gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BEYKENT ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIYOR

Beykent Adana Bilim ve Teknoloji Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Personel Alıyor

25 Eylül 2014 Perşembe 01:24
Beykent Adana Bilim ve Teknoloji Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Personel Alıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT : (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI

ÜNVAN

ADET

NİTELİKLER

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Genel Dilbilimi

Profesör

1

Söylem çözümlemesi ve göstergebilim alanında çalışmaları bulunmak.

Genel Dilbilimi

Doçent

1

Yazma ve metin çözümleme alanlarında çalışmaları bulunmak.

Genel Dilbilimi

Yard.Doç.

1

Sözcükbilim ve göstergebilim alanlarında çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Bilgisayar Yazılımı (*)

Doçent

1

Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Multimedya bilgigerigetirim alanında akademik çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

  

Göz Hastalılkları

Doçent

1

Refraftif cerrahi, on segment ve korneacerrahisi, ve keratoprotez (yapay kornea) konularında çalışmaları/tecrübesi olmak.


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu bünyesine 7 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Psikolog

Prof., Doç.Dr.,Yrd.Doç.Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

1

Grafik Tasarım

Prof., Doç.Dr.,Yrd.Doç.Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

İletişim ve Tasarım**

1

Tasarım

Doçent

İletişim Fakültesi

Yeni Medya (Türkçe)**

1

Yeni Medya

Yardımcı Doçent

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı*

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

1

Fizik

Yardımcı Doçent

* Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır.

** Dil yeterliliği olan öğretim üyesi tercih edilecektir.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 25. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim Üyesi (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Doçent kadroları için, , başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile onaylı doçentlik ve yabancı dil belgelerinin (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile onaylı yabancı dil belgesi (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Başvuruda bulunan adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine” uygun olmaları gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi.

• Üniversitemizde İngilizce eğitim yapılacağından; “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.06.2009 tarih 27272 ResmiGazete’de yayımlanan yönetmeliğinin 7'inci maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

• Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Adaylar başvuru dilekçesini web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır.

 Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

 

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Birimi

Bölümü

KadroÜnvanı

Kadro Derecesi

Kadro Sayısı

Niteliği

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği

Doçent

1

1

Maden Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Maden İşletme Anabilim Dalı Doçent ünvanı almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Yrd. Doçent

3

1

Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Gıda Kimyası konusunda çalışmaları bulunmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık

Yrd. Doçent

3

1

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET