gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BDDK UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzman yardımcısı alım ilanı.

01 Mart 2017 Çarşamba 10:36
BDDK Uzman Yardımcısı Alım İlanı

BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI, BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI VEBDDK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, girişsınavı sonuçlarına göre Bankalar yeminli murakıp yardımcısı, Bankacılık uzmanyardımcısı ve BDDK uzman yardımcısı unvanları ile meslek personeli alınacaktır.Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Giriş sınavının yazılı aşaması, 08-09.04.2017tarihlerinde iki gün sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'dagerçekleştirilecektir. Giriş sınavının yazılı aşamasının yeri sınava katılmayahak kazanan adaylara; sözlü aşamasının tarih ve yeri ise yazılı sınavı kazananadaylara Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) bilahareduyurulacaktır.

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalaryeminli murakıp yardımcısı için 45, bankacılık uzman yardımcısı için 45 ve BDDKuzman yardımcısı için ise 10'dur.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

1. Genel Şartlar:

1 - Türk vatandaşı olmak.

2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3 - Türk Ceza Kanununun 53 üncümaddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtandolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsabile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişinekarşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasınafesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veyakaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4 - Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlikhizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akılhastalığı bulunmamak.

6 - 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesininbirinci fıkrasında yer verilen;

a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göremüflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması,uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması yada hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulananbankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı SigortaFonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veyakontrolü elinde bulundurmaması,

c) Tasfiyeye tabi tutulan bankerlerile iradi tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda,faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettühariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veyabankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkilerikaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma vemevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan öncenitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzereaffa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlaruyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunuve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamışolması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlüktenkaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı SermayePiyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezasıgerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya niteliklizimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancıkötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal veistihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşıişlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlikalametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğinekarşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millisavunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancıdevletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya busuçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak.

7 - 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan "Bu Kanunun 8 inci maddesininbirinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlarıtaşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imzayetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imzayetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, buKanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve bankanın eminbir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarındakanuni kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararıile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imzayetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar" hükmükapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8 - Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasındakamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

2. Özel Şartlar:

1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılıkuzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en azdört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler,iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık vefinans, istatistik, endüstri mühendisliği,

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; enaz dört yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk,

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için;üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayarmühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği,endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik,istatistik ve bilgisayar,

ç) BDDK uzman yardımcısı için [DestekHizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüklerde (İdari İşler, Mali İşler,İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlükleri)görevlendirilecektir]; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitimveren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletmefakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği,bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmışyurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veyabelirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

2) 2015 ve 2016 tarihlerinde yapılan Kamu PersoneliSeçme Sınavlarının (KPSS);

a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; "KPSSP26,KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71" puan türlerininherhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 900 kişiiçerisinde bulunmak.

b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;"KPSSP22, KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71" puantürlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 340kişi içerisinde bulunmak.

c) Bankacılık uzman yardımcısı(bilişim alanı) için; KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17,KPSSP18, KPSSP25" puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmakve bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veyadengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi, endüstri mühendisliği,matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayarbölümleri veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi içerisindebulunmak.

ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;"KPSSP11, KPSSP20, KPSSP21, KPSSP79 veya KPSSP103" puan türlerinin herhangibirinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 160 kişi içerisindebulunmak.

d) BDDK uzman yardımcısı için; "KPSSP30, KPSSP35,KPSSP37, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56" puan türlerinin herhangi birindenen az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak.

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dasınava kabul edilecektir.

3) 01/01/2017 tarihiitibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için sınavason başvuru tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Bu şarttabelirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmayahak kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslimedilecektir.)

II. SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, 27/02/2017 tarihisaat 14.00'da başlayıp, 10/03/2017 tarihi saat 16.00'da sona erecektir.

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden(www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nundoldurulması suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılısınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kurumun resmi internetsitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.

III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A) Yazılı Sınav;

Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıdabelirtilmiştir:

1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılıkuzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye veDünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka veFinansal Piyasalar, İşletme İktisadı,

b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (GenelEsaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticariİşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku,Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları veMali Tablolar Analizi,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızcaveya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'yeçevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

2) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için;(Bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veyadengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritmageliştirme,

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayarteknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgigüvenliği, temel veri tabanı),

c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

ç) Bilgisayar mühendisliği ve dengi alanlardan gelenadaylar için ayrıca; yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veriyapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği,işletim sistemleri,

d) Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve dengialanlardan gelen adaylar için ayrıca; elektronik devreler, sayısal mantıktasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve sistemler,

e) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızcaveya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'yeçevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için;(Endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik,istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritmageliştirme,

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayarteknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgigüvenliği, temel veri tabanı),

c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,

ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,

d) Olasılık, İstatistik,

e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,

f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmikfonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyeldenklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,

g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızcaveya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'yeçevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, CezaHukuku,

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza MuhakemeleriUsulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızcaveya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'yeçevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

5) BDDK uzman yardımcılığı için;

a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, KamuHarcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin GenelEsasları,

b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (GenelHükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku, MedeniHukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),

c) İktisat: Makro İktisat ve Mikro İktisat, Türkiye veDünya Ekonomisi,

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızcaveya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'yeçevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınavkonusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, enyüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadaraday sözlü sınava çağrılır.

B) Sözlü Sınav;

Sözlü sınav adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vemuhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış vetepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiylegerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının enaz 70 puan olması gerekir.

C) Sınavın Değerlendirilmesi; Giriş sınavının yazılı vesözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarınınaritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(www.bddk.org.tr)

Tel: 0 (212) 214 5006-5076-5097

Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülenbilgilendirmeler, Kurumun resmi internet adresinden (www.bddk.org.tr) veyagerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerindenduyurulacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET