gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BDDK PERSONEL ALIM İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "İstatistikçi", " Mimar", "Mühendis", "Teknisyen", "Hemşire", "Arşiv Memuru", "Memur" ve "Sekreter" kadrolarına personel alım ilanı

23 Kasım 2016 Çarşamba 01:08
BDDK PERSONEL ALIM İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "İstatistikçi", " Mimar", "Mühendis", "Teknisyen", "Hemşire", "Arşiv Memuru", "Memur" ve "Sekreter" kadrolarına  55 personel alım ilanı


BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "İstatistikçi", " Mimar", "Mühendis", "Teknisyen", "Hemşire", "Arşiv Memuru", "Memur" ve "Sekreter" kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

I.BAŞVURU ŞARTLARI:

A)GeneI Şartlar:
1)Türk Vatandaşı olmak,
2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4)Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6)5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
7)5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
8)Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

B)Özel Şartlar: Sözlü sınava başvuruda bulunacak adaylarda unvanlar itibarıyla aşağıda gösterilen özel şartlar aranır.

 

 

 

 

 

Unvan

 

Kadro Sayısı

 

Görev Yeri

 

Öğrenim Şartı

(Bu bölümde sayılan bölüm, program ve alan isimleri  KPSS kılavuzu dikkate alınarak belirlenmiştir.)

 

KPSS Puan Türü

 

KPSS

Taban Puanı

 

Sözlü Sınava Çağrılabilecek Aday Sayısı (*)

 

 

İstatistikçi

 

 

8

 

 

İstanbul

 

 

Lisans

İstatistik bölümünden veya denkliği Yüksek Öğretim  Kurulu (YÖK)  tarafından  kabul  edilen  yurt  içindeki  veya  yurt

dışındaki bölümlerden mezun olmak

 

 

KPSSP3

 

 

80

 

 

40

 

 

 

 

Unvan

 

Kadro Sayısı

 

Görev Yeri

 

Öğrenim Şartı

(Bu bölümde sayılan bölüm, program ve alan isimleri  KPSS kılavuzu dikkate alınarak belirlenmiştir.)

 

KPSS Puan Türü

 

KPSS

Taban Puanı

 

Sözlü Sınava Çağrılabilecek Aday Sayısı (*)

 

Mimar

 

2

 

İstanbul

 

Lisans

Mimarlık,  iç  mimarlık  veya iç  mimarlık  ve çevre tasarımı

bölümlerinden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak

 

KPSSP3

 

80

 

10

 

Mühendis

 

1

 

İstanbul

 

Lisans

İnşaat   mühendisliği      bölümünden     veya      denkliği                YÖK tarafından  kabul  edilen  yurt  içindeki  veya  yurt  dışındaki

bölümlerden mezun olmak

 

KPSSP3

 

80

 

5

 

 

Hemşire

 

 

1

 

 

İstanbul

 

 

Lisans

Hemşirelik          veya      hemşirelik          ve           sağlık                hizmetleri

bölümlerinden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak

 

 

KPSSP3

 

 

80

 

 

5

 

 

 

Memur

 

 

 

21

 

 

 

İstanbul

 

 

 

Lisans

Siyasal  bilgiler,  iktisadi  ve  idari  bilimler,  iktisat,  işletme fakültelerine     bağlı      bölümlerden     veya      denkliği                YÖK

tarafından  kabul  edilen  yurt  içindeki  veya  yurt  dışındaki bölümlerden mezun olmak

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

80

 

 

 

105

 

 

 

Arşiv Memuru

 

 

 

5

 

 

 

İstanbul

 

 

 

Lisans

Bilgi  ve  belge  yönetimi,  dokümantasyon  ve  enformasyon

veya arşivcilik bölümlerinden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak

 

 

 

KPSSP

3

 

 

 

80

 

 

 

25

 

 

Sekreter

 

 

5

 

 

İstanbul

 

 

Lisans

Büro  Yönetimi  ve  Sekreterlik  bölümünden  veya  denkliği

YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak

 

 

KPSSP

3

 

 

80

 

 

25

 

 

 

Sekreter

 

 

5

 

 

İstanbul

 

Ön Lisans

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ve

Sekreterlik,  Büro  Yönetimi  bölümlerinden  birinden  mezun olmak

 

 

KPSSP

93

 

 

70

 

 

25

 

Memur

 

2

 

İstanbul

 

Ön Lisans

Adalet, adalet meslek eğitimi, adalet meslek yüksek okulu bölümlerinden birinden mezun olmak

 

KPSSP

93

 

70

 

10

 

 

 

 

Unvan

 

Kadro Sayısı

 

Görev Yeri

 

Öğrenim Şartı

(Bu bölümde sayılan bölüm, program ve alan isimleri  KPSS kılavuzu dikkate alınarak belirlenmiştir.)

 

KPSS Puan Türü

 

KPSS

Taban Puanı

 

Sözlü Sınava Çağrılabilecek Aday Sayısı (*)

 

 

 

 

 

 

Teknisyen

 

 

3

 

 

İstanbul

Lise ve

dengi meslek okulu

 

Bilişim teknolojileri alanı kapsamında yer alan bilgisayar teknik servisi, ağ işletmenliği, veri tabanı programcılığı, web programcılığı dallarının birinden mezun olmak.

 

 

KPSSP

94

 

 

70

 

 

15

 

 

1

 

 

İstanbul

Lise ve

dengi meslek okulu

 

Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme alanı kapsamında yer alan iklimlendirme sistemleri, soğutma sistemleri veya yapı tesisat sistemleri dallarının birinden mezun olmak.

 

 

KPSSP

94

 

 

70

 

 

5

 

 

1

 

 

İstanbul

Lise ve dengi

meslek okulu

Elektrik-elektronik  teknolojisi  alanı  kapsamında  yer  alan elektrik tesisatları ve pano montörlüğü, elektronik, Görüntü

ve           ses         sistemleri,          haberleşme                sistemleri            veya      büro makinaları teknik servisi dallarının birinden mezun olmak.

 

 

KPSSP

94

 

 

70

 

 

5

 
(*) Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki
adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

II.SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular,

1.Lisans/ön lisans  mezunu adaylar için, 28.11.2016 tarihi saat 12:00'da başlayıp 07.12.2016 tarihi saat 16.00’da;
2.Ortaöğretim mezunu adaylar için,  23.12.2016 tarihi saat 12:00'da başlayıp 30.12.2016 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri en geç son başvuru tarihini takip eden 10 iş günü içerisinde Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilecek olup bu ilan da tebligat hükmündedir.

II.SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Sözlü sınav adayların;
a)Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan),
b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),
c)Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d)Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

III.SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ

Sözlü sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilir. Ayrıca, Kurum tarafından ihtiyaç duyulması halinde, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenerek yine Kurumun resmi internet adresinde ilan edilebilir. Bu ilanlar tebligat hükmündedir.

Asil listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum tarafından istenilen belgeler ile birlikte geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilmesi halinde yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre ve sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde atama yapılabilecektir.

IV. SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR:
 

Sınav sonuçlarına, ilanın yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Kurumumuz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına hittaplı bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar incelenir ve en geç 5 iş günü içerisinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye bildirilir.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.bddk.org.tr adresinden veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır.BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(Adres:  Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL)
(www.bddk.org.tr)
İletişim Numaraları
(0 212) 214 50 91(0 212) 214 50 06

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET