010 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak,
f) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı müfettiş yardımcılığı giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,
g) ÖSYM tarafından (A grubu) kamu personeli seçme sınavında (KPSSP5) 80 ve üzeri puan almış olmak
(Başvurulardan yüksek puan alan en fazla 180 kişiye aday belgesi verilecektir.),
h) Süresi içinde başvurmuş ve iş başvuru formu ile istenilen diğer belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş olmak.
2-BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylardan;
1) Başkanlığa hitaben yazılmış, hangi yabancı dilden sınava katılmak istenildiğini belirten ve ikametgâh adresini ve
var ise iş adresini de ihtiva eden dilekçe (İş başvuru formu),
2) Geçerlilik süresini doldurmamış (2009 ve 2010 yılı) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı
veya kurumca onaylı örneği,
3) Öz geçmiş (Aday tarafından kendi el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, anne ve babasının isimleri, meslekleri ve
hâlen ne işle meşgul oldukları, adayın bitirdiği okulların adı, bulunduğu yer ve bitirme yılları, yüksek okulu bitirdikten sonra
ne gibi işler yaptığı hakkındaki bilgileri ihtiva eden)
4) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanın örneği veya fotokopisi),
5) Memurluğa girişe engel teşkil edecek sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan.
6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunulmadığına dair yazılı beyanı,
7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığına,
iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olduğuna ilişkin yazılı beyanı,
8) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
9) Sınav tarihinden en fazla altı ay önce çekilmiş (4) adet renkli vesikalık fotoğraf,
3-MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI
1) İki grup olmak üzere, üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi
ve yurtdışındaki öğretim kurumlarında okutulan dersler,
2) Yabancı dil: İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri,
Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan yarışma sınavının yazılı bölümünü kazananlar, tarihi daha sonra
yazılı olarak bildirilecek olan sözlü sınava tabi tutulacaktır.
4-SINAV BAŞVURUSU
Sınava katılmak için başvurular, gerekli belgelerle birlikte şahsen ya da postayla 08/11/2010 Pazartesi günü mesai
bitimine kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına (Necatibey Cad. No: 63 Kat 6 Demirtepe 06100
/ANKARA adresine) yapılır.
Posta ile başvuru durumunda, gerekli belgelerin 08/11/2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yerine
ulaşması gerekmektedir.
Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe
aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.
5- YAZILI SINAV TARİHİ, YERİ VE GİRİŞ BELGESİ
İsteklilerin İş Başvuru Formunu ve diğer form örneklerini, Teftiş Kurulu Başkanlığından (Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Necatibey Cad. No: 63 Kat 6 Demirtepe 06100 /ANKARA adresinden) şahsen ya da
www.bayindirlik.gov.tr internet adresinden temin etmeleri mümkündür. Sınav hakkında, mesai saatleri içinde, (0312) 230 26
75 nolu telefondan bilgi alınabilir.
Yazılı Sınav, 28/11/2010 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava gireceği gün, saat ve yer, aday
belgesinde belirtilecektir.
Sınava katılmaya hak kazananların listesi en geç 11/11/2010 tarihine kadar Bakanlığımızın www.bayindirlik.gov.tr
internet adresinde ilan edilecektir.
Sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren “Aday Belgesi”, 12/11/2010 Cuma günü saat 15:30’a kadar Teftiş
Kurulu Başkanlığınca elden verilecek, elden alınmayan belgeler adayların İş Başvuru Formunda belirttikleri haberleşme
adresine postayla gönderilecektir.
Sınava girerken aday belgesinin gösterilmesi zorunludur. Aday belgesinin kendilerine ulaşmaması ya da
kaybedilmesi durumunda adaylar kimliklerini ibraz ederek sınava girebilirler.
Sınavda, aday belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus
cüzdanı, ehliyet vb) bulundurulması gerekmektedir.
Adaylar istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.
Adaylar sınavda hesap makinesi kullanabileceklerdir.
6- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Her konu grubu için tam not 100’dür.
Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, yabancı dil dışındaki her konu grubu için alınan notun 60’tan ve bu notlar
ortalamasının 65’ten, yabancı dil notunun da 50’den aşağı olmaması gerekir.
Yazılı sınavı kazananlar, daha sonra bildirilecek tarihte sözlü sınava çağırılacaklardır.
Sözlü sınav, yazılı sınav kapsamındaki konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca adayın bilgisi, zekâsı, kavrama, ifade ve
temsil yeteneği, tutum ve davranışları gibi özellikleri de değerlendirilerek sözlü sınav notu belirlenir.
Adayın başarılı sayılması için, sözlü sınav notunun 65'ten aşağı olmaması şarttır.
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanır.
Sınavda başarılı olanlardan, başarı sıralamasındaki önceliğe göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday
olarak, varsa aynı sayıdaki aday kadar da yedek aday olarak belirlenir.
Adayların sıralanmasında sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu yüksek olan aday başarı sıralamasında
öncelik kazanır.
Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.
Duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET